งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงสุปรียา    สุวรรณ
1. นางโสภาพร    บำรุงสำราญ
21
2 โรงเรียนบ้านนาแก ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กหญิงมลฤดี    คชสารทอง
1. นางวันดี    ตะคามจันทร์
32
3 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงสิริกัลยา    สอนสุภาพ
1. นางสาววิมาลา    แสนบุตร
21
4 โรงเรียนบ้านหนองตานา ท่าช้างคล้อง 1. นางสาวดวงมณี    บัวทอง
1. นายจักรกริช    วรรณประภา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ หนองคัน 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์    พรมหาราช
1. นางสาวแกมกาญจน์    โพธิเสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวานุวัฒน์    แก้ววงษา
1. นางวรรณภา    ไชยวัน
29
7 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ หนองหญ้าปล้อง 1. นางสาวรัตติกา    บงแก้ว
1. นางสมนึก    พลซา
15
8 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โคกขมิ้น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    พลซา
1. นางวิไลลักษณ์    ไชยต่อม
15
9 โรงเรียนบ้านดงน้อย ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงพรทิวา    มาราศรี
1. นายเพลิงพันธ์    พิมพุฒิ
28
10 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น หนองคัน 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    รามศิริ
1. นางสาวจุราภรณ์    ทุมดี
12
11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงอรทัย    ประวันนา
1. นายไพฑูรย์    จิตตะ
8
12 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง 1. เด็กหญิงพิจิตรา    สอนสุภาพ
1. นายชัยยศ    พลเสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงชดาพร    หลวงศรีพรม
1. นายศรีทัศน์    สารวงษ์
5
14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โนนปอแดง 1. นางสาวอภิรดี    พวงพุฒ
1. นายพนม    เวียงอินทร์
5
15 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง โนนป่าซาง 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์    วงไชยา
1. นางทัศนีย์    พลพาน
26
16 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 โนนป่าซาง 1. เด็กหญิงพุทธิดา    หงษ์ชุมแพ
1. ว่าที่ร.ต.หญิงจุฬาลักษณ์    กรมทอง
15
17 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน หนองหิน 1. เด็กหญิงอริศรา    สุวรรบล
1. นางสาวปิยะดา    นันทตา
15
18 โรงเรียนบ้านนาโก ศรีฐาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ผูกอารมณ์
1. นางภัทริน    คำแพงแก้ว
4
19 โรงเรียนบ้านอีเลิศ ศรีฐาน 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ทวีปไธสงค์
1. นางพูลสุข    ศรีสวัสดิ์
21
20 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ ผานกเค้า 1. เด็กหญิงจันทนิภา    พรมพิมพ์
1. นางสาวอัญชิษฐา    พลเสนา
33
21 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ หอหลวง 1. เด็กชายพัชรพร    คำหีบ
1. นางสาวศิราณี    เกษทองมา
24
22 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา หอหลวง 1. เด็กหญิงสาริกา    คำฤทธิ์
1. นางพรเพ็ญ    ปลีกล่ำ
25
23 โรงเรียนบ้านกกซ้อ เมืองทรายขาว 1. เด็กหญิงเข็มพร    นามแสงโคตร
1. นางศีระดา    หินสูงเนิน
15
24 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงอรทัย    ใฝสูงเนิน
1. นางจารุวรรณ    คำมุงคุณ
33
25 โรงเรียนชุมชนหนองหิน หนองหิน 1. นางสาวศรินยา    สายเสมา
1. นางธนารักษ์    มูลอามาตย์
12
26 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ภูกระดึง 1. เด็กหญิงมนฑิตา    มาวงศ์
1. นางรัตนลักษณ์    ธันญ์ธีรกูล
8
27 โรงเรียนบ้านวังแท่น ผาน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนาพร    ภักมี
1. นางสาวกัลยาณี    บัวระภา
27
28 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงนิภาพร    รุ่งเรืองยั่งยืน
1. นางสาวกาญจนา    ศรีประวงศ์
8
29 โรงเรียนบ้านนายาง ภูกระดึง 1. เด็กหญิงสุนิษา    กรมโคตร
1. นายธาราสวรรค์    เสียงเย็น
5
30 โรงเรียนบ้านโคกมน ผาน้อย 1. เด็กหญิงสุพิชชา    สุพรรณภูวงษ์
1. นางสาวแตงอ่อน    น้อยมี
30
31 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงชลินดา    สืบศิริ
1. นางสาวประภัสรา    จันทร์แป๊ะ
31
32 โรงเรียนบ้านปวนพุ สวนหินผางาม 1. เด็กชายชัยวัฒน์    พรมดี
1. นางสิริพร    คำภูธร
14
33 โรงเรียนบ้านปากปวน วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงวันวิสา    สารวงษ์
1. นางสาวกองแก้ว    ราชพัฒน์
8
34 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. นางสาวเกศินี    หล้าละคร
1. นางสาวธีระภาภรณ์    ดงอนนท์
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................