สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเอราวัณ 16 10 6 32 45 10 4 5 59
2 ประจันตวิทยา 15 5 3 23 30 10 6 5 46
3 บ้านโนนปอแดง 13 9 5 27 39 8 8 15 55
4 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 11 8 7 26 36 11 6 8 53
5 บ้านวังเลาหัวฝาย 11 4 9 24 35 21 4 7 60
6 บ้านโนนสวรรค์ 8 8 6 22 37 14 10 9 61
7 บ้านโคกขมิ้น 8 3 6 17 26 11 6 5 43
8 บ้านนาตาดสมสะอาด 6 9 5 20 27 17 7 3 51
9 บ้านโนนป่าซาง 6 4 3 13 25 13 8 9 46
10 เลยตาดโนนพัฒนา 6 4 3 13 13 9 5 5 27
11 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 6 3 4 13 15 6 3 11 24
12 ชุมชนหนองหิน 5 4 5 14 22 13 12 10 47
13 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 5 4 3 12 18 6 4 6 28
14 บ้านปวนพุ 5 4 1 10 21 23 5 12 49
15 บ้านวังกกเดื่อ 5 4 0 9 13 4 3 4 20
16 บ้านหนองตานา 5 3 3 11 18 14 5 5 37
17 วรราชวิทยา 5 3 2 10 19 8 6 3 33
18 บ้านนาอ่างคำ 5 3 2 10 16 14 7 6 37
19 บ้านพวยเด้งสันติสุข 5 0 2 7 11 4 2 3 17
20 หฤทัยคริสเตียน 4 3 2 9 14 6 1 3 21
21 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 4 2 2 8 16 1 2 0 19
22 บ้านเหมืองแบ่ง 4 2 2 8 10 10 1 4 21
23 บ้านเพิ่ม 3 6 3 12 25 10 9 10 44
24 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 3 6 1 10 18 7 8 10 33
25 บ้านวังแท่น 3 3 3 9 12 9 11 1 32
26 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 3 2 5 10 15 7 3 7 25
27 บ้านอีเลิศ 3 2 0 5 9 8 6 2 23
28 บ้านวังสะพุง 3 1 2 6 12 5 6 9 23
29 บ้านห้วยส้ม 3 1 1 5 12 12 7 8 31
30 บ้านลาด 3 0 3 6 13 4 4 5 21
31 บ้านแก่งศรีภูมิ 2 3 1 6 11 6 3 2 20
32 บ้านปากปวน 2 2 3 7 11 7 2 3 20
33 บ้านห้วยคะมะ 2 2 2 6 8 3 1 1 12
34 บ้านเล้า 2 2 2 6 6 3 4 2 13
35 บ้านศรีอุบลพัฒนา 2 2 0 4 9 3 1 2 13
36 บ้านนาโก 2 1 2 5 8 5 6 5 19
37 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 2 1 2 5 8 1 1 2 10
38 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 2 1 2 5 6 2 1 0 9
39 เจียรวนนท์อุทิศ3 2 1 1 4 17 8 7 6 32
40 บ้านหมากแข้งกกกอก 2 1 1 4 6 0 0 1 6
41 บ้านกุดแก 2 1 1 4 4 7 3 2 14
42 บ้านห้วยยาง 2 1 0 3 13 6 6 8 25
43 บ้านโนนภูทอง 2 1 0 3 4 2 0 2 6
44 บ้านโนนกกจาน 2 0 2 4 8 0 0 3 8
45 บ้านซำนกจิบ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
46 ชุมชนบ้านหนองคัน 2 0 0 2 7 5 6 2 18
47 บ้านซำไฮ 2 0 0 2 2 1 1 1 4
48 บ้านนาแก 1 2 1 4 7 5 3 7 15
49 บ้านนาวัว 1 2 1 4 6 7 2 4 15
50 บ้านนาอุดม 1 2 0 3 6 4 0 3 10
51 บ้านนายาง 1 2 0 3 4 2 1 1 7
52 บ้านนามูลตุ่น 1 1 3 5 10 8 2 5 20
53 บ้านโคกมน 1 1 2 4 15 10 7 9 32
54 บ้านหนองบัว 1 1 1 3 13 10 6 6 29
55 บ้านผาขาว 1 1 0 2 12 5 3 5 20
56 บ้านผาหวาย 1 1 0 2 7 9 2 5 18
57 บ้านซำพร้าว 1 1 0 2 7 6 3 3 16
58 บ้านกกบก 1 1 0 2 4 3 2 1 9
59 บ้านดงน้อย 1 1 0 2 4 2 2 7 8
60 บ้านหินเกิ้ง 1 1 0 2 3 2 1 0 6
61 บ้านวังลานวังทอง 1 0 2 3 6 6 3 7 15
62 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1 0 2 3 4 2 2 1 8
63 บ้านโนนกกข่า 1 0 1 2 9 4 5 2 18
64 บ้านศรีรักษา 1 0 1 2 6 0 0 2 6
65 บ้านวังม่วง 1 0 1 2 4 6 3 2 13
66 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1 0 1 2 4 6 1 4 11
67 บ้านห้วยป่าน 1 0 1 2 3 1 1 2 5
68 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 0 0 1 3 3 3 1 9
69 โนนสว่างโสกนกไก่นา 1 0 0 1 3 1 0 3 4
70 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 2 2 1 3 5
71 บ้านกกเกลี้ยง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
72 ชุมชนวังสะพุง 0 5 0 5 21 8 6 4 35
73 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 0 3 1 4 9 1 0 0 10
74 บ้านห้วยไคร้ 0 3 1 4 5 2 0 5 7
75 บ้านนาแปน 0 2 4 6 11 7 4 3 22
76 ชุมชนบ้านทรายขาว 0 2 2 4 12 11 5 6 28
77 บ้านหนองใหญ่ 0 2 2 4 3 6 6 7 15
78 เจียรวนนท์อุทิศ 4 0 2 0 2 5 5 0 5 10
79 บ้านหัวขัว 0 2 0 2 4 0 0 1 4
80 บ้านสวนปอ 0 1 1 2 10 10 3 7 23
81 โคกสง่า 0 1 1 2 7 11 1 4 19
82 บ้านห้วยทรายคำ 0 1 1 2 5 3 0 2 8
83 บ้านพองหนีบ 0 1 1 2 2 4 2 1 8
84 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 1 1 2 2 3 1 2 6
85 บ้านหนองแต้หนองโก 0 1 1 2 2 2 2 2 6
86 บ้านนาอีเลิศ 0 1 1 2 2 1 1 2 4
87 บ้านทรัพย์เจริญ 0 1 1 2 1 2 2 1 5
