รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 22 - 25. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงนัฐทิญา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  แพงจันทร์
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงคันธาทิพย์  สลีอ่อน
 
1. นางเบญจวรรณ  เชื้อบุญมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงบุรัสกร  จันทรศรี
 
1. นางชวาริน  ทัพใหญ่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. นายสิทธิศักดิ์  สีแสง
 
1. นางสาวสุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงธนพร  จีนเทียน
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะคีรี
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสริดา  ชาญชำนิ
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญมา
 
1. นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงญานิศา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวพิชญ์มณฑ์   สีหะวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   แถวอุทุม
2. เด็กหญิงปพิชญา   รัตนมงคล
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  วันทองสังข์
 
1. นางพรทิพา   กาญจนะสิน
2. นางสาวเยาวธิดา   ภูสถาน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนาพล
2. เด็กหญิงมาริษา  ญาติณวงษ์ษา
3. เด็กหญิงสริตา  วงษ์มานิตย์
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
2. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนลินทร์ทิพย์   จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงพัชรี  ศรีสังวาลย์
3. เด็กชายศราวุฒิ  ทองคำ
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
2. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงน้องคอย  เนตรแสงสี
2. เด็กหญิงวนิดา  พรมมาวัน
 
1. นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน
2. นางสาวนุชรี  ศรีพรหม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ษรจันทร์
2. นางสาววนิดา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวจุฑามณี   แลบัว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีชมษร
2. เด็กหญิงปฐมพร  พิมสอน
 
1. นางเพ็ญประภา  ลองคำ
2. นางนิภาภรณ์  บุราณ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายธนธรณ์  กุลาชัย
2. เด็กชายวรเวช  แซ่ลี
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
2. นางสาวชิราภรณ์  อิ่นแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กชายชัชวาลย์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 1. เด็กชายรชต  แสนยะบุตร
 
1. นางฐนพร  ราชพรหมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงนริศรา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นามกอง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงขวัญดาว  วังคิรี
2. เด็กหญิงมรกต  ทองหาว
3. เด็กหญิงอุมากรณ์  ป้องกัน
 
1. นางสายรุ้ง  สุขผล
2. นางสาวรัชนี  วันทองสุข
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนประสิทธิ์
2. เด็กชายณัฏฐากรณ์  จันทร์รักษ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  จันทราภัย
 
1. นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวพัชรี  จันทะคีรี
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วังคีรี
2. เด็กหญิงยุพา  ราชวัตร
3. เด็กหญิงวัชรมน  จันศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นางสินีรัตน์  โสภักดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมศรีแก้ว
2. เด็กชายสิริพงษ์  มงคลพัชรโรจน์
 
1. นางวิไลวรรณ  แพงศรี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทับทิมจันทร์
 
1. นางสาวอัญรินทร์  โชคทวีวสุรัตน์
2. นางสุพรรณี  บุตรดา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำทอง 1. เด็กชายคณิศร  ศรีคำ
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  ส้านสิงห์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสุธิชา  สิงห์ชัย
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นายภูวดล  แพทย์ไชโย
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายพศุตม์  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กชายภาคิน  สละ
 
1. นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวพัชรี  จันทะคีรี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แทพย์ไชโย
2. เด็กชายเพชรนุกูล  โมรานิล
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
2. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งม่วงแก่วตาว(นาดี) 1. เด็กหญิงเฉลิมลักษ์  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวพิชฌ์ชนาฏป์  เนตรแสงศรี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กชายประภวิษณ์  แก้วเข้ม
 
1. นางสาวอัญรินทร์  โชคทวีวสุรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงชติญา  บุษราคัมวดี
2. เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น
3. เด็กหญิงอรอมล  เกษมธนาสันต์
 
1. นางสายรุ้ง  สุขผล
2. นางสุดใจ  ทิพรส
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจารุมล  นันทะพรม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินทะศรี
2. เด็กหญิงพิยดา  บุญอาจ
3. เด็กหญิงศุภานัน  ศรีแสง
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนันท์ธิชา  เหมะพา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขปือ
3. เด็กหญิงรวงข้าว  จันทะศรี
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองปั้น
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทินโน
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์
 
1. นายยิ่งยศ  ยศปัญญา
2. นางพิมพ์ญาดา  ยศปัญญา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กชายปรมินทร์  สุวรรณขาว
2. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงพรหม
3. เด็กหญิงเกตกนกพร  โสประดิษฐ์
 
1. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
2. นายบุญนริศ  กมลรัตน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงธาริกา  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงวริศรา  พันธะนารี
3. เด็กหญิงวิรัญญา  แสงราช
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นางสาวโสรยา  ผิลาออน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงธัญฑิตา  จันทศรี
2. เด็กหญิงปัณฎาพร  สายประเสริฐ
3. เด็กหญิงอุษา  จันทะคีรี
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นายวิโรจน์  อุดศรี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กหญิงศศิตา  ชลเดชา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  วังคีรี
 
