งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 284
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธนโชติ    พลซา
1. นางวรรณภา    ไชยวัน
2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง 1. เด็กชายวุฒินันท์    วงศ์พิมพ์
1. นางรัตนาพร    ทาเชาว์
3 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา หอหลวง 1. เด็กหญิงอินทร์ธิรา    จุตโน
1. นางพรเพ็ญ    ปลีกล่ำ
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว หอหลวง 1. เด็กหญิงจิรณา    บุตทา
1. นางดวงนภา    พันสอน
5 โรงเรียนบ้านปวนพุ สวนหินผางาม 1. เด็กชายธนวัฒน์    บุญเชี่ยว
1. นายสากล    คำภูธร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................