รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ณ อำเภอห้วยผึ้ง ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงยลลดา  โยธาวงษ์
 
1. นางบัวรอม  ศรีหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงทิวาพร  เวียงอินทร์
 
1. นางนิดา  เวทย์ศิริยานันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงพรธีรา  บรรจง
 
1. นางธนสรณ์  ศรีงามเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายเจตน์  ขิปวัติ
 
1. นางปราณี  ศิลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 1. เด็กหญิงแก้วตารัตน์  มีอนนท์
 
1. นางรัศมี  ทมานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลคำศรี
 
1. นางสาวปาริชาติ  แพนบุตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงนันทวดี  สังสีแก้ว
 
1. นางสาววรรจชมณม์   นามโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองจรัส
 
1. นางสาวนิตยา  คำพรมมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กชายพรภูภาณ  มัชชิมา
 
1. นางปิยะฉัตร  กว้างสวาสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   แท่นจันทร์
 
1. นางสาวอุมาพร   ขันธุแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. เด็กหญิงพรีชญา   เหลือผล
 
1. นางทิพวรรณ  อุเทศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกีรติการ  แสนชมภู
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  วรชิน
3. เด็กชายอติคุณ  จันทร์ชื่น
 
1. นางกรรยา  ถวิลการ
2. นางนิธัญญา  อัยวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์มูล
2. เด็กหญิงดวงเดือน  พูดเพราะ
3. เด็กหญิงระตี  รัดที
 
1. นางสาวจิณณรัตน์  กุลาใส
2. นางสาวยลดา  ชัยบาล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. นางสาวกรรณิการ์  ชนาสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองวร
3. นางสาวมาลินี  ทองสุข
 
1. นางผกาพรรณ์  ฉายฉันท์
2. นางนงนุช  วิเศษดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงวัลยา  ใจคุ้มเก่า
2. เด็กหญิงอรจิรา  บุษมงคล
 
1. นางอัจฉรา  ภาระเวช
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. นางสาวจริญญา  ทำนาสุข
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ศรีโคตร
 
1. นางภาวิณี  เพ็งลุน
2. นางสาวสุนีย์รัตน์  ดลเอี่ยม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงภัฎฐริชา   อุดมรัตน์
2. เด็กหญิงภัฎฐริภา   อุดมรัตน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์   วารินทร์
2. นางสาวขวัญเรือน   ศรีเวียง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  เผ่าหอม
2. นางสาวฐิติพร  ยอดยศ
 
1. นางรัชพรรณ  ทองเกตุ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  ศรีดาบุตร
 
1. นางสาวพัตรา  เสียพลี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายเจ้าใจ   เหล่าลุมพุก
 
1. นางสาววรรณภา  นาหัวนิล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. นายพีระณัฐ  โยวัฒศรีเจริญ
 
1. นางสาวสาคร  ถาวรฟัง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  ตะวงนา
2. เด็กหญิงปาลิดา  ผึ่งวงศ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชิณรัตน์
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
2. นางพวงผกา  ภูผาสิทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีลาออน
2. เด็กหญิงปิยากร  ใจมั่น
3. เด็กชายพิระภัทร  แสงตะวัง
 
1. นางพัชรวดี  วรชิน
2. นายสัญชัย  หงษา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 1. เด็กหญิงจินตภา  คำผุย
2. เด็กชายพรหมพร  ศรีลำไพ
3. เด็กหญิงวาริสรา  ไชยบุตร
 
1. นางสาวมัญจณา  ศรีเจริญ
2. นางสาวศศิพิมล  พิกุลทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจริยา  นามนฑา
2. เด็กหญิงบุษบา  แท่นจันทร์
3. เด็กหญิงวรินทร  สุกใส
 
1. นายทักขพล  พิมพา
2. นางสาวนันทรัตน์  เดชสะท้าน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงจรรยา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงนพมาศ  คุ้มจุมจัง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อนันตภูมิ
2. นางสาวประภาวดี  ชัชว์รัตน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงถิรมน  มิทำมา
2. นายวีรพัฒน์  วิลัย
 
1. นางผกากรอง  ศรีประไหม
2. นางสาวพัชริน  โพธิสม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. เด็กชายพิษณุกร   เหล่าหว้าน
 
1. นางอนุธิดา  สายทองสุข
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. เด็กชายภาณุพงศ์   แสนคำ
 
1. นายประทิน  สายทองสุข
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. นางสาวกนิษฐานันท์   พรมนิกร
 
1. นางอนุธิดา  สายทองสุข
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายกฤตธัชพงศ์   ดอนปรีชา
2. เด็กหญิงปวริศา   หนาดคำ
 
1. นางสาววรรณภา  นาหัวนิล
2. นางสาวอาภรณ์   พืชหมอ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายคมกฤษ  ปานาง
2. นายพิเชษฐไชย  ไชยทองศรี
 
1. นางพนัสสรณ์  บุญตา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายไชยกร   พงศ์ชินฤทธิ์
 
1. นางสาววารุณี   ทิพประมวล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงหดี
 
1. นางพรทิพย์  พาคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายชิติพัทธ์   ชนะศึก
2. เด็กหญิงพัชรมัย   บุตรตะกะ
3. เด็กหญิงวณิชยา   เฉลิมชาติ
 
1. นายอดิศักดิ์  ปิตตังนาโพธิ์
2. นางสาวสุภัทธา   มีแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชินบุตร
2. เด็กหญิงพรพิมล  ไชยขันธ์
3. นางสาวสันนิภา  หาไชย
 
1. นายประเสริฐ  ไชยขันธุ์
2. นางรุจิรยา  คุ้มทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงภีรดา   อุปพันธ์
2. เด็กหญิงมุขจิตตรา   ศิริเกตุ
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุตรผา
 
1. นางสาวจิตดาพร   แสงกล้า
2. นางสาวศิรินันท์   วงค์ไชยา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  เพชรนอก
2. เด็กหญิงวิชุดา   แก้วสิมมา
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  กุลอาจศรี
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
2. นางกานต์สวลี  โชคดีพงษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายณัฐชนน   มานะวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา   เนาวะเศษ
3. เด็กหญิงวาสนา   อภิเนษกรมณ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ปิตตังนาโพธิ์
2. นางสาวจตุพร   ลามุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  หนันคำ
2. นายสมัชชินทร์  อรัญมิตร
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญธรรม
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
2. นายสังคม  สุทธิประภา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงพันธิตรา   ถิตย์รัศมี
2. เด็กหญิงสุพิชชา   เอี่ยมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอัยริสา  ประสมศรี
 
1. นางสาวอภิญญา   ผลภิญโญ
2. นางสาวพลอยพิชา  จิตโชติ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงจารุณี  อันชัยศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  รูปแก้ว
3. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ยุติกิจ
 
1. นางสาวทัศกรณ์  คะอังกุ
2. นางสาวกชพรรณ  ฉายแผ้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรวราพร  เพิ่มศิลป์
2. เด็กชายอนิรุธ  มุลลารักษ์
 
1. นายถวัลย์  เทศารินทร์
2. นางสุขศรี  เทศารินทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สามัญตา
2. เด็กชายพันธกร  นิยะนันท์
 
1. นายองอาจ  แสนมาโนช
2. นายรุ่งเรือง  พันพละ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติทัต  วางมาลี
2. เด็กชายทักดนัย  ขุมนาค
 
