สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประจันตวิทยา 15 5 3 23 30 10 6 5 46
2 บ้านโนนปอแดง 11 7 3 21 32 8 8 15 48
3 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 10 7 5 22 31 10 6 8 47
4 บ้านเอราวัณ 7 7 4 18 30 10 4 5 44
5 บ้านโนนสวรรค์ 7 6 6 19 31 14 10 9 55
6 บ้านโคกขมิ้น 7 3 4 14 22 11 6 5 39
7 บ้านนาตาดสมสะอาด 6 8 5 19 26 15 6 3 47
8 บ้านวังเลาหัวฝาย 6 4 8 18 26 20 4 7 50
9 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 6 3 4 13 15 6 3 11 24
10 บ้านวังกกเดื่อ 5 4 0 9 13 4 3 4 20
11 วรราชวิทยา 5 3 2 10 19 8 6 3 33
12 บ้านหนองตานา 5 2 2 9 16 13 4 5 33
13 บ้านนาอ่างคำ 5 2 2 9 14 14 7 6 35
14 บ้านโนนป่าซาง 4 4 3 11 19 13 8 9 40
15 ชุมชนหนองหิน 4 3 5 12 20 12 12 10 44
16 หฤทัยคริสเตียน 4 3 2 9 14 6 1 3 21
17 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 4 1 2 7 13 1 2 0 16
18 บ้านพวยเด้งสันติสุข 4 0 2 6 10 4 2 3 16
19 บ้านวังแท่น 3 3 3 9 12 9 11 1 32
20 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 3 3 2 8 14 5 4 6 23
21 เลยตาดโนนพัฒนา 3 3 2 8 8 8 5 5 21
22 บ้านปวนพุ 3 2 0 5 14 22 5 12 41
23 บ้านวังสะพุง 3 1 2 6 12 5 6 9 23
24 บ้านเหมืองแบ่ง 3 1 2 6 8 9 1 4 18
25 บ้านห้วยส้ม 3 1 1 5 10 12 7 8 29
26 บ้านลาด 3 0 3 6 13 4 4 5 21
27 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 2 2 5 9 14 7 3 7 24
28 บ้านปากปวน 2 2 3 7 11 7 2 3 20
29 บ้านเล้า 2 2 2 6 6 3 4 2 13
30 บ้านศรีอุบลพัฒนา 2 2 0 4 9 3 1 2 13
31 บ้านเพิ่ม 2 1 2 5 17 9 9 10 35
32 บ้านนาโก 2 1 2 5 8 5 6 5 19
33 เจียรวนนท์อุทิศ3 2 1 1 4 17 8 7 6 32
34 บ้านหมากแข้งกกกอก 2 1 1 4 6 0 0 1 6
35 บ้านห้วยยาง 2 1 0 3 13 6 6 8 25
36 บ้านอีเลิศ 2 1 0 3 6 8 6 2 20
37 บ้านโนนภูทอง 2 1 0 3 4 2 0 2 6
38 บ้านซำนกจิบ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
39 ชุมชนบ้านหนองคัน 2 0 0 2 7 5 6 2 18
40 บ้านซำไฮ 2 0 0 2 2 1 1 1 4
41 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1 5 1 7 15 7 8 10 30
42 บ้านห้วยคะมะ 1 2 0 3 5 3 1 1 9
43 บ้านนามูลตุ่น 1 1 3 5 10 8 2 5 20
44 บ้านโคกมน 1 1 1 3 14 10 7 9 31
45 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 1 1 3 6 1 1 2 8
46 บ้านกุดแก 1 1 1 3 3 7 3 2 13
47 บ้านผาหวาย 1 1 0 2 5 9 1 5 15
48 บ้านนาวัว 1 1 0 2 4 7 2 4 13
49 บ้านกกบก 1 1 0 2 4 3 2 1 9
50 บ้านหินเกิ้ง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
51 บ้านวังลานวังทอง 1 0 2 3 6 6 3 7 15
52 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 0 2 3 4 2 2 1 8
53 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 9 10 6 6 25
54 บ้านโนนกกข่า 1 0 1 2 9 4 5 2 18
55 บ้านศรีรักษา 1 0 1 2 6 0 0 2 6
56 บ้านวังม่วง 1 0 1 2 4 6 3 2 13
57 บ้านห้วยป่าน 1 0 1 2 3 1 1 2 5
58 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 0 0 1 3 3 3 1 9
59 โนนสว่างโสกนกไก่นา 1 0 0 1 3 1 0 3 4
60 บ้านกกเกลี้ยง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
61 ชุมชนวังสะพุง 0 5 0 5 21 8 6 4 35
62 บ้านแก่งศรีภูมิ 0 3 1 4 9 6 3 2 18
63 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 0 3 1 4 8 1 0 0 9
64 บ้านห้วยไคร้ 0 3 1 4 5 2 0 5 7
65 บ้านนาแปน 0 2 4 6 11 7 4 3 22
66 ชุมชนบ้านทรายขาว 0 2 2 4 11 11 5 6 27
67 บ้านหนองใหญ่ 0 2 2 4 3 6 6 7 15
68 เจียรวนนท์อุทิศ 4 0 2 0 2 5 5 0 5 10
69 บ้านหัวขัว 0 2 0 2 3 0 0 1 3
70 โคกสง่า 0 1 1 2 7 11 1 4 19
71 บ้านสวนปอ 0 1 1 2 7 10 3 7 20
72 บ้านห้วยทรายคำ 0 1 1 2 5 3 0 2 8
73 บ้านนาแก 0 1 1 2 4 5 3 7 12
74 บ้านพองหนีบ 0 1 1 2 2 4 2 1 8
75 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 1 1 2 2 3 1 2 6
76 บ้านหนองแต้หนองโก 0 1 1 2 2 2 2 2 6
77 บ้านทรัพย์เจริญ 0 1 1 2 1 2 2 1 5
78 บ้านผาขาว 0 1 0 1 9 5 3 5 17
79 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 1 0 1 8 8 1 0 17
80 บ้านป่าบง 0 1 0 1 5 9 4 7 18
81 บ้านห้วยส้มใต้ 0 1 0 1 5 6 11 5 22
82 บ้านห้วยผุก 0 1 0 1 5 1 1 1 7
83 บ้านซำพร้าว 0 1 0 1 4 5 2 3 11
84 บ้านห้วยสีเสียด 0 1 0 1 3 2 2 7 7
85 บ้านโป่งศรีโทน 0 1 0 1 3 2 1 3 6
86 บ้านหนองปาดฟาน 0 1 0 1 3 1 1 3 5
87 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 2 3 1 5 6
88 บ้านซำม่วง 0 1 0 1 2 2 3 6 7
89 บ้านนายาง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
