งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2560   2 ต.ค. 2560   3 ต.ค. 2560   4 ต.ค. 2560   5 ต.ค. 2560   6 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.2/1 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม. 2/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม. 2/3 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.5/1 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.5/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.3/3 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.4/1 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.4/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.1/1,ม.1/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.1/3,1/4 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.3/1,3/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.6/3,ป.6/4 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/5,ป.6/6 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/7 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/8 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่า่ยประถม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่า่ยประถม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลานจอดรถด้านหลัง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลานจอดรถด้านหลัง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลานจอดรถด้านหลัง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลานจอดรถด้านหลัง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
6 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 อาคารโรงยิม 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 อาคารโรงยิม 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 อาคารโรงยิม 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 อาคารสนามแบดมินตัน 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 อาคารสนามแบดมินตัน 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 อาคารสนามแบดมินตัน 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 อาคารต้นกาสะเลา 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 อาคารต้นกาสะเลา 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 อาคารต้นสะพุง 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 อาคารต้นสะพุง 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 อาคารต้นสะพุง 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 อาคารต้นกาสะเลา 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 อาคารต้นอินทนิล (ใต้ถุนอาคาร) 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 อาคารต้นอินทนิล (ใต้ถุนอาคาร) 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 อาคารต้นอินทนิล (ใต้ถุนอาคาร) 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
5 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
6 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
7 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
8 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
9 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
11 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
12 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
13 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห้องประชุมนพเก้า 1 ต.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
14 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.30 - 10.00
15 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00 -9.30
16 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
17 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 13.00 น. เป็นต้น
18 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ใต้ถุนอาคารพุทธยันตี 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
19 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ใต้ถุนอาคารพุทธยันตี 1 ต.ค. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
20 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง เวทีข้างโรงอาหาร 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
21 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง เวทีข้างโรงอาหาร 1 ต.ค. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
22 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ลานห้องดนตรี 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
23 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ลานห้องดนตรี 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
24 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 10.00 - 11.00
25 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 10.00 - 11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 11.00 น. เป็นต้นไป
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 11.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารประถม 1 ต.ค. 2560 09.00 -11.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องประชุมอาคารมัธยม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่ายมัธยม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่ายมัธยม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่ายมัธยม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่ายมัธยม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่ายมัธยม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา หอประชุมฝ่ายมัธยม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องประชุมอาคารมัธยม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา ห้องประชุมอาคารมัธยม 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาคารรวมใจ ชั้น 1 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาคารรวมใจ ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร. 0934739862
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]