1. นายรุ่งนิรัญ  ทองปั้น
2. นายสายพิน  มุลทากุล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  คำนัน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายณัฐกิต  อุ่นเวียง
2. เด็กชายวิพุธ  ปะกิระตา
 
1. นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองปั้น
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เตื่อย
 
1. นางสุรสวดี  พรมมาวัน
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุราณเดช
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กชายธนโชติ  จันทะคีรี
2. เด็กชายอนุชา  พิลากุล
 
1. นายบุญยิ่ง  พิบุตร
2. นางวันเพ็ญ  วงษ์บุตรดี
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วทูล
2. เด็กชายธนเทพ  คำบุดษิ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา
2. นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีภูมิ
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  กิสิน
 
1. นายเสรี  ศรีชามก
2. นางสาววินันยา  กัลยาประสิทธิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงญาณิสา  กาญจนะโกมล
2. เด็กหญิงปริยาภร  โยธาสุภาพ
3. เด็กหญิงวิรากร  จันทศร
4. เด็กหญิงศศิธร  ษรจันทร์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  อินไข
 
1. นางนันทิยา  จันทศร
2. นางสาวจริยา  น้อยไทย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีพิชัย
2. เด็กหญิงประภัสสรา  เหมสุทธิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เสนานุช
4. เด็กหญิงพิลัยพร  ราชวัตร
5. เด็กหญิงอรรัมภา  ภูละคร
 
1. นางนันทิยา  จันทศร
2. นางสาวจริยา  น้อยไทย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงธีรวรรณ  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่เถา
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  ด้วงกลาง
5. เด็กหญิงเมษยาณี  แซ่หลอ
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน
2. เด็กชายธนกฤต  แสนคำสอ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมมณี
4. เด็กชายนาขวัญ  ไชยสงเมือง
5. เด็กชายศุภวิชญ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกวินธิดา  ทั่งรอด
2. นางนันทิยา  จันทศร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงประภาสิริ  กิหมื่น
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  โสภาวัง
3. เด็กชายภูมินทร์  ศิริ
4. นายอรปรียา  สมหลม
5. เด็กหญิงอรอนงค์  แพทย์ไชโย
 
1. นางสาวชลธิชา  แสงชัย
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  คำเกษ
2. เด็กหญิงปานฤดี   ศิริ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์พา
4. เด็กหญิงเกวลิน  ต้นบุญ
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วังคีรี
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
2. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กหญิงปิยะพร  จันทะคุณ
2. เด็กชายพีรวัส  ทาสีดา
3. เด็กชายภูริณัฐ  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงศศิธร  แก้วสุวรรณ
5. เด็กชายเศรษฐี  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุนันทา  สงคราม
2. นายเอนก  ย้อยภูเขียว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นางสาวกุลสตรี  พิมพ์เสนา
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์เสนา
3. นายธีระวัฒน์  วังคีรี
4. นางสาวภาวิดา  วังคีรี
5. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ศิริ
 
1. นายชัยศิริ  ชัยศรี
2. นายครรชิต  บัวบาน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงคันธาทิพย์  สลีอ่อน
3. เด็กหญิงจิตติภัทรา  เชื้อบุญมี
4. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  หาญสายภา
5. เด็กชายธงชัย  พรหมมาวัน
6. เด็กชายธีรพล  สีทาสังข์
7. เด็กชายบุรัสกร  ศรีทาสังข์
8. เด็กชายประมวลศักดิ์  โสประดิษฐ์
9. เด็กชายภานุพงษ์  พรหมมาวัน
10. เด็กหญิงภานุมาศ  ษรจันทร์
11. เด็กหญิงมัณฑณา  พิมพ์เสนา
12. เด็กหญิงรินดา  พิมพ์เสนา
13. เด็กหญิงรุจิรา  พิมพ์เสนา
14. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สอนสิทธิ์
15. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์เสนา
16. เด็กชายวรเดช  อุ่นแก้ว
17. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วังคีรี
18. เด็กชายวีระชัย  กลางเดช
19. เด็กชายเพชรายุทธ  บุตรชัยงาม
20. เด็กหญิงเยาวภา  พรมมาวัน
 
1. นายสุระ  ศรีสิงห์
2. นายยุทธนา  บุดดา
3. นายมีชัย  สุคงเจริญ
4. นายกรกช  มูลอามาตย์
5. นางธนพร  สลีอ่อน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงพลิศร  ศรีบุญ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รูปโฉม
 
1. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนิศา  พลขันธ์
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วโสม
2. เด็กชายธรณ์เทพ  สิทธิศักดิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
2. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายศิวกร  เทพศรีหะ
2. เด็กหญิงอภิชยา  ถึงนาค
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
2. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายณัฐพล  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงสุุทธิการ  มูลชาติ
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงชนัตตา  พิมพ์สารี
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุคงเจริญ
4. เด็กหญิงธัญจิรา  โสประดิษฐ
5. เด็กหญิงยุนภา  ตาไธสง
6. เด็กหญิงรัชดา  โสประดิษฐ์
7. เด็กหญิงวณิสา  ประสาทกิจ
8. เด็กหญิงวรัญญา  การด
9. เด็กหญิงสรัญญา  ศรีบุรินทร์
10. เด็กหญิงสุภิสรา  โกจันทึก
 
