เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประธานกรรมการ
2 นายปิยพงษ์ สุุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รองประธ่านกรรมการ
3 นายสวาส บุญอาษา ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 กรรมการ
4 นายนิยม ใจศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 กรรมการ
5 นางวรรณเพ็ญ พุฒิพรพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 กรรมการ
6 นายเจษฎา คะโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 กรรมการ
7 นางสมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]