สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเอราวัณ 45 10 4 5 59
2 บ้านโนนปอแดง 39 8 8 15 55
3 บ้านโนนสวรรค์ 37 14 10 9 61
4 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 36 11 6 8 53
5 บ้านวังเลาหัวฝาย 35 21 4 7 60
6 ประจันตวิทยา 30 10 6 5 46
7 บ้านนาตาดสมสะอาด 27 17 7 3 51
8 บ้านโคกขมิ้น 26 11 6 5 43
9 บ้านโนนป่าซาง 25 13 8 9 46
10 บ้านเพิ่ม 25 10 9 10 44
11 ชุมชนหนองหิน 22 13 12 10 47
12 บ้านปวนพุ 21 23 5 12 49
13 ชุมชนวังสะพุง 21 8 6 4 35
14 วรราชวิทยา 19 8 6 3 33
15 บ้านหนองตานา 18 14 5 5 37
16 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 18 7 8 10 33
17 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 18 6 4 6 28
18 เจียรวนนท์อุทิศ3 17 8 7 6 32
19 บ้านนาอ่างคำ 16 14 7 6 37
20 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 16 1 2 0 19
21 บ้านโคกมน 15 10 7 9 32
22 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 15 7 3 7 25
23 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 15 6 3 11 24
24 หฤทัยคริสเตียน 14 6 1 3 21
25 บ้านหนองบัว 13 10 6 6 29
26 เลยตาดโนนพัฒนา 13 9 5 5 27
27 บ้านห้วยยาง 13 6 6 8 25
28 บ้านลาด 13 4 4 5 21
29 บ้านวังกกเดื่อ 13 4 3 4 20
30 บ้านห้วยส้ม 12 12 7 8 31
31 ชุมชนบ้านทรายขาว 12 11 5 6 28
32 เทศบาลวังสะพุง1 12 10 5 4 27
33 บ้านวังแท่น 12 9 11 1 32
34 บ้านวังสะพุง 12 5 6 9 23
35 บ้านผาขาว 12 5 3 5 20
36 อนุบาลภูกระดึง 11 10 4 5 25
37 บ้านนาแปน 11 7 4 3 22
38 บ้านปากปวน 11 7 2 3 20
39 บ้านแก่งศรีภูมิ 11 6 3 2 20
40 บ้านพวยเด้งสันติสุข 11 4 2 3 17
41 บ้านสวนปอ 10 10 3 7 23
42 บ้านเหมืองแบ่ง 10 10 1 4 21
43 บ้านนามูลตุ่น 10 8 2 5 20
44 บ้านอีเลิศ 9 8 6 2 23
45 บ้านโนนกกข่า 9 4 5 2 18
46 บ้านศรีอุบลพัฒนา 9 3 1 2 13
47 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 9 1 0 0 10
48 บ้านห้วยไผ่เหนือ 8 8 1 0 17
49 บ้านนาโก 8 5 6 5 19
50 บ้านไร่ศรีอุบล 8 3 2 3 13
51 บ้านห้วยคะมะ 8 3 1 1 12
52 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 8 1 1 2 10
53 บ้านโนนกกจาน 8 0 0 3 8
54 โคกสง่า 7 11 1 4 19
55 บ้านผาหวาย 7 9 2 5 18
56 บ้านโคกศรีเจริญ 7 7 4 4 18
57 บ้านซำพร้าว 7 6 3 3 16
58 ชุมชนบ้านหนองคัน 7 5 6 2 18
59 บ้านนาแก 7 5 3 7 15
60 บ้านเลยวังไสย์ 7 4 6 6 17
61 บ้านนาวัว 6 7 2 4 15
62 บ้านวังลานวังทอง 6 6 3 7 15
63 บ้านอุ่ม 6 6 1 5 13
64 บ้านนาอุดม 6 4 0 3 10
65 บ้านเล้า 6 3 4 2 13
66 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 6 2 3 1 11
67 ชุมชนบ้านผานกเค้า 6 2 2 1 10
68 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 6 2 1 0 9
69 บ้านห้วยผุก 6 1 1 1 8
70 บ้านศรีรักษา 6 0 0 2 6
71 บ้านหมากแข้งกกกอก 6 0 0 1 6
72 บ้านป่าบง 5 9 4 7 18
73 บ้านซำกกค้อ 5 8 6 10 19
74 บ้านหนองตูม 5 7 4 2 16
75 บ้านห้วยส้มใต้ 5 6 11 5 22
76 เจียรวนนท์อุทิศ 4 5 5 0 5 10
77 บ้านห้วยทรายคำ 5 3 0 2 8
78 บ้านห้วยไคร้ 5 2 0 5 7
79 บ้านกุดลันน้อยคีรี 5 2 0 0 7
80 บ้านกุดแก 4 7 3 2 14
81 บ้านวังม่วง 4 6 3 2 13