1. นางดารุณี  อินทร์เพชร
2. นางอรพิน  พรหมรักษา
3. นางสาวจิตรลดา   ศิริกุลวิริยะ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกฤธียา  ตันตุลา
2. เด็กหญิงจิราพร  เย็นขัน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ภา
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  แสงราช
5. เด็กหญิงพรธิชา  ตันตุลา
6. เด็กหญิงพรนภา  ชาญรบ
7. เด็กหญิงอพิชญา  อรรคศูรย์
8. นางสาวอภิชญา  นนทะโคตร
9. เด็กหญิงอรพิมล  แซ่โล่
10. เด็กหญิงอำภา  คำอยู่
 
1. นางพิชญา  มาลา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงฐิติมา   แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงณธิดา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงโสดา
4. เด็กหญิงณิชนันท์  แหลมคอย
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปริยฉัตร  ผาจวง
7. เด็กหญิงภัทรมิทร์  นาคนาคา
8. เด็กหญิงศลิษา  วงศ์สีหะ
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันโทภาศ
10. เด็กชายสิรพัฒน์  โกษาจันทร์
 
1. นายภูมินันท์   ปันวาละ
2. นายวงศกร  วังคำ
3. นางธิติมา   ผุยมาตย์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมาวัน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมมาวัน
4. เด็กหญิงณิชา  สีทาสังข์
5. เด็กหญิงนงนุช  วงศ์โสภา
6. เด็กหญิงนฤทัย  ราชอินตา
7. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พรมมาวัน
8. เด็กหญิงพรพิมล  โสประดิษฐ์
9. เด็กหญิงมณฑณา  พิมพ์เสนา
10. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วังคีรี
 
1. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
2. นางสาววัลลี  เนตรแสงศรี
3. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 1. เด็กหญิงกชกร  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วคม
3. เด็กหญิงพิมพา  กันยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงรัตนา  คำนัน
5. เด็กชายวรวุธ  ศรีชามก
6. เด็กชายวรินทร  รุ่งเรือง
7. เด็กชายวีระพงษ์  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  เนตรแสงศรี
2. นางสาวเกศราภรณ์  หาสิงทอง
3. นางลลิตา  สายแก้วดี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงญาตาวี  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์ทองสิริโชค
 
1. นายอาญวัจน์   วงศ์หล่มแก้ว
2. นายภูมินันท์   ปันวาละ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงนิดธิดา  วังคีรี
2. เด็กหญิงวิภาพร  วังคีรี
 
1. นายทินกร  นนทะโคตร
2. นายมานพศักดิ์  วังคีรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายภูริพัฒน์   เนียมหอม
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุวรรณชาติ
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายณัฐธิดา  มีเพชร
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กหญิงอิมพิกา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางกัลยารัตน์  บัวขาว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายกัณฑ์ติวัฒน์   สารมะโน
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กหญิงพรระวี  นันทพรหม
 
1. นางสาววิลาวันย์  มาราช
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิจันทึก
 
1. นางสาววิลาวันย์  มาราช
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์เสนา
 
1. นายสักรินทร์  แปงใจ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1. เด็กหญิงอริสา  หิรัญโท
2. เด็กหญิงไอลดา  วงคำโสม
 
1. นางสาวลลิตา  พรหมรักษา
2. นางนิตยา   ศรีกุล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงธัญรดา  สมหวัง
2. เด็กหญิงสาธิยา  สุริ
 
1. นางนิตยา  นาราศรี
2. นางสาวจีราภรณ์  รอดภัย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงชนรดี  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีบุญ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางนิตยา  นาราศรี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายยุทธิพงษ์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายสักรินทร์  แปงใจ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กชายชลธาร  โสประดิษฐ
2. เด็กหญิงชลธิกาล  คำสาระภา
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญไทย
 
1. นางสาวสลักจิตร  บุญแถม
2. นางสาวสุพัตรา  แสนประสิทธิ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทะคุณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จันทะคุณ
2. นางพรประพิณ  วุฒิชัย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายสมเดช  นันทพรม
3. เด็กชายองอาจ  วังคีรี
 
1. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
2. นางสาวกนกณัฐ  เปรมปรีดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กชายจักรรัตน์  โสประดิษฐ์
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เพลงปาน
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีทาสังข์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วิจิตรปัญญา
2. เด็กหญิงพรญารักษ์  วังคีรี
3. เด็กชายพัฒนพล  นาสุรินทร์
4. เด็กชายพิทยา  อุนานนท์
5. เด็กชายวรพล  ทองสา
6. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ดวงแพง
 
