เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทวี สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
2 นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
3 นายทองชัย ภูตะลุน ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
4 นายนิพพิชณน์ ขรรค์ทัพไทย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
5 นายวรากร ปะตังทะโล ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
6 นายสุพจน์ ชาวหนอง ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
7 นางชุลีจิต ชมมาก ครโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
8 นางสุภาวดี เฮืองศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสระบัว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
9 นายเอกศิษอฎ์ เทพปทุมวิไลพร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านประแหย่ง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
10 นายพชรพล พร้อมสมุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
11 นายสุรศักดิ์ ทิพชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
12 นางชญานุช บุญเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัววัว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
13 นางสาวสุกัญญา นินทราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดู่ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
14 นางสาวจิราพร ฤทธิยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
15 นายวัชรานนท์ มะหัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
16 นายกฤษฎา สีหาบุตรโต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
17 นางสาวเบญจวรรณ สัตะโส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
18 นางสาวพัทรียา ทองยศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
19 นายธนวัตร ศรีสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
20 นางรัชนก นาจรูญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
21 นางสาวธนิษฐา ประทุมสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๘ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
22 นางสาวนิลมล แสงอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองคลอง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
23 นางสาวภคพร ทาพะยัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเตาบ่า คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
24 นายวัชระ พงษ์อินทร์วงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสระบาก คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
25 นางสาวพัฒน์ชญา มานะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
26 นางสาวกิตติยา บุญเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขามเรียน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
27 นางสาววรรณนิภา จันทพิมพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
28 นางสาวกรรณิกา ไทยด่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
29 นางสาวกฤษณา วงศ์คำจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโนนจานวิทยา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
30 นางสาวจตุพร พรมคำบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทัพป่าจิก คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
31 นางสาวสุนิสา อาชะนะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองระเวียง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
32 นายพันเอ็ด แพนสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
33 นายอัศวิน ปะเสระกัง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
34 นายณัฐวัฒน์ หอมดวง อัตราจ้าง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
35 นางสาวสุกัญญา นามราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนนาสีนวล คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
36 ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
37 นางสาวนฤบล บุญส่งตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองผือ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
38 นายสุพัฒน์กิจ ปะนันโต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมะโบ่ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  
39 นางสาวฐิติรัตน์ ทิพวันนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]