งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 762
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงศิวนันท์    นิใจ
2. เด็กหญิงกัญญานันท์    นิยมญาติ
3. เด็กหญิงภริดา    สุวรรณชาติ
1. นางดอกไม้    บริกุล
2. นางอินปัน    พันธ์บุญศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สุขชัยสงค์
2. เด็กชายณฐกร    แก้วพิภพ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ปะบุญเรือง
1. นางเกษร    สีหา
21
3 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงญาณิศา    พรรัตน์
2. เด็กหญิงกนกพร    สายสาลี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ศรีจันโท
1. นางศิริพร    ชุ่มสูงเนิน
18
4 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงธณันชนก    กัญริยา
2. เด็กหญิงปัญญิตา    เขียวขำ
3. เด็กชายต้นกล้า    ขันคำ
1. นางสาวศิริลักษณ์    สังฆะขี
2. นางหล่าน    เสนสุนทรชัย
22
5 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โคกขมิ้น 1. เด็กหญิงรัตติโชค    นามหนองอ้อ
2. เด็กหญิงฐาปนี    จันดา
3. เด็กหญิงอรสา    อุดมสิริยศ
1. นางวัลภา    แสนพงษ์
2. นางวิราสินี    ทองจำรูญ
12
6 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์    อินทรมีฤทธิ์
2. เด็กชายพรสยาม    สุขเดิม
3. เด็กชายภัทรพล    อุทธังกาศ
1. นางวันเพ็ญ    หาทอน
2. นางศรีสะอาด    อินทรง
15
7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง 1. เด็กหญิงเพชรกะรัต    เพียรหัด
2. เด็กหญิงเปรมิกา    ภูศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรัทยา    แจ้งอรุณ
1. นางสุภาวดี    พลเสน
2. นางสุมาลี    แก้วดวงดี
10
8 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงวิยะดา    ศรีทุมสุข
2. เด็กชายธนาวุฒิ    คำคุณนา
3. เด็กหญิงรสริน    อินทกิจ
1. นางสาวธิติมา    ฐานวิเศษ
2. นางศุภามาศ    ภักดี
17
9 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า โนนปอแดง 1. เด็กหญิงภัทราวดี    พลสงคราม
2. เด็กหญิงอมราวดี    จุมพล
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ    บางประอินทร์
1. นางจินตนา    จันทร์อ้วน
2. นางสวัสดิ์    ประทุมทอง
19
10 โรงเรียนบ้านห้วยยาง โนนป่าซาง 1. เด็กชายภัทรภณ    มุ่งแสง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    จันทร์หล่ม
3. เด็กหญิงภัคณัฐฎ์    สิงยะเมือง
1. นางอรพินท์    สุโกสิ
13
11 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กหญิงปวีณา    ขนพาน
2. เด็กหญิงพรทิพา    วงษ์ภูธร
3. เด็กหญิงณิชานันท์    ศรีหาวงษ์
1. นางเกศณีวัลย์    สุจริตรักธรรม
2. นางสาวเกษบา    พรหมมาศ
5
12 โรงเรียนประจันตวิทยา วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กชายสุวรรณ    วีระสมเกียรติ
2. เด็กชายพัฒทระ    ประทุมมาศ
3. เด็กชายธนธรณ์    กรวยสวัสดิ์
1. นางสาวธิดาพร    พรมโชติ
6
13 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง ผานกเค้า 1. เด็กชายชนมพันธ์    เวียงเหล็ก
2. เด็กชายนวพล    สุขตะคุ
3. เด็กหญิงกมลชนก    ขวัญจับ
1. นายกฤตยภัทร    สีทาสังข์
2. นางณัฎฐ์วริน    สีทาสังข์
20
14 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ภูกระดึง 1. เด็กหญิงธัญชนก    ยังคำมั่น
2. เด็กชายชนปกรณ์    ไชยบัวแดง
3. เด็กชายอชิตะ    ประสบสถาพร
1. นางวิภาพรรณ    กิ่งมณี
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนชุมชนหนองหิน หนองหิน 1. เด็กหญิงธนัชชา    เหล่าหมวด
2. เด็กหญิงสโรชา    เปี่ยมผล
3. เด็กหญิงวิไลพร    เฮงศรีรุ่งโรจน์
1. นางพลอยไพลิน    ประสิทธิพันธ์
2. นางอิ่มใจ    คำมา
9
16 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ภูกระดึง 1. เด็กหญิงพลอยนภัส    สายจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญานิน    ทองแสง
3. เด็กหญิงสุทธิดา    ผดุงชาติ
1. นางวชิราภรณ์    วาริพัฒน์
2. นางวิยะดา    อามาตหิน
8
17 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงมนต์นภา    สง่าแดง
2. เด็กหญิงวรัญญา    หนูกิจ
3. เด็กหญิงธนาภรณ์    บุญธรรม
1. นางดอกจันทร์    ศรียะ
2. นางเยาวลักษณ์    มานาม
7
18 โรงเรียนบ้านซำบุ่น ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงกัลยานี    ต้นคำ
2. เด็กหญิงจิรชยา    รำพึงกิจ
3. เด็กชายธีรภัทร    วงค์จันทา
1. นางศุภางค์    ใต้ชัยภูมิ
2. นางสาวสุภารัตน์    คงสิม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนบ้านปวนพุ สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงศิรดา    คำขัน
2. เด็กหญิงกนต์ธร    คณะแพง
3. เด็กหญิงวรินยุพา    พรมดี
1. นางนัยนา    ธรรมกุล
2. นางสิริพร    คำภูธร
4
20 โรงเรียนบ้านวังสะพุง วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงวรัชญา    นามวงศ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา    กันพนม
3. เด็กหญิงชลธิชา    นครขวาง
1. นางปทิตตา    บุตรดีสุวรรณ
2. นางสาวสุภานัน    พิมหา
16
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน หนองคัน 1. เด็กหญิงเพ็ญพร    คำทอง
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงวรพิชชา    มีลาภ
1. นายชัยชาญ    สีหะวงศ์
2. นางวิจิตรา    สีหะวงศ์
14
22 โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กชายพศิษฐ์    โชตินนทเศรษฐ์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา    ภูกาบทอง
3. เด็กหญิงกนกอร    โสระมัด
1. นางพันราศี    ประชาโชติ
2. นายไชยศ    สินธ์พันธ์
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................