รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์เจริญ
 
1. นางสาวตติยา  ศรีอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ตรีเดช
 
1. นางสาวสาวิตรี  หล่มธรรมมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พงษ์เพชร
 
1. นางเพียงใจ  กรรณลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกบก 1. เด็กหญิงวรรณภา  มารศรี
 
1. นางมลิวัลย์  สุนสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กชายเขตรัฐ  บุตรสำราญ
 
1. นางพลอยไพลิน  ประสิทธิพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. นางสาวดวงมณี  บัวทอง
 
1. นายจักรกริช  วรรณประภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงปัญญาพร  โคตรหนองปิง
 
1. นางจีรภา  ประเสริฐไทย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงนริศรา  วิวาสุข
 
1. นายชัยยศ  พลเสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 1. เด็กชายชาคริต  สีกองคำ
 
1. นางสวัสดิ์  ประทุมทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงวรดา  สุพร
 
1. นางปรียากมล  พันตระกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. นายนพคุณ  ชาวนาแปน
 
1. นายระเบียบ  สิมสวน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายชนปกรณ์  ไชยบัวแดง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ยังคำมั่น
3. เด็กชายอชิตะ  ประสบสถาพร
 
1. นางวิภาพรรณ  กิ่งมณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายธนกฤต   ดาแก้ว
2. เด็กหญิงพิชยา  ธรรมรัง
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  พระคุณ
 
1. นายนคร  ศรีจำปา
2. นางสาวทิฆัมพร  ตอพล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงนัฐชฎา  พลทะยาน
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทุมฮาบ
3. เด็กหญิงเกสร  จีนปรุ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
2. นางจรูญรัตน์  พันธ์ฟอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  พงษ์สพัง
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  สุขราช
 
1. นางประภาภัทร  เทพดุลยพัฒน์
2. นางสาวภารทิพย์  อินภูมิ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1. นายยุทธนา  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงหงส์สา  อะวะตา
 
1. นายศรีทัศน์  สารวงษ์
2. นายทศพร  เพ็งพุฒ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  พิมมะดี
2. เด็กหญิงอุมากรณ์  อัคราช
 
1. นางสาวฐิติวรดา  จันทร์แมน
2. นางสาวพนิดา  อุ่นเวียง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงวนิดา  ทองโส
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  คำมงคุณ
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนพร
 
1. นางดอกไม้  บริกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  โสพันธ์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  โคตรก่ำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกทะโล
 
1. นางสาวชนม์ธิษณบดี  ทองอาจ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายภูริภัทร  อุตมา
2. เด็กหญิงอรัญญา  โภคทรัพย์
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สีดา
 
1. นางรัตนาพร  นวนมา
2. นางเอ็มอร  สิมทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนูไธสงค์
2. เด็กหญิงนวพร  ดอนซาม่วง
3. เด็กหญิงบุุปผา  นามวงษ์
 
1. นางดอกจันทร์  ศรียะ
2. นายขันชัย  กรวดงาม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เงื้อมผา
2. เด็กหญิงฐิติพร  ขันคำ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   สุขเขียว
 
1. นางสาวรัญชนา   ทรงไชย
2. นางกุสุมาลย์  จันทะคุณ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายจักรภัทร  พรมดี
2. เด็กหญิงปณิดา  มาสันเทียะ
3. เด็กหญิงเรือนทอง  ชำนาญพันธ์
 
1. นางปานา   แถลงกัณฑ์
2. นายภาณุพงศ์  สาวิยะ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1. เด็กหญิงหทัยพันธ์  เสนมา
2. เด็กหญิงอรทัย  ระเวรี
 
1. นางวิชชุลดา  นามวิจิตร
2. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงศสิวิมล  เสี่ยงบุญ
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางดอกจันทร์  ศรียะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายกสิกร  นาคโต
 
1. นางสาวนิรมล  เนธิบุตร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงชิดชนก  จันดา
 
1. นางวาสนา  สาริกัน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายนิคม  พงเพ็ชร
 
1. นางวาสนา  สาริกัน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คุณานาม
2. เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม
 
1. นางกาญจนา  สมีแจ่ม
2. นายทิวานนท์  บุญเนา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ทองปั้น
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พรหมพักตร์
 
1. นางสิริมาต  ธรรมรัง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  บัวแพง
 
1. นางสาววนัสฬานฑ์  ธศิริสุขธรรม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สนสุรัตน์
 
1. นางสาววรรณภา  สิทธิโห
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  สมศิริ
2. เด็กหญิงนัชชา  นามนาถ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร
 
1. นางกัลยา  จิตนอก
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยภูมิ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  เค้ามิม
2. นางสาวศิริวรรณ  แสงโชติ
3. นางสาวอรัญญา  ลาดี
 
1. นางสาวพิชญ์สิณี  สิใจปั๋ง
2. นายศตวรรษ  ดีแล้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กหญิงกุลปรียา  แก้วพรม
2. เด็กหญิงนิชา  วงษาเภา
3. เด็กหญิงปณิศา  วรวงษ์
 
1. นายศตวรรษ  ดีแล้ว
2. นางสาวพิชญ์สิณี  สิใจปั๋ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กชายคนิน  คำมา
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สังข์แคลนพรม
3. เด็กชายวีระวงศ์  หงษา
 
1. นายกฤษณภัทร  เกษทองมา
2. นางสาวจีราพร  เกษทองมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 1. เด็กชายครามิน  ครองหมู่
2. เด็กหญิงภัทรมน  บัวแพง
3. เด็กหญิงลักษณ์นารา  มานะกุล
 
1. นายสุรเนตร  ศรีนนท์
2. นายนพรัตน์  สมุทรโคตา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บริสุทธิ์
2. เด็กชายนิติพงษ์  ชาวงษ์
3. เด็กชายอัครพงศ์  แก้วพิภพ
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางวิไลลักษณ์  วรรณประภา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงปาณิตา  ผุกแสน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีปา
3. เด็กหญิงอภิญญา  นุราช
 
1. นางขวัญเมือง  กุลเกลี้ยง
2. นางสาวนัทวรรณ  ธีระนันท์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายปองภพ  ทองลับ
3. เด็กหญิงรมณี  ไสยันต์
 
1. นายเกษม  ภาษี
2. นางสาวนันทวรรณ์  นิรัญชัย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 1. เด็กหญิงปารณี  สุขโม้
2. เด็กหญิงวธัญญา  ดีพรม
 
1. นายสุรเนตร  ศรีนนท์
2. นางสมคิด  พงษ์ดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีอุจันทร์
2. เด็กหญิงอังคณา  น้อยวงศ์
 
1. นางสาวภัทรภรณ์  พรมดี
2. นางรัตนลักษณ์  ธันญ์ธีรกูล
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีรักษา 1. เด็กชายนภเกตน์   เกตุอินทร์
2. เด็กชายเจษฎากร  พรมอ่อน
 