1. นางสาวอรรถพร  วิชาแหลม
2. นางดวงใจ  เวียงอินทร์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศดานันท์  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  ใจเมตตา
 
1. นายสุพจน์  ชินหงส์
2. นางอัจฉราวลี  ชินหงส์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   ศรีสาร
2. เด็กชายชิษณุพงษ์   ยลถนอม
 
1. นางสาวจตุพร   ลามุล
2. นายกิตติพันธ์   บาลจบ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายธีรภัทร  เพียรภายลุน
2. เด็กชายศักดิ์ขริน  ศรีประไหม
 
1. นายปพนธ์  สุระเสน
2. นายอรรถพล  โพนไพรสันต์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กชายจิรโชติ  โปริสา
2. เด็กชายบุริศ  ริกำแง
 
1. นายพรชัย  จันทไทย
2. นางประเทือง  จันทไทย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พลกุล
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  โคตรภูงา
3. เด็กหญิงศิวนาถ  โคตรุชัย
4. เด็กหญิงสุพรรณิภาร์  ว่องไว
5. เด็กหญิงเต็มดวง  สัตวิระ
 
1. นางช่อฟ้า  โพธิ์ธา
2. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงณัฐลดา  เจริญชาติ
2. เด็กหญิงดรุณี  โต้สาลี
3. เด็กหญิงนันทิดา  สำโรงพล
4. เด็กหญิงปพิชญา  กลัดกันแสง
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  บวรสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เพียรภายลุน
2. นางสาวอรอุมา  อัยวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจันทร์จำรัส  กฐินศรี
2. เด็กหญิงชลิตาภา  หงษ์เสงี่ยม
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ภูบัวดวง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีมงคล
5. เด็กหญิงเกวลิน  กรโสภา
 
1. นางภัทราภรณ์  โยธารินทร์
2. นางสาวจิราวรรณ  ศรีลาพัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กหญิงนิศากร  รุ่งอินทร์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จับอันชอบ
3. เด็กหญิงวิภาพร  เลิศศรี
4. เด็กชายอธิพล  เดชโกพรม
5. เด็กชายเดชปภัช  จำปารัตน์
 
1. นายสมควร  ยุทธหาญ
2. นายธนากิจ  ยะสะกะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พลหาญ
2. เด็กหญิงธนัชญา  โสภาคะยัง
3. เด็กหญิงนฤภร  ทองเติม
4. เด็กหญิงศิรประภา  สกุลฮูฮา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุระเสียง
 
1. นางสุปราณี  ชมศิริ
2. นายปริญญา  หาญมนตรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจารวี  เข็มต้น
2. เด็กหญิงชนากานต์  กองละคร
3. เด็กหญิงวรณัน  อาจมูลลา
4. เด็กหญิงวรารัตน์  ตุลาเพียร
5. เด็กชายเทพวัญ  การ์ดม
 
1. นางภัทราภรณ์  โยธารินทร์
2. นายสมหวัง  สุพรม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัณธิกา  วิเศษสอน
2. เด็กหญิงชนาภา  ไทวังคำศิริชินวงศ์
3. เด็กหญิงนฤภร  ถวิลการ
4. เด็กหญิงปรายฟ้า  สารยันเกณะ
5. เด็กหญิงอรดี  ศิลปักษา
 
1. นายปราโมทย์  ศิริพันธุ์
2. นางสาวกนกวรรณ  พรมศิริ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 1. เด็กชายตราภพ  เรืองไชย
2. เด็กหญิงนิติพร  อินทร์ชัย
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อารมณ์สวะ
4. นางสาวเฮืองสวรรค์  นิละปะกะ
5. เด็กชายแดนสวรรค์  นิละปะกะ
 
1. นายภาคิน  นิละปะกะ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  สมเป็ง
2. เด็กชายจิรายุ  อะมะนนท์
3. เด็กชายชัยณรงค์  โยงรัมย์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำควร
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีโสดา
6. เด็กหญิงธนัชพร  มธิโกวา
7. เด็กหญิงนิชานาถ  คัดนาหงษ์
8. เด็กชายนิติภูมิ  จินตนสถิตย์
9. เด็กชายปรากร  โยธานาค
10. เด็กชายพิชิตชัย  อาติโต
11. เด็กชายพีรพล  ผลประสาท
12. เด็กหญิงมานิตา  ประเสริฐแก้ว
13. เด็กหญิงวนิดา  พยัคเค
14. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สัปทนต์
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยมี
16. เด็กชายอานันต์  เดชพละ
17. เด็กชายอุทัย  แสงสุวรรณ
18. เด็กหญิงอุมาภรณ์  พิมพ์วงษ์
19. เด็กหญิงแพรวา  สมจิตร
20. เด็กชายแสงหล้า  ครุฑรัมย์
 
1. นายธนานุวัฒน์  รัตนสมบัติ
2. นางสาวสุกัญญา  พิมพร
3. นายทองยศ  อามาตย์
4. นายวินัย  โคตรพัฒน์
5. นางสาววิลัยลักษณ์  สรตรัยอาคม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายคนานาถ  รำบาย
2. เด็กชายคิรากร  ดูลาสัตย์
3. นายฐิติวัฒน์  ไพรสณฑ์
4. เด็กหญิงณัฐชา  วังนาทัน
5. เด็กชายธนิสสรณ์  พันทะลา
6. เด็กชายธรรมสรณ์  อันชัยศรี
7. เด็กชายธีรศักดิ์  ยุติกิจ
8. เด็กชายประมวล  เชื้อแก้ว
9. เด็กหญิงปิยาพร  อุ่นใจ
10. นายภราดร  วิสาติ
11. เด็กชายระพีพัฒน์  สีหามาตย์
12. เด็กชายวันชนะ  อันชัยศรี
13. เด็กชายศรันย์  คำยศ
14. เด็กชายศรายุทธ  ยุติกิจ
15. เด็กชายศุกลวัฒน์  ตาติยะ
16. เด็กชายศุภกฤต  แถลงศรี
17. เด็กชายศุภวัฒน์  ยุติกิจ
18. เด็กชายสยามชัย  มะโนมัย
19. นายสุกฤษฎิ์  ตาติยะ
20. เด็กชายเอกพล  บุตรประเสริฐ
 
1. นางผกาพรรณ์  ฉายฉันท์
2. นางสาวนันทนัช  มงคลกุล
3. นางสาวทัศกรณ์  คะอังกุ
4. นางสาวรุ่งฤดี  วรรณทอง
5. นางปณิฐา  อุดมการเกษตร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  จันทร์ทองสุข
 
1. นางกรรยา  ถวิลการ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งโพธิ์
 
1. นางนาฎศิลป์  เจริญชาติ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 1. เด็กหญิงชัญญา  ไกยวรรณ
 
1. นายสงบ  ชูราษี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายคมกริช  ทองชุบ
2. เด็กหญิงฉัตรพร  สารผล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สารขันธ์
2. นางสาวพรทิวา  ทำนาเมือง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงจรัญพร  โสภาศรี
2. เด็กชายทัดเทพ  ตลับเพชร
 
1. นางนวลจันทร์  สายสวรรค์
2. นางสาวไพจิตร  รัตนศรีหา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กชายรัชนาท  หงษาชุม
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อรรถประจง
 
