งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 22 - 25. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   22 พ.ย. 2560   23 พ.ย. 2560   24 พ.ย. 2560   25 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 24 พ.ย. 2560 09.00
2 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 24 พ.ย. 2560 09.00
3 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 24 พ.ย. 2560 09.00
4 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 24 พ.ย. 2560 09.00
5 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 24 พ.ย. 2560 09.00
6 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 24 พ.ย. 2560 09.00
7 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 2560 09.00
2 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 2560 09.00
3 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 24 พ.ย. 2560 09.00
4 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำหมัน ชั้น 2 ห้อง E-Classroom , ห้องวิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 2560 09.00
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ศาลาประชาคม ห้อง ภายในศาลาประชาคม 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุมหนองคู ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
2 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง หน้าเวที 24 พ.ย. 2560 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง หน้าเวที 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 24 พ.ย. 2560 09.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 3 ห้อง ป.2,2 24 พ.ย. 2560 09.00
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 24 พ.ย. 2560 09.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 24 พ.ย. 2560 09.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำศอก(ติดสถานีตำรวจ) ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 24 พ.ย. 2560 09.00
6 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารสำนักงานเขตพื้นที่เดิม ชั้น 1 ห้อง ห้องกลาง 24 พ.ย. 2560 13.00
7 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร 24 พ.ย. 2560 09.00
8 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารภูอังลัง ชั้น ใต้ถุนอาคาร 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม ชั้น ้ ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
2 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย สนาม ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
3 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 09.00
4 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนาม ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง เต็นท์ 24 พ.ย. 2560 09.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย สนามกีฬา ห้อง สนาม 24 พ.ย. 2560 09.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 24 พ.ย. 2560 09.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 2560 09.00
2 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 2560 09.00
3 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 24 พ.ย. 2560 13.00
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารตึกสองชั้้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุมหนองคู ชั้น ภายในห้องประชุม ห้อง บริเวณด้านหน้า 24 พ.ย. 2560 09.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุมหนองคู ชั้น ภายในห้องประชุม ห้อง บริเวณด้านหน้า 24 พ.ย. 2560 09.00
3 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุน 2 24 พ.ย. 2560 09.00
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุน 2 24 พ.ย. 2560 09.00
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ภายในห้องประชุม ห้อง ใต้ถุน 1 24 พ.ย. 2560 09.00
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุน 1 24 พ.ย. 2560 13.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุน 1 24 พ.ย. 2560 13.00
8 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุมหนองคู ชั้น ภายในห้องประชุม ห้อง บริเวณด้านหลัง 24 พ.ย. 2560 09.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องประชุมหนองคู ชั้น ภายในห้องประชุม ห้อง บริเวณด้านหลัง 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 820 การเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารน้ำหมัน ชั้น 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 24 พ.ย. 2560 09.00
2 822 วาดภาพระบายสี ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารสำนักงานเขตพื้นที่เดิม ชั้น 1 ห้อง ห้องกลาง 24 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 13.00
9 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ห้อง เวที 24 พ.ย. 2560 15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]