1. นางสาวนฤมล  ดานุรักษ์
2. นางสำราญ   อำไธสง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายจักกฤษณ์  ขวัญมา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เจริญชัย
 
1. นายนิกร  บัวปัด
2. นายวุฒิพงษ์  กอสุระ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายภูมิดนัย  นาพันผล
2. เด็กหญิงศิริสกุล  คำกอง
 
1. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
2. นายสายเมธี  บุริทัศน์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายคมกริช  กันชุม
2. เด็กชายจาตุรณค์  วิปัสสา
 
1. นายอภิสาร  สายใหญ่
2. นางสิริกัญญามญฐ์  สายใหญ่
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายพีระพงษ์  คงไมตรี
2. เด็กชายโกมินทร์  วงศิริ
 
1. นางสาวสุวิมล  มาลา
2. นายอัคเรศ  จันทะนาม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กหญิงปณิดา  ปลอดรัมย์
2. เด็กหญิงพนิดา  อุปละ
3. เด็กหญิงวรัชยา  หมู่บ้านม่วง
4. เด็กหญิงวรัญญา  โคตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ป้องปา
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
2. นายวุฒิชัย  ดานะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สุวรรณท้าว
2. เด็กหญิงปรีณา  บุญประคม
3. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ตระกูลรัมย์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองจันทร์
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ป้องปา
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
2. นางอมร  สะท้านบัว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. นางสาวชาลิสา  โพธิ์ศิลา
2. นางสาวธิดาภรณ์  ทวีทรัพย์
3. นางสาวพรพิดา  ไชยเบ้า
4. เด็กหญิงอรยา  โสดาดง
5. นางสาวโพธิวรรณ  กรรณลา
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
2. นางสาวสุกัญญา  ศรียงยศ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงกนต์ธร  คณะแพง
2. เด็กหญิงธนพร  สุขบัว
3. เด็กหญิงภิรัญญา  บับภาเอก
4. เด็กหญิงศิรดา  คำขัน
5. เด็กหญิงสุนิตา  ประเสริฐศักดิ์
 
1. นางณัฎฐญาณี  ศรีบุญมี
2. นางสาวศิรินาถ  โคชา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ประสมเพชร
2. เด็กหญิงนันชมน  กางบิด
3. เด็กหญิงปิยะพร  บุญป้อง
4. เด็กหญิงอณุภา  ภูตาขำ
5. เด็กหญิงอภัสรา  รามศิริ
 
1. นางญาณิศา  ทองพูล
2. นายศักดา  แซ่ลี้
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชานนท์เมือง
2. เด็กหญิงปิ่นตะวัน  เดชปก
3. เด็กหญิงมุกมณี  เยาว์เต่า
4. เด็กหญิงิอภิญญา  พลลม
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ุสุวรรณ์ทา
 
1. นางญาณิศา  ทองพูล
2. นางน้ำอ้อย  บทมาตย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   ภาพลงาม
2. เด็กชายทมุกทัย  กัณหาเล่ห์
3. เด็กชายธนพล  ศรีรักษา
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวพา
5. เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์จรัสเพชร
 
1. นายประจักษ์  ดวนพล
2. นางสาวทิพวัลย์  มิ่งคำ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ดวงโพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงพิชากร  คำเดี่ยว
3. เด็กชายรพีภัท  ทองแบบ
4. เด็กหญิงวนิดา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กชายวรวิทย์  ทองแบบ
 
1. นายพงศ์พิสุทธิ์  เทวะดา
2. นายประวัติ  ศิริคำภา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกรวี  ตั้งสมบูรณ์
2. เด็กชายจตุรพร  ภูมิดอนใส
3. เด็กหญิงชนิษฐา  อุดม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงธัญพร  ภาโส
6. เด็กชายนที  ชัยศรี
7. เด็กหญิงปวีณา  บุญประเสริฐ
8. เด็กชายพงศกร  จำนง
9. เด็กชายพีรพงษ์  ป้องนพ
10. เด็กหญิงลีลาวดี  บัญชากิจ
11. เด็กหญิงศิริวรรณ   แก้วศิลา
12. เด็กชายสุรชัย  บุญอุ้ม
13. เด็กหญิงสุรดี  จันทุดม
14. เด็กชายสุรยุทร์  ทุมทา
15. เด็กชายอภิภู  สีหะ
16. เด็กหญิงอรอนงค์  สังคำพันธ์
17. เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนมหาชัย
18. เด็กหญิงเกศกนก  บุญปก
19. เด็กชายแสงตะวัน  จันได
20. เด็กชายโยธิน  อิฐทาม
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางสาวนิตยา  รักษาพล
3. นางลำดวน  ศรีพรม
4. นางสาวชไมพร  สุรภีร์
5. นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงภัทรปภา  อยู่กรุง
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงธิดาพร  พรหมหาลา
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุุนิสา  ชินตู้
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงฐาปนี  จันดา
2. เด็กชายฐิติรัตน์  มาลา
 
1. นางวัลภา  แสนพงษ์
2. นางวิราสินี  ทองจำรูญ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายธรากร  สร้อยตา
2. เด็กหญิงพีรญา  กรพันธ์
 
1. นางศตกมล  พรหมมาศ
2. นางกรนันท์  เทพดุลยพัฒน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  แสงศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  บริจันทร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มังคะโล
2. นายปรมินทร์  อินทร์ชัยศรี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตร์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สายคำปา
3. เด็กหญิงกิตติยา  ใจเที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงขนิษรา  บัวทุม
5. เด็กหญิงทักษพร  คำวงษา
6. เด็กหญิงนภัสสร  ขำน้ำคู้
7. เด็กหญิงภัทราวดี  โสมณี
8. เด็กหญิงลลิตา  คำวงษา
9. เด็กหญิงอภิชญา  อุปรีที
10. เด็กหญิงอาทิตยา  โตภูเขียว
 