1. นางสมหวัง  ดุลนีย์
2. นายสงค์  ดุลนีย์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระเดา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นพบุญ
2. เด็กหญิงกันยา  ชมภูเลิศ
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  ยอแสง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศิลปชัย
5. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงสาร
6. เด็กหญิงพรนภา  โคตรกุดสิม
7. เด็กหญิงมัณฑิตา  ประทุม
8. เด็กหญิงวิมล  รุ่งภาษา
9. เด็กหญิงสุธาสิณี  ไชยชุม
10. เด็กหญิงสุพรรษา  จิตจง
 
1. นางวรกาล  พลนาคู
2. นางสุดใจ  วรรณทอง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจินตนาการ  จันทะแสน
2. เด็กหญิงชลิตา  กั้วมาลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือสวัสดิ์
4. เด็กหญิงดาหวัน  มะชิเปนา
5. เด็กหญิงธิดานุช  วงค์ระโห
6. เด็กหญิงบุญยานุช  ยันตะพันธ์
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทะแสน
8. เด็กหญิงรดา  มะชิเปนา
9. เด็กหญิงระพีพรรณ  ตาลพันธ์
10. เด็กหญิงศิริฤทัย  ไชยทองศรี
 
1. นางวารุณี  สืบชมภู
2. นางสาวอุไรรัตน์  โชติสุวรรณ์
3. นางบุญล้อม  พลเยี่ยม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงจิรัชญา   วริวรรณ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   วิฑูรย์ศิลป์
3. เด็กหญิงดุษฎี  คำสมร
4. เด็กหญิงธัญชนก  สีวาดมา
5. เด็กหญิงปพิชดา  โสภารีย์
6. เด็กหญิงรัตติยา   ทาบรรหาญ
7. เด็กหญิงวรัชญา  ดุพงษ์
8. เด็กหญิงสุพรรษา   สาโทรัตน์
9. เด็กหญิงสุภัสตรา  แสนยะมูล
10. เด็กหญิงสุภัสสรา  ราชติกา
 
1. นางสุชาดา   ไพศาล
2. นางสาวอรพรรณ   สร้อยสะอาด
3. นางสาวพงษ์รัตดา   สุขสง่าเจริญ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุวรรณแสน
2. เด็กหญิงชลธิดา  นามนา
3. เด็กหญิงนภัสสร  สีสุขา
4. นางสาวภานุมาศ  เมืองตาก
5. นางสาววรินทร์ยุพา  จันทะแสน
6. เด็กหญิงศิริวิมล  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงสมิตา  ชิดนา
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยภาค
9. เด็กหญิงอริสา  การฟุ้ง
10. เด็กหญิงอ้อม  โทฉ่ำ
 
1. นางรัชพรรณ  ทองเกตุ
2. นางศิริจันทร์  ไชยเดช
3. นางสาวเชื่อมศิริ  ศักดาวงศ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญหลง
2. เด็กหญิงชมชนก   นิตยโรจน์
3. เด็กหญิงณนธกาญจน์  ศรีคิรินทร์
4. เด็กหญิงนงนภัส  ปะโสติยัง
5. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์   ตังคณิตานนท์
6. เด็กชายภูฤทธิ์   กั้วนามน
7. เด็กชายภูวดล   บุญสงคราม
 
1. นางสาวอรพรรณ   สร้อยสะอาด
2. นายอนวัฒน์   สาทิพย์จันทร์
3. นายอดิศักดิ์  ปิตตังนาโพธิ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 1. เด็กชายกิตติกร  พรมวงศ์
2. เด็กหญิงทักอักษร  สายธนู
3. เด็กหญิงนภัสกร  สมร
4. เด็กหญิงนลิชา  มหาโยธี
5. เด็กหญิงปริชญา  สุนทร
6. เด็กหญิงปวีณา  ชิดนอก
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ชมภูทัศน์
8. เด็กหญิงภัทริยา  รัดที
9. เด็กหญิงสุไพรินทร์  ไชยรักษ์
10. เด็กหญิงอธิชา  บุตรวัง
 
1. นางสุพัตรา  มุงคุณคำชาว
2. นายวิชัย  ศรีจันทร์
3. นายปรัตถกรณ์  กองนาคู
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   แก้วรักษา
2. เด็กหญิงปริญชญา   จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุทัย   วงษ์ไชยา
2. นายอนวัฒน์   สาทิพย์จันทร์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายชัยธวัช  พรมราช
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สุระภรณ์
 
1. นายกิตติพงษ์  กองเพชร
2. นายออดศักดิ์  ซาเกิม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา
 
1. นางบัวรอม  ศรีหาญ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กหญิงนฤมล  เนตรถา
 
1. นางบัวระพา   ใจสู้ศึก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ภูจักรนิล
 
1. นายเชิดศักดิ์  แสงสว่าง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เฉิดสุวรรณ์
 
1. นางสมยง  วรวะไล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงผณินทรา   คำปลิว
 
1. นายผลาชัย  ศรีหาญ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงธนัญญา  โปริสา
 
1. นายเลิศชาย  โรยรส
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. นางสาวประภาพร  เถาว์ชาลี
 
1. นางสิริภัสสร  ภูนาชำ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. นางสาวจิตรลดา  สายสินธุ์
 
1. นางลำใย  ปานะลาด
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงกุลธรา   ยี่สารพัฒน์
2. เด็กหญิงประวีณา   สระทอง
 
1. นางอารีลักษณ์   จิตโชติ
2. นายธีรวัฒน์   แคล่วงคล่อง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหม่วย 1. เด็กหญิงจันจิรา  ชานาตา
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มีแสง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  บุตรวัง
2. นางสาวลักขณา  พลไกรสร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กชายศรายุทธ  โถนารัตน์
2. เด็กหญิงอรอินทร์  ปัจฉิม
 
1. นายอานนท์  ทองหล่อ
2. นางธนัญญา  ทองหล่อ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. นายวัชรพล  ปันติ
 
1. นางสาวรัศมี  เทศารินทร์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงจริยา  ฤทธิโส
2. เด็กชายธีรภัทร  บุตรโคตร
3. เด็กหญิงรศิกา  มีนารัตน์
 
1. นางสาววาสนา  ไชยพรม
2. นางเจษราภรณ์  ม่วงจันทร์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กชายพรทวี  ตาติยะ
2. เด็กหญิงรวิพร  เทศารินทร์
3. เด็กหญิงศิลป์สุภา  บาลศรี
 
1. นางพรหมลิขิต  ศรียางค์
2. นางสาวสุวพิชญ์  พิมพ์รส
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. นายคมชาญ  วิเชียรซอย
2. นายธนากร  พวงเกต
3. นายเดชาวัตร  สินทอง
 
1. นายเชษฐา  จิตสวา
2. นายชารี  ม่วงจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  เพิ่มพูล
 
1. นางมาลัย  จิตจักร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เพิ่มพูล
 
1. นางกุสุมา  อู๊ดเจริญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1. เด็กหญิงสุรดา  ศรีวงอร
 
1. นางสาวสมใจ  คิสาลัง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  อามาตยปัณฑิต
 
1. นายกฤษฎา  สหัสทัศน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. นายอภิวัฒน์  มะหาง้อ
 
1. นายอภิเชษฐ์  คณะนาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงอรกัญญา  เมืองดี
 
1. นางสุระพันธ์  สุขรี่
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูพระธรรม
 