1. นายชัยศิริ  ชัยศรี
2. นายทินกร  นนทะโคตร
3. นายครรชิต  บัวบาน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กชายฉัตรมงคล   มีบัง
 
1. นางสุทธิดา   วังคีรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายปรีชาพล  ิริบรวมทรัพย์
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  อัมพร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ดวงแพง
 
1. นางสาวกชพร  อันทะนัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กชายฉัตรมงคล   มีบัง
 
1. นายวรานนท์   วังคีรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายปรีชาพล  ริบรวมทรัพย์
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณวิชิต
 
1. นางจิตประไพ  เทพวีระกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนลินทร์ทิพย์  จันทร์ศรี
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1. เด็กชายสถาภูมิ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวไอลดา  ลาบุญตา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ภูชุมพล
 
1. นางภัทติยา  แก้วยม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะคีรี
 
1. นางพิชญา  มาลา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  พาคำ
 
1. นางศรีสุดา  พาคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายปรีชาพล  ริบรวมทรัพย์
 
1. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สอนบุญ
 
1. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสุกันยา  นาราทร
 
1. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกรณิการ์  มูลอามาตย์
2. เด็กชายกฤษดา  สุธงษา
3. เด็กหญิงกัญวรา  คำมานิตย์
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา   วันทองสุข
5. เด็กหญิงจรินญา  คำภาจูม
6. เด็กชายจักรรินทร์   สุธงษา
7. เด็กหญิงจิตรานุช  บุตรโชติ
8. เด็กหญิงจิรามาศ   ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงชมพูนุช   โสประดิษฐ์
10. เด็กชายชิติพัทธ์   ประสมทรัพย์
11. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์ศรีราช
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรสุวรรณ
13. เด็กชายณัฐพล   สุธงษา
14. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีบุญเรือง
15. เด็กหญิงณัฐวิภา   ศรีวัฒนา
16. เด็กหญิงทิพยารัตน์   ทับซา
17. เด็กชายธนากร  แก้วแสนทิพย์
18. เด็กชายธีรกุล   ศรีบุรินทร์
19. เด็กชายปภังกร  สีหะสุทธิ์
20. เด็กหญิงปาริชาติ   ปันทะนันท์
21. เด็กชายพงศ์วรินทร์   บัวเวียง
22. เด็กชายพิพัฒน์  ไชยราช
23. เด็กหญิงพิรญาณ์  กันหาวรรณะ
24. เด็กหญิงภัทรมล  จันทร์เมืองหงส์
25. เด็กหญิงภัทราพร   สารมะโน
26. เด็กหญิงมาลิกา   วังคีรี
27. เด็กชายยศกร  วันทองสุข
28. เด็กชายยุติธรรม  วังคีรี
29. เด็กชายยุทธพิชัย   เขื่อนแก้ว
30. เด็กชายรอยคีน  เสาว์สวย
31. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองมะเริง
32. เด็กหญิงวังกาวี   พอค้ำ
33. เด็กหญิงวัลดา   วังคีรี
34. เด็กหญิงศิริพร  พิมพ์ทอง
35. เด็กหญิงสุธีมนต์   สุพรหมอินทร์
36. เด็กหญิงอภิสรา  มีรส
37. เด็กหญิงอริสา  วังคีรี
38. เด็กชายอัครพล  สีบุตตา
39. เด็กชายอุนต้า  คำภาจูม
40. เด็กหญิงเอมิกา   เหมือนศรีชัย
 
1. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
2. นางสรัญญา  บุดดา
3. นางสาวพรทิพย์   โฮมชัย
4. นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์
5. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
6. นางนันทนัช  ธงอาษา
7. นางสาวสิริญญา  เทศนา
8. นายไพรสณฑ์  คนขาว
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ภาวงศ์
2. เด็กชายจักรภัทร  สีหะเนตร
3. เด็กชายธนวัฒน์   มะเดื่อ
4. เด็กหญิงธนัชชา   เผื่อนคำไฮ
5. เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์   จักรแก้ว
6. เด็กชายพรเทพ   บุตรพรม
7. เด็กหญิงพิมนุภาพ   นนทะการ
8. เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณชาติ
9. เด็กหญิงศศิวิมล   ปรัชญาเรืองพงษ์
10. เด็กหญิงศิรภัสสร   สุวรรณชาติ
 
1. นางเตียงสิน   ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางเขมจิรา   พรหมรักษา
3. นางวิไลวรรณ   ถาวัลย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. นายทวีศักดิ์  บุญศรี
2. นายธนพล  เลียงกาทิพย์
3. เด็กชายนัฐติพงษ์  ยิ่งนิยม
4. นายปารินทร์  พุทธสิมมา
5. เด็กหญิงปาลิตา  พิมพ์เสนา
6. เด็กชายพิชิต  ศรีชามก
7. เด็กหญิงศิราพร  นันทพรม
8. เด็กหญิงสิรินญากร  กองไธสง
9. นางสาวสุมิตรา  บุญเรือง
10. นางสาวอภัสรา  แก้วย้อย
 