1. นายกฤตภาส  สายทองดี
2. นายณภัทร  เสริฐศรี
3. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุทธิคาน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญประคม
3. เด็กหญิงนีรนุช  ไชยพลเพชร
4. เด็กหญิงพนิดา  ศรีจันดี
5. เด็กหญิงพัชรีพร  แสงโพธิ์
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  เทพอินทร์
7. เด็กหญิงระพีพรรณ  แดนวงดร
8. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยบุตร
9. เด็กหญิงอลิสา  พรมมาตย์
10. เด็กหญิงอัมพิกา  ทานะติง
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
2. นางจุฑามาศ  พรมลา
3. นางสาวปัญจพร  เทียนสวัสดิ์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงฐิติรัชต์  บัวนาค
2. เด็กหญิงนฤมล  บงแก้ว
3. เด็กหญิงนฤมล  เหง่าศรี
4. เด็กหญิงปนัดดา  สวยขุนทด
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขเสน
6. เด็กหญิงวรรณนิสา  นาเลิง
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บงแก้ว
8. เด็กหญิงเมวิกา  ไชยลา
9. เด็กหญิงโชติกา  โสภี
10. เด็กหญิงโสภิตา  โสระสิงห์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ละครไทย
2. นางกฤษณา  ศรีคุณ
3. นายอนันต์  พลซา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. นางสาวจันทมณี  งามราศรี
2. นายทวีศิลป์  สอนแสง
3. นางสาวศรีกานดา  โสภา
4. นางสาวสรสิชา  กังวานจิตต์
5. นางสาวสุดารัตน์  นครโสภา
6. นายอภิเดช  บุญตารุทธิ
7. นางสาวอรญา  เงาะเศษ
8. นางสาวอรนุช  บุตรเต
9. นางสาวอรอุมา  ธรรมโสม
10. นางสาวอริสา  ทรัพเกษตร
 
1. นายสมภาส  เกษทองมา
2. นางสิริกัญญามญฐ์  สายใหญ่
3. นายสายชล  กาเตื่อย
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงคนีงนิจ  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ประเสริฐนู
3. เด็กหญิงชัญญานุช  โฮมหงษ์
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรมพลเมือง
5. เด็กหญิงลักษมี  จันทร์เกศา
6. เด็กหญิงศลิษา  สุโกสิ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมโม
8. เด็กหญิงอริยาภรณ์  อุดมฤทธิ์
9. เด็กหญิงเมษิณี  โสภักดี
 
1. นางอรพินท์  สุโกสิ
2. นายยุทธชัย  สุโกสี
3. นายวีระ  โคตรธรรม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายจักรพันธ์  พลสัสดี
2. เด็กชายนฤพล  เทพาขัน
3. เด็กชายนิพิฎพล  อัตถาภูมิ
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  ดานะ
5. เด็กชายระภีภัทร  ศรีเมือง
6. เด็กชายวชิรวิทย์  ประเสริฐ
7. เด็กชายวัชระ  เจริญสุข
8. เด็กชายศราวุธ  พิมพ์วงศ์
9. เด็กชายอรัญชัย  ป้านภูมิ
10. เด็กชายเกียรติพงศ์  โฮมหงษ์
 
1. นายพิชิต  สิงยะเมือง
2. นายยุทธชัย  สุโกสี
3. นายวีระ  โคตรธรรม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำไฮ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คำคง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มณีเทพ
 
1. นางจุฑาทิพย์  สุขะลี
2. นางธนัชพร  บุญปัน
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะประสิทธิ์
2. เด็กหญิงมัญชรี  ราชา
 
1. นายเลิศชัย  สอนสุภาพ
2. นางนิชนิภา  พลซา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายอนิภัทร  แพงไทย
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กชายเจษฎา  นิกรสุข
 
1. นายยนต์เทียน  พาบุ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงสุภัทรสรา  แข็งขัน
 
1. นางสาวปิยดา  ยาผา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนศรี
 
1. นางนิตยา  รอดคำดี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงอนัฐญา  บัวมี
 
1. นางรวมเล็ก  สีมาขจร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงอารียา  เพ็งทำ
 
1. นายวิเนตร  พรหมอินทร์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวสุพรรษา  บัวมี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงลักขณา  สีซุย
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาหวาย 1. เด็กชายณัฐวัตร  คำแจง
2. เด็กชายธวัชชัย  บับภาเอก
 
1. นางจินนารี  เจียมภูเขียว
2. นางศกุนตลา  เสนา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตะพานบุญ
2. เด็กหญิงธาริตา  บุษบา
 
1. นางบุณยวีร์  จิตตะ
2. นายบุญสูง  มูลที
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กันพนม
2. เด็กหญิงแพรพิไล  คำมะนิตย์
 
1. นางพิราวรรณ  ธารเจริญ
2. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงพิชชากร  สลางสิงห์
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกิดมงคล
2. เด็กหญิงวิภาดา  พลมาตร
3. เด็กหญิงศศิธร  นครเพ็ช
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
2. นางสาวสลักกิติ์  จันทร์พาณิชย์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  วรรณเชษฐ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  สอนจิต
3. เด็กหญิงอรปรียา  รัตนา
 
1. นายประกาศิต  ผิวศิริ
2. นางสาวสุพรรณนิภา  นามกันยา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วโวหาร
2. เด็กชายมงคล  ทองพา
3. เด็กชายวิศรุต  ส่วนเสมอ
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
2. นายเดชา  สอนนวล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ปลัดนู
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายขันหมาก  ปรีอารมย์
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญชื่น
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ป้อง
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 1. เด็กชายพีระพนธ์  พาสุข
 
1. นางสาวพชรธรษ์  จำปีพรหม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นันตะน้อย
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธธิดา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ต้นคำ
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงศศิรดา  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายเสกศักด์  วรวงษ์
 
1. นางสาวปัญจพร  เทียนสวัสดิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  แสงชัย
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. นางสาวอลิสา  พรมมาตย์
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นันตะน้อย
2. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ป้อง
3. เด็กชายชันหมาก  ปรีอารมย์
4. เด็กหญิงพัทธธิดา  สุขสมบูรณ์
5. เด็กหญิงพิยดา  ทรงหมู่
6. เด็กชายภคนนท์  กาศมณี
7. เด็กหญิงมัธุลดา  คำไล้
8. เด็กชายรัฐภูมิ  แก่งจำปา
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ต้นคำ
10. เด็กชายวรากร  บุญตาสุทธิ
11. เด็กหญิงศศิรดา  ภูมิพัฒน์
12. เด็กชายศาศวัต  แสงคำฉาย
13. เด็กชายสิรวิชญ์  ปลัดนู
14. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญชื่น
15. เด็กชายอานนท์  สุวรรณแสง
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
2. นายพิศพงษ์  ยนตะพันธ์
3. นางสุภลักษณ์  บุญมาชม
4. นางสาวนิรมล  อุทธตรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงกรานต์ญาเรศ  เจริญคุณ
2. เด็กหญิงกัณทิชา  มีคุณ
3. เด็กหญิงฐิติยา  ไมล์โพธิ์
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสนแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์ทองลา
6. เด็กหญิงณิชนันท์  พานิชศิริ
7. เด็กหญิงธนภร  โอนกลาง
8. เด็กหญิงนภัสกร  บุญประโคม
9. เด็กชายนรินทร์ธร  แก้วสุวรรณ
10. เด็กหญิงนันธนา  แก้วสุวรรณ
11. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทนาม
12. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สอนสุภาพ
13. เด็กหญิงพันทิภา  สมรัก
14. เด็กหญิงภัทรีญา  เผื่อแผ่
15. เด็กหญิงภิริดา  คณานิต
16. เด็กหญิงสุดใจ  เพ็งธรรม
17. เด็กหญิงสุทธิดา  กลิ่นพยอม
18. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คงเสมา
19. เด็กหญิงอนุสรา  บัวมี
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  กิ่งเกษม
 