1. นางวีรภรณ์  กลิ่นสนิท
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 1. เด็กชายกชกรณ์  ไชยสาร
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดลชม
3. เด็กหญิงชุลีพร  ดวงดี
4. เด็กชายณัฐกร  ดุลย์ชาติ
5. เด็กชายณัฐพัชร  แวงวรรณ์
6. เด็กชายธนกฤต  ฉายฉันท์
7. เด็กหญิงธนิดา  จงสร้อย
8. เด็กชายธีรพัฒน์  จิตมงคล
9. เด็กชายธีรเมธ  ไชยศิริ
10. เด็กหญิงนันทนา  จงสร้อย
11. เด็กชายบรรณวิชญ์  คุ้มสีไวย์
12. เด็กชายวชิรพงษ์  สัตนาโค
13. เด็กชายวรากร  ดวงดี
14. เด็กหญิงวราภรณ์  โชติจำรัส
15. เด็กชายศักรินทร์  ประเสริฐสังข์
16. เด็กหญิงสิรามล  สายสมบูรณ์
17. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข
18. เด็กชายอภิรักษ์  โชติชื่น
19. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีบุญมา
20. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จุฑาเลิศ
 
1. นายมานพ  คชอาจ
2. นางสาวรันตะพร  เขจรไล
3. นางเจษฎาภรณ์  ศรีโพนทอง
4. นางเกษร  ศรีอรัญ
5. นางลำไพร  พรไตร
6. นายสุพิศ  โชติศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีวสุทธิ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทำนาผล
3. เด็กชายภูวนัย  รอดอุบโป
4. เด็กชายมานัส  ไวแพน
5. เด็กชายยุทธศาสตร์  มุงคุล
6. เด็กชายสรรเสริญ  คำสอน
 
1. นายพิชิตชัย  ไกรคำ
2. นางพิจิตรา  ดอกดู่
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายวีรพงษ์  จันนามิตร์
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีบ้านโพน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิเชษฐไชย  ไชยทองศรี
 
1. นางพนัสสรณ์  บุญตา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิงพระละ
 
1. นางสำเนียง  ไชยทองศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชินภักดี
 
1. นางราวัน  สัมปัญนัง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กชายภูริ  ศรีทาหาร
 
1. นางละไม  วานิชสุจิต
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวีรพร  พิมพ์บูรณ์
 
1. นางจินตนา  อะสุชีวะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงนิชาดา  ดาแก้ว
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สารเลา
 
1. นางไพรวัลย์  นิลผาย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายธีรเมธ   มุลทา
 
1. Mr.Geogrge  Zinampan
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายวรฤทธิ์  แสงโคตร
 
1. นางณัฐกฤตา   สีลาเหลี่ยม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรศิริ  แสงเพชร
 
1. นางรุ่งฟ้า  แสงบุตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เจริญราช
 
1. นางจิราภรณ์  พอศรี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิรัตน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ค้ำชู
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวีรพร  พิมพ์บูรณ์
 
1. นางจินตนา  อะสุชีวะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงอภิชญา  จันทะโยธา
 
1. นางพสิษฐ์ตา  เลิศธัญทวี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. นางสาวรวิพร  ทิพย์สิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยา  สิมสิน
2. เด็กหญิงดวงฤดี  นิลปะกะ
3. เด็กหญิงธาราพร  บรรดาศักดิ์
4. นางสาวพรธิพา  คาทะวงค์
5. นางสาวพวงผกา  เหลือผล
6. นางสาวอรยา  ศรีลำพัง
7. นางสาวอุบลวรรณ  อนันตะบุตร
8. เด็กหญิงเบญจพร  วรสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นางผกากรอง  ศรีประไหม
3. นางสาวพัชริน  โพธิสม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชลลดา  บุญเรือง
2. เด็กชายชินวัฒน์  โพธิสม
3. เด็กหญิงณัฐพร  อารีล้น
4. เด็กหญิงดารณีนุช  นิลม้าย
5. เด็กหญิงดารุณี  เหลือผล
6. เด็กหญิงถิรมน  มิทำมา
7. เด็กชายทนาศักดิ์  ใจสุข
8. นายธนพล  ทิพย์สิงห์
9. เด็กชายธนากร  ขันอาษา
10. เด็กหญิงธัญรดา  มะลิรส
11. เด็กหญิงธาราพร  บรรดาศักดิ์
12. เด็กชายธีรพงศ์  สิมสินธุ์
13. เด็กชายนฤดลน์  ตรัสศรี
14. เด็กหญิงปลื้มจิต  อนันตะบุตร
15. นางสาวปาริชาติ  จรัสแสง
16. เด็กชายปิยะพล  พลหงส์
17. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แสงภักดี
18. เด็กหญิงภัทราวดี  พยอม
19. เด็กหญิงภาณุมาศ  เศษฤทธิ์
20. นายภาณุวัฒน์  สิมสิน
21. เด็กชายภีรภัทร  ภูภักดี
22. นายภูบดินทร์  ศรีโพธิ์ชัย
23. นางสาวรมิดา  พิกุลทอง
24. นางสาวรวิพร  ทิพย์สิงห์
25. นางสาวลลิตา  เผือดผุด
26. เด็กหญิงวณิชชา  ภูตาชัย
27. เด็กหญิงวรดา  ศรีโพธิ์ชัย
28. เด็กชายวัณณุวรรธน์  สิมสินธุ์
29. นายวีรพัฒน์  วิลัย
30. นายวีระชัย  อุ้ย
31. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ศรีเจริญ
32. นายศุภณัฐ  สิมสิน
33. เด็กหญิงสุจิตรา  โคตรพัฒน์
34. เด็กหญิงสุทิตา  ศรีวรขันธุ์
35. เด็กหญิงสุพรรณิภา  บุษมงคล
36. เด็กชายอริญชัย  ทิพย์สิงห์
37. เด็กหญิงอังคณา  อัฐนาค
38. เด็กหญิงอาฐิติยา  ช่อมะลิ
39. นายโอภากุล  นะคะจัด
40. นายไชยวัฒน์  อารีล้น
 
1. นายวิชรุต  อัคติ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
3. นางผกากรอง  ศรีประไหม
4. นางสุทธิรา  บุ่งอุทุม
5. นางพิศวาส  ม่วงทอง
6. นางขนิษฐา  ศรีหาตา
7. นางสาวสุกันยา  ศรีหาพล
8. นางสาวนิภาภรณ์  กุลสอนนาม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงกันยณัฐ   กั้ววิจง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ด้วงตุ้ม
3. เด็กชายทิวัตถ์   จันทะบาล
4. เด็กชายปิติโชค   ภูขยัน
5. เด็กชายปิยะวัตณ์   นันทวิจิตร
6. เด็กหญิงรุจิกานต์   อุดรบูรณ์
7. เด็กชายวิวัฒน์ชัย   พุฒษาราช
8. เด็กชายศิริชัย   พุฒษาราช
9. เด็กหญิงเขมิกา   ภูมิรินทร์
10. เด็กหญิงเบญญาภา   จันทะหงษ์
 
1. นางสาววิจิตรา   คงเมือง
2. นางสาวศิริพร   สินบุญสม
3. นางสาวสุภัทธา  มีแก้ว
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โยธาฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ภูดอนนาง
3. เด็กหญิงตรีชฎา  สุขประเสริฐ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  สุริโย
5. เด็กชายพสิษฐ์  สุตาโย
6. เด็กหญิงพีรยา  เรือนฟู
7. เด็กหญิงวันใส  จันทะคัด
8. เด็กหญิงสิรยากร  ภูลายเรียบ
9. เด็กชายเอกภพ  เรืองช่อ
10. เด็กชายเอกภาพ  เรืองช่อ
 