1. นางสาวปัญจรัศม์  พัทธนนชนัญธร
2. นางสาววรัญรดา  พีรภาสปวรา
3. นางสาววิลาวันย์  มาราช
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงนันทิดา  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวริศรา  แสงราช
3. เด็กหญิงวิรากานต์  จันทศร
4. เด็กหญิงสมิตานัน  คำแก้ว
5. เด็กหญิงสิริกร  นามสิมมา
6. เด็กหญิงอันวา  นนทะโคตร
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัฐจวน
2. นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร
3. นางสาวพัชรี  จันทะคีรี
4. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงชลลดา  ทับทิมจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เคนดา
3. เด็กหญิงทิพากร  เนาวราช
4. เด็กหญิงทิวทัศน์  หุมอาจ
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญประคอง
6. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เมืองโคตร
7. เด็กหญิงสุพรรษา  โสประดิษฐ์
8. เด็กหญิงเกศยา  โกศยาอัฑฒทรัพย์
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางสุพรรณี  บุตรดา
3. นางวรรณวิมล  ระดมพล
4. นางสาวชุลีพร  บุญศร
5. นางสาวอัญรินทร์  โชคทวีวสุรัตน์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณไชย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปรีชา
3. เด็กหญิงมนทิรา  นนทะการ
4. เด็กหญิงมิกุ  อิชิอิ
5. เด็กหญิงวณัชพร  ทวิลา
6. เด็กหญิงอนิศราภรย์  โสประดิษฐ์
7. เด็กหญิงอริสา  นนทะโคตร
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เคนดา
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางสุพรรณี  บุตรดา
3. นางวรรณวิมล  ระดมพล
4. นางสาวชุลีพร  บุญศร
5. นางสาวอัญรินทร์  โชคทวีวสุรัตน์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กหญิงปพิชญา  รัตนมงคล
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่อนแผ้ว
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางพิชญา  มาลา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พรมรารักษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แสงสี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงวาสนา  มินตา
 
1. นางสาวจีราภรณ์  รอดภัย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กหญิงเปมิกา  พรหมจักร
 
1. นางขวัญติมา  พรหมจักร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงนัฐกมล  แพทย์ไชโย
 
1. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลดั๊ว
2. เด็กหญิงอันนา  สิงห์สถิต
 
1. นางจันทร์ทิวา   จันทรมาศ
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แสงสี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงจิตติมา  น้อยม่วง
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  อรรคสูรย์
 
1. นางสาวปริตตา  โพนหลวง
2. นายธนกฤต  สมเงิน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายคุณานนท์  ลาดประโคน
2. เด็กชายณัฐนัย  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงพรกมล   ม่วงจำปา
4. เด็กชายพีรภัทร  ศรีชามก
5. เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิ์ศักดิ์
6. เด็กชายเอกพจน์  แซ่เถา
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
3. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายคมสันต์  ยะตะนะ
2. เด็กชายธนาเทพ  แพทย์ไชโย
3. เด็กชายนนทชัย  จันทะคีรี
4. เด็กชายพีระณัฐ  ราศรีชัย
5. เด็กชายศุภวิทญ์  สงวนศิลป์
6. เด็กชายเจษฎา  บุญอาจ
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
3. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศิริ
2. เด็กชายชนะพล  ศิริ
3. เด็กชายณัชชวิทย์  คำภู
4. เด็กชายดวงตะวัน  คำเกตุ
5. เด็กชายธิชานนท์  แก้วเวียน
6. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์เสนา
7. เด็กชายพันธวัช  วังคีรี
8. เด็กชายพีรพงษ์  คำเกษ
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
3. นายเหมันต์  กันผุย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วแย้ม
2. เด็กหญิงปพิชญา  ยอดแก้ว
3. เด็กชายภควัฒน์  เชื้อบุญมี
4. เด็กหญิงภัทรวี  กันสุข
5. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพรหม
6. เด็กหญิงมลฐิชา  จันทะพินิจ
7. เด็กหญิงวรนิษฐา  พรหมศิลป์
8. เด็กหญิงอัญชนิกา  คำแก้ว
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แสงสี
2. นายธีรพงษ์  ภักดีสาร
3. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงคัทรียา  กุลาชัย
2. เด็กหญิงจันจุรา  แซ่เถา
3. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญอาจ
4. เด็กหญิงณัฏกมล  กันยาประสิทธิ์
5. เด็กหญิงณิชกานต์  กุลาชัย
6. เด็กชายธีรภัทร  ทิพโสต
7. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญปลอด
8. เด็กหญิงวรรวิสา  โสคำภา
9. เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์ประโสต
10. เด็กหญิงอาภรณ์  ขันติมิตร
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
3. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกรกมล  ช้างงาเนียม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คันธิราช
3. เด็กหญิงนริศรา  นันทะพรม
4. เด็กหญิงมานิยา  ฝักฝ่าย
5. เด็กหญิงสร้อยรัตน์ดา  ยิ้มละมัย
 
