งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 248
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ภูกระดึง 1. เด็กชายศิขรินทร์    สอรักษา
1. นางสาวจันทร์จิรา    แก่งจำปา
2 โรงเรียนบ้านนาอุดม ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กชายณัฐพล    นครนายก
1. นางสังวาร    บุษบก
3 โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    นิพัฒน์
1. นางสาวสุดารัตน์    ศาลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................