1. นายสุชาดา  เฉิดผาด
2. นางสาวนุชรัตน์  คงสมมาศ
3. นางสาวอรรถพร  วิชาแหลม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  คำมะลิ
2. เด็กหญิงกาต์มณี  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงจิราภร  บุญพรม
4. เด็กหญิงนาฏตะวัน  ภูชำนิ
5. เด็กหญิงนิวาริน  กั้วพิศมัย
6. เด็กหญิงปาลิตา  บัวอาจ
7. เด็กหญิงวียะดา  สารบุญเรือง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางเกศรินทร์  แทบสี
2. นางปาริชาต  วิชัยศร
3. นางสุดาทิพย์  สินธุโคตร
4. นายศุภโชติ  ศรีพงษ์ชัย
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงดามิยา  บุญงาม
2. เด็กหญิงปฏิญญา  สุพร
3. เด็กหญิงปนัดดา  ตันทรัพย์
4. เด็กหญิงปิยพร  คุณอนันต์
5. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีวงศ์แสง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  โลหะพรม
7. เด็กหญิงอนัญญา  คำชมภู
8. เด็กหญิงอริสา  สะภา
 
1. นางวัชราภรณ์  อุ่นทะยา
2. นางอมรลักษณ์  ศิลาจันทร์
3. นางระดับ  ตาสาโรจน์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. นางสาวกุลชญา   แผ่นทอง
2. นางสาวทิพย์สุดา   กลัดกันแสง
3. นางสาวนิพาดา   อ่อนภูเขา
4. นางสาวพันวษา   เรืองนุช
5. นางสาวอธิติยา   คณาธนวัฒน์
6. นางสาวอมรรัตน์   อรรคติ
 
1. นางลดาวัลย์  วิริยะสวัสดิ์
2. นางนพมาศ  ตาลงค์
3. นางวิมลนันท์   ไวแสน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นาคำ
2. เด็กหญิงชลดา  ยุรตา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  บรรณนามน
4. เด็กหญิงนรินทิพย์  ขวัญศิริ
5. เด็กหญิงนิดานุช  ช่องงาม
6. เด็กหญิงประภัสรา  สันประภา
7. เด็กหญิงปารีณา  ตรงสาหัส
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำยศ
9. เด็กหญิงพิราอร  ชนาสิทธิ์
10. เด็กหญิงมะลิสา  ชนาสิทธิ์
11. เด็กหญิงรสิตา  ฉลวยศรี
12. เด็กหญิงวีรวรรณ  จำปาลา
13. เด็กหญิงศศิภรณ์  พวงเกตุ
14. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ถวิลวงษ์
15. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ชาคำฤทธิ์
16. เด็กหญิงอารยา  ดาทอง
 
1. นางรัติยา  รังคะราช
2. นางสาวเข็มพร  วรรณพราหมณ์
3. นางสาวฉลองขวัญ  ศรีวงษ์
4. นางสาวยุวาพัชร  ประชาชิตร
5. นางสาวภาฑริกา  หลวงวิรัญ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงกรณิภา   โอภากาศ
2. เด็กหญิงชรัญดา  เอี่ยมละออ
3. เด็กหญิงญัฐฐิดา  ประสูติสิงห์
4. เด็กชายณัฐนันท์  สกุลวงศ์
5. เด็กหญิงทัดพิชา  คะอังกุ
6. เด็กหญิงธนิตา  แก้วสมทอง
7. เด็กชายนัทธชาติ  สุมังคะเศษ
8. เด็กหญิงนิศามณี  บุราสิทธิ์
9. เด็กชายบรรณรต  สามารถ
10. เด็กหญิงพัชรพร  การรัตน์
11. เด็กชายรัชนนท์  เมืองชื่น
12. เด็กหญิงวรัญญา  การเรียบ
13. เด็กหญิงวารุณี  โคตะนนท์
14. เด็กหญิงศิริภัสสร  ขวัญศิริ
15. เด็กหญิงสุภาภักดิ์  ทองผดุง
16. เด็กหญิงอนุธิดา  ภูหนองโอง
 
1. นางสาวจริยา  คิสาลัง
2. นางธนสรณ์  ศรีงามเมือง
3. นางหทัยรัตน์  ภูงามจิตร
4. นางวันเพ็ญ  เทศารินทร์
5. นายปรีดี  เรืองแสน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ระวิวรรณ์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ไชยยนต์
3. เด็กชายพรเทพ  แทนนา
4. เด็กชายสุภกรณ์  อาภัคนอก
5. เด็กชายสุรพล  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายพิทักษ์  นิลโฉม
2. นายธงชัย  ก้อนบุญใสย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทันวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  วงษ์โท
 
1. นางจำเนียร  วงษ์โท
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กชายจักรภพ  ใจมั่น
 
1. นางอนงค์  โภคาสมบัติ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิดขุนทศ
 
1. นางนัทธมน  ญาณกาย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูอาพิษ
 
1. นางจิราภรณ์  พอศรี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กหญิงจนิสตา  สิงหเสน
 
1. นางจิราภรณ์  พอศรี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงรัชนี  ศรีขาว
 
1. นายพิทยา  ศรีษะบงค์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทันวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาโสก
 
1. นางสาวนริศรา  ประชาชิตร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษดา  สำราญมน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภาษี
3. เด็กชายนพวิชญ์  นาเมืองรักษ์
4. เด็กหญิงปาริดา  กิจแสวง
5. เด็กชายพิศุทธิ์  มานุ
 
1. นางวารุณี  สืบชมภู
2. นางสาวอุไรรัตน์   โชติสุวรรณ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์รุ่ง
2. เด็กหญิงสกลสุภา  วรแสง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   โมฆรัตน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กหญิงศรัญญ่า  บุริมาตร์
2. เด็กหญิงอรปรียา  บุตรนอก
 
1. นางศรีประจันทร์  ภูมิสิทธิ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวินท์  ยุระตา
2. เด็กชายธีระเดช  สระทอง
 
1. นางสุพัฒ  ดุลนีย์
2. นางธิดารัตน์  สระทอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุวิเศษ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สอนสุ่ม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วนา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บัวสิงห์
5. เด็กชายรุ่งเพชร  นุชชาติ
6. เด็กชายวิรัตน์  ศุภวิเศษ
 
1. นายอนุศักดิ์  จิตทวี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กชายชาญวิทย์  พนมคุณ
2. เด็กชายธีรภัทร  พลอยวิเลิศ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  แสงสุริวงค์
4. เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีชำนาจ
5. เด็กชายวัชระ  ดุลชาติ
6. เด็กชายวุฒิชัย  ขำดี
 
1. นายกมลา  วันชูเพลา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กชายธนชัย  ใจถวิล
2. เด็กชายธีรเดช  จงสร้อย
3. นายพรศักดิ์  ไชยนาค
4. นายวิชนัน  จั่นทองแท้สกุล
5. เด็กชายศตวรรษ  โชติบุญ
6. เด็กชายอดิเทพ  กอเดช
7. เด็กชายอนุชา  วงษ์รักษา
8. เด็กชายเชษฐา  วงษ์รักษา
 
