การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
การส่งเอกสารประกอบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
      - รายการโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกระดับ ให้ส่งเอกสารประกอบการ
         แข่งขัน  ภายในวันที่ 28  กันยายน  2560
     
- ราย
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
        ในการแข่งขันครั้งนี้ใช้ โปรแกรม 
GSP V.4

      - รายการกิจกรรมโครงงานทุกรายการ ให้ผู้เข้าแข่งขัน นำ โต๊ะ 
         และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเองในวันแข่งขัน

      - รายการกิจกรรมเอแมทกับคอสเวิร์ดให้ผู้เข้าแข่งขันนำ
         
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้   
มาเองในวันแข่งขัน 
     -
รายการโครงการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม และ
         การประกวดภาพยนตร์สั้นทุกระดับ  ให้ส่งเอกสารประกอบ
        การแข่งขันภายใน
วันที่ 29  กันยายน  2560 
     -  สาระคณิตศาสตร์วันที่ 3ต.ค. 60  ณ  ร.ร.เทศบาลวังสะพุง 2
       ให้โรงเรียนแข่งขันโครงงานทุกประเภท เตรียมโต๊ะ อุปกรณ์
              โครงงานมาพร้อมด้วย 
และ  

    -   กิจกรรมเอแม็ทให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมโทรศัพท์มือถือ
           ที่สามารถดาน์โหลด แอปจับเวลาได้  มาด้วย     

       
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 17:21 น.