งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ศรีบุรินทร์
1. นายเชี่ยวชาญ    ภูชำนิ
2 โรงเรียนบ้านอุ่ม หนองคัน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    คำเสียง
1. นางนิจภรณ์    ประภูชะกา
3 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กหญิงอภิชญา    กองพร
1. นางวรรษรวี    แสงชมภู
4 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ท่าช้างคล้อง 1. เด็กชายวงศธร    สอนสุภาพ
1. นางสาววิมาลา    แสนบุตร
5 โรงเรียนบ้านหนองตานา ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงวนิดา    กองศรีเศษ
1. นางสมควร    ศรีโยธา
8
6 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์    บุตรละคร
1. นายกนก    บุตรราช
7 โรงเรียนบ้านดงน้อย ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงธารจินดา    แก้วพิลา
1. นางพัชรี    สีมารักษ์
8 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม โคกขมิ้น 1. เด็กหญิงปิลานี    ภาระนาด
1. นางปิยวร่รณ    เนาวบุตร
9 โรงเรียนบ้านเพิ่ม ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงอนัญญา    พงษ์เพ็ชร
1. นายทวน    ปิ่นทอง
10 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์    คำดีวัน
1. นายณรงค์    อินทรง
11 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ โนนปอแดง 1. เด็กหญิงสุพิชญา    จันมณี
1. นางรุ่งนภา    ดรพล
12 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง 1. เด็กหญิงกุลยา    จุลนาค
1. นางสาวนิตยาพร    สว่างวงค์
13 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงชไมภรณ์    แสงจำปี
1. นางวิภาวดี    แก้ววะดี
14 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง โนนป่าซาง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ป้านภูมิ
1. นางทัศนีย์    พลพาน
15 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 โนนป่าซาง 1. เด็กหญิงปรัชญาพร    พันทอง
1. ว่าที่ร.ต.หญิงจุฬาลักษณ์    กรมทอง
16 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน หนองหิน 1. เด็กหญิงปัญญาพร    โคตรหนองปิง
1. นางจีรภา    ประเสริฐไทย
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า ผานกเค้า 1. เด็กหญิงชาลิษา    สาระดี
1. นางกีรติ    ศรีวิพัฒน์
18 โรงเรียนวรราชวิทยา ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    โปร่งมณี
1. นางสาวภัชธีญา    ศรีแก้ว
19 โรงเรียนประจันตวิทยา วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงบุตรธิดา    สุคีรี
1. นางวันเพ็ญฐศา    ศรีทา
4
20 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง ผานกเค้า 1. เด็กชายภาณุพงศ์    พรมอ่อน
1. นายกฤตยภัทร    สีทาสังข์
21 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา หอหลวง 1. เด็กหญิงสายธาร    สุคงเจริญ
1. นางพรเพ็ญ    ปลีกล่ำ
22 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง หอหลวง 1. เด็กหญิงนิดาวรรณ    ภานุรักษ์
1. นางวิไลวรรณ    ธาตุทาสี
23 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เมืองทรายขาว 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    เกษทองมา
1. นางวันทา    จันทรมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนบ้านนาวัว เมืองทรายขาว 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    ไชยนิตย์
1. นายนิเวศน์    ระนาด
25 โรงเรียนชุมชนหนองหิน หนองหิน 1. เด็กหญิงชนกนันท์    กอบกระโทก
1. นางพลอยไพลิน    ประสิทธิพันธ์
26 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ภูกระดึง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    แสงจันทร์
1. นางรัตนลักษณ์    ธันญ์ธีรกูล
27 โรงเรียนบ้านโคกมน ผาน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิญากรณ์    แสงราชา
1. นางสุปราณี    ดวงชัย
6
28 โรงเรียนบ้านซำบุ่น ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงพัชรพร    ทอนจรุง
1. นางศุภางค์    ใต้ชัยภูมิ
7
29 โรงเรียนบ้านปวนพุ สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงณัฐชยา    มูลมาตร์
1. นางสาวสังเวียน    อินทร์ชัยศรี
30 โรงเรียนบ้านซำม่วง ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงกชกร    ประกุนนัน
1. นางสาวสุพรรณี    ชามนตรี
5
31 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์พร    พลวงษ์สา
1. นางมัลลิกา    ศรีตนชัย
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน หนองคัน 1. เด็กหญิงนันทิชา    พรมมาปี
1. นางสิริกัญญามญฐ์    สายใหญ่
33 โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงธารทิพย์    ศิลประกอบ
1. นายประภาส    บำรุง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................