1. นายปราโมทย์  สกุลเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีพล  บุตรศรี
3. นายสถิตย์  ภูมิเขตร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1. เด็กหญิงกันตินันท์  สาระโป
2. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญทานันท์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรมสอน
4. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีสิงห์
5. เด็กหญิงณิชกานต์  เริญสี
6. เด็กหญิงพรทิพา  เทศารินทร์
7. เด็กหญิงสริมน  ไชยพร
8. เด็กชายสิรภัทร  นาโควงค์
9. เด็กหญิงอนัญญา  โคกสวาท
10. เด็กหญิงอรวรรณ  เอกสันต์
 
1. นางสาวสมใจ  คิสาลัง
2. นายสำเร็จ  มานะวงษ์
3. นายณัฐพล  นามณฑา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญา  เรืองราม
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  ศรีอ่อนนี
3. เด็กหญิงณัฏชนันท์  อายุวงศ์
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภูมิเย็น
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วพันนัย
6. เด็กหญิงลลิตา  อุปวันดี
7. เด็กหญิงวรรณษา  กั้ววิบูลย์
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมบูรณ์
 
1. นางรุ้งราวรรณ  ด่านนอก
2. นายวิษณุกร  ระดาดาษ
3. นางมัลลิกา  สุพรม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. นางสาวณัฐธิดา  นิยะนันท์
2. นางสาวดารินทร์  สายลำเพาะ
3. นางสาวพรนภา  ปาระพิมพ์
4. นางสาวภัคจิรา  ธรรมจิต
5. นางสาวสรนันท์  ปาระพิมพ์
 
1. นางประเทือง  จันทไทย
2. นางสาวนิ่มนวล  ภูครองหิน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กหญิงณัฐชญากร  ปาระดี
2. เด็กหญิงธัยธรณ์  ปาระดี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งไธสง
 
1. นางพรรณิภา  จันทรโสตถิ์
2. นายสิรวิชญ์  รสหอม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. นายจักรกฤษณ์  นาคำจันทร์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ก้อนดินจี่
3. นางสาวสุธารา  สาระวัน
 
1. นางพรรณิภา  จันทรโสตถิ์
2. นางสุบรรณ  คิสาลัง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  กัณหา
2. เด็กหญิงรัชนีกร  คณะวาปี
3. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมงคล
 
1. นางเกษร  บุญเจริญ
2. นางรัตนา  สุวรรณศรี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กันจุไร
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ทุมกิ่ง
3. เด็กหญิงหยาดฝน  ภูดี
 
1. นางเกษร  บุญเจริญ
2. นางรัตนา  สุวรรณศรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวใน 1. เด็กชายชวินบุตร  เขจรลาภ
2. เด็กชายเจษฎา  ตาลพันธ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  อัฐนาค
2. นางสาววิมลรัตน์  ก้องเวหา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. นางสาวกรรณิกา  สาระวัน
2. นายพชรพล  ราชสำเภา
 
1. นางติรยา  นามวงษ์
2. นายเทอดศักดิ์  สาระโป
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. นางสาวกรรณิการ์  ฆารภูมี
2. นางสาวเบญญาภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิ่นสุดา  มังคะรัตน์
2. นางสาวนันทนา  อาจเค
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระเดา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คงเฉลียว
2. เด็กชายสุกฤษดิ์  ขอพร
 
1. นายอธิพงศ์  ดาเลิศ
2. นางสาวอรุณรัตน์  มะลิต้น
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กชายกาลัญญู  แสงไสย์
2. เด็กชายฐิติพงษ์  เทศารินทร์
 
1. นายกานต์  ทวยลี
2. นางสาวนันทนา  อาจเค
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงชนาพร   พรดอนก่อ
2. เด็กหญิงณภัทร   แก้วบ้านเหล่า
 
1. นายภานุเดช   อุตะมะชะ
2. นางสาวดาราณี   พรหมเมตตา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพันธิตรา  นามปัญหา
2. เด็กหญิงวริยา  กั้วนามน
 
1. นางจินดาพร  เหลือผล
2. นางสาวจิตรลดา  ตาสาโรจน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  โคตรศรี
2. เด็กหญิงนันธิดา  ไฝดี
 
1. นายคณาวุฒิ  วิเศษศิลป์
2. นางสาวลาวัลย์  ไชยคีรี
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  วารีขันธ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  คำสมนึก
 
1. นายชูชีพ  เหลือผล
2. นางสาวกนกวรรณ  พรมศิริ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายทัตพงศ์  ธรรมพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เพ็งศรีโคตร
 
1. นางธัญพร  ไขสี
2. นางสาวแว่นทิพย์  ไกยวรรณ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำพรหม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  จันคำนนท์
 
1. นางสาวสศิพร  ลวงงาม
2. นางสาวปิ่นสุดา  มังคะรัตน์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินทร์  วรสาร
2. เด็กชายพศธร  โพธิชื่น
3. เด็กชายพัชระ  แพงคำศรี
 
1. นางสาวศศิพิมล  พิกุลทอง
2. นางสาวสุนิษา  คนสัตย์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 1. เด็กชายกฤษฎา  สีสว่าง
2. เด็กชายธณพัฒน์  วังวงศ์
3. เด็กชายอัฎฐพล  ชมโยธา
 
1. นายจักราชัย  อัญชัยศรี
2. นางอรกมล  อุทรักษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาล 1. เด็กชายธนพล  กุลกั้ง
2. เด็กชายวันชนะ  ไชยสะอาด
3. เด็กชายสิรภพ  พัฒมี
 
1. นางจิรภา  แสนณรงค์
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. เด็กชายภัทรากร   หาศิริ
2. เด็กหญิงรัญชิดา   ศรีพิมพ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา   เครือศรี
 
1. นางบุญร่วม  ทะรังศรี
2. นายทัศนพงษ์  วิชาสาร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ศรีมุล
2. เด็กหญิงปาริตา   เพ็งวัน
3. เด็กหญิงพุธชรา   ปาวะรี
 
1. นางบุญร่วม  ทะรังศรี
2. นางริกูล  นาสมปอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. นางสาวธาริณี   อารมณ์สวะ
2. เด็กหญิงศศิกานต์   สิมศิริ
3. เด็กหญิงสุวรรณษา    จิตจักร
 
1. นางบุญร่วม  ทะรังศรี
2. นางริกูล  นาสมปอง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมู 1. เด็กหญิงชลลดา  อุ่นบุรมณ์
2. เด็กชายรัตนมน  เนื้อศรี
3. เด็กหญิงศรุตา  ศรีลารวม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  คำดี
5. เด็กหญิงอรวรัตน์  ศรีหาตา
6. เด็กหญิงอริสา  แสนสนิท
 
1. นายพงษ์พัฒน์  เขจรเจิม
2. นางสาวประไพพร  แคล่วคล่อง
3. นางอัจฉรา  ศรีอุ่น
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ระบาเลิศ
2. นางสาวชนิภรณ์  เขจรลาภ
3. นางสาวฐานิยา  หัตถิยา
4. เด็กหญิงปวรวรรณ  ศรีประสงค์
5. เด็กหญิงวรรณภา  ใจไว
6. นางสาวเพชรรินทร์  สุนทรธีระศาสตร์
 
1. นางวลัยภรณ์  ไชยประโคม
2. นายนิเริ่ม  ไชยประโคม
3. นางยุพิน  ไชยโชติ
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มีศิริ
2. เด็กหญิงณัฎฐากรณ์  ภูสาหัส
3. เด็กหญิงวิภาวดี  หาระทา
 