90 บ้านซำบุ่น 0 1 0 1 1 4 3 3 8
91 บ้านวังยาง 0 1 0 1 1 4 3 1 8
92 บ้านบุ่งค้อ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
93 เทศบาลวังสะพุง1 0 0 4 4 10 10 5 4 25
94 บ้านไร่ศรีอุบล 0 0 2 2 8 3 2 3 13
95 บ้านเลยวังไสย์ 0 0 2 2 7 4 6 6 17
96 บ้านโนนกกจาน 0 0 2 2 6 0 0 3 6
97 ชุมชนบ้านผานกเค้า 0 0 1 1 6 2 2 1 10
98 บ้านหนองตูม 0 0 1 1 4 6 4 2 14
99 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 0 1 1 3 6 1 4 10
100 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 1 1 3 2 3 1 8
101 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
102 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 0 0 1 1 2 2 1 0 5
103 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 1 1 0 2 0 0 2
104 บ้านนาอีเลิศ 0 0 1 1 0 1 1 2 2
105 อนุบาลภูกระดึง 0 0 0 0 11 10 4 5 25
106 บ้านอุ่ม 0 0 0 0 6 6 1 5 13
107 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 5 2 3 1 10
108 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 0 0 0 5 2 0 0 7
109 บ้านซำกกค้อ 0 0 0 0 4 7 5 10 16
110 บ้านกกซ้อ 0 0 0 0 4 0 3 4 7
111 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 0 0 0 0 3 5 2 1 10
112 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 0 0 0 3 5 1 0 9
113 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 3 4 0 3 7
114 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
115 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0 0 2 6 1 0 9
116 บ้านโคกผักหวาน 0 0 0 0 2 3 3 0 8
117 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 0 0 2 3 1 5 6
118 ปวนพุวัฒนา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
119 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 2 0 1 5 3
120 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 0 0 2 0 1 2 3
121 บ้านโคกศรีเจริญ 0 0 0 0 1 5 4 4 10
122 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 0 0 1 4 3 5 8
123 บ้านน้ำทบ 0 0 0 0 1 4 2 5 7
124 บ้านสวนห้อมผางาม 0 0 0 0 1 4 2 3 7
125 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
126 วังน้ำพุ 0 0 0 0 1 4 0 3 5
127 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0 1 3 3 0 7
128 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 1 2 2 7 5
129 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 0 0 1 2 2 2 5
130 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
131 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 1 2 1 3 4
132 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
133 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
134 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
135 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
136 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
137 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
138 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
139 บ้านตาดข่า 0 0 0 0 1 1 3 1 5
140 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
141 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
142 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
143 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
144 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 1 0 1 6 2
145 บ้านโนน 0 0 0 0 1 0 1 2 2
146 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 อนุบาลประจันตะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 0 0 0 5 1 3 6
150 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 0 5 1 0 6
151 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
152 ไทยรัฐวิทยา 49 0 0 0 0 0 2 3 1 5
153 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
154 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
156 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 1 0 5 1
158 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
159 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0 0 0 0 2 2 2
160 บ้านผาฆ้อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
161 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
162 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 163 147 497 1,011 721 418 529 2,150