งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กหญิงจิดาภา    นวลแก้ว
1. นางนวรัชต์    อินทร์มณี
16
2 โรงเรียนบ้านวังม่วง เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ภูจำปา
1. นางสาวธรณ์ธันย์    ทิธรรมมา
34
3 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์    สุขชัยสงค์
1. นางเพียงใจ    กรรณลา
20
4 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายภาณุพงษ์    คำโสภา
1. นางสาวปิยดา    ยาผา
10
5 โรงเรียนบ้านหนองตานา ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงวศิกา    มาสุ่ม
1. นางสมควร    ศรีโยธา
29
6 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงปัณณพร    คุณุ
1. นางสาววัชรียา    พรมทา
20
7 โรงเรียนบ้านซำพร้าว ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงันันทิดา    กัลยาณี
1. นางพรรษพนิต    ชาติอาษา
34
8 โรงเรียนบ้านน้ำทบ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงณัฐรดา    ส่องแก้ว
1. นางบุญสม    หลอดสว่าง
8
9 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม โคกขมิ้น 1. เด็กหญิงภัททกา    บางประอินทร์
1. นางปิยวรรณ    เนาวบุตร
29
10 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงธันยารัตน์    แสงแก้วเขียว
1. นางสาวชลทิชา    เพ็ชรสวัสดิ์
26
11 โรงเรียนบ้านป่าบง โคกขมิ้น 1. เด็กหญิงสุพิชชา    บงแก้ว
1. นางพิสมัย    แสงชาติ
13
12 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หนองคัน 1. เด็กหญิงฑิตยา    ปรือทอง
1. นางสุดารัตน์    เหล่ามะลอ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงดารินทร์    ทองปั้น
1. นายณรงค์    อินทรง
12
14 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    เคหัง
1. นางละมัย    สีแสง
29
15 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า โนนปอแดง 1. เด็กชายปฏิพล    พงศ์เพชร
1. นางจินตนา    จันทร์อ้วน
20
16 โรงเรียนบ้านห้วยยาง โนนป่าซาง 1. เด็กหญิงจิราภา    พลสวัสดิ์
1. นายสมใจ    สีแก้วตู้
26
17 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 โนนป่าซาง 1. เด็กหญิงไพรินทร์    วิชัยคำจร
1. ว่าที่ร.ต.หญิงจุฬาลักษณ์    กรมทอง
16
18 โรงเรียนปวนพุวัฒนา สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ภูมิไธสง
1. นางจิราภา    จันอุทระ
10
19 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง ผานกเค้า 1. เด็กหญิงอธิชนันท์    วงศ์บัณฑิต
1. นางสาววราภรณ์    ศรีอุไร
20
20 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน หนองหิน 1. เด็กหญิงจิรัชญา    สาระมโน
1. นางวิมลรัตน์    คำไวย์
7
21 โรงเรียนบ้านอีเลิศ ศรีฐาน 1. เด็กหญิงศุลีพร    ปานหอม
1. นายอภิสิทธิ์    สิมมะลี
29
22 โรงเรียนบ้านวังยาง ศรีฐาน 1. เด็กหญิงจิรธันย์    ทรงภารักษ์
1. นางสาวพรเพชร    มัชฌิมา
26
23 โรงเรียนวรราชวิทยา ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กหญิงกมลชนก    ลายเมฆ
1. นางสาวปรียนันท์    แพงศรี
34
24 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ ผานกเค้า 1. เด็กหญิงธนารัตน์    ทองมี
1. นางสาวอัญชิษฐา    พลเสนา
34
25 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ หอหลวง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์    วังคีรี
1. นางสาวศิราณี    เกษทองมา
4
26 โรงเรียนบ้านหนองบัว หอหลวง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ขันตี
1. นางสาววนิดา    สิมสวัสดิ์
6
27 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เมืองทรายขาว 1. เด็กหญิงิอธิชา    ตึงทอง
1. นางวันทา    จันทรมณี
16
28 โรงเรียนบ้านนาวัว เมืองทรายขาว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    ป้อมสุวรรณ
1. นายนิเวศน์    ระนาด
34
29 โรงเรียนบ้านโนน ผาน้อย 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีสอาด
1. นายสงกรานต์    สารวงษ์
40
30 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงปณิดา    ผองแก้ว
1. นางยุวดี    ทรทึก
8
31 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ภูกระดึง 1. เด็กหญิงดวงกมล    ตรีเดช
1. นางสาวสาวิตรี    หล่มธรรมมา
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนชุมชนหนองหิน หนองหิน 1. เด็กหญิงภัทธวรรณ    หะธรรมวงค์
1. นางอรุณี    วิสาพันธุ์
13
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 ภูกระดึง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุขเหลือง
1. นางอรุณสิริ    พิมพ์เสน
20
34 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงไปรยา    อรัญถิตย์
1. นางสาวกาญจนา    ศรีประวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
35 โรงเรียนบ้านโคกมน ผาน้อย 1. เด็กหญิงกัลยกร    สมขาว
1. นางสุปราณี    ดวงชัย
16
36 โรงเรียนบ้านซำม่วง ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงฟ้าใส    เสาวพันธ์
1. นางสาวภคมน    แสงไสย์
29
37 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงกันติมา    ศรีสุนทร
1. นางมัลลิกา    ศรีตนชัย
20
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน หนองคัน 1. เด็กชายธนาธิป    ไชยภาค
1. นางสิริกัญญามญฐ์    สายใหญ่
34
39 โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ช่างปัน
1. นางประกอบกิจ    โฮงคำอุตย์
5
40 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    จุลลา
1. นางเบญจวรรณ    โปรณะ
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................