1. นายทยากร  จันทะบุตร
2. นางยุภา  จันทะบุตร
3. นางสุคล  พันยา
4. นางแสงจันทร์  จันทราช
5. นายภูวดล  บำรุงสำราญ
6. นางวิมลรักษ์  สุจันทร์ศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงณัชชา  บัวภาศรี
2. เด็กชายณัฐชนน  เรืองเดชา
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ธรรมกุล
4. เด็กหญิงพัชรา  ภูน้ำย้อย
5. เด็กชายสุขสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุนิสา  โพธินันท์
 
1. นายพนม  นานวน
2. นายชาญชัย  คำมนิตย์
3. นายธนะวัฒน์  เคนโยธา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายอภิเชษ   ทุมมะลา
 
1. นางกฤษณา  ยมสีดำ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. นายอิทธิพล  พลซา
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทร์จิตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นายสุริยา  นาระดี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายอภิเชษ   ทุมมะลา
 
1. นายทองยศ  ยมสีดำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ธงศรี
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ป้องปา
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. นางสาวมณฑิตา  มาวงค์
 
1. นายวรพล  อนุตรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เหลาเจริญ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  แสนจันทร์
 
1. นางจิรดา  แบมป์ตัน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นางสาวฐานิกา  บัวระภา
 
1. นางปาริชาติ  ขันคำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. นายอิทธิพล  พลซา
 
1. สิบเอกจักรกฤษณ์  สิทธิพรมมา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  พิมพ์มูล
 
1. นางจิรดา  แบมป์ตัน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สารวงษ์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  กองบุญเรือง
3. เด็กหญิงกัลยกร  วิพายา
4. เด็กชายคีตพล  เตอร์ตู
5. เด็กหญิงฉัตรชนก  จานมีชัย
6. เด็กหญิงชนัญพร  อินทะจร
7. เด็กหญิงชลพิชา  วังคีรี
8. เด็กชายชินภัทร  รักไทย
9. เด็กหญิงณพิชญา  ตัณฑสิทธิ์
10. เด็กหญิงตาลลัดดา  ศรีสร้อย
11. เด็กหญิงต้นหนาว  กุลวงษ์
12. เด็กชายนิธินาถ  บุตราช
13. เด็กชายปรเมศว์  นางาม
14. เด็กหญิงปลายฝน  กุลวงษ์
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยศปัน
16. เด็กหญิงพนิตพิชา  จุตตะโน
17. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญป้อง
18. เด็กหญิงวชิรินทรา  ผละผล
19. เด็กชายวีรเทพ  ดีแถลง
20. เด็กหญิงอธิตยา  สีดามาต
21. เด็กหญิงอรปรีญา  จันท้าว
22. เด็กชายอานนท์  คำเลื่อม
23. เด็กหญิงอาพาภรณ์  คณะแพง
24. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สาริยา
25. เด็กหญิงไอลดาภรณ์  สิริธนศักดิ์
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
2. นางสาวภัควีณ์  ฤทธิ์คุณ
3. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
4. นายนิตินัย  สุวรรณผู
5. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
6. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
7. นางประภาภัทร  เทพดุลยพัฒน์
8. นายอนุสิทธิ์  มูลจันทร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กชายกฤษณะ  โสภารัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คณะแพง
3. เด็กหญิงคัทลียา  การะเกษ
4. เด็กชายจินดาพงษื  คำพวง
5. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญประคม
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชำทองไหล
7. เด็กชายชวิศ  นอศรี
8. เด็กชายชัยณรงค์  พันเงิน
9. เด็กชายชัยวัฒน์  เสนานุช
10. เด็กชายณัฐชนน  สิงห์สร
11. เด็กชายณัฐพงษ์  โสขำ
12. เด็กชายณัฐภัทร์  คงน้ำ
13. เด็กชายณัฐวัฒน์  นนท์จำปา
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขตสิม
15. เด็กหญิงดวงจันทร์  งอกงาม
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายใจ
17. เด็กหญิงนัทกานต์  เดินทรงเทพ
18. เด็กหญิงนุสรา  รัตนภักดี
19. เด็กหญิงปลายฟ้า  รัตนภักดี
20. เด็กหญิงปานนรินทร์  สายใจ
21. เด็กหญิงผกามาศ  ลานนท์
22. เด็กชายพยัพ  ทองศรี
23. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สุรินทร์
24. เด็กชายวัฒนา  เฮียงหล้า
25. เด็กหญิงวิจิตรา  สารศรี
26. เด็กหญิงวิชาดา  หาญธงชัย
27. เด็กหญิงวิภารัตน์  สมัยคำ
28. เด็กชายศราวุธ  ไชยรส
29. เด็กหญิงศิริพร  หมายใหญ่
30. เด็กชายสันติพงษ์  นามกันยา
31. เด็กชายสุจินดา  พุทธา
32. เด็กหญิงสุดาทิพย์  สายสุมาลย์
33. เด็กหญิงสุดาพร  บุบผาดา
34. เด็กชายหาญณรงค์  ชาแท่น
35. เด็กชายอนุสรณ์  วิปัสสา
36. เด็กชายอนุสรณ์  สมใสย์
37. เด็กหญิงเกศิกา  อันทะไชย
38. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สะดาแนน
39. เด็กชายแสนคม  เทวสัตย์
40. เด็กหญิงใบเตย  แสงขาร
 
1. นายจินดา  ทองจันทร์
2. นายชัยยุทธ  เทพดุลยพัฒน์
3. นายอรุณ  โคตรวงษา
4. นายยุทธภัณฑ์  ตันติปทุม
5. นางอมรวรรณ  โคตรวงษา
6. นางพัชรี  โปรณะ
7. นายสุรินทร์  แต่งภูเขียว
8. นางเฉลิมลักษณ์  ตันติปทุม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุทธี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมละออ
3. เด็กชายชรินทร์  พิมสา
4. เด็กชายธนบูรณ์  สนธิมูล
5. เด็กหญิงนลินี  กะมุทา
6. เด็กหญิงรัตนากร  บุญเรือง
7. เด็กหญิงสุมิตรา  สาโยธา
8. เด็กชายอนุรักษ์  เนืองชมภู
9. เด็กชายอภิชัย  โสภาพรม
10. เด็กชายเทพมงคล  หล้าเปี้ย
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  โสมาศรี
2. นางหนูอร  โคตรชนะ
3. นางสาวนภาพร  แก้วอุดม
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นายจตุพล  สิงทองลา
2. นางสาวจุฬาทิพย์   จำศักดิ์
3. นางสาวทิพย์ยุภา   โพติยะ
4. นายนราธร   พลซา
5. นายพงษ์ศธร   โปร่งเมืองมูล
6. นางสาวพนิดา   สร้อยตา
7. นางสาววารุณี   นนทเสน
8. นางสาววิลาสินี    บัวระภา
9. เด็กชายอภิวัฒน์   หล้าชนบท
10. เด็กชายอุปภัทร์   อ้วนเต็ม
 
