งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 787
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงจิราพร    ม่วงนนทะศรี
2. เด็กหญิงปวรรณรัตน์    แก้ววงษ์แสน
1. นางวิภาพร    โพธิ์ศิริ
8
2 โรงเรียนบ้านอุ่ม หนองคัน 1. เด็กหญิงมาศสุภา    ทองมะณี
2. เด็กหญิงวิลัย    ปัจชา
1. นางนิจภรณ์    ประภูชะกา
2. นายมงคล    ประภูชะกา
3 โรงเรียนบ้านหนองตานา ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงวรรณิษา    ไชยวรรณ
2. เด็กชายณัฐวัฒร    หอมหวล
1. นายจักรกริช    วรรณประภา
2. นางสมควร    ศรีโยธา
11
4 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง ท่าช้างคล้อง 1. เด็กหญิงดวงกมล    ปัตตานิ
2. เด็กหญิงศุุภิสรา    เศษอาด
1. นางสาวจารุวรรณ    ชินอ่อน
2. นางสาวปริศนา    ปานทอง
14
5 โรงเรียนบ้านดงน้อย ผาขาวบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงธารจินดา    แก้วพิลา
2. เด็กหญิงณัฎฐ์วรี    สีมารักษ์
1. นางพัชรี    สีมารักษ์
2. นางอัญชลี    แจ๊คสัน
15
6 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ โนนปอแดง 1. เด็กหญิงวริศรา    เมฆบุตร
2. เด็กชายวุฒิชัย    คำโคตรสูนย์
1. นางรุ่งนภา    ดรพล
15
7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง 1. เด็กหญิงศิรินทรา    อินทร์เพชร
2. เด็กหญิงพันวรรษา    แสนพันธ์
1. นางสาวนิตยาพร    สว่างวงค์
2. นางละมัย    สีแสง
9
8 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 โนนป่าซาง 1. เด็กหญิงสุนิสา    ขันสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ    อบกลาง
1. ว่าที่ร.ต.หญิงจุฬาลักษณ์    กรมทอง
5
9 โรงเรียนบ้านนาโก ศรีฐาน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เพชรประเสริมสม
2. เด็กหญิงพรวิภา    คำพลแสน
1. นายฐิติพงศ์    ศรีแก้วเลิศ
6
10 โรงเรียนประจันตวิทยา วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงไอรดา    นามมี
2. เด็กหญิงนลัทพร    กิติวงค์
1. นางสาวรุ่งรัตน์    ประจันตเสน
2. นางสาววนัสฬานฑ์    ธศิริสุขธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง ผานกเค้า 1. เด็กชายวัชรพล    เอกรักษา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    โคตสิงห์
1. นายกฤตยภัทร    สีทาสังข์
2. นางณัฏฐ์วริน    สีทาสังข์
15
12 โรงเรียนบ้านซำไฮ ผานกเค้า 1. เด็กหญิงนภาศิริ    สิงห์สิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิดา    วิเชียรครบุรี
1. นางจุฑาทิพย์    สุขะลี
2. นางธนัชพร    บุญปัน
13
13 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงธิญาดา    ชาศรี
2. เด็กหญิงปิยนุช    ช่างเรือง
1. นางจินตนา    หัตถศิลป์
2. นายสรกฤช    ศรีภูมิ
15
14 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ภูกระดึง 1. เด็กหญิงฉัตรชกร    ศรีทาดี
2. เด็กหญิงกนกนารถ    มาตา
1. นายนคร    ศรีจำปา
2. นายศุภสวัสดิ์    โคตรทุม
4
15 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ภูกระดึง 1. เด็กหญิงสิตานันท์    ศรีทะจักร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    รัตนวงษ์
1. นางรัตนลักษณ์    ธันญ์ธีรกูล
2. นางวชิราภรณ์    วาริพัฒน์
15
16 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 หนองหิน 1. เด็กหญิงฐิตาภา    ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงนฤมล    ร่วมยอด
1. นางเบญจวรรณ    ศรีบุรินทร์
12
17 โรงเรียนบ้านกุดแก ผาน้อย 1. เด็กชายไตรภพ    กงภูธร
2. เด็กชายธนวุฒิ    พิมพ์ที
1. นางสาวนันทนิจ    มีศิลป์
2. นางศิริพันธ์    บำรุง
10
18 โรงเรียนบ้านหนองตูม ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร    แท่นกระโทก
2. เด็กชายธนพนธ์    สร้อยสุข
1. นางสาวจุฬารัตน์    กุระจันเพ็ง
2. นางสาวบุญน้อม    บุญสาร
15
19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงสุนิสา    พิมมะดี
2. เด็กหญิงอุมากรณ์    อัคราช
1. นางสาวฐิติวรดา    จันทร์แมน
2. นางสาวพนิดา    อุ่นเวียง
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนบ้านปวนพุ สวนหินผางาม 1. เด็กหญิงอินทิรา    รังษีสม
2. เด็กชายชวดล    แจ้งภูเขียว
1. นางรมณีย์    ศรีทองแท้
2. นางสิริพร    คำภูธร
21 โรงเรียนบ้านวังสะพุง วังสะพุง ปากปวน 1. เด็กหญิงปริยาพร    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงปราริชาติ    ศรีคุณ
1. นางสมรักษ์    ประจันตเสน
2. นางสาวสุภานัน    พิมหา
15
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน หนองคัน 1. เด็กหญิงดารุณี    โสดวิลัย
2. เด็กหญิงนันทิชา    พรมมาปี
1. นางสิริกัญญามญฐ์    สายใหญ่
2. นายอภิสาร    สายใหญ่
7
23 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงธัญรัตน์    คำหล้า
2. เด็กหญิงศศิธร    ฺอัมพันธ์
1. นางสาวธีระภาภรณ์    ดงอนนท์
2. นางลัดดา    สีลาลักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................