งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 763
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กชายพีระพัฒน์    ผิวงาม
2. เด็กหญิงณัฐพร    ชาญปรีชา
3. เด็กหญิงณัฐริกา    โล้เชียงสาย
1. นางโสภาพร    บำรุงสำราญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านอุ่ม หนองคัน 1. เด็กหญิงพริ้วแพรพรรษา    ขันตี
2. เด็กหญิงอนุธิดา    นักผู
3. เด็กหญิงปิยธิดา    แก้วหนูจันทร์
1. นางนิจภรณ์    ประภูชะกา
2. นายมงคล    ประภูชะกา
3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ศรีสงครามผาบิ้ง 1. เด็กหญิงวณิชญา    สร้อยสมพงษ์
2. เด็กหญิงอรนิชา    บัวระภา
3. เด็กหญิงสุภาพร    ทองดี
1. นางสาวประกายวรรณ    สิงห์ผาสุข
2. นางสุชาดา    สุนทองห้าว
10
4 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงกนกพร    ต้นฮ้อ
2. เด็กหญิงชลธิชา    นาแร
3. เด็กหญิงประภาศิริ    นุตทะบัตร
1. นางมณฑาทิพย์    ไกรศรีวรรธนะ
2. นางสาววิมาลา    แสนบุตร
11
5 โรงเรียนบ้านหนองตานา ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงกนกพร    จอดนอก
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์    โยคบุ
3. เด็กหญิงอรอุมา    สุพรมพิมพ์
1. นายจักรกริช    วรรณประภา
2. นางสมควร    ศรีโยธา
13
6 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ หนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงนุจรี    ยี่ยวน
2. เด็กหญิงธันยพร    ชมชื่น
3. เด็กหญิงภูวิศา    ทองแก้ว
1. นางสมนึก    พลซา
2. นางสุภาฑิกา    จันทร์สม
16
7 โรงเรียนบ้านผาขาว ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงรดา    อ่อนพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เหล่าเจริญ
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    แสนจันทร์
1. นายณกรณ์    สาวิยะ
2. นางสายลม    สุวรรณสิงห์
9
8 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หนองคัน 1. เด็กหญิงนรินทร์ธร    วังคีรี
2. เด็กหญิงพรชนิตย์    ชัชวาลย์
3. เด็กหญิงบังอร    เดชะผล
1. นางทัศนีย์    นาคครุฑ
2. นางสุดารัตน์    เหล่ามะลอ
17
9 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    พุทโธทา
2. เด็กหญิงวรดา    พรมโสภา
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    จุตะโน
1. นายณรงค์    อินทรง
2. นางศรีสะอาด    อินทรง
15
10 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง 1. เด็กหญิงณัฏฐนรรณ    หาญเชิงชัย
2. เด็กหญิงณภัทรศร    ภูศรีดิน
3. เด็กหญิงรุจิราภรณ์    พาโนมัย
1. นางสาวนิตยาพร    สว่างวงค์
2. นางละมัย    สีแสง
17
11 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เขาหลวงหนองงิ้ว 1. เด็กหญิงพิชชา    พรหมมิ
2. เด็กหญิงอาริษา    นิพวงลา
3. เด็กหญิงพรรวิษา    พุทโธทา
1. นางสาวธิติมา    ฐานวิเศษ
2. นางวิภาวดี    แก้ววะดี
12
12 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า โนนปอแดง 1. เด็กชายพัทธดนย์    การะพงษ์
2. เด็กหญิงกัญจนาพร    เกตุหอม
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    อุตรพรม
1. นายกฤษฎา    สายสมร
8
13 โรงเรียนบ้านห้วยยาง โนนป่าซาง 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สุวรรณบล
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ยางยุทธ์
3. เด็กหญิงอัจจารีญา    กุนไธสง
1. นางสาวชนิดา    เพ็งคำแสง
13
14 โรงเรียนบ้านนาโก ศรีฐาน 1. เด็กหญิงชุติกาญน์    อรรคพงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา    โคนาบาล
3. เด็กชายรพีพัฒน์    บุญวิเศษ
1. นายฐิติพงศ์    ศรีแก้วเลิศ
15 โรงเรียนประจันตวิทยา วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    พิลาธรรม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญเรือง
3. เด็กหญิงณัฐพร    มากมา
1. นางสาวธิดาพร    พรมโชติ
17
16 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา หอหลวง 1. เด็กหญิงพนิตนันท์    ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายตันติกร    แก้วกู่
3. เด็กหญิงบุญสิตา    คำฤทธิ์
1. นางจตุพร    จงภักดี
2. นางพรเพ็ญ    ปลีกล่ำ
21
17 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ภูกระดึง 1. เด็กหญิงพิชยา    ธรรมรัง
2. เด็กชายธนกฤต    ดาแก้ว
3. เด็กหญิงสิริกัญญา    พระคุณ
1. นางสาวทิฆัมพร    ตอพล
2. นายนคร    ศรีจำปา
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนชุมชนหนองหิน หนองหิน 1. เด็กหญิงนิศาชล    พิบูลย์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    มีปัดมา
3. เด็กหญิงบุณยธิดา    เจริญทรัพย์
1. นางสาวณัฐนรี    ศรีแสง
2. นางพลอยไพลิน    ประสิทธิพันธ์
5
19 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ภูกระดึง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์    สาฆ้อง
2. เด็กหญิงสุพรรษา    รัตนธรรมธาดา
3. เด็กหญิงเกวลี    วุฒิมาก
1. นางรัตนลักษณ์    ธันญ์ธีรกูล
2. นางสายสมร    แจ่มใส
4
20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงศิริรัตดา    พวงทวี
2. เด็กหญิงชาลิสา    ภูขามคม
3. เด็กหญิงสิรามล    สิงหดำรงกิจ
1. นางสาวกาญจนา    ศรีประวงศ์
2. นางสาวฐิติวรดา    จันทร์แมน
7
21 โรงเรียนบ้านซำบุ่น ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงนันทนา    ทองจรุง
2. เด็กหญิงญาณิศา    ชาวสวน
3. เด็กหญิงอินทิรา    ทองอ้ม
1. นางศุภางค์    ใต้ชัยภูมิ
2. นางสาวสุภารัตน์    คงสิม
22
22 โรงเรียนบ้านปวนพุ สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงวาสนา    ปัญญายอง
2. เด็กหญิงปณิดา    สิทธิโห
3. เด็กหญิงภัทรวดี    บาบุญ
1. นางสาววิชุดา    กุลเสน
2. นางสิริพร    คำภูธร
20
23 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงมุฑิตา    ดวงพิลา
2. เด็กหญิงอรอนงค์    ทับเอี่ยม
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    เบ้าทองหล่อ
1. นางมัลลิกา    ศรีตนชัย
5
24 โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงกัลย์รัตน์    อุปสังข์
2. เด็กหญิงฐิติพร    ขันคำ
3. เด็กหญิงวริศรา    กองจันทร์ดี
1. นางพันราศี    ประชาโชติ
2. นายไชยศ    สินธ์พันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................