1. นางดาราพร  บุตรสุวรรณ์
2. นางบัวพันธ์  โชติจำลอง
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. เด็กชายพีระพล  ภูต้องใจ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ใจกล้า
3. เด็กชายเกรียงไกร  การนา
 
1. นายภานุพงศ์  คำอุ่น
2. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กหญิงปพิชยา  วิศรียา
2. เด็กหญิงพัชยากร  กุลชาติ
3. เด็กหญิงเนรัญชรา  สระแก้ว
 
1. นางไพบูรณ์  แสงเพชร
2. นางวลาภรณ์  ฤาไกรศรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมเนย
2. เด็กหญิงชลลดา  วิชาชัย
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ศรีทารัตน์
 
1. นางมนัสชนก  อุดมดี
2. นายชัยณรงค์  แก้วนิสสัย
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  โสภารักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธิสารสังข์
3. เด็กหญิงวรนุช  ภูหงษ์นิล
 
1. นายปิยะวัฒน์  นาถมทอง
2. นางฐิตาพร  นาถมทอง
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุฑิตา   นาสงวน
2. นางสาวสุพัตรา  ภูสูสี
3. นางสาวเจริญพร  ภาคอินทรีย์
 
1. นางงามพิศ  เวียงนนท์
2. นางวัชราภรณ์  ธนิตกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ
2. เด็กหญิงธันยพร  มลศิลป์
3. เด็กหญิงภัทจิรา  จันทะวัน
 
1. นางอุบลศรี  อุดรแผ้ว
2. นางพณิณญา  นาตาแสง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. นางสาวจิรนันท์  ชุมพล
2. นางสาวปรียาภรณ์  เกษมสุข
3. นางสาวสุดารัตน์  ไผ่มี
 
1. นางบุญถัน  สิทธิการ
2. นางปัณชญา  จิตจักร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  บางวิเศษ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สาค้อง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จอมทอง
 
1. นางศุภาลักษณ์  ขันชะพัฒน์
2. นางเอราวรรณ  สีหลิ่ง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงมิ่งสกุล  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงยุภา  ศรีวิรัตน์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิระศรี
 
1. นางบุญถัน  สิทธิการ
2. นางสาวสุชิราภรณ์  เรืองเดช
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  นันทะเขต
2. เด็กหญิงศรัญยรัชต์  บุปผา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตะวงษ์
 
1. นางฐิตินาฏ  พรหมราช
2. นายสมบัติ  ศรีมงคล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชำคำฤทธิ์
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  หงษ์สระคู
3. เด็กชายไตรภพ  พิณรัตน์
 
1. นางแสงเพชร  อาจอุดม
2. นางสุดารัตน์  บุตรวัง
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายกิตติ  ภูมิซองแมว
2. เด็กชายธนวิชญ์  ทิพศรีราช
3. เด็กหญิงเขมินทรา  พวงมาลา
 
1. นางสาวสุรัตน์  นครแก้ว
2. นางสาวนันทชพร  สินธุโคตร
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงญาริดา  ศรีโนรัตน์
2. เด็กหญิงอลิสา   ภูบุญทน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คุณศรีเมฆ
 
1. นางประภัสสร  ยะณะโชติ
2. นางสาวศิรินภา   คันธี
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายพิพัฒน์ทีปกร  ยับ
 
1. นางสาวณัฐวดี  อำนักขันธ์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกัญชพร   ไชยบุตร
 
1. นางสาวยุวดี  บอนคำ
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวีระพงษ์  แสนโสม
 
1. นางวีรภรณ์  กลิ่นสนิท
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 1. เด็กหญิงวรัญญา  โสภารักษ์
 
1. นางสาวแววตา  ไชยขันธ์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีระภัทร  อักษรศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงบัณทิตา  ก้อนดินจี่
 
1. นางสาวเพียงฤทัย  ราชดี
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  บัวนาเมือง
 
1. นางมลิวรรณ  เขจรศาสตร์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กชายนรภัทร  อาจดวงดี
 
1. นางลัดดา  เจริญชาติ
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมทอง 1. เด็กชายชนะภัย  พรมวงศ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  อาดี
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ศิริโยธา
 
1. นางจิระภา  ปากแข็ง
2. นางเสงี่ยม  โยธารินทร์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทันวิทยา 1. เด็กชายทยากร  เตรียมตัว
2. เด็กหญิงรุ่งรดิศ  โประสาก
3. เด็กชายสุวกร  อรรถประจง
 
1. นางสายัญห์  โถนารัตน์
2. นางสาวนริศรา  ประชาชิตร
 
188 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  วรรณโส
2. เด็กหญิงพรธิดา  รมรื่น
 
1. นายรังสรรค์  ธรรมวิเศษ
2. นางโอสา  โรบินสัน
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายวีรยุทธ  ศรีทะรัง
2. เด็กหญิงอรพิมล  พลอยวิเลิศ
 
1. นายวิทยา  โคตรพัฒน์
2. นางสุภาวินี  อุ่นขจร
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายพีรภัทร  แสงประไพร
 
1. นายประยงค์  ทวีวงศ์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กชายปิติกร  สันวิราช
 
1. นายดำเนิน  พิสุราช
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กหญิงปลายฝน  ปัททุม
 
1. นางบัวระพา   ใจสู้ศึก
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กหญิงกรวิภา  สุมาฤทธฺิ์
 
1. นางสาวลาวัลย์  ไชยคีรี
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กหญิงปิยดา  สุภารักษ์์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีมาศ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 1. เด็กชายพศิน  การสอน
 
1. นายวีรยุทธ  สาระวัน
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 1. เด็กชายชลันธร  เขียวขำ
 
1. นายปิยะวัฒน์  นาถมทอง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. นางสาววนิดา  ยุติกิจ
 
1. นางผกาพรรณ์  ฉายฉันท์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายอภินันท์  ใจอ่อน
 
1. นางสาวณิชาภา  สังข์น้อย
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงหัถยากรณ์  ทองแสง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนเมืองชิน
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 1. เด็กชายอนุชา  ไวกล้า
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  นีระโคตร
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกชพร  มองเพชร
 
1. นางกมลชนก  สมบัติภูธร
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กหญิงกนกพร  เกี้ยงเก่า
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เรืองโพน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กชายอำพล  ศิริปะกะ
 
1. นางวิจิตรา  พิมพ์สวัสดิ์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ปฐมรักษ์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีภักดี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  โอษคลัง
4. เด็กหญิงผกามาศ  ยันตะบุศย์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ทะมานนท์
6. เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์คณาโชค
7. เด็กหญิงอัรวา  สาและ
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
2. นางช่อฟ้า  โพธิ์ธา
3. นางสาวปรียาฉัตร  สนธิรักษ์
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 1. เด็กชายพนัสบดี  กมลวิบูลย์
2. เด็กหญิงพรภิมล  ภูทองเงิน
3. เด็กหญิงพัชราภา  ศิริสานต์
 
1. นางบุญถัน  สิทธิการ
2. นางชฎาพร  ศรีลาพัฒน์
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  ศรีมณีโรจน์
2. เด็กหญิงภทรวริน  ยานิน
3. เด็กหญิงเบญจมินทร์  หินสุข
 
1. นางพิจิตรา  ดอกดู่
2. นางนิตยา  กองวงษา
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยา 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  กองนาคู
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยขันธุ์
3. เด็กหญิงศิรสิทธิ์   วรสาร
 