1. นางรัศมี  จันทเมือง
2. นางสุวินี  บัวระภา
3. นายณฐมน  ภูมินทร์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เพียสังกะ
2. เด็กหญิงณัฐวนันท์    ผิวดำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เงินพุ่ม
4. เด็กหญิงปรัชญาดา   ชมิฬ
5. เด็กหญิงพรรษวรรณ   อุวอง
6. เด็กหญิงพัชราภา    นิพัฒน์
7. เด็กหญิงพิชญนันท์   เบาราญ
8. เด็กชายสิทธิชัย   รบชนะ
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
3. นางสาวชไมพร  สุรภีร์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะเนตร
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เพียรหัด
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สอนสุภาพ
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุตรพรม
5. เด็กหญิงพิยดา  บุญมา
6. เด็กหญิงวราพร  จำปาบุรี
7. เด็กหญิงสุทธิดา  บัวเขียว
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา
 
1. นางสาวสลักกิติ์  จันทร์พาณิชย์
2. นางสาวจิณณพัต  ป้านภูมิ
3. นางน้อมจิตร  ทวีชัย
4. นางสาวนิตยาพร  สว่างวงค์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจิตรสินี  โยธาพันธ์
2. เด็กหญิงฐนิชา  พรมสุข
3. เด็กหญิงธัญญกานต์  ไหวพริบ
4. เด็กชายพรพรรณ   ยศทะแสน
5. เด็กหญิงพรสุภัค  ยวนใจ
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเดือน
7. เด็กหญิงรชนีกร   แสนประเสริฐ
8. เด็กหญิงวรรณพร  ขันธ์สาลี
9. เด็กหญิงเกศมณี  คำษาวงศ์
10. เด็กหญิงเอวิตรา  มะปะเข
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางสาวนิตยา  รักษาพล
3. นางสาวชไมพร  สุรภีร์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกัลยพร  ภักมี
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงยุพาพร  ดวงชานนท์
4. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ศรีอ่อนหล้า
5. เด็กหญิงรามาวดี  ใสเหลี่ยม
6. เด็กหญิงวิชุดา  คำมา
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมมาตย์
8. เด็กหญิงวิภาวี  คำนาค
9. เด็กหญิงสิรภัทร  เขึยวบัว
10. เด็กหญิงสุริวิภา  ปะตาทะโย
11. เด็กหญิงอทิตยา  คำมา
12. เด็กหญิงอินทิรา  ชาตรึ
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นางอัจฉรา  คำจันทน์
3. นางสาวสุภาวดี  พรหมหล้า
4. นางละมัย  รัตนธรรมธาดา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกาญจนา  บัวระภา
2. เด็กหญิงกานต์สิร  เดชพรม
3. เด็กชายชิณทัต  ยงบุตร
4. เด็กหญิงณัฐชนัน  พุทธมาต
5. เด็กหญิงณัฐธิยาพร  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงทิวาลา  ถิ่นถาน
7. เด็กหญิงธัญญาภัค  กองทุ่งมน
8. เด็กชายภูบดี  สินสุพรรณ์
9. เด็กหญิงรัฐตญา  สแกนอก
10. เด็กหญิงศิริพร  คุณพรรษา
11. เด็กชายศุภกร  นิลนะมะ
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีอ่อน
13. เด็กหญิงสุภัสนิตา  ศรีทอง
14. เด็กชายส่งศักดิ์  ศรีดารัตน์
15. เด็กหญิงอรธีรา  พลซา
 
1. นายธนสรรค์  เมฆวัน
2. นางสัมพันธ์  ศรีเมือง
3. นางสาวภัณนภัทร  บางประอินทร์
4. นางสาวอติยา  ศรีบัว
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ภักดี
2. เด็กหญิงจิตราพร  เอี่ยมสูงเนิน
3. เด็กชายทรงยศ  ซาจันทร์
4. เด็กหญิงทักษอร  แทนชาลี
5. เด็กชายธนพล  ทองวิเศษ
6. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์คำ
7. เด็กหญิงยุพาพร  ดวงชานนท์
8. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ศรีอ่อนหล้า
9. เด็กหญิงรามาวดี  ใสเหลี่ยม
10. เด็กหญิงวรนุช  พรมดี
11. เด็กหญิงวิชุดา  คำมา
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมมาตย์
13. เด็กหญิงวิภาวี  คำนาค
14. เด็กหญิงสุริวิภา  ปะตาทะโย
15. เด็กหญิงอทิตยา  คำมา
16. เด็กหญิงอริสา  พลวิเศษ
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นางอัจฉรา  คำจันทน์
3. นายนพคุณ  ศรีธะนนท์
4. นางยุภาภรณ์  บุญแสน
5. นางจิตร์ดวง  ศิริวรรณ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายธันวา  สีดามาตย์
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มั่นสัตย์
3. เด็กชายภูมิ    ชัยศรี
4. เด็กชายภูมิประภา   ศรีพรม
5. เด็กชายวัชรพล  พุทธจง
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางสาวนิตยา  รักษาพล
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายรัชกฤช  ภาคำธนพัฒน์
2. เด็กหญิงอริษา  ชาภักดี
 
1. นางสาวลักษมี  ธีสุมา
2. นางสุกานดา  สอนผึ้ง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  โทรัตน์
 
1. นางสาวอรอนงค์  มิ่งแก้ว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายอเล็กซ์  เจมส์
 
1. นายสมชาติ  คนอยู่
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกี้ยงกรแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  ยศธสาร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญ์ฌาภา  ตระพรม
 
1. นางสาวมนันญา  พลซา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นางสาวรชตวรรณ  พรหมหาราช
 
1. นางปาริชาต  ขันคำ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายภูผา  สุทธิโสกเชือก
 
1. นางJennifer  Arguelles
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. นางสาวเจนจิรา  แก้วไชย
 
1. นางรัชนี  ทิพย์รักษ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พรมดี
3. เด็กหญิงชุติมา  ศรีจันทะ
4. เด็กชายนิติพล  บับภาเอก
5. เด็กหญิงอริสรา  ศรัทธา
 
1. นางสาวศิรินาถ  โคชา
2. นางพิสมัย  สอนแสง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มะดาศรี
2. เด็กหญิงไอริณ  อินทร์มณี
 
1. นางสาวWang  Miao
2. นางสาวLiu  Chang
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำไฮ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วงศักดิื์
2. เด็กหญิงพิริศา  ทำมา
 