1. นายบุญร่่วม  จันลา
2. นางสาวจีรภัทร์  โสภา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงจิรพัชร์  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงพราววดี  แสงฉวี
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  วิเศษโวหาร
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวณิชนันท์  โพธิ์ปลัด
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงณัฎชาสิริ  ขันเอีย
2. เด็กหญิงณัฐนนท์  สมเทศ
3. เด็กหญิงวนัชพร  ทวิลา
 
1. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
2. นางสาวสุพัตรา  ทัพรัตน์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงกัญณิญา  โสประดิษฐ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุภาษิ
3. เด็กหญิงหฤทัยชล  อรรคสูรย์
 
1. นางสุนทร  พรหมดี
2. ส.ต.ต.วัชรินทร์  อาจสมบาล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  มูณละศรี
2. เด็กหญิงบุษกร  วันทองสุข
 
1. นางสาวรำไพ  เสาว์ทอง
2. นางสมสมร  ศรีแสง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  แสงเงิน
2. นางสาววรรณวไล  ปัญญาคำ
 
1. นางสาววาสนา  เพียสุทธิ
2. นายอนุสรณ์  สุขศรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กชายพณพล  วงค์หน่อ
2. เด็กชายสัญญพงศ์  เปี่ยมรุ่งเรือง
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นายราวิน  มรุธานินทร์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงนพจิรา  ยศพิมพ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์   สุโขยะชัย
2. นางสาวภคมน   โกษาจันทร์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีชามก
 
1. นายหัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ชานุวัตร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อบุญมี
 
1. นายหัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นายหัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพิมพ์ราวัล  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงศุธิตรา  จันทะคีรี
 
1. นายหัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายนฤมินทร์  พรมทอง
2. เด็กชายอนุชา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวง-ชั่งสี่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   สุคงเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐมล   สารมะโน
 
1. นางวาสนา  คำมาทอง
2. นางยินดี   มณีรัตน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายดลุพร  แพทย์ไชโย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทิพย์ประโสด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  พันธะไชย
2. นายอดิเรก  กุลศิริ
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงช่อผกา  ยศคำแหง
2. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
3. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นายหัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วทูล
2. เด็กชายธนเทพ  คำบุดษิ
3. เด็กชายสมปอง  สุุกสี
 
1. นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ
2. นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ
 
141 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง   1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  พันธะไชย
2. นางสาวจีรา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 1. เด็กชายพีรภัทร  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กชายอชิตะ  พอค้ำ
3. เด็กชายอิศเรศ  พอค้ำ
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางสาวเกศินี  มาห้างหว้า
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายจีรเทพ  ผางจันดา
2. เด็กชายวุฒิชัย  วังคีรี
3. เด็กชายสกล  แก้วเสน
 
1. นายครรชิต  บัวบาน
2. นายทินกร  นนทะโคตร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งม่วงแก่วตาว(นาดี) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กหญิงวิชาดา  แก่นคุณขำ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางสาวพิชฌ์ชนาฏป์  เนตรแสงศรี
2. นางสาวกฤษติกา  เหมสุทธิ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยนันท์  พันธ์โสดา
2. นายธาราดล  กันจินะ
3. นายพงศธร  หม่องต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยโทบรรจง  บุญทัน
2. นางสาวเรืองอุไร  ลอดลันดา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวง-ชั่งสี่ 1. เด็กหญิงชิดกมล   กลางถิ่น
2. เด็กหญิงทิฆัมพร   ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงทิพยเนตร    อินปลัด
4. เด็กหญิงนฤมล   วันทองสังข์
5. เด็กหญิงปณิดา    ยืนสุข
6. เด็กหญิงพัชราภา   วันทองสุข
 
1. นางเรณู   ราชพรหมมา
2. นางเพ็ญนภา   นครศรี
3. นางวาสนา  คำมาทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลยา  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงณัชชา  พรหมมาวัน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมมาวัน
4. เด็กหญิงมณฑิตา  พรหมมาวัน
5. เด็กหญิงอโนทัย  ศรีจริยา
6. เด็กหญิงเกษริน  ชาญรบ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
2. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
3. นางสาวธีระพร  ภักดีสาร
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1. เด็กหญิงกฤติยา  แสงชมภู
2. เด็กหญิงปรียา  ตุนาคม
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  เผือกพงษ์พันธ์
 
1. นางนิตยา   ศรีกุล
2. นางสาวนงนาถ  ไพบูลย์วงศ์
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ตันตุลา
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ยอดอินทร์
3. เด็กหญิงวีนัส  แสงแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
2. นางสาวมุจลินท์  ศรีจริยา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รามศิริ
2. เด็กหญิงบุริมนาถ  จีนนารักษ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  โสดา
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
2. นางรัชนงค์  ไกรจันทร์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงชลีกร  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงธิดาแก้ว  เนธิบุตร
3. นายสุรพล  โสดา
 
