สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 17 35 25
2 003 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 72 139 105
3 004 โรงเรียนด่านซ้าย 65 179 121
4 120 โรงเรียนด่านซ้ายโพนหนองกกเหี่ยน 0 0 0
5 121 โรงเรียนนาทองเครือคู่ปากหมันนาข่า 0 0 0
6 111 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 14 29 22
7 007 โรงเรียนบ้านกกจาน 11 17 11
8 010 โรงเรียนบ้านกกสะตี 9 26 14
9 011 โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 0 0 0
10 008 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 12 21 18
11 009 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 19 34 32
12 012 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 13 25 19
13 013 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 36 79 56
14 027 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 0 0 0
15 028 โรงเรียนบ้านซำทอง 15 34 24
16 029 โรงเรียนบ้านด่านดู่ 1 1 1
17 030 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 0 0 0
18 122 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวและโรงเรียนบ้านวังบอน 13 24 20
19 031 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 29 60 42
20 032 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 8 8 8
21 033 โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 1 1 1
22 035 โรงเรียนบ้านทับกี่ 49 108 72
23 038 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 3 3 3
24 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 35 72 55
25 034 โรงเรียนบ้านท่อน 3 7 6
26 036 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 0 0 0
27 039 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 8 16 12
28 040 โรงเรียนบ้านนาข่า 5 11 9
29 041 โรงเรียนบ้านนาคูณ 2 2 2
30 044 โรงเรียนบ้านนาดี 5 6 6
31 045 โรงเรียนบ้านนาทอง 11 16 15
32 046 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 9 12 10
33 047 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 6 13 11
34 048 โรงเรียนบ้านนามาลา 6 7 6
35 049 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 17 29 24
36 050 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 9 26 18
37 051 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 9 13 12
38 052 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 14 20 20
39 042 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 4 8 7
40 043 โรงเรียนบ้านนาเจียง 41 71 59
41 053 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 30 61 45
42 055 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 3 4 3
43 054 โรงเรียนบ้านน้ำพุง 3 2 2
44 057 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 24 52 37
45 056 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 36 82 62
46 059 โรงเรียนบ้านบง 7 14 12
47 060 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 0 0 0
48 061 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 28 47 39
49 064 โรงเรียนบ้านปากหมัน 2 5 4
50 062 โรงเรียนบ้านปากแดง 13 34 22
51 063 โรงเรียนบ้านปากโป่ง 6 7 7
52 065 โรงเรียนบ้านปางคอม 2 3 3
53 066 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 5 4
54 067 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 5 12 9
55 071 โรงเรียนบ้านผึ้ง 10 16 12
56 074 โรงเรียนบ้านร่องจิก 32 62 45
57 075 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 5 5 5
58 076 โรงเรียนบ้านวังบอน 0 0 0
59 078 โรงเรียนบ้านวังยาว 27 51 41
60 077 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 7 11 9
61 079 โรงเรียนบ้านวังเวิน 11 20 17
62 080 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 10 15 14
63 081 โรงเรียนบ้านสองคอน 3 8 6
64 082 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 16 39 25
65 085 โรงเรียนบ้านหนองบง 53 107 81
66 086 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
67 087 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 12 13 10
68 089 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 0 0 0
69 090 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 6 19 11
70 091 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 12 25 17
71 084 โรงเรียนบ้านหนองแซง 2 7 4
72 103 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 5 9 7
73 104 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 3 7 5
74 105 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 5 4
75 107 โรงเรียนบ้านหินสอ 0 0 0
76 106 โรงเรียนบ้านหินแลบ 12 20 18
77 092 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 9 14 10
78 093 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 3 8 6
79 094 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 38 119 56
80 095 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 0 0 0
81 096 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 8 13 9
82 097 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 0 0 0
83 098 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 2 3 3
84 100 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 65 166 110
85 101 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 1 3 1
86 102 โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 4 14 8
87 023 โรงเรียนบ้านเครือคู้ 1 1 1
88 108 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 33 53 46
89 109 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 19 55 32
90 016 โรงเรียนบ้านแก่ง 27 70 48
91 015 โรงเรียนบ้านแก่งครก 7 8 7
92 017 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 0 0 0
93 018 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 18 27 18
94 124 โรงเรียนบ้านแก่งม่วงแก่วตาว(นาดี) 6 12 9
95 014 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 21 95 39
96 019 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 12 24 17
97 020 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ 2 2 2
98 021 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 0 0 0
99 022 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 13 24 19
100 083 โรงเรียนบ้านแสงภา 0 0 0
101 025 โรงเรียนบ้านโคก 12 17 14
102 024 โรงเรียนบ้านโคกงาม 45 100 73
103 026 โรงเรียนบ้านโคนผง 10 34 21
104 058 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
105 069 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 1 1
106 068 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 9 20 16
107 070 โรงเรียนบ้านโป่งชี 35 61 53
108 072 โรงเรียนบ้านโพนสูง 24 58 40
109 073 โรงเรียนบ้านโพนหนอง 1 2 1
110 110 โรงเรียนบ้านไฮตาก 2 4 3
111 118 โรงเรียนสานตมโนนสมบูรณ์หนองแซง 0 0 0
112 119 โรงเรียนหนองผือห้วยปลาฝา 12 27 20
113 125 โรงเรียนหนองหลวง-ชั่งสี่ 27 54 40
114 117 โรงเรียนหนองหลวงชั่งสี่ 0 0 0
115 113 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 87 217 140
116 114 โรงเรียนอนุบาลศุภกรด่านซ้าย 0 0 0
117 115 โรงเรียนอนุบาลศุภกรภูเรือ 0 0 0
118 116 โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา 8 43 14
119 112 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 54 112 78
120 123 โรงเรียนแสงภาบ่อห้วย 18 42 30
121 001 โรงเรียน ตชด.นาปอ 2 4 3
122 005 โรงเรียนตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 5 9 5
123 006 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว 0 0 0
รวม 1603 3435 2439
5874

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]