สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลด่านซ้าย 52 11 6 1 69
2 บ้านห้วยมุ่น 49 8 1 3 58
3 ด่านซ้าย 28 12 11 8 51
4 บ้านหนองบง 27 7 5 5 39
5 บ้านทับกี่ 26 3 4 5 33
6 ชุมชนภูเรือ 23 11 3 2 37
7 บ้านนาเจียง 20 3 1 1 24
8 บ้านทุ่งเทิง 19 6 4 5 29
9 บ้านกลาง(ภูเรือ) 18 9 2 2 29
10 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 18 7 3 4 28
11 บ้านห้วยทอง 18 6 4 4 28
12 บ้านน้ำเย็น 18 6 3 1 27
13 บ้านเหมืองแพร่ 13 8 2 4 23
14 บ้านโป่งชี 12 9 3 3 24
15 บ้านนาแห้ว 12 8 3 0 23
16 บ้านร่องจิก 12 5 1 2 18
17 บ้านวังยาว 12 3 5 4 20
18 บ้านโคกงาม 11 3 4 6 18
19 บ้านแก่งเกลี้ยง 10 3 1 1 14
20 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 9 3 2 0 14
21 บ้านเหล่ากอหก 8 2 3 1 13
22 บ้านปากแดง 7 5 0 0 12
23 บ้านนาทอง 7 3 0 1 10
24 บ้านศาลาน้อย 7 2 0 1 9
25 บ้านปลาบ่า 7 1 2 4 10
26 บ้านน้ำหมัน 6 4 1 3 11
27 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 6 4 1 1 11
28 หนองผือห้วยปลาฝา 6 3 1 0 10
29 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 6 3 0 0 9
30 บ้านนาหมูม่น 6 3 0 0 9
31 บ้านกกโพธิ์วังกำ 6 2 0 2 8
32 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 5 3 2 3 10
33 บ้านโพนสูง 5 2 4 2 11
34 แสงภาบ่อห้วย 5 2 2 3 9
35 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 5 2 2 0 9
36 บ้านตูบค้อ 4 9 4 2 17
37 บ้านนาลานข้าว 4 4 1 3 9
38 บ้านแก่ง 4 2 1 0 7
39 บ้านนาลึ่ง 4 2 1 0 7
40 บ้านกกสะตี 4 2 0 0 6
41 ชุมชนบ้านนาพึง 4 1 3 0 8
42 บ้านวังเวิน 4 1 1 0 6
43 บ้านปากโป่ง 4 1 0 1 5
44 บ้านกลาง(นาแห้ว) 4 0 0 2 4
45 บ้านถ้ำพระ 3 3 2 0 8
46 บ้านซำทอง 3 2 2 1 7
47 บ้านหนองอุมลัว 3 2 2 1 7
48 บ้านตาดเสี้ยวและบ้านวังบอน 3 2 2 1 7
49 เพลินจิตพัฒนา 3 2 1 0 6
50 บ้านโป่งกวาง 3 2 0 1 5
51 บ้านแก่งแล่น 3 1 3 3 7
52 บ้านวังเป่ง 3 1 2 1 6
53 บ้านนาขามป้อม 3 1 2 0 6
54 บ้านแก่งม่วงแก่วตาว(นาดี) 3 1 0 2 4
55 บ้านนาทุ่ม 3 0 4 1 7
56 หนองหลวง-ชั่งสี่ 3 0 2 0 5
57 บ้านนาหว้าน้อย 2 4 2 1 8
58 บ้านนาดี 2 2 1 0 5
59 บ้านโคก 2 1 0 3 3
60 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 2 1 0 1 3
61 บ้านห้วยติ้ว 2 1 0 0 3
62 บ้านน้ำพุง 2 1 0 0 3
63 บ้านหินแลบ 1 3 4 3 8
64 บ้านผึ้ง 1 2 1 2 4
65 บ้านนาข่า 1 2 1 1 4
66 บ้านนามาลา 1 2 1 0 4
67 บ้านกกจาน 1 2 0 1 3
68 บ้านนาเจริญ 1 2 0 1 3
69 บ้านโคนผง 1 1 2 1 4
70 บ้านหนองแซง 1 1 0 0 2
71 บ้านแก่งครก 1 1 0 0 2
72 บ้านลาดค่าง 1 0 2 0 3
73 บ้านบง 1 0 1 1 2
74 บ้านห้วยตาด 1 0 1 1 2
75 บ้านหัวนาแหลม 1 0 1 0 2
76 บ้านหนองหวาย 1 0 1 0 2
77 บ้านทุ่งน้ำใส 1 0 0 2 1
78 บ้านปางคอม 1 0 0 0 1
79 บ้านเครือคู้ 1 0 0 0 1
80 บ้านด่านดู่ 1 0 0 0 1
81 บ้านนาผักก้าม 0 3 0 0 3
82 บ้านป่าสะแข 0 2 2 1 4
83 บ้านห้วยน้ำเมย 0 2 1 1 3
84 บ้านน้ำพุ 0 2 1 0 3
85 บ้านนาคูณ 0 1 1 0 2
86 บ้านหนองสนุ่น 0 1 0 3 1
87 บ้านปากหมัน 0 1 0 1 1
88 บ้านป่าม่วง 0 1 0 0 1
89 บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 0 1 0 0 1
90 บ้านห้วยลาด(อิปุ่ม) 0 0 3 0 3
91 บ้านสองคอน 0 0 2 0 2
92 บ้านไฮตาก 0 0 1 1 1
93 บ้านห้วยผักเน่า 0 0 1 0 1
94 บ้านหัวฝาย 0 0 0 2 0
95 ตชด.นาปอ 0 0 0 0 0
96 บ้านท่อน 0 0 0 0 0
97 บ้านแก่งไฮ 0 0 0 0 0
98 บ้านถ้ำมูล 0 0 0 0 0
99 บ้านโพนหนอง 0 0 0 0 0
รวม 601 251 149 128 1,129