1. นายมีชัย  สุคงเจริญ
2. นายยุทธนา  บุดดา
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงมนต์นภา  แก้วชิน
3. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์คำป้อง
 
1. นางสาวปิ่นแก้ว  นนทะโคตร
2. นางสาววิทัญญา  แสงชาติ
 
153 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มีบัวทอง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เขียวคราม
3. เด็กหญิงหงสกุล  ภูสถาน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นางสาววรกมล  บุญพรม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงชุติมา  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงธัญสมร  แพทย์ไชโย
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ราศรีชัย
 
1. นางศรัญญา  มาป้อง
2. นางกรรณิกา  ภาเข็ม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงนงนุช  วงศ์โสภา
2. เด็กหญิงนฤทัย  ราชอินตา
3. เด็กหญิงมณฑนา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาววิชสุดา  สีทาสังข์
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงธัญชนก  เสนานุช
2. เด็กชายรัชชานนท์  วังคีรี
3. เด็กชายรัชชานนท์  ตะวังทัน
 
1. นางสาววิสุดา  สีทาสังข์
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  นนทะภา
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สีทาสังข์
3. เด็กชายวรกันต์  สุวรรณชาติ
 
1. นางสุภาภรณ์  กล้าหาญ
2. นางสุภาภรณ์  นาราศรี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงปวีณา  ภูสถาน
2. เด็กหญิงผกามาศ  จันทรศรี
3. เด็กชายอนุรักษ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นางสาววรกมล  บุญพรม
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกวิตา  เหล่าชิงลา
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ราชพรหมมา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ตั้งสหะรังษี
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
2. นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายกฤษณะ  สถานธง
2. เด็กหญิงกัญดาพร  คำสมัคร
3. เด็กหญิงชญาดา  ราศรีชัย
 
1. นางสาวโสรยา  ผิลาออน
2. นางสาววชิราภรณ์  อิ่นแก้ว
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงปานตะวัน   ศรีบุรินทร์
 
1. นางเขมจิรา   พรหมรักษา
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1. เด็กหญิงศศิประภา   วิจิตรปัญญา
 
1. นางสันทนา   คุณนา
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวง-ชั่งสี่ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา   ฤทธิศักดิ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์   ริจนา
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีจริยา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายวิวัฒน์  กันหาริน
 
1. นางจารุณี  เนตรผง
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายกิตจานันท์  อรรคสูรย์
2. เด็กชายสุรเดช  สังข์ทอง
3. เด็กชายอนาวินทร์  วรรณพรม
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวชฎาภรณ์  พิมพ์วัน
 
167 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายวรายุทธ  พิมพ์สารี
 
1. นางจันทิพย์  เสนงาม
2. นางสาวกิตติชานันท์  สุภาษิ
 
168 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กชายธนภัทร   คำเทียม
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์   วงษ์พรม
 
1. นางวิไลวรรณ   ถาวัลย์
2. นางสาวนิดติญา  อันสุริย์
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กชายสิทธิพล  ซ้ายสวย
 
1. นางปฐมาภรณ์  มิ่งแก้ว
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กหญิงนีรนาฏ  เชื้อบุญมี
 
1. นางบุษย์สิริ  กองแกน
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กหญิงพรนภา  แก้วยม
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีพรหม
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดค่าง 1. เด็กหญิงคณิศร  เสนามนตรี
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายณัฐพล  พรหมรักษา
 
1. นางสาวชิดกมล  เกษทองมา
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   วังคีรี
 
1. นายวรานนท์   วังคีรี
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดค่าง 1. เด็กหญิงคณิศร  เสนามนตรี
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา   ภูสถาน
 
1. นางสาวไอลดา  ลาบุญตา
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงชญานิศ  กันจันทร์วง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สุขเพ็ญ
3. เด็กหญิงวริษรา  โสประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ไพภิบาล
5. เด็กหญิงอริสา  ถมครบุรี
6. เด็กหญิงเกตน์สิรี  กอบสินกิตติโชค
 
1. นางสาวจารุณี  บุญสุวรรณ
2. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
3. นางสาวพัชรี  จันทะคีรี
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงชนาพร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายพีรพาส  สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนมน  สีทาสังข์
 
1. นางสาวรัฐพร  ริดเนียม
2. นางสาวศศิประภา  นาทัน
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  อาจมังกร
2. เด็กหญิงวิชญาพร  อินทรพาณิชย์
3. เด็กชายวีรภัทร  เชื้อบุญมี
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวง-ชั่งสี่ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์   วังคีรี
3. เด็กหญิงสุจิตตรา   ฤทธิศักดิ์
 
1. นางเรณู   ราชพรหมมา
2. นางเพ็ญนภา   นครศรี
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กชายกิตติกวิน  ทองปั้น
2. เด็กชายธนกฤต  สำเภาลอย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีชมษร
 