1. นางธนัชพร  บุญปัน
2. นางจุฑาทิพย์  สุขะลี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงพิชชานันท์   ใหม่เอี่ยม
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมมาตย์
 
1. นางละมัย  รัตนธรรมธาดา
2. นางจิตร์ดวง  ศิริวรรณ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤติพร  ไปวันเสาร์
2. เด็กชายชญานน  อุทธบูรณ์
3. เด็กหญิงชุลีพร  นามนุษย์ศรี
4. เด็กหญิงนิภารัตน์  เมืองภูงา
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ธรรมกุล
6. เด็กหญิงสาวิณี  กล้ากสิกิจ
 
1. นางนิอร  นามศรี
2. นางสาวนภรเพ็ญ  อุตวงษ์
3. นางนุชเนตร  บุตตะนาม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ทุมฮาบ
2. เด็กชายธรรมโชติ  เขตนอก
3. เด็กชายประสงค์สุข  หอมคำ
4. เด็กชายปาณชัย  นันทะโย
5. เด็กชายวิศรุต  ศรีมหาพรม
6. เด็กชายศิวัฒน์  แสงทอง
 
1. นายสิทธิพงศ์  ถามะณีศรี
2. นายคำดี  สอนสียา
3. นายสุทิน  เพียภู
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงชนันดา  คำใบ
2. เด็กชายธนากร  โยศิลา
3. เด็กชายนาวิน  สุพรรณ์พุทธา
4. เด็กชายภาราดล  ปะโสทานัง
5. เด็กชายมงคล  ปกพันธ์
6. เด็กชายยศพร  สารีพันธ์
7. เด็กหญิงอาริสา  ศิริบูรณ์
8. เด็กชายเสกสรร  ทารัตน์
 
1. นายกิตติพงษ์  สุขเสน
2. นางศุรินทร์ทิพย์  โยธาธรรม
3. นายสันติ  สิงห์บุญมา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กชายกิตติ  สำอางค์
2. เด็กหญิงจริยา  พลสัสดี
3. เด็กหญิงปรีณา  บุญประคม
4. เด็กหญิงปิราภรณ์  พงษ์สระพัง
5. เด็กหญิงภิริมล  คมคาย
6. เด็กหญิงวรุณยุพา  วงไชยา
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองจันทร์
8. เด็กชายอนุชิต  วรจักร
9. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ป้องปา
10. เด็กหญิงเบญจทิพย์  ทาสมบูรณ์
 
1. นายบพิตร  จันทร์อ้วน
2. นายสำเริง  สุนทราวิรัตน์
3. นายนิมิตต์  สูติยะวัน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. นางสาวกฤติยานี  ชุมประดิษฐ์
2. นางสาวกาญจนาภา  มังกิตะ
3. นางสาวดวงทอง  ธงน้อย
4. เด็กชายธนกรณ์  ภูเมฆ
5. นายนพคุณ  ชาวนาแปน
6. นางสาวพรรณทิพร  ฟักทอง
7. นายภาคม  มีมูลทอง
8. นางสาวภาคินี  แสงป้อง
9. เด็กหญิงศิริมล  สมพงษ์พันธ์
10. นางสาวเมษา  โหลทอง
 
1. นางสาวนันทนา  มองบุญ
2. นายมิตรชัย  พลซา
3. นางพรทิภา  พรมดี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูเผือ
2. เด็กหญิงฐานิตา  บับภาเอก
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  กองศรี
 
1. นางฉวีวรรณ  ธีระเดชากุล
2. นางวิไลรัตน์  คุณทะวงษ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงจีระภรณ์  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงรักษิณา  น้อยอ่อนโพธิ์
3. เด็กหญิงวาสนา  ศรีมูลทา
 
1. นางจริยา  สุวรรณศรี
2. นางนิโรยศรี  สุธรรมมา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สีทาดี
2. เด็กหญิงภัทรินรดา  ปะกิระคะ
 
1. นางสาวบังอร   ศรีชมษร
2. นางสาวลักคณา  เพลียฤทธิ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายคุณากร  ศรีไทย
2. เด็กชายสรสิช  เคหัง
 
1. นายเดชา  สอนนวล
2. นางณฐมน  บัวระภาสิริ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายจิรวุฒิ  ภูมิบัว
2. เด็กชายวันชัย  อุตรพรม
 
1. นายเดชา  สอนนวล
2. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงกีรติภา  ติงสะ
2. เด็กหญิงสมานฉันท์  แกนภูเขียว
 
1. นายสายัณต์   พันธ์สิงห์
2. นางทองรินทร์  ศรีอินทร์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นางสาวณัฎฐ์สุดา  เพียจุ่น
2. เด็กชายพงศธร  มาราธ
 
1. นายสายัณต์   พันธ์สิงห์
2. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  โชคเจริญ
2. เด็กหญิงนีรชา  พิมเพิ่ม
 
1. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
2. นางสาวปภิชญา  สายแสน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายยศธกานต์  พิมพ์สิม
2. เด็กชายศรายุทธ  อ่างคำ
 
1. นางสาวพิชญ์สิณี  สิใจปั๋ง
2. นายศตวรรษ  ดีแล้ว
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงนิธินาถ  สุวรรณโน
2. เด็กหญิงเรณุกา  โพธิ์บุญมา
 
1. นางสาวปภิชญา  สายแสน
2. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายพีระพงษ์  อ่อนเพ็ชรคง
2. นางสาวเมขลา  สุทธิอาจ
 
1. นายพิพัฒน์  งามชัยภูมิ
2. นางวิรัชดา  แผ่นทอง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  จำปีพรม
 
1. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
2. นางสาวปภิชญา  สายแสน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มินทยัก
2. นางสาวดลชา  สมแสง
 
1. นายอนุพงษ์  เกษทองมา
2. นายพิพัฒน์  งามชัยภูมิ
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงกชกร  ฤทธิ์นวล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงคำ
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำแก้ว
 
1. นายเอนก  แก้วผาง
2. นายปริวัฒน์  ปฎิทานาโต
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงกันติชา  โมครัตน์
2. เด็กหญิงศศิธร  ฝ่ายพลแสน
3. เด็กหญิงอภิญชยา  หลักแหม
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นางอรช  ระวะรักษ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. นางสาวรชตวรรณ  พรหมหาราช
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ถิ่นคำบง
3. นายอธิรักษ์  ศรีหาบุญมา
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
2. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ใจเย็น
2. เด็กชายธนวัฒน์  สาวิยะ
3. เด็กชายภานุพงษ์  เรืองศรี
 
1. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
2. นายวสันต์  โคตรมงคล
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายณัฐพล  พรหมชาติ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  คำใบ
3. เด็กชายศราวุฒิ  ปัดชา
 
1. นายธนาธิป  ศิลาไสล
2. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กชายธีรนัย  ศรีแสงเมือง
2. เด็กหญิงลักษมน  นวลกุล
3. เด็กชายวรวุฒิ  พวงไพวัน
 
