สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนปอแดง 32 8 8 15 48
2 บ้านโนนสวรรค์ 31 14 10 9 55
3 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 31 10 6 8 47
4 ประจันตวิทยา 30 10 6 5 46
5 บ้านเอราวัณ 30 10 4 5 44
6 บ้านวังเลาหัวฝาย 26 20 4 7 50
7 บ้านนาตาดสมสะอาด 26 15 6 3 47
8 บ้านโคกขมิ้น 22 11 6 5 39
9 ชุมชนวังสะพุง 21 8 6 4 35
10 ชุมชนหนองหิน 20 12 12 10 44
11 บ้านโนนป่าซาง 19 13 8 9 40
12 วรราชวิทยา 19 8 6 3 33
13 บ้านเพิ่ม 17 9 9 10 35
14 เจียรวนนท์อุทิศ3 17 8 7 6 32
15 บ้านหนองตานา 16 13 4 5 33
16 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 15 7 8 10 30
17 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 15 6 3 11 24
18 บ้านปวนพุ 14 22 5 12 41
19 บ้านนาอ่างคำ 14 14 7 6 35
20 บ้านโคกมน 14 10 7 9 31
21 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 14 7 3 7 24
22 หฤทัยคริสเตียน 14 6 1 3 21
23 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 14 5 4 6 23
24 บ้านห้วยยาง 13 6 6 8 25
25 บ้านลาด 13 4 4 5 21
26 บ้านวังกกเดื่อ 13 4 3 4 20
27 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 13 1 2 0 16
28 บ้านวังแท่น 12 9 11 1 32
29 บ้านวังสะพุง 12 5 6 9 23
30 ชุมชนบ้านทรายขาว 11 11 5 6 27
31 อนุบาลภูกระดึง 11 10 4 5 25
32 บ้านนาแปน 11 7 4 3 22
33 บ้านปากปวน 11 7 2 3 20
34 บ้านห้วยส้ม 10 12 7 8 29
35 เทศบาลวังสะพุง1 10 10 5 4 25
36 บ้านนามูลตุ่น 10 8 2 5 20
37 บ้านพวยเด้งสันติสุข 10 4 2 3 16
38 บ้านหนองบัว 9 10 6 6 25
39 บ้านแก่งศรีภูมิ 9 6 3 2 18
40 บ้านผาขาว 9 5 3 5 17
41 บ้านโนนกกข่า 9 4 5 2 18
42 บ้านศรีอุบลพัฒนา 9 3 1 2 13
43 บ้านเหมืองแบ่ง 8 9 1 4 18
44 เลยตาดโนนพัฒนา 8 8 5 5 21
45 บ้านห้วยไผ่เหนือ 8 8 1 0 17
46 บ้านนาโก 8 5 6 5 19
47 บ้านไร่ศรีอุบล 8 3 2 3 13
48 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 8 1 0 0 9
49 โคกสง่า 7 11 1 4 19
50 บ้านสวนปอ 7 10 3 7 20
51 ชุมชนบ้านหนองคัน 7 5 6 2 18
52 บ้านเลยวังไสย์ 7 4 6 6 17
53 บ้านอีเลิศ 6 8 6 2 20
54 บ้านวังลานวังทอง 6 6 3 7 15
55 บ้านอุ่ม 6 6 1 5 13
56 บ้านเล้า 6 3 4 2 13
57 ชุมชนบ้านผานกเค้า 6 2 2 1 10
58 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 6 1 1 2 8
59 บ้านโนนกกจาน 6 0 0 3 6
60 บ้านศรีรักษา 6 0 0 2 6
61 บ้านหมากแข้งกกกอก 6 0 0 1 6
62 บ้านป่าบง 5 9 4 7 18
63 บ้านผาหวาย 5 9 1 5 15
64 บ้านห้วยส้มใต้ 5 6 11 5 22
65 เจียรวนนท์อุทิศ 4 5 5 0 5 10
66 บ้านห้วยคะมะ 5 3 1 1 9
67 บ้านห้วยทรายคำ 5 3 0 2 8
68 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 5 2 3 1 10
69 บ้านห้วยไคร้ 5 2 0 5 7
70 บ้านกุดลันน้อยคีรี 5 2 0 0 7
71 บ้านห้วยผุก 5 1 1 1 7
72 บ้านซำกกค้อ 4 7 5 10 16
73 บ้านนาวัว 4 7 2 4 13
74 บ้านหนองตูม 4 6 4 2 14
75 บ้านวังม่วง 4 6 3 2 13
76 บ้านนาแก 4 5 3 7 12
77 บ้านซำพร้าว 4 5 2 3 11
78 บ้านกกบก 4 3 2 1 9
79 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 4 2 2 1 8
80 บ้านโนนภูทอง 4 2 0 2 6
81 บ้านกกซ้อ 4 0 3 4 7
82 บ้านกุดแก 3 7 3 2 13
