งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.2/1 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม. 2/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม. 2/3 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.5/1 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.5/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.3/3 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.4/1 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.4/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.1/1,ม.1/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.1/3,1/4 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.3/1,3/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.6/3,ป.6/4 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/5,ป.6/6 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/7 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/8 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
-
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่า่ยประถม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่า่ยประถม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร. 0934739862
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]