1. นายสมยศ  ชนะชัย
2. นายบุญสูง  มูลที
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายชวัลรัตน์  หาญเชิงชัย
2. เด็กชายบัณฑิต  ดานา
3. เด็กหญิงสุนันทา  ทองเทพ
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นางสาวมณัฐธวรรณ์  พิมยะมาตร
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงปริญญา  คนชม
2. เด็กหญิงละเอียด  สินทอง
3. เด็กหญิงอริสา  อิ่นคำ
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางวิไลลักษณ์  วรรณประภา
 
168 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  วงรคร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ช่างปรุง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาศกระโทก
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางวิไลลักษณ์  วรรณประภา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 1. เด็กหญิงธนพร   พันลูกท้าว
2. เด็กชายบัณฑิต  เกษทองมา
3. เด็กหญิงเมขลา  จวงตะขบ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  บุญตาสุทธิ
2. นางอังศนา  จันทเมือง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายกวีพัฒน์  ออมวิหาร
2. เด็กชายวุฒินันท์  กิมัง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สาระสังข์
 
1. นายอิษติพงษ์  พลซา
2. นายสมศักดิ์  คณะแพง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงชลลดา  เนทิบุตร
2. เด็กชายณัฐกฤตา  ทองล้าน
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  บุตรพรม
 
1. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
2. นายประวัติ  ศิริคำภา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันแสงศรี
2. เด็กชายสมคิด  ขวัญชม
3. เด็กหญิงสิรินยา  ภิญโญฤทธิ์
 
1. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
2. นางสาวสุรางค์  แสงสุก
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษ์  ชัยสุวรรณ
2. เด็กชายกิตติโชค  สุทธี
3. เด็กหญิงนวนันท์  สีดา
4. เด็กชายพีรวิชญ์  พรมทา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นครโสภา
6. เด็กหญิงอรชุมา  เงินห้วยพระ
 
1. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
2. นายกฤตภาส  สายทองดี
3. นายณภัทร  เสริฐศรี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายจักรินทร์  ทองพูน
2. เด็กชายปิติพงษ์  จำปาบุรี
3. เด็กหญิงพรรัชฎา  รกชัฏ
4. เด็กหญิงพิสมัย  แก้วพรม
5. เด็กหญิงสุนิตา  สีหะ
6. เด็กหญิงอธิตา  พัดดำ
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายพงษ์พรรณ  ภูงาม
3. นางทัศนีย์  พลพาน
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โพพาง
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กันสีชา
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปราบจะบก
 
1. นายชุติพนธ์  บุตตะเกิด
2. นางรุ่งนภา  แทนธานี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงจันจิรา  นามมูล
2. เด็กหญิงวิภาวี  ดวงไชย
3. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีสอาด
 
1. นางพิศมัย  นามวงศ์
2. นางคำสุดา  อาจหาญ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  อ่อนพิมพ์
2. เด็กชายโภษิต  คนชม
3. เด็กหญิงโยธิกา  ปัญจะภักดี
 
1. นายสมบุญ  แก้วพิภพ
2. นางสาวจารุวรรณ  ชินอ่อน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรสุดา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สระภูทิพย์
3. นางสาวหงษ์สา  อะวะตา
 
1. นายเรืองวิทย์  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาววาสนา  นามวงษา
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดูหฤคำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เหล่าลาพระ
3. เด็กชายเจษฎา  คำษาวงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทวิลา
2. นางบุษยากร  ซ้ายขวา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงสิริยากร  กล่อมสังข์
2. เด็กหญิงสุคลรวา  สักกุนัน
3. เด็กหญิงสุทริดา  บัวมี
 
1. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
2. นายณภัทร  เสริฐศรี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1. เด็กหญิงนัทธิยาพร  บึงเจริญ
2. เด็กชายศุภชัย  อินอ่อน
3. เด็กชายอิสระ  สุวรรณบล
 
1. นางสาวศิริพร  กั๊กสูงเนิน
2. นางสาวดวงสมร  ผ่านสำแดง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงขจารินทร์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงรัชนก  นามวงษ์
 
1. นางมนัญชญา  พละพัฒนางกูร
2. นางพัชรินทร์  บำรุงสำราญ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ท่อนทอง
2. เด็กหญิงลลิตา  สมบุตรดี
3. เด็กชายอุทัย  จันทบ
 
1. นายตุลย์  จันทร์อุดม
2. นางนุชราพร  ฮามพิทักษ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กหญิงนันธิดา  เห็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  สีละลวย
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ซานาง
 
1. นางพรสวรรค์  จริมา
2. นายนันทวัฒน์  คำเมือง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงดวงกมล  จันมาลา
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วฉวี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บริบูรณ์
 
1. นางประรัชญา  พลซา
2. นายอิษติพงษ์  พลซา
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  มาตา
2. เด็กชายฟารุก  อุสมา
3. เด็กหญิงแพรไหม  เสนารินทร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขันทะชา
2. นางเทวา  เพ็งหาพันธ์
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  โยธี
2. เด็กหญิงพีชญา  บัวระภา
3. เด็กหญิงสุพิชยา  ศิริเชียงพิณ
 
1. นางทัศพร  เติมทองชัย
2. นางสาวแสงเดือน  พิมเขตร
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายจีรัฏฐ์  ศรีอาภรณ์
 
1. นางอัจฉรา  โทเล
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชาลี
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงนภัส  ประกินัง
 
1. นางปานา  แถลงกัณฑ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ดาวัล
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงนำทิพย์  พละกุล
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงอภัสรา  ภานิกรณ์
 
1. นางสาวนัฐนันท์  ปิ่นทอง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำพร้าว 1. เด็กชายณภัทร  นวลศรีทอง
 
1. นางพรรษพนิต  ชาติอาษา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุพศิริ
 
1. นางรุ่งฟ้า  สุพรม
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สกุลเดช
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ศรีบุญวงษ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายอภินันท์  ทองภูธร
 
1. นางอินปัน  พันธ์บุญศรี
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ปลื้มวงษ์
2. เด็กหญิงชาลิตา  พิมทอง
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุขิตา
 
1. นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล
2. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. นางสาวบุปผา  ปัดชา
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สมหา
3. เด็กหญิงอาริสา  ทองแบบ
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นางสาวสุมาลี  ศรีอินทร์
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปาคา
2. เด็กหญิงไอญฎา  ขุนทิพย์
 
1. นางประกอบกิจ  โฮงคำอุตย์
2. นางจุรีพร  พุทธจง
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมสารี
2. เด็กหญิงปานทอง  เสนาเงิน
 
1. นางประกอบกิจ  โฮงคำอุตย์
2. นางสาววิราณี  วงษ์สะอาด
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาว 1. เด็กหญิงพรนิชชา  ทาหล้า
2. เด็กชายอัควัฒน์  เทพพิทักษ์
 