83 บ้านหนองใหญ่ 3 6 6 7 15
84 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 3 6 1 4 10
85 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 3 5 2 1 10
86 บ้านหนองตูมท่ายาง 3 5 1 0 9
87 บ้านนาอุดม 3 4 0 3 7
88 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 3 3 3 1 9
89 บ้านหนองหมากแก้ว 3 2 3 1 8
90 บ้านห้วยสีเสียด 3 2 2 7 7
91 บ้านโป่งศรีโทน 3 2 1 3 6
92 บ้านหินเกิ้ง 3 2 1 0 6
93 บ้านหนองปาดฟาน 3 1 1 3 5
94 บ้านห้วยป่าน 3 1 1 2 5
95 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 3 1 1 0 5
96 โนนสว่างโสกนกไก่นา 3 1 0 3 4
97 บ้านห้วยไผ่ใต้ 3 1 0 1 4
98 บ้านหัวขัว 3 0 0 1 3
99 บ้านซำนกจิบ 3 0 0 0 3
100 บ้านห้วยเดื่อน้อย 2 6 1 0 9
101 บ้านพองหนีบ 2 4 2 1 8
102 บ้านโคกผักหวาน 2 3 3 0 8
103 บ้านหัวฝาย 2 3 1 5 6
104 บ้านห้วยเป้าเหนือ 2 3 1 5 6
105 บ้านนาน้อยแสนสุข 2 3 1 2 6
106 บ้านซำม่วง 2 2 3 6 7
107 บ้านหนองแต้หนองโก 2 2 2 2 6
108 บ้านนายาง 2 2 1 1 5
109 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 2 2 1 0 5
110 บ้านซำไฮ 2 1 1 1 4
111 ปวนพุวัฒนา 2 1 0 1 3
112 บ้านโนนสว่าง 2 0 1 5 3
113 บ้านบุ่งตาข่าย 2 0 1 2 3
114 บ้านโคกศรีเจริญ 1 5 4 4 10
115 บ้านหนองอีเก้ง 1 4 3 5 8
116 บ้านซำบุ่น 1 4 3 3 8
117 บ้านวังยาง 1 4 3 1 8
118 บ้านน้ำทบ 1 4 2 5 7
119 บ้านสวนห้อมผางาม 1 4 2 3 7
120 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 1 4 1 1 6
121 วังน้ำพุ 1 4 0 3 5
122 บ้านห้วยหมาก 1 3 3 0 7
123 บ้านดงน้อย 1 2 2 7 5
124 บ้านแก่งหินกกสะทอน 1 2 2 2 5
125 บ้านทรัพย์เจริญ 1 2 2 1 5
126 บ้านโพนทอง 1 2 2 0 5
127 บ้านทุ่งใหญ่ 1 2 1 3 4
128 บ้านนาดินดำ 1 2 1 0 4
129 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 1 2 1 0 4
130 บ้านผาน้อย 1 2 1 0 4
131 บ้านนาซำแซง 1 2 0 2 3
132 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 1 2 0 1 3
133 บ้านเหล่าใหญ่ 1 2 0 1 3
134 บ้านห้วยไผ่ 1 2 0 0 3
135 บ้านตาดข่า 1 1 3 1 5
136 บ้านซำไคร้ 1 1 2 1 4
137 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 1 1 2 1 4
138 บ้านนาล้อม 1 1 1 0 3
139 บ้านหนองนอ 1 1 0 3 2
140 บ้านขอนยาง 1 0 1 6 2
141 บ้านโนน 1 0 1 2 2
142 บ้านโคกแฝก 1 0 1 1 2
143 บ้านกกเกลี้ยง 1 0 0 2 1
144 บ้านบุ่งค้อ 1 0 0 1 1
145 อนุบาลประจันตะ 1 0 0 0 1
146 เจียรวนนท์อุทิศ4 1 0 0 0 1
147 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 5 1 3 6
148 บ้านผาสะนา 0 5 1 0 6
149 บ้านบึงสวรรค์ 0 5 0 0 5
150 ไทยรัฐวิทยา 49 0 2 3 1 5
151 บ้านไร่สุขสันต์ 0 2 0 1 2
152 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 2 0 0 2
153 บ้านซำบ่าง 0 2 0 0 2
154 บ้านน้ำจันทร์ 0 1 1 4 2
155 บ้านนาอีเลิศ 0 1 1 2 2
156 บ้านแสนสุข 0 1 1 0 2
157 บ้านหนองขาม 0 1 0 5 1
158 บ้านน้ำค้อ 0 1 0 2 1
159 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 2 2 2
160 บ้านผาฆ้อง 0 0 2 0 2
161 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 0 1 1 1
162 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 0
รวม 1,011 721 418 529 2,679