สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 44 3 0 0 47
2 บ้านมะโบ่ 29 8 1 5 38
3 พระกุมารศึกษา 27 2 3 2 32
4 บ้านสนาม 25 4 2 2 31
5 บ้านเขวาทุ่ง 23 6 5 2 34
6 บ้านเหล่า 20 12 3 4 35
7 บ้านปลาขาว 20 9 1 2 30
8 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 20 7 2 2 29
9 บ้านนาเลา 19 7 2 2 28
10 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 18 7 6 4 31
11 บ้านหนองไฮ 18 4 2 1 24
12 บ้านขามเรียน 17 6 4 1 27
13 ชุมชนนาสีนวล 16 7 1 3 24
14 บ้านเม็กดำ 16 6 2 5 24
15 กู่สันตรัตน์ 16 5 2 2 23
16 โนนจานวิทยา 16 3 0 1 19
17 อนุบาลเอี่ยมสุข 16 2 0 0 18
18 บ้านหนองบัวสันตุ 16 0 1 1 17
19 บ้านกุดน้ำใส 14 6 3 2 23
20 บ้านเมืองเสือ 14 5 2 2 21
21 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 13 8 2 1 23
22 บ้านหนองบัวแดง 13 8 2 0 23
23 บ้านโพธิ์ชัย 13 7 3 2 23
24 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 13 4 2 0 19
25 บ้านโนนรัง 12 7 6 1 25
26 บ้านหัวดง 12 7 3 2 22
27 บ้านชาดฝางหัวเรือ 12 7 0 1 19
28 ชุมชนบ้านสำโรง 12 0 1 2 13
29 บ้านโดน 11 5 2 3 18
30 บ้านนาฝาย 11 4 3 2 18
31 ชุมชนบ้านงัวบา 11 2 0 0 13
32 อนุบาลวาปีปทุม 11 1 1 1 13
33 เทศบาลนาเชือก 10 10 1 5 21
34 บ้านบุ่งง้าว 10 7 0 4 17
35 บ้านหนองป้าน 10 6 3 2 19
36 บ้านโนน 10 5 0 2 15
37 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 10 4 1 1 15
38 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 10 3 2 3 15
39 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 10 3 1 1 14
40 บ้านโกทา 10 2 1 0 13
41 บ้านไก่นา 10 0 0 0 10
42 หนองกุงวิทยา 9 5 2 1 16
43 บ้านหนองฮี 9 2 0 1 11
44 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 9 1 1 1 11
45 อนุบาลดงเมืองน้อย 8 4 1 1 13
46 บ้านหนองหว้า 8 3 2 1 13
47 บ้านหนองหน่อง 8 3 1 0 12
48 วัดป่านาเชือก 8 3 0 0 11
49 บ้านสระแคน 8 2 2 1 12
50 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 8 2 1 0 11
51 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 8 1 1 2 10
52 บ้านหัวหมู 7 6 2 1 15
53 อนุบาล อบต.หนองแสง 7 4 0 1 11
54 บ้านหนองรูแข้ 7 3 1 0 11
55 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 7 3 0 0 10
56 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 7 1 0 0 8
57 บ้านสระบาก 6 4 3 2 13
58 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 6 4 0 1 10
59 บ้านหนองโพธิ์ 6 3 2 1 11
60 ชุมชนบ้านดงบัง 6 3 0 1 9
61 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 6 2 2 2 10
62 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 6 2 1 0 9
63 บ้านหนองแสน 6 2 1 0 9
64 บ้านโคกไร่ 6 2 0 1 8
65 บ้านหนองสระ 6 2 0 0 8
66 บ้านนาข่า 6 1 3 2 10
67 บ้านตำแยโนนยาง 6 1 2 0 9
68 บ้านดงแคน 6 1 1 3 8
69 บ้านแวงดงหนองยาง 6 1 0 0 7
70 บ้านเครือซูด 6 1 0 0 7
71 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 6 1 0 0 7
72 บ้านหนองแคน 6 0 0 0 6
73 บ้านหนองแดงสหมิตร 5 7 0 1 12
74 อนุบาลนครจัมปาศรี 5 3 0 0 8
75 บ้านประแหย่ง 5 2 0 0 7
76 บ้านหนองหว้าเฒ่า 5 2 0 0 7
77 บ้านโคกสีทองหลาง 5 1 2 0 8
78 บ้านหนองห้าง 5 1 1 1 7
79 บ้านดู่ 5 1 1 1 7
80 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 5 1 1 0 7
81 บ้านปอพานหนองโน 5 1 0 1 6
82 พยัคฆภูมิพิสัย 5 0 0 0 5
83 บ้านโพนทราย 5 0 0 0 5
84 บ้านหนองระเวียง 5 0 0 0 5
85 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 4 5 1 1 10