1. นางจันทร์หอม  ศรีสุนทร
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนบุรมย์
 
1. นางสังวาร  บุษบก
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงอิงอร  ชาญเดช
 
1. นางสาววาสนา  ดิลกลาภ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผุยคำภิ
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อาจศิลา
 
1. นางพัชรี  สีมารักษ์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นายธนชัย  กรรณลา
 
1. นางกนกวรรณ  บุตรธนู
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  เอียมสารี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ระยับศรี
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายศิขรินทร์  สอรักษา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แก่งจำปา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นายชลชาติ  เริงนิสัย
 
1. นางกนกวรรณ  บุตรธนู
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  อุ่นคำ
 
1. นางวรรณภา  ไชยวัน
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุพศิริ
 
1. นางรุ่งฟ้า  สุพรม
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 1. เด็กชายธนบดี  ศรีสุพอ
 
1. นางปัญญดา  ยศทะสาร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กหญิงชลดา  วงษ์รักษา
 
1. นายนิมิตติ์  สุติยะวัน
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาวบังอร  คำพิชชู
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  จุตโน
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายวิทวัส  แสงโสดา
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  วงค์สุวรรณ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่สง
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่สง
4. เด็กชายวรพล  จำปีพรม
5. เด็กชายสิทธิชัย  วิกล
6. เด็กหญิงสุภาภัทร  รัตนะภักดี
7. เด็กหญิงอริสา  แซ่ท้าว
 
1. นางนันธิกา  ธรรมวรรณ
2. นางธันชนก  คงมณี
3. นายพลอยภัทร์ชา  สวัสดิ์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายวงศธร  ยอดอัน
2. เด็กชายวัชรพล  อ่อนตา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  สีเขียว
 
1. นางสมบัติ  เสือพาดกลอน
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายคตรีภัทร  กองแก้ว
2. เด็กชายสิทธิโชค  สงสัย
3. เด็กหญิงอารียา  ดวงขาว
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ผงธุลี
2. เด็กชายธนากร  โฮ่หนู
3. เด็กชายธีระพงษ์  บุตรชาลี
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
2. นายสามารถ  ไชยภูมิ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1. เด็กชายรุ่งเพชร  ผิวกลม
2. เด็กชายสริต  แซ่ลี้
3. เด็กชายอานนท์  นาวงศรี
 
1. นางนันธิกา  ธรรมวรรณ
2. นางสาวสุภารัตน์  บุญป้อง
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายธนภัทร  ทาจิตร
2. เด็กชายนิธิกร  รักอุดม
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พิมมา
 
1. นางสาวจิณณพัต  ป้านภูมิ
2. นางณฐมน  บัวระภาสิริ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรมดี
2. เด็กหญิงยุวรินทร์  ไพยา
3. เด็กชายโชคชัย  คำทา
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
2. นายสุรพล  วิสาพันธุ์
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  หาสอดส่อง
2. เด็กหญิงสหัสดี  แดนหงษี
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  ภูมิภักดิ์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายกรรทกร  พลพรม
2. เด็กชายอนุสรณ์  ขวานงอน
 
1. นายเดชา  สอนนวล
2. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายกวิเชษฐ์  ปลาทอง
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  โสดามา
 
1. นายปานา  แถลงกัณฑ์
2. นางสิริพร  คำภูธร
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีหลง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  ปิ่นทอง
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางสาวธัญทิพย์  รูคำ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. นายธวัชชัย  ไชยชนะ
2. นายวัฒนะ  เขียวในวัง
 
1. นายพรประเสริฐ  สิทธิศรี
2. นายปรีชา  ไปแดน
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1. เด็กชายปัญญา  พาตาโส
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยโคตร
3. เด็กชายสุรพัศ  ทองดี
 
1. นางกฤษณา  พรหมมาศ
2. นายสุขสันติ์  พรหมราศ
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ศรีทอง
2. เด็กชายสุทัศน์  ถาวรเมืองแพน
3. เด็กหญิงอัญนา  ชนะเทพา
 
1. นายอดุลย์  ชัยศรี
2. นางศรีวิลัย  เฉวียงวาส
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   ทบทวนน้อย
 
1. นายอวิรุทธิ์  โสภากุล
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. เด็กชายอภิทักษ์   โคตา
 
1. นายเจตวิศิษฎ์    ซ่องผม
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายศิวกร   คูณอาจ
 
1. นางกัลยา   จิตนอก
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงอำไพ   วงเลิง
 
1. นายศิริพงษ์   หาระพันธ์
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เพ็งพา
 
1. นายภานุชัย   คำชนะ
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายณัฐพล   ดีสง่า
 
1. นางธนัชพร   ผิวเหลือง
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายสหบดี   บัวใหญ่รักษา
 
1. นายสุวิทย์   ป้องสุภาพ
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกัญธิชา   นามฝาง
2. เด็กหญิงขวัญกมน   พิมสอน
3. เด็กชายครรชิต   ทิพย์เนตร
4. เด็กหญิงฐานิกา    คำษาวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐนันท์   วงศ์เวียน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงินพุ่ม
7. เด็กหญิงทิพยา   ทนษา
8. เด็กชายธนากร    สมอฝาก
9. เด็กหญิงธัญพร  ภาโส
10. เด็กชายธันวา   สีดามาตย์
11. เด็กชายนราธิป   พิมพ์จตุรัส
12. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   มิ่นสัตย์
13. เด็กหญิงพรพิมล   ในแก้ว
14. เด็กหญิงพรรณวรรณ   อุวอง
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เพ็งพา
16. เด็กหญิงภัคฆิรา    ธรรมวิเศษ
17. เด็กชายภูมิ   ชัยศรี
18. เด็กชายภูมิประภา   ศรีพรม
19. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   แน่นอุดร
20. เด็กชายวัชรพล   พุทธจง
21. เด็กหญิงศิริกัญญา    เกตุแก้ว
22. เด็กหญิงศิริปราภา   ดวงประทีป
23. เด็กชายสาธิต    สาธิตสุข
24. เด็กชายสิทธิชัย   รบชนะ
25. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีโนนยาง
26. เด็กหญิงสโรชา   ขุมทรัพย์
27. เด็กหญิงอรสา   สงวนประสิทธิ์
28. เด็กหญิงอาริศรา   ขุนทิพย์
29. เด็กหญิงอาริศา   ไชยเมือง
30. เด็กหญิงแพรนารายณ์  เข็มทอง
 
1. นางจุรีพร   พุทธจง
2. นางสาวชไมพร   สุรภีร์
3. นางดอนจันทร์   ศรีบุญ
4. นางสาวนิตยา   รักษาพล
5. นายภานุชัย   คำชนะ
6. นางลำดวน   ศรีพรม
7. นายอดุลย์   ชัยศรี