งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2560   1 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.5/1 ป.5/2 1 ต.ค. 2560 09.00
2 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้องประชุม 1 1 ต.ค. 2560 09.00
3 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.6/2 1 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ อาคาร 3 ห้อง ม.3/1 1 ต.ค. 2560 09.00
2 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องคอมพิวเตอร์ 1 1 ต.ค. 2560 09.00
3 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องคอมพิวเตอร์ 1 1 ต.ค. 2560 13.00
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องเธียรเตอร์ 1 ต.ค. 2560 09.00
5 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.5/3 1 ต.ค. 2560 09.00
6 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อาคาร 10 ห้อง ป.5/4 1 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน อาคาร 2 ห้อง ป.6 1 ต.ค. 2560 09.00
2 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะโบ่ เตนท์หน้าอาคาร 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ เตนท์หน้าอาคาร 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน เวทีกลาง 1 ต.ค. 2560 09.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะโบ่ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะโบ่ อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา หอประชุมไมเคิลฮอลล์ 1 ต.ค. 2560 09.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา หอประชุมไมเคิลฮอลล์ 1 ต.ค. 2560 13.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้องประชุมยอห์นปอลที่2 1 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
3 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
4 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
8 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
9 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 1 ต.ค. 2560 09.00
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 1 ต.ค. 2560 09.00
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 2 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 2 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
13 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
14 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 2 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
15 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 2 1 ต.ค. 2560 09.00
16 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 2 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
17 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เวทีโดมออนุสรณ์ ป.6 1 ต.ค. 2560 09.00
18 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เวทีโดมออนุสรณ์ ป.6 1 ต.ค. 2560 13.00
19 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เวทีบ้านมาเลเซีย 1 ต.ค. 2560 09.00
20 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 3 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
21 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เวทีบ้านมาเลเซีย 1 ต.ค. 2560 13.00
22 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 3 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
23 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 2 1 ต.ค. 2560 09.00
24 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 2 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 5 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00
4 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 5 1 ต.ค. 2560 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 1 ต.ค. 2560 09.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 1 ต.ค. 2560 09.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 1 ต.ค. 2560 09.00
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 1 ต.ค. 2560 09.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 1 ต.ค. 2560 09.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 1 ต.ค. 2560 09.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 1 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 1 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 1 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
3 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
4 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแคน ใต้ถุนอาคาร 1 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เตนท์ 1 ต.ค. 2560 09.00
2 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เตนท์ 1 ต.ค. 2560 09.00
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ ใต้ถุนอาคารใหม่ 1 ต.ค. 2560 09.00
4 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ หน้าอาคารอนุบาล 1 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.2 อาคาร 1 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.5 อาคาร 2 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.2 อาคาร 1 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.4 อาคาร 1 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.2 อาคาร 1 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.5 อาคาร 2 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.3 อาคาร 1 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.4 อาคาร 1 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.2 อาคาร 1 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ห้อง ป.5 อาคาร 2 ชั้น 2 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 13.00 น. เป็นต้นไป
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว เวทีกลางแจ้ง 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 5 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 1 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 5 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 1 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 5 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวหมู เวที 4 1 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]