88 บ้านห้วยไผ่เหนือ 0 1 0 1 8 8 1 0 17
89 บ้านห้วยผุก 0 1 0 1 6 1 1 1 8
90 บ้านป่าบง 0 1 0 1 5 9 4 7 18
91 บ้านห้วยส้มใต้ 0 1 0 1 5 6 11 5 22
92 บ้านน้ำทบ 0 1 0 1 4 4 2 5 10
93 บ้านห้วยสีเสียด 0 1 0 1 3 2 2 7 7
94 บ้านโป่งศรีโทน 0 1 0 1 3 2 1 3 6
95 บ้านห้วยไผ่ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
96 บ้านหนองปาดฟาน 0 1 0 1 3 1 1 3 5
97 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 2 3 1 5 6
98 บ้านซำม่วง 0 1 0 1 2 2 3 6 7
99 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
100 บ้านซำบุ่น 0 1 0 1 1 4 3 3 8
101 บ้านวังยาง 0 1 0 1 1 4 3 1 8
102 บ้านผาฆ้อง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
103 บ้านบุ่งค้อ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
104 เทศบาลวังสะพุง1 0 0 5 5 12 10 5 4 27
105 บ้านไร่ศรีอุบล 0 0 2 2 8 3 2 3 13
106 บ้านโคกศรีเจริญ 0 0 2 2 7 7 4 4 18
107 บ้านเลยวังไสย์ 0 0 2 2 7 4 6 6 17
108 บ้านหนองตูม 0 0 2 2 5 7 4 2 16
109 ชุมชนบ้านผานกเค้า 0 0 1 1 6 2 2 1 10
110 บ้านซำกกค้อ 0 0 1 1 5 8 6 10 19
111 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 1 1 4 2 3 1 9
112 บ้านนาดินดำ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
113 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
114 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 1 1 0 2 0 0 2
115 อนุบาลภูกระดึง 0 0 0 0 11 10 4 5 25
116 บ้านอุ่ม 0 0 0 0 6 6 1 5 13
117 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 0 0 6 2 3 1 11
118 บ้านกุดลันน้อยคีรี 0 0 0 0 5 2 0 0 7
119 บ้านกกซ้อ 0 0 0 0 4 0 3 4 7
120 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 0 0 0 0 3 5 2 1 10
121 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 0 0 0 3 5 1 0 9
122 บ้านโคกผักหวาน 0 0 0 0 3 3 3 0 9
123 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
124 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0 0 2 6 1 0 9
125 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 0 0 2 3 1 5 6
126 ปวนพุวัฒนา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
127 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 2 0 1 5 3
128 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 0 0 2 0 1 2 3
129 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 0 0 1 4 3 5 8
130 บ้านสวนห้อมผางาม 0 0 0 0 1 4 2 3 7
131 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
132 วังน้ำพุ 0 0 0 0 1 4 0 3 5
133 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0 1 3 3 0 7
134 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 0 0 1 2 2 2 5
135 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
136 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
137 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
138 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
139 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
140 บ้านตาดข่า 0 0 0 0 1 1 3 1 5
141 บ้านซำไคร้ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
142 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
143 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
145 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 1 0 1 6 2
146 บ้านโนน 0 0 0 0 1 0 1 2 2
147 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
148 อนุบาลประจันตะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 0 0 0 5 1 3 6
151 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 0 5 1 0 6
152 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
153 ไทยรัฐวิทยา 49 0 0 0 0 0 2 3 1 5
154 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
155 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
157 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 1 0 5 1
159 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
160 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 0 0 0 0 2 2 2
161 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
162 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 240 201 173 614 1,182 737 423 529 2,342