งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 109
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา หอหลวง 1. นางสาวบุปผา    ปัดชา
2. เด็กหญิงอาริสา    ทองแบบ
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์    สมหา
1. นางพรเพ็ญ    ปลีกล่ำ
2. นางสาวสุมาลี    ศรีอินทร์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว หอหลวง 1. เด็กชายธีรภัทร    นามนุษย์ศรี
2. เด็กหญิงชุติภา    วาลา
3. เด็กชายชุติมา    วาลา
1. นางดวงนภา    พันสอน
2. นางทองเรียบ    จุตโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................