1. นายมัฆวาน  ศรีเมือง
2. นางสาวศุกาญจนภัค  ไชยมัชฌิม
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยา 1. เด็กชายธีรโชติ  เสนาวัง
2. เด็กชายภิญโญ  เนินหงษ์
3. เด็กชายวงศ์ศิริ  คุ้มหินลาด
 
1. นางสาวศิริพร  ชูอารมณ์
2. นางศิรินภา  เชิดชู
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชมพู่  วิชัยโย
2. เด็กหญิงณัฐชญาพร  ศรีมุกดา
3. เด็กชายบุริศร์  ศรีชำนาจ
 
1. นางมะลิวัลย์  คชโคตร
2. นางจันทร์หอม  นิลโคตร
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กชายพิรุณ  สอนถึง
2. เด็กชายมานัส  จิตรเหลื่อม
 
1. นายสุรพล  พลนาคู
2. นายนางชวนพิศ   พลนาคู
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กชายถิรนัย  ขันอาสา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วหาวงศ์
 
1. นายสุรพล  พลนาคู
2. นางเฉลิมขวัญ  บุญธรรม
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวารุณี  คชอาจ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขสมบูรณ์
 
1. นางมลิวรรณ  เขจรศาสตร์
2. นายไพรัช  พรหมภักดี
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เลิศล้ำ
2. เด็กชายนารากรณ์  ขันอ่อน
 
1. นางฉวีวรรณ  อันทนันต์
2. นางจีระพรรณ  วิชัยโย
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวใน 1. เด็กหญิงนันทกานต์  นนทมาตร์
2. เด็กหญิงภัสรา  พันวาสนา
 
1. นางเยาวลักษณ์  อัฐนาค
2. นางสาวชมพูนุท  ศรีมุล
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 1. เด็กชายทัศนกร  ภูหน่วยหนา
2. เด็กชายนันทนัช  แขจัตุรัส
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ยี่สุ่น
 
1. นายนาวิน  มะโนขันธ์
2. นางวิมาน  สมสวย
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กชายชัยอนันทร์  ศรีทวีกาศ
2. เด็กชายทรงภพ  ไชยสข
3. เด็กชายธนภัทร์  วิศรียา
 
1. นางไพบูรณ์  แสงเพชร
2. นางวลาภรณ์  ฤาไกรศรี
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิ  ชลกิจ
 
1. นายศุภสิทธิ์  สนสุนัน
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. เด็กหญิงกวินทรา   เนื้อศรี
 
1. นางคันธะ  เรืองไชย
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายฐานทัพ  พันธะรี
 
1. นายอาทิตย์  ศรีบ้านโพน
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. นายบัณฑิต  ตาลอรัญ
 
1. นายบุญรัตน์  ยอดยศ
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยางติสาร
 
1. นายศรายุทธ  อาริสาโพธิ์
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. เด็กชายนนทพัฒน์   อารมณ์สวะ
 
1. นางคันธะ  เรืองไชย
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1. เด็กชายคชสาร  แสบงบาล
 
1. นางสนทนา  วรสาร
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. นายภาณุพงศ์  เพ็งศรีโคตร
 
1. นายสุพจน์  นามล้ำ
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงชนมล  ไขสีดา
3. เด็กหญิงชนิตา  บุญคำ
4. เด็กชายชมพู  ท้าวดี
5. เด็กชายชยังกูร  โคตรพัฒน์
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีทะรัง
7. เด็กชายชาญชัย  พรมสมบัติ
8. เด็กหญิงณัฎฐา  มโนขันธ์
9. เด็กหญิงดุลยาพร  อุทโท
10. เด็กชายธนากร  แสงชมพู
11. เด็กชายบุญยกร  โคตรแสงสี
12. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  สุระพร
13. เด็กหญิงพนิดพร  ศิริสุวรรณ
14. เด็กหญิงพรวลัย  ศรีกำพล
15. เด็กหญิงพิมพ์พจี  อัคนิโรจน์
16. เด็กชายพีระพัลลภ  รอดทองคำ
17. เด็กชายยศกร  โคกหลักคำ
18. เด็กชายรัฐภูมิ  บุตรโคตร
19. เด็กชายวิวัฒน์  อัฐนาค
20. เด็กชายวิศรุต  วรรณโย
21. เด็กหญิงศศิธร  นิลโคตร
22. เด็กชายศุภกฤษ  จิรโชติมัชวัง
23. เด็กชายสิระ  จ้องสาระ
24. เด็กหญิงสุพัตรา  จันอะลัน
25. เด็กชายอชิรวัฒน์  บุญเรือน
26. เด็กชายอภิวัฒน์  จ้องสาละ
27. เด็กหญิงอรจิรา  มะโนขันธ์
28. เด็กหญิงอริสา  แสงชมพู
29. เด็กหญิงเบญญาภา  โคตรุชัย
30. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีทะรัง
 
1. นายชมเกียรติ  อุทรักษ์
2. นายเรวัตร  วันชูเพลา
3. นายพงษ์ศักดิ์  พันธุโพธิ์
4. นางภัชรากรณ์  พันธุโพธิ์
5. นางศรีพระจันทร์  กุลชนะรงค์
6. นายนิรันดร์  ถิรศิลาเวทย์
7. นางสมนึก  ปัตลา
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันต๊ะน้อย
2. เด็กหญิงกัญญา  ใสยาเย็น
3. เด็กหญิงกัลยา   แสงชมภู
4. เด็กหญิงจิรัฐยา    ชมระกา
5. นายชลธิศ   นันทราช
6. นายชิษณุพงศ์   เตมิราช
7. เด็กหญิงณัชชา   น้ำคำ
8. นายณัฐดนัย   หนองสูง
9. เด็กชายณัฐภูมิ   แนบใจ
10. เด็กหญิงทักษออน   แสงศรี
11. นายธนพงษ์  มะโนขันธ์
12. นางสาวธัญชนก    ว่องไว
13. เด็กหญิงนิภาพร   ว่องไว
14. เด็กหญิงปาณิสรา   วงศ์ภูมิลักษณ์
15. เด็กชายพชรพล    แก้วก่อง
16. เด็กชายพรรษกร   วรรณสา
17. เด็กชายพันทลักษณ์    ชมศิริ
18. เด็กชายพีรวัส  ภูนกทอง
19. เด็กชายภูวดล   ชิณคำ
20. เด็กชายภูวดล    บัวแก้ว
21. เด็กชายรชานนท์   คะอังกุ
22. เด็กชายวรพล   ปัตลา
23. นางสาววริศรา   แจ้งสุข
24. เด็กหญิงวริสรา    แย้มไสย
25. เด็กชายศรุต   ศรุต กาฬหว้า
26. นายศุภกร   ปัททุม
27. เด็กหญิงอมลวรรณ   นามรักษา
28. เด็กหญิงอรวรรยา    กิณศรี
29. นางสาวอโณมา   น้ำคำ
30. เด็กชายเดชาธร   ผึ่งฉิมพลี
 
1. นางปฐมณ  จันทุดม
2. นางพิสมัย  คนหาญ
3. นางสาวพนิดา   โสภาคะยัง
4. นายสุธีรพันธ์   เต็มตาวงษ์
5. นายศราวุธ   สุพรรณโมกข์
6. นางวิรัลพัชร  อินทร์จันทร์
7. นางบรรเทา  วรรณสา