สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 44 3 0 0 47
2 บ้านมะโบ่ 32 8 1 5 41
3 พระกุมารศึกษา 31 2 3 2 36
4 บ้านเขวาทุ่ง 27 6 5 2 38
5 บ้านสนาม 26 5 2 2 33
6 บ้านปลาขาว 24 9 1 2 34
7 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 22 7 6 4 35
8 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 22 7 2 2 31
9 บ้านเหล่า 20 12 3 4 35
10 บ้านนาเลา 20 7 3 2 30
11 บ้านหนองไฮ 19 4 2 1 25
12 ชุมชนนาสีนวล 18 7 1 3 26
13 กู่สันตรัตน์ 18 5 2 2 25
14 โนนจานวิทยา 18 3 0 1 21
15 บ้านขามเรียน 17 6 4 1 27
16 บ้านชาดฝางหัวเรือ 16 7 0 1 23
17 บ้านเม็กดำ 16 6 2 5 24
18 อนุบาลเอี่ยมสุข 16 2 0 0 18
19 บ้านหนองบัวสันตุ 16 0 1 1 17
20 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 15 8 2 1 25
21 บ้านหนองบัวแดง 15 8 2 0 25
22 บ้านโนนรัง 15 7 6 1 28
23 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 15 5 2 0 22
24 บ้านโพธิ์ชัย 14 7 3 2 24
25 บ้านกุดน้ำใส 14 6 3 2 23
26 บ้านเมืองเสือ 14 5 2 2 21
27 บ้านหัวดง 13 7 3 2 23
28 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 13 4 1 1 18
29 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 13 1 1 1 15
30 บ้านหนองป้าน 12 6 3 2 21
31 ชุมชนบ้านสำโรง 12 0 1 2 13
32 บ้านโดน 11 5 2 3 18
33 บ้านนาฝาย 11 4 3 2 18
34 ชุมชนบ้านงัวบา 11 2 0 0 13
35 อนุบาลวาปีปทุม 11 1 1 1 13
36 เทศบาลนาเชือก 10 10 1 5 21
37 บ้านบุ่งง้าว 10 7 0 4 17
38 หนองกุงวิทยา 10 5 2 1 17
39 บ้านโนน 10 5 0 2 15
40 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 10 3 2 3 15
41 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 10 3 1 1 14
42 บ้านโกทา 10 2 1 0 13
43 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 10 2 0 0 12
44 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 10 1 1 2 12
45 บ้านไก่นา 10 0 0 0 10
46 บ้านหนองรูแข้ 9 3 1 0 13
47 ชุมชนบ้านดงบัง 9 3 0 1 12
48 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 9 3 0 0 12
49 บ้านหนองฮี 9 2 0 1 11
50 อนุบาลดงเมืองน้อย 8 4 1 1 13
51 บ้านหนองหว้า 8 3 2 1 13
52 บ้านหนองหน่อง 8 3 1 0 12
53 อนุบาลนครจัมปาศรี 8 3 0 0 11
54 วัดป่านาเชือก 8 3 0 0 11
55 บ้านสระแคน 8 2 2 1 12
56 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 8 2 1 0 11
57 บ้านหัวหมู 7 6 2 1 15
58 อนุบาล อบต.หนองแสง 7 4 0 1 11
59 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 7 4 0 1 11
60 บ้านทัพป่าจิก 7 3 0 0 10
61 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 7 2 2 2 11
62 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 7 2 1 0 10
63 บ้านประแหย่ง 7 2 0 0 9
64 บ้านแวงดงหนองยาง 7 1 0 0 8
65 บ้านหนองแดงสหมิตร 6 7 0 1 13
66 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 6 5 1 1 12
67 บ้านสระบาก 6 4 3 2 13
68 บ้านหนองโพธิ์ 6 3 2 1 11
69 บ้านหนองแสน 6 2 1 0 9
70 บ้านโคกไร่ 6 2 0 1 8
71 บ้านหนองหว้าเฒ่า 6 2 0 0 8
72 บ้านหนองสระ 6 2 0 0 8
73 บ้านนาข่า 6 1 3 2 10
74 บ้านตำแยโนนยาง 6 1 2 0 9
75 บ้านดงแคน 6 1 1 3 8
76 บ้านหัวช้าง 6 1 0 1 7
77 บ้านปอพานหนองโน 6 1 0 1 7
78 บ้านเครือซูด 6 1 0 0 7
79 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 6 1 0 0 7
80 บ้านหนองแคน 6 0 0 0 6
81 บ้านดอนดู่วังบอน 6 0 0 0 6
82 พยัคฆภูมิพิสัย 6 0 0 0 6
83 บ้านหนองระเวียง 6 0 0 0 6
84 บ้านดงใหญ่ 5 6 2 1 13
85 บ้านเสือโก้ก 5 2 0 1 7
86 บ้านโคกสีทองหลาง 5 1 2 0 8
87 บ้านหนองห้าง 5 1 1 1 7
88 บ้านดู่ 5 1 1 1 7
89 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 5 1 1 0 7
90 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 5 1 1 0 7
91 บ้านห้วยหิน 5 1 1 0 7
92 บ้านหนองข่า 5 1 0 1 6
93 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 5 1 0 0 6
94 บ้านวังจานโนนสำราญ 5 1 0 0 6
95 บ้านหนองไผ่ 5 1 0 0 6
96 บ้านเปล่งโนนกระยอม 5 1 0 0 6
97 บ้านหนองนาใน 5 0 0 0 5
98 บ้านโพนทราย 5 0 0 0 5
99 บ้านขี้เหล็ก 4 2 0 0 6
100 บ้านนาภู 4 2 0 0 6
101 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 4 1 2 0 7
102 บ้านดง 4 1 1 0 6
103 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 1 0 0 5
104 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 4 1 0 0 5
105 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 4 1 0 0 5
106 บ้านดงยาง 4 0 2 2 6
107 บ้านดอนหมี 4 0 2 1 6
108 ศุภประภา 4 0 1 0 5
109 บ้านคึมบง 4 0 0 1 4
110 บ้านแดงโพงคำแก้ว 4 0 0 0 4
111 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 4 0 0 0 4
112 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 4 0 0 0 4
113 บ้านตำแย 4 0 0 0 4
