สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลด่านซ้าย 68 11 6 1 85
2 บ้านห้วยมุ่น 49 8 1 3 58
3 บ้านทับกี่ 32 5 4 5 41
4 บ้านหนองบง 31 8 5 5 44
5 ชุมชนภูเรือ 29 11 3 2 43
6 ด่านซ้าย 28 12 11 8 51
7 บ้านนาเจียง 22 3 1 1 26
8 บ้านกลาง(ภูเรือ) 20 9 2 2 31
9 บ้านทุ่งเทิง 19 6 4 5 29
10 บ้านห้วยทอง 19 6 4 4 29
11 บ้านน้ำเย็น 19 6 3 1 28
12 บ้านโป่งชี 18 9 3 3 30
13 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 18 7 3 4 28
14 บ้านโคกงาม 15 3 4 6 22
15 บ้านนาแห้ว 14 9 3 0 26
16 บ้านเหมืองแพร่ 13 8 2 5 23
17 บ้านร่องจิก 13 5 1 2 19
18 บ้านแก่ง 13 3 1 0 17
19 บ้านวังยาว 12 3 5 4 20
20 บ้านตูบค้อ 10 11 4 2 25
21 บ้านแก่งเกลี้ยง 10 3 1 1 14
22 บ้านปลาบ่า 10 1 2 4 13
23 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 9 3 2 0 14
24 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 9 2 2 0 13
25 บ้านโพนสูง 8 5 4 2 17
26 บ้านเหล่ากอหก 8 2 3 1 13
27 บ้านวังเวิน 8 1 1 0 10
28 บ้านน้ำหมัน 7 5 1 3 13
29 บ้านปากแดง 7 5 0 0 12
30 บ้านนาทอง 7 3 0 1 10
31 บ้านกกโพธิ์วังกำ 7 2 0 2 9
32 บ้านศาลาน้อย 7 2 0 1 9
33 บ้านนาลานข้าว 6 4 1 3 11
34 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 6 4 1 1 11
35 หนองผือห้วยปลาฝา 6 3 1 0 10
36 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 6 3 0 0 9
37 บ้านนาหมูม่น 6 3 0 0 9
38 หนองหลวง-ชั่งสี่ 6 1 2 0 9
39 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 5 3 2 3 10
40 บ้านนาลึ่ง 5 3 1 0 9
41 ชุมชนบ้านนาพึง 5 2 3 0 10
42 แสงภาบ่อห้วย 5 2 2 3 9
43 บ้านซำทอง 4 3 2 1 9
44 บ้านกกสะตี 4 2 0 0 6
45 บ้านปากโป่ง 4 1 0 1 5
46 บ้านนาทุ่ม 4 0 4 1 8
47 บ้านกลาง(นาแห้ว) 4 0 0 2 4
48 บ้านนาหว้าน้อย 3 4 2 1 9
49 บ้านถ้ำพระ 3 3 2 0 8
50 บ้านหนองอุมลัว 3 2 2 1 7
51 บ้านตาดเสี้ยวและบ้านวังบอน 3 2 2 1 7
52 เพลินจิตพัฒนา 3 2 1 0 6
53 บ้านโป่งกวาง 3 2 0 1 5
54 บ้านแก่งแล่น 3 1 3 3 7
55 บ้านวังเป่ง 3 1 2 1 6
56 บ้านนาขามป้อม 3 1 2 0 6
57 บ้านแก่งม่วงแก่วตาว(นาดี) 3 1 0 2 4
58 บ้านลาดค่าง 3 0 2 0 5
59 บ้านหินแลบ 2 3 4 3 9
60 บ้านนาดี 2 2 1 0 5
61 บ้านหัวด่านนาปูน 2 2 0 0 4
62 บ้านโคก 2 1 0 3 3
63 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 2 1 0 1 3
64 บ้านห้วยติ้ว 2 1 0 0 3
65 บ้านน้ำพุง 2 1 0 0 3
66 บ้านห้วยตาด 2 0 1 1 3
67 บ้านหนองหวาย 2 0 1 0 3
68 บ้านผึ้ง 1 2 1 2 4
69 บ้านนามาลา 1 2 1 1 4
70 บ้านนาข่า 1 2 1 1 4
71 บ้านกกจาน 1 2 0 1 3
72 บ้านนาเจริญ 1 2 0 1 3
73 บ้านโคนผง 1 1 2 1 4
74 บ้านหัวนาแหลม 1 1 1 0 3
75 บ้านหนองแซง 1 1 0 0 2
76 บ้านแก่งครก 1 1 0 0 2
77 บ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 1 0 3 0 4
78 บ้านบง 1 0 1 1 2
79 บ้านทุ่งน้ำใส 1 0 0 2 1
80 บ้านปางคอม 1 0 0 0 1
81 บ้านเครือคู้ 1 0 0 0 1
82 บ้านด่านดู่ 1 0 0 0 1
83 บ้านนาผักก้าม 0 3 0 0 3
84 บ้านป่าสะแข 0 2 2 1 4
85 บ้านห้วยน้ำเมย 0 2 1 1 3
86 บ้านน้ำพุ 0 2 1 0 3
87 บ้านหนองสนุ่น 0 2 0 3 2
88 บ้านนาคูณ 0 1 1 0 2
89 บ้านปากหมัน 0 1 0 1 1
90 บ้านป่าม่วง 0 1 0 0 1
91 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0 1 0 0 1
92 บ้านโป่ง 0 1 0 0 1
93 บ้านสองคอน 0 0 2 0 2
94 บ้านไฮตาก 0 0 1 1 1
95 บ้านห้วยผักเน่า 0 0 1 0 1
96 บ้านหัวฝาย 0 0 0 2 0
97 บ้านท่อน 0 0 0 0 0
98 ตชด.นาปอ 0 0 0 0 0
99 บ้านแก่งไฮ 0 0 0 0 0
100 บ้านถ้ำมูล 0 0 0 0 0
101 บ้านโพนหนอง 0 0 0 0 0
รวม 701 271 149 130 1,251