งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 788
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กชายจิตรปกรณ์    รักคะติง
2. เด็กชายชาญชัยยุทธ    สายศักดา
1. นางจรูญรัตน์    พันธุ์ฟอง
2. นางสาวอุทัยวรรณ    สาวิสัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ท่าช้างคล้อง 1. เด็กชายธนบดี    บุญประคม
2. เด็กหญิงอัมพิกา    ทานะติง
1. นายุสุชาพจี    นิภาดำรงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านหนองตานา ท่าช้างคล้อง 1. เด็กชายนิธิพงษ์    ชาวงษ์
2. นางสาวเสาวนีย์    พรมลา
1. นายจักรกริช    วรรณประภา
2. นางสมควร    ศรีโยธา
13
4 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น หนองคัน 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง    หาญประเทศ
2. เด็กหญิงลักษณา    สะสิงห์
1. นางสาวจุราภรณ์    ทุมดี
2. นางพิไลวรรณ    ไชยคีนี
13
5 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โนนปอแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คงเพ็ชร
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ    อุตรพรม
1. นางสาวนิตยาพร    สว่างวงค์
2. นายเกียรติศักดิ์    นิพวงลา
11
6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 โนนป่าซาง 1. เด็กหญิงสุมิตา    กุลบุตร
2. เด็กหญิงสุภาวดี    สายผิว
1. ว่าที่ร.ต.หญิงจุฬาลักษณ์    กรมทอง
4
7 โรงเรียนบ้านนาโก ศรีฐาน 1. เด็กชายอชิตพล    ซุยกระเดื่อง
2. เด็กชายกฤษฎา    ยุเรือง
1. นายฐิติพงศ์    ศรีแก้วเลิศ
2. นางภัทริน    คำแพงแก้ว
4
8 โรงเรียนชุมชนหนองหิน หนองหิน 1. เด็กหญิงพิจิตรา    บุญแสงศรี
2. เด็กหญิงมนัชญา    ศรีรักษา
1. นางธนารักษ์    มูลอามาตย์
2. นางอัจฉรา    คำจันทน์
4
9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ภูกระดึง 1. เด็กหญิงปิยะดา    ศรีอุจันทร์
2. เด็กชายจักรพรรดิ    กรงซื่อ
1. นางสาวภัทราภรณ์    พรมดี
2. นางรัตนลักษณ์    ธันญ์ธีรกูล
4
10 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 หนองหิน 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    คำมงคุณ
2. เด็กหญิงวนิดา    ทองโส
1. นางเบญจวรรณ    ศรีบุรินทร์
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนบ้านกุดแก ผาน้อย 1. เด็กหญิงวรรณธิดา    สุวรรณสนธิ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    อาจปาสา
1. นางสาวนันทนิจ    มีศิลป์
2. นางศิริพันธ์    บำรุง
11
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ 1. เด็กชายภาราดร    บุตรดีมี
2. เด็กชายนวพล    ผูกพันธ์
1. นางสาวฐิติวรดา    จันทร์แมน
2. นางสาวพนิดา    อุ่นเวียง
13
13 โรงเรียนบ้านนายาง ภูกระดึง 1. เด็กหญิงอนัญญา    วงเลิง
2. เด็กหญิงจุรีรัช    โคตรบุตร
1. นายธาราสวรรค์    เสียงเย็น
16
14 โรงเรียนบ้านปวนพุ สวนหินผางาม 1. เด็กชายนิติพล    บับภาเอก
2. เด็กหญิงบัววอน    บัวจัน
1. นางนัยนา    ธรรมกุล
2. นางสิริพร    คำภูธร
8
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน หนองคัน 1. เด็กชายชัชวาลย์    พรมดี
2. นางสาววันนิสา    นำสันติ
1. นางสิริกัญญามญฐ์    สายใหญ่
2. นายอภิสาร    สายใหญ่
8
16 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เอราวัณผาอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กระฮาดหนู
2. นางสาวขนิษฐา    แก้วคำสอน
1. นางสาวธีระภาภรณ์    ดงอนนท์
2. นางสาวปัทมราช    พิมพ์พงษ์
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................