1. สิบเอกนิรุตติ์  วันหากิจ
2. นางสาวสุนทรียา  แก้วชูฟอง
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กชายติณณภพ   ศรีภูมิ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   คำเทียม
3. เด็กหญิงสุพิชญา   โสประดิษฐ์
 
1. นางเขมจิรา   พรหมรักษา
2. นางสาวนิดติญา  อันสุริย์
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำเกษม
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปั้นหุ่น
3. เด็กชายอิทธิพล  ศรีบุตรตา
 
1. นางอวยพร  อำมะเหียะ
2. นายรชตะ  เอกรุ่งโรจน์
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   เชื้อบุญไทย
2. เด็กหญิงธนพร   นนทะการ
3. เด็กชายอดิศักดิ์   ทองภู
 
1. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางสาวนิดติญา  อันสุริย์
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงคณิตตา  บุญจิตร
2. เด็กชายณัฐดนัย  สีลาสม
3. เด็กชายสันติธาร  เหมนิธิ
 
1. นางสาวนิดติญา  อันสุริย์
2. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กชายนิคม  หุมอาจ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ธุระสุข
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ปะนัดโส
 
1. นางเพียงประพันธ์  หม่องคำมี
2. นางนวพร  สุขประเสริฐ
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวง-ชั่งสี่ 1. เด็กชายธนพัฒน์   วันทองสังข์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   สุวรรณชัย
3. เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์เทพ
 
1. นายเอนก  ฤทธิศักดิ์
2. นางนพลักษณ์   สุทธิ
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 1. เด็กหญิงปาลิดา  ทองเนื้อสาม
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ใจยศ
 
1. นางลำเอียง  ทองคับ
2. นางสาวเพ็ญพร  ภูหัวเพ็ก
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งชี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกก
2. เด็กชายพรชัย  แก้วพุฒิ
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจินตนา  ศรีพรหม
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กหญิงพลอยอันดา  ผดุงโกเม็ด
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางจิรัชญา  บุตรเต
2. นางสาวรำไพ  เสาว์ทอง
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายคุณานนต์  พรหมมาวัน
2. เด็กชายธีรพล  วังคีรี
3. เด็กชายอัมรินทร์  พรหมมาวัน
 
1. นายยุทธนา  บุดดา
2. นายมีชัย  สุคงเจริญ
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กชายชาญชัย  ภูสถาน
2. เด็กชายปิยะชาติ  วังคีรี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  พะนิกร
 
1. นางสุปราณี  รุ่งเรือง
2. นางสาวชฎาพร  สุนทราวิรัตน์
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายภูริภัทร  ภูสถาน
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำภู
 
1. นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายกิตติพล  หิรัญโท
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายชินวัตร  สุภาษิ
 
1. นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายนิชคุณ  สิงห์สถิตย์
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. นายณัฐกิตติ์  นาราศรี
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายภักพงษ์  พระริด
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายสมพล  พิมพ์เสนา
 
1. นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงกัลยา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกานดา  ทองเปิ่ง
3. เด็กหญิงกานติมา  คำบุดษิ
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำภู
5. เด็กชายชินวัตร  สุภาษิ
6. เด็กชายฐีรวัฒน์  กันยาประสิทธิ์
7. เด็กชายณัฐวัตร  ศิริ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  พายัพ
9. เด็กชายธีรยุทธ   คำนัน
10. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วล้อม
11. เด็กหญิงนุชรา  สุภาษิ
12. เด็กชายปกากร  แซ่โค้ว
13. เด็กชายประภัทร์ชัย  ราชเตชัย
14. เด็กหญิงปรารถนา  ตันตุลา
15. เด็กชายปรีชาพล  ริบรวมทรัพย์
16. เด็กชายภูมินทร์  ลือรินทร์
17. เด็กหญิงมยุรี  พิมพ์เสนา
18. เด็กชายยุทธิพงษ์  กันยาประสิทธิ์
19. เด็กหญิงวนิดา  กันยาประสิทธิ์
20. เด็กหญิงวรัญญา  มะนาวหวาน
21. เด็กหญิงวรัญญา  สุธงสา
22. เด็กหญิงวันวิสา  กันยาประสิทธิ์
23. เด็กหญิงวาสนา  กันยาประสิทธิ์
24. เด็กชายวิทวัตร  พรมโสภา
25. เด็กชายวิวัฒน์  ขันทองเฮ้า
26. เด็กหญิงศศิธร  กันยาประสิทธิ์
27. เด็กชายสมพล   พิมพ์เสนา
28. เด็กหญิงเกศราพร  คำยี่
29. เด็กหญิงเอมมิกา  กันยาประสิทธิ์
30. เด็กหญิงไอรดา  คำบุดษิ
 
1. นายอภิเชษฐ์   ป้านภูมิ
2. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
3. นายสักรินทร์  แปงใจ
4. นายกฤตยา  คำพิลา
5. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา
6. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
7. นางสาววิไล  ศิริ