งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองตานา ท่าช้างคล้อง
2 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ โนนปอแดง 1. เด็กหญิงลลิตา    ม้าวนาเมือง
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ฤทธิผล
3. เด็กชายกฤษณะ    คุณความดี
1. นางรุ่งนภา    ดรพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ เมืองทรายขาว 1. เด็กชายพลวัตร    อยู่แก้ว
2. เด็กชายธีรวัฒน์    เดชโสภา
3. เด็กชายจักรพงษ์    แถวบุญตา
1. นายพินิจ    นามกันยา
2. นายสุรศักดิ์    สุรินทร์
4 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง ภูกระดึง 1. เด็กหญิงศรัณยา    ทองหลั่น
2. เด็กชายพิชัย    สายคำวงษ์
3. เด็กชายรัฐกฤษ    เถาพิมาย
1. นางชุดานันท์    ภูมิกระจาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงกนกนิภา    ปลื้มวงษ์
2. เด็กหญิงชาลิตา    พิมทอง
3. เด็กหญิงปนัดดา    สุขิตา
1. นางจุฑามาส    เปรื่องธรรมกุล
2. นางพันราศี    ประชาโชติ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................