งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กหญิงอิงอร    ทองไสย์
1. นางสุวรรณ    ศรพรหม
38
2 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงปาลิดา    สวัสดิ์วร
1. นางดอกไม้    บริกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงอรทัย    สวยงาม
1. นางเกษร    ีสีหา
23
4 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงวรัชยา    หมู่บ้านม่วง
1. นายวุฒิชัย    ดานะ
20
5 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชัชวาล    บาบุญ
1. นางปัญญานุช    วงษ์จันทร์
4
6 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจิริยาพร    อดทน
1. นางพิมล    หล้ามาชน
15
7 โรงเรียนบ้านดงน้อย ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงสุทธิชา    ผิวนอก
1. นางสาววิไลลักษณ์    บุตรวิไล
33
8 โรงเรียนบ้านลาด โคกขมิ้น 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    นามสะธร
1. นางอมรรัตน์    โสมนัส
33
9 โรงเรียนบ้านป่าบง โคกขมิ้น 1. เด็กหญิงปัฐมาพร    บุญเสนา
1. นายอานันท์    วงค์พนม
32
10 โรงเรียนบ้านเพิ่ม ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงฑิมพิกา    โสภาบุญ
1. นางฐิติมน    ทองเจริญ
23
11 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หนองคัน 1. เด็กหญิงชนิสรา    ปรือทอง
1. นางสุดารัตน์    เหล่ามะลอ
22
12 โรงเรียนบ้านกกบก เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงวรรณภา    มารศรี
1. นางมลิวัลย์    สุนสุข
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ โนนปอแดง 1. เด็กหญิงณิจชา    อวนป้อง
1. นางรุ่งนภา    ดรพล
23
14 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง 1. เด็กหญิงบุษกร    สุขชัย
1. นางราตรี    ป้านภูมิ
17
15 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา    พิมพิสาร
1. นางนวรัตน์    แก้วบุดดี
16 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง โนนป่าซาง 1. เด็กชายภานุวัฒน์    แก้ววงราช
1. นายรังสรรค์    มุกขะกัง
15
17 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 หนองหิน 1. เด็กหญิงเนตรชนก    มานัส
1. นางวราภรณ์    เอี่ยมแย้ม
4
18 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน หนองหิน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    แสนแก้ว
1. นางสาวเบญจวรรณ    แสนบุตร
6
19 โรงเรียนบ้านนาแปน ศรีฐาน 1. เด็กหญิงรัดดาพร    พันสนิท
1. นางสาวชัชชญา    แสนแก้ว
29
20 โรงเรียนบ้านพองหนีบ ศรีฐาน 1. เด็กหญิงปัญญดา    คำตื้อ
1. นางสาวกนกวรรณ    จันทรานนท์
26
21 โรงเรียนวรราชวิทยา ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กหญิงญารินดา    ดอนจันดา
1. นางสาววรรณิศา    สะดาแนน
14
22 โรงเรียนประจันตวิทยา วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงศุภิสรา    บุตรนัย
1. นางนิรมล    ตางาม
31
23 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย โนนป่าซาง 1. เด็กชายยอดรัก    ฟองทุม
1. นายประภาส    ศรีเกตุ
10
24 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ หอหลวง 1. เด็กหญิงจณิสตา    ต้นงอ
1. นางสุนันทา    ชัยบุรินทร์
36
25 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง ผานกเค้า 1. เด็กชายเดชปภัช    กำเหนิดหล่ม
1. นางเอวิกา    จันทวงษ์
18
26 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง หอหลวง 1. เด็กชายณัฐิ    เสือสอาด
1. นางอุไร    มะละโยธา
37
27 โรงเรียนบ้านกกซ้อ เมืองทรายขาว 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    บรรพลา
1. นางเยาวรัตน์    ปั้นเหน่งเพชร
28 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    บับภาเอก
1. นางสาวพูนศรี    หล้าภูเขียว
11
29 โรงเรียนบ้านนาวัว เมืองทรายขาว 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์    กองสังข์
1. นางดวงมาลัย    การะเกษ
11
30 โรงเรียนบ้านผาหวาย สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงสลิลลาวัลย์    พลซา
1. นางสาวโศภิน    สุริยวรรณ
33
31 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก ผานกเค้า 1. เด็กหญิงทิพย์อุมา    ดาโสภา
1. นางสาวสุพัฒตา    มูลชมภู
8
32 โรงเรียนบ้านหนองขาม ผาน้อย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    แสนวงค์
1. นายสาคร    วันณา
13
33 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ภูกระดึง 1. เด็กหญิงนิตยา    ชื่นนอก
1. นางวชิราภรณ์    วาริพัฒน์
20
34 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ภูกระดึง 1. เด็กหญิงณัฐจิรา    ครสิงห์
1. นางกชมาศ    จันทมาตย์
27
35 โรงเรียนบ้านกุดแก ผาน้อย 1. เด็กหญิงทักษิณาพร    ขุนศิริ
1. นางวศินี    สิงห์ทอง
29
36 โรงเรียนบ้านซำบุ่น ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    เหนือคูเมือง
1. นางสาวสุภารัตน์    คงสิม
7
37 โรงเรียนบ้านซำม่วง ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงปาณิศา    เทียงโงก
1. นายทวีวัฒน์    แน่นอุดร
8
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน หนองคัน 1. เด็กหญิงปรัชญา    สุขคำ
1. นางสาวพนิดา    ศรีอินทร์
28
39 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กชายธนวัฒน์    บุญปัน
1. นางศุภาวรรณ    จันทกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
40 โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงวิชุดา    กาลมุล
1. นางสาวจินดา    นันทะคำ
18
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................