งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 241
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวนปอ หนองคัน 1. เด็กชายณัฐภูมิ    มะดาศรี
1. นางสาวศศิธร    อินทร์ชัยศรี
2 โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กชายทินภัทร    ซาชุม
1. นางสาวบังอร    คำพิชชู
3 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงกาญจนา    ภาเรือง
1. นางปิยมาภรณ์    ทองเพชร
4 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงอรัญญา    เอียมสารี
1. นางสาวบุญหลาย    วันทอง
5 โรงเรียนบ้านหัวขัว ท่าช้างคล้อง 1. เด็กชายศิริราช    ศรีคำวรรณ
1. นางนันทา    วงษา
6 โรงเรียนบ้านนาดินดำ หนองคัน 1. เด็กหญิงพรพิทา    พิลาฤทธิ์
1. นางสาวพรทิพย์    ขวัญชอบ
7 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา    ส่องแก้ว
1. นางอัญญารัตน์    รัตนโชคไพศาล
8 โรงเรียนบ้านผาขาว ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายสมสิน    พลหมอ
1. นางสาวจินตนา    จันดิษฐ์
9 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กชายชัชวาลย์    เรือนยศ
1. นายนิชคุณ    ตรียะเวชชานนท์
10 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ หอหลวง 1. เด็กหญิงพรรณภัทร    จันแสตมป์
1. นางสาวอารีรัตน์    ผิวฝาด
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว หอหลวง 1. เด็กชายจักรรินทร์    แพงคำ
1. นางสาวอนินทิกา    อินทรา
12 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ภูกระดึง 1. เด็กชายธนพงษ์    ศรีเศียรเพชร
1. นางสาวจันทร์จิรา    แก่งจำปา
13 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 หนองหิน 1. เด็กชายแสงตะวัน    ดวงแสงเหล็ก
1. นางสาวจินตนา    ลัมยศ
14 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ภูกระดึง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    พละโท
1. นายหนูบน    น้อยลา
15 โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กชายกฤษฎาภรณ์    เหล่าประจิตร
1. นางจุฑามาส    เปรื่องธรรมกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................