114 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 4 0 0 0 4
115 บ้านโคกสะอาด 4 0 0 0 4
116 บ้านโคกมนโนนทอง 3 4 0 0 7
117 บ้านหนองแวง 3 3 1 1 7
118 บ้านเตาบ่า 3 3 0 0 6
119 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 3 3 0 0 6
120 บ้านเหล่าค้อ 3 2 1 0 6
121 บ้านหนองเหล่า 3 2 1 0 6
122 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 3 2 0 1 5
123 บ้านแคน 3 2 0 0 5
124 บ้านเมืองเตา 3 2 0 0 5
125 บ้านเหล่าหมากคำ 3 2 0 0 5
126 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 3 1 2 1 6
127 บ้านจอมพะลาน 3 1 2 0 6
128 บ้านหนองแต้ 3 1 2 0 6
129 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 3 1 0 1 4
130 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 1 0 0 4
131 บ้านหนองโนทับม้า 3 1 0 0 4
132 บ้านก่อ 3 1 0 0 4
133 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 3 1 0 0 4
134 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 3 1 0 0 4
135 บ้านหนองผือ 3 0 2 1 5
136 บ้านห้วยหลาว 3 0 1 0 4
137 บ้านหนองแปน 3 0 0 1 3
138 บ้านหนองบึง 3 0 0 0 3
139 บ้านจอกขวาง 3 0 0 0 3
140 บ้านโนนแร่ 3 0 0 0 3
141 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 3 0 0 0 3
142 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 0 0 0 3
143 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 3 0 0 0 3
144 บ้านสระบัว 3 0 0 0 3
145 บ้านโคกเต่า 3 0 0 0 3
146 ราชประชานุเคราะห์ 18 3 0 0 0 3
147 บ้านนกเหาะ 2 3 2 1 7
148 บ้านหนองแต้น้อย 2 3 1 1 6
149 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 2 3 0 2 5
150 บ้านหนองปอ 2 2 2 0 6
151 บ้านยางอิไลดอนก่อ 2 2 1 2 5
152 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 2 0 0 4
153 บ้านป่าแดง 2 1 1 1 4
154 บ้านดอนหัน 2 1 1 0 4
155 จตุคามประชาสรรค์ 2 1 0 1 3
156 บ้านหนองบัวแก้ว 2 1 0 0 3
157 บ้านเหล่าจั่น 2 1 0 0 3
158 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 2 0 1 1 3
159 บ้านอีโต้ 2 0 1 0 3
160 บ้านแก่นท้าว 2 0 0 1 2
161 บ้านหนองบัวคู 2 0 0 0 2
162 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 0 0 0 2
163 บ้านเก่าน้อย 2 0 0 0 2
164 บ้านโคกแปะ 2 0 0 0 2
165 บ้านมะชมโนนสง่า 2 0 0 0 2
166 บ้านสว่าง 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองกลางโคก 2 0 0 0 2
168 บ้านหนองจานบุลาน 2 0 0 0 2
169 บ้านหนองแกวิทยา 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองแดงหนองแสง 2 0 0 0 2
171 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 2 0 0 0 2
172 บ้านหัวงัว 2 0 0 0 2
173 ราชประชานุเคราะห์ 16 1 2 0 0 3
174 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 1 1 1 1 3
175 บ้านป่าตองหนองงู 1 1 0 1 2
176 บ้านนาค่าย 1 1 0 1 2
177 บ้านโนนเขวาหนองแสง 1 1 0 0 2
178 บ้านหัวช้างโคกม่วง 1 1 0 0 2
179 บ้านกุดนาดีโนนลาน 1 1 0 0 2
180 บ้านดงเย็น 1 1 0 0 2
181 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 1 1 0 0 2
182 บ้านโนนจาน 1 1 0 0 2
183 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 0 1 1 2
184 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 0 1 1 2
185 บ้านดงหัวช้าง 1 0 1 0 2
186 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 1 0 0 1 1
187 บ้านเหล่าน้อย 1 0 0 1 1
188 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 0 1
189 บ้านสระแก้วหนองคู 1 0 0 0 1
190 บ้านโคกยาว 1 0 0 0 1
191 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
192 บ้านหวาย 1 0 0 0 1
193 บ้านหัวสระ 1 0 0 0 1
194 บ้านดงบากหนองตาเต็น 1 0 0 0 1
195 บ้านตลาดม่วง 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 0 0 0 1
198 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนบ่อ 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนเห็ดไค 1 0 0 0 1
201 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 3 1 0 4
202 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 0 3 1 0 4
203 รุ่งอรุณวิทย์ 0 2 0 0 2
204 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 2 0 0 2
205 บ้านดงน้อย 0 1 1 0 2
206 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 1 0 1 1
207 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 0 1
208 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองบัวน้อย 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 0 1
211 บ้านโนนท่อน 0 1 0 0 1
212 บ้านขามป้อม 0 0 0 2 0
213 บ้านตาลอก 0 0 0 1 0
214 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 1 0
215 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 1,309 419 153 140 2,021