82 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 4 6 1 4 11
83 บ้านน้ำทบ 4 4 2 5 10
84 บ้านกกบก 4 3 2 1 9
85 บ้านหนองหมากแก้ว 4 2 3 1 9
86 บ้านดงน้อย 4 2 2 7 8
87 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 4 2 2 1 8
88 บ้านนายาง 4 2 1 1 7
89 บ้านโนนภูทอง 4 2 0 2 6
90 บ้านกกซ้อ 4 0 3 4 7
91 บ้านหัวขัว 4 0 0 1 4
92 บ้านหนองใหญ่ 3 6 6 7 15
93 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 3 5 2 1 10
94 บ้านหนองตูมท่ายาง 3 5 1 0 9
95 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 3 3 3 1 9
96 บ้านโคกผักหวาน 3 3 3 0 9
97 บ้านห้วยสีเสียด 3 2 2 7 7
98 บ้านโป่งศรีโทน 3 2 1 3 6
99 บ้านหินเกิ้ง 3 2 1 0 6
100 บ้านนาดินดำ 3 2 1 0 6
101 บ้านห้วยไผ่ 3 2 0 0 5
102 บ้านหนองปาดฟาน 3 1 1 3 5
103 บ้านห้วยป่าน 3 1 1 2 5
104 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 3 1 1 0 5
105 โนนสว่างโสกนกไก่นา 3 1 0 3 4
106 บ้านห้วยไผ่ใต้ 3 1 0 1 4
107 บ้านซำนกจิบ 3 0 0 0 3
108 บ้านห้วยเดื่อน้อย 2 6 1 0 9
109 บ้านพองหนีบ 2 4 2 1 8
110 บ้านหัวฝาย 2 3 1 5 6
111 บ้านห้วยเป้าเหนือ 2 3 1 5 6
112 บ้านนาน้อยแสนสุข 2 3 1 2 6
113 บ้านซำม่วง 2 2 3 6 7
114 บ้านหนองแต้หนองโก 2 2 2 2 6
115 บ้านทุ่งใหญ่ 2 2 1 3 5
116 บ้านเหล่าใหญ่ 2 2 0 1 4
117 บ้านนาอีเลิศ 2 1 1 2 4
118 บ้านซำไฮ 2 1 1 1 4
119 ปวนพุวัฒนา 2 1 0 1 3
120 บ้านโนนสว่าง 2 0 1 5 3
121 บ้านบุ่งตาข่าย 2 0 1 2 3
122 บ้านหนองอีเก้ง 1 4 3 5 8
123 บ้านซำบุ่น 1 4 3 3 8
124 บ้านวังยาง 1 4 3 1 8
125 บ้านสวนห้อมผางาม 1 4 2 3 7
126 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 1 4 1 1 6
127 วังน้ำพุ 1 4 0 3 5
128 บ้านห้วยหมาก 1 3 3 0 7
129 บ้านแก่งหินกกสะทอน 1 2 2 2 5
130 บ้านทรัพย์เจริญ 1 2 2 1 5
131 บ้านโพนทอง 1 2 2 0 5
132 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 1 2 1 0 4
133 บ้านผาน้อย 1 2 1 0 4
134 บ้านนาซำแซง 1 2 0 2 3
135 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 1 2 0 1 3
136 บ้านตาดข่า 1 1 3 1 5
137 บ้านซำไคร้ 1 1 2 1 4
138 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 1 1 2 1 4
139 บ้านนาล้อม 1 1 1 0 3
140 บ้านหนองนอ 1 1 0 3 2
141 บ้านผาฆ้อง 1 0 2 0 3
142 บ้านขอนยาง 1 0 1 6 2
143 บ้านโนน 1 0 1 2 2
144 บ้านโคกแฝก 1 0 1 1 2
145 บ้านกกเกลี้ยง 1 0 0 2 1
146 บ้านบุ่งค้อ 1 0 0 1 1
147 อนุบาลประจันตะ 1 0 0 0 1
148 เจียรวนนท์อุทิศ4 1 0 0 0 1
149 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 5 1 3 6
150 บ้านผาสะนา 0 5 1 0 6
151 บ้านบึงสวรรค์ 0 5 0 0 5
152 ไทยรัฐวิทยา 49 0 2 3 1 5
153 บ้านไร่สุขสันต์ 0 2 0 1 2
154 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 2 0 0 2
155 บ้านซำบ่าง 0 2 0 0 2
156 บ้านน้ำจันทร์ 0 1 1 4 2
157 บ้านแสนสุข 0 1 1 0 2
158 บ้านหนองขาม 0 1 0 5 1
159 บ้านน้ำค้อ 0 1 0 2 1
160 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 2 2 2
161 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 0 1 1 1
162 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 0
รวม 1,182 737 423 529 2,342