งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2560   1 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ห้องเรียนรวม ป.4/1 30 ก.ย. 2560 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ห้องเรียนรวม ป.4/1 30 ก.ย. 2560 09.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ ห้อง ป.5 ป.6 อาคาร 1 30 ก.ย. 2560 09.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.4/2 30 ก.ย. 2560 09.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.4/3 30 ก.ย. 2560 09.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ ห้องพัฒนาวิชาการ 30 ก.ย. 2560 09.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.4/4 30 ก.ย. 2560 09.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.4/4 30 ก.ย. 2560 13.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.5/1 ป.5/2 30 ก.ย. 2560 09.00
10 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ ห้องพัฒนาวิชาการ 30 ก.ย. 2560 13.00
11 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้องประชุม 1 30 ก.ย. 2560 09.00
12 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ ห้องประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2560 09.00
13 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.6/1 30 ก.ย. 2560 09.00
14 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ ห้อง ป.5 ป.6 30 ก.ย. 2560 09.00
15 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.6/2 30 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.6/3 30 ก.ย. 2560 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.6/4 30 ก.ย. 2560 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ อาคาร 3 ห้อง ม.3/2 30 ก.ย. 2560 09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ใต้ถุนอาคาร 10 30 ก.ย. 2560 09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ อาคาร 3 ห้อง ม.3/1 30 ก.ย. 2560 09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ใต้ถุนอาคาร 10 30 ก.ย. 2560 09.00
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องเธียรเตอร์ 30 ก.ย. 2560 09.00
8 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3 30 ก.ย. 2560 09.00
9 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.5/3 30 ก.ย. 2560 09.00
10 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.5/4 30 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ห้องอนุบาล และเวีทีกลาง 30 ก.ย. 2560 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ อาคาร 3 ชั้น 2 30 ก.ย. 2560 09.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ เตนท์หน้าอาคาร 2 30 ก.ย. 2560 09.00 น.
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน อาคาร 2 ห้อง ป.4 30 ก.ย. 2560 13.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้องประชุม 2 30 ก.ย. 2560 09.00
7 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ เตนท์หน้าอาคาร 2 30 ก.ย. 2560 13.00
8 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ เตนท์หน้าอาคาร 2 30 ก.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องประชุมยอห์นปอลที่2 30 ก.ย. 2560 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องประชุมยอห์นปอลที่2 30 ก.ย. 2560 13.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 09.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ชั้นล่างอาคาร 5 30 ก.ย. 2560 09.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้อง ม.3 30 ก.ย. 2560 09.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล หอประชุมอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 13.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล หอประชุมอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 13.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา หอประชุมไมเคิลฮอลล์ 30 ก.ย. 2560 09.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา หอประชุมไมเคิลฮอลล์ 30 ก.ย. 2560 13.00
10 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล หอประชุมอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00
11 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 09.00
12 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 13.00
13 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้องผู้อำนวยการ 30 ก.ย. 2560 09.00
14 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้อง ม.1 30 ก.ย. 2560 09.00
15 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้อง ม.2 30 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองห้าง อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 09.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองห้าง อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ป.3/1 30 ก.ย. 2560 09.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ป.3/1 30 ก.ย. 2560 09.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้องพักครู 30 ก.ย. 2560 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้อง ป.3/2 30 ก.ย. 2560 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้อง ป.3/2 30 ก.ย. 2560 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้อง ป.3/3 30 ก.ย. 2560 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 9 ห้อง ป.3/4 30 ก.ย. 2560 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้อง ป.1/1 30 ก.ย. 2560 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้อง ป.1/2 30 ก.ย. 2560 09.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้อง ป.1/3 30 ก.ย. 2560 09.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้องพักครู ป.2 30 ก.ย. 2560 09.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 7 ห้อง ป.2/3 30 ก.ย. 2560 09.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ใต้ถุนอาคาร 9 30 ก.ย. 2560 09.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ใต้ถุนอาคาร 9 30 ก.ย. 2560 09.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ใต้ถุนอาคาร 9 30 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เวทีโดมออนุสรณ์ ป.6 30 ก.ย. 2560 09.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 2 30 ก.ย. 2560 08.00 - 12.00
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เวทีโดมออนุสรณ์ ป.6 30 ก.ย. 2560 13.00
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 3 30 ก.ย. 2560 08.00 - 12.00
5 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 2 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
6 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 3 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
7 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เวทีบ้านมาเลเซีย 30 ก.ย. 2560 09.00
8 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 30 ก.ย. 2560 08.00 - 12.00
9 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เวทีบ้านมาเลเซีย 30 ก.ย. 2560 13.00
10 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
11 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 13.00
12 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 30 ก.ย. 2560 08.00 - 12.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 30 ก.ย. 2560 13.00
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 10.30
6 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 10.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล หอประชุมอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00
2 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้องอนุบาล 1 30 ก.ย. 2560 09.00
3 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้องอนุบาล 1 30 ก.ย. 2560 09.00
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้อง ป.1 30 ก.ย. 2560 09.00
5 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล ห้อง ป.2 30 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ลานกีฬาสนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2560 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ลานกีฬาสนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2560 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ลานกีฬาสนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2560 13.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ห้องประชุมใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ห้องประชุมใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 13.00
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองห้าง อาคาร 2 ห้อง ป.3 30 ก.ย. 2560 09.00
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองห้าง อาคาร 2 ห้อง ป.1 30 ก.ย. 2560 09.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ห้องประชุมใต้ถุนอาคาร 2 30 ก.ย. 2560 09.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ห้องประชุมใต้ถุนอาคาร 2 30 ก.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 30 ก.ย. 2560 09.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 30 ก.ย. 2560 09.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 30 ก.ย. 2560 09.00
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 30 ก.ย. 2560 09.00
5 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 30 ก.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
2 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
4 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 30 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ระเบียงหน้าห้องอนุบาล 2 30 ก.ย. 2560 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ ใต้ถุนอาคารใหม่ 30 ก.ย. 2560 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ระเบียงหน้าห้องอนุบาล 2 30 ก.ย. 2560 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เตนท์ 30 ก.ย. 2560 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ระเบียงหน้าห้องอนุบาล 2 30 ก.ย. 2560 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เตนท์ 30 ก.ย. 2560 09.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ระเบียงหน้าห้องอนุบาล 1 30 ก.ย. 2560 09.00
8 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา โรงอาหาร 30 ก.ย. 2560 09.00
9 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เตนท์ โรงอาหาร 30 ก.ย. 2560 09.00
10 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา โรงอาหาร 30 ก.ย. 2560 09.00
11 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา โรงอาหาร 30 ก.ย. 2560 09.00
12 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา โรงอาหาร 30 ก.ย. 2560 09.00
13 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา โรงอาหาร 30 ก.ย. 2560 09.00
14 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ระเบียงหน้าห้องอนุบาล 1 30 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 1 ชั้นล่าง 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 2 ชั้นล่าง 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องเรียนร่วมอาคาร 1 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องอนุบาล 1 อาคาร 2 ชั้น1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องอนุบาล 1 อาคาร 2 ชั้น1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องอนุบาล 1 อาคาร 2 ชั้น1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องอนุบาล 1 อาคาร 2 ชั้น1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องอนุบาล 1 อาคาร 2 ชั้น1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องอนุบาล 2 อาคาร 2 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องอนุบาล 2 อาคาร 2 ชั้น 1 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้องสมุด 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว โรงอาหาร 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว โรงอาหาร 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
9 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00
10 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00
11 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00
12 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00
14 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2560 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]