สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 36 70 48
2 173 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 12 23 18
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 27 75 46
4 006 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 0 0 0
5 007 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 40 92 50
6 008 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 58 137 94
7 016 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 12 18 17
8 017 โรงเรียนบ้านกกบก 10 18 14
9 015 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 3 7 6
10 020 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 7 23 12
11 018 โรงเรียนบ้านกุดแก 23 54 41
12 019 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 5 14 9
13 024 โรงเรียนบ้านขอนยาง 8 12 9
14 023 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 37 71 52
15 032 โรงเรียนบ้านช่องฝาง 0 0 0
16 033 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 39 83 53
17 035 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 3 10 6
18 037 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 11 21 16
19 036 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 2 12 5
20 038 โรงเรียนบ้านซำพร้าว 22 41 30
21 039 โรงเรียนบ้านซำม่วง 13 21 19
22 034 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 6 12 10
23 040 โรงเรียนบ้านซำไฮ 5 9 9
24 042 โรงเรียนบ้านดงน้อย 17 29 24
25 041 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 5 8 7
26 043 โรงเรียนบ้านตาดข่า 8 18 15
27 044 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 8 13 12
28 046 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 8 12 11
29 045 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 46 90 66
30 049 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 8 14 11
31 050 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 40 62 54
32 051 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 6 16 10
33 052 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 61 135 90
34 053 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 8 18 13
35 055 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 4 4 4
36 056 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 28 60 47
37 057 โรงเรียนบ้านนายาง 13 25 18
38 058 โรงเรียนบ้านนาล้อม 4 8 8
39 059 โรงเรียนบ้านนาวัว 29 101 50
40 060 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 13 26 19
41 063 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 6 10 9
42 064 โรงเรียนบ้านนาอุดม 13 20 16
43 062 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 59 139 94
44 061 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 2 5 3
45 047 โรงเรียนบ้านนาแก 27 42 37
46 054 โรงเรียนบ้านนาแปน 27 46 36
47 048 โรงเรียนบ้านนาโก 29 49 37
48 065 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 5 13 7
49 066 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 6 11 9
50 067 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 15 25 22
51 068 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 2 3 3
52 077 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 6 12 10
53 078 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 2 3 3
54 079 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 5 7 6
55 080 โรงเรียนบ้านปวนพุ 74 161 112
56 081 โรงเรียนบ้านปากปวน 37 68 43
57 082 โรงเรียนบ้านป่าบง 25 40 30
58 084 โรงเรียนบ้านผาขาว 25 42 36
59 085 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 3 7 4
60 087 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 7 10 9
61 086 โรงเรียนบ้านผาน้อย 4 14 6
62 088 โรงเรียนบ้านผาสะนา 6 16 8
63 089 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 12 18 16
64 090 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 15 34 24
65 091 โรงเรียนบ้านผาหวาย 23 49 35
66 092 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 21 45 31
67 093 โรงเรียนบ้านพองหนีบ 11 28 19
68 097 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0
69 098 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0
70 102 โรงเรียนบ้านลาด 26 59 40
71 105 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 24 33 29
72 107 โรงเรียนบ้านวังม่วง 16 54 28
73 108 โรงเรียนบ้านวังยาง 10 21 14
74 109 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 24 51 35
75 111 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 36 85 60
76 110 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 70 129 104
77 106 โรงเรียนบ้านวังแท่น 36 63 51
78 112 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 35 51 47
79 113 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 8 21 16
80 114 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0
81 115 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 16 31 23
82 116 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 2 2 2
83 117 โรงเรียนบ้านสวนปอ 33 61 47
84 118 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 13 19 18
85 120 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 13 9
86 122 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 0 0 0
87 123 โรงเรียนบ้านหนองตานา 45 82 70
88 125 โรงเรียนบ้านหนองตูม 18 42 29
89 124 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 9 22 17
90 127 โรงเรียนบ้านหนองนอ 5 13 9
91 128 โรงเรียนบ้านหนองบัว 43 79 59
92 129 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 9 16 12
93 130 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 11 16 15
94 132 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 13 17 13
95 121 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 0 0 0
96 126 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 8 21 13
97 131 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 24 50 39
98 133 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 9 13 11
99 152 โรงเรียนบ้านหัวขัว 5 13 9
100 153 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 22 15
101 154 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 7 29 13
102 134 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 4 4 4
103 135 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 13 32 23
104 140 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 10 11 11
105 141 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 7 15 12
106 143 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 12 27 21
107 147 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 39 97 45
108 150 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 14 21 19
109 149 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 43 70 61
110 148 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 27 40 35
111 151 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 7 10 9
112 138 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 10 18 14
113 139 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 5 15 9
114 137 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 9 20 13
115 142 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 12 28 19
116 136 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 16 23 16
117 146 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 5 9 6
118 145 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 17 23 21
119 144 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 5 11 8
120 158 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 27 50 35
121 159 โรงเรียนบ้านอุ่ม 25 49 39
122 094 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 56 88 69
123 103 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 23 40 33
124 104 โรงเรียนบ้านเล้า 15 29 24
125 155 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 27 75 43
126 156 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 5 10 8
127 157 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 21 45 30
128 160 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 68 194 113
129 021 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 22 25 24
130 022 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 9 21 16
131 119 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 8 3
132 025 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 48 100 84
133 026 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 10 14 11
134 028 โรงเรียนบ้านโคกมน 45 75 62
135 029 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 23 52 40
136 030 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 11 19 15
137 027 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 5 3
138 031 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
139 076 โรงเรียนบ้านโนน 4 9 6
140 069 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 20 47 29
141 070 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 16 33 24
142 071 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 78 165 116
143 072 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 68 117 88
144 073 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 8 17 13
145 074 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 80 185 131
146 075 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8 24 16
147 083 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 11 19 13
148 095 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
149 096 โรงเรียนบ้านโพนทอง 5 13 10
150 099 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 22 45 34
151 100 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 17 29 26
152 101 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 3 7 5
153 161 โรงเรียนประจันตวิทยา 51 117 69
154 166 โรงเรียนวังน้ำพุ 9 23 14
155 168 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 61 156 91
156 170 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 1 3 2
157 172 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 18 32 28
158 002 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 45 92 67
159 003 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 1 2 2
160 164 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 45 106 72
161 001 โรงเรียนโคกสง่า 27 52 39
162 013 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 10 24 15
163 014 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 9 16 13
164 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 6 8 7
165 165 โรงเรียนวรราชวิทยา 36 83 60
166 167 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 25 39 33
167 169 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 9 12 11
168 171 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 30 69 47
169 162 โรงเรียนปวนพุวัฒนา 4 7 6
170 010 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 0 0 0
171 011 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 31 68 46
172 163 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 12 37 23
173 009 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 0 0 0
รวม 3190 6536 4689
11225

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร. 0934739862
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]