86 บ้านดง 4 1 1 0 6
87 บ้านหนองข่า 4 1 0 1 5
88 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 1 0 0 5
89 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 4 1 0 0 5
90 บ้านหนองไผ่ 4 1 0 0 5
91 ศุภประภา 4 0 1 0 5
92 บ้านคึมบง 4 0 0 1 4
93 บ้านหนองนาใน 4 0 0 0 4
94 บ้านแดงโพงคำแก้ว 4 0 0 0 4
95 บ้านดอนดู่วังบอน 4 0 0 0 4
96 บ้านตำแย 4 0 0 0 4
97 บ้านโคกสะอาด 4 0 0 0 4
98 บ้านดงใหญ่ 3 6 2 1 11
99 บ้านโคกมนโนนทอง 3 4 0 0 7
100 บ้านหนองแวง 3 3 1 1 7
101 บ้านทัพป่าจิก 3 3 0 0 6
102 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 3 3 0 0 6
103 บ้านเหล่าค้อ 3 2 1 0 6
104 บ้านหนองเหล่า 3 2 1 0 6
105 บ้านเมืองเตา 3 2 0 0 5
106 บ้านนาภู 3 2 0 0 5
107 บ้านเหล่าหมากคำ 3 2 0 0 5
108 บ้านจอมพะลาน 3 1 2 0 6
109 บ้านหนองแต้ 3 1 2 0 6
110 บ้านห้วยหิน 3 1 1 0 5
111 บ้านหัวช้าง 3 1 0 1 4
112 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 3 1 0 1 4
113 บ้านก่อ 3 1 0 0 4
114 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 3 1 0 0 4
115 บ้านเปล่งโนนกระยอม 3 1 0 0 4
116 บ้านหนองผือ 3 0 2 1 5
117 บ้านห้วยหลาว 3 0 1 0 4
118 บ้านหนองแปน 3 0 0 1 3
119 บ้านหนองบึง 3 0 0 0 3
120 บ้านจอกขวาง 3 0 0 0 3
121 บ้านโนนแร่ 3 0 0 0 3
122 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 0 0 0 3
123 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 3 0 0 0 3
124 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 0 0 0 3
125 บ้านสระบัว 3 0 0 0 3
126 บ้านโคกเต่า 3 0 0 0 3
127 ราชประชานุเคราะห์ 18 3 0 0 0 3
128 บ้านนกเหาะ 2 3 2 1 7
129 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 2 3 0 2 5
130 บ้านยางอิไลดอนก่อ 2 2 1 2 5
131 บ้านหนองแต้น้อย 2 2 1 1 5
132 บ้านขี้เหล็ก 2 2 0 0 4
133 บ้านแคน 2 2 0 0 4
134 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 2 0 0 4
135 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 2 1 2 1 5
136 บ้านป่าแดง 2 1 1 1 4
137 บ้านดอนหัน 2 1 1 0 4
138 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 2 1 1 0 4
139 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 2 1 0 1 3
140 บ้านหนองบัวแก้ว 2 1 0 0 3
141 บ้านวังจานโนนสำราญ 2 1 0 0 3
142 บ้านเหล่าจั่น 2 1 0 0 3
143 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 2 1 0 0 3
144 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 2 1 0 0 3
145 บ้านดงยาง 2 0 2 2 4
146 บ้านดอนหมี 2 0 2 1 4
147 บ้านอีโต้ 2 0 1 0 3
148 บ้านแก่นท้าว 2 0 0 1 2
149 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 0 0 0 2
151 บ้านมะชมโนนสง่า 2 0 0 0 2
152 บ้านสว่าง 2 0 0 0 2
153 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 2 0 0 0 2
154 บ้านหนองกลางโคก 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองจานบุลาน 2 0 0 0 2
156 บ้านหนองแกวิทยา 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองแดงหนองแสง 2 0 0 0 2
158 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 2 0 0 0 2
159 บ้านเตาบ่า 1 3 0 0 4
160 บ้านหนองปอ 1 2 2 0 5
161 บ้านเสือโก้ก 1 2 0 1 3
162 ราชประชานุเคราะห์ 16 1 2 0 0 3
163 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 1 1 2 0 4
164 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 1 1 1 1 3
165 บ้านป่าตองหนองงู 1 1 0 1 2
166 จตุคามประชาสรรค์ 1 1 0 1 2
167 บ้านนาค่าย 1 1 0 1 2
168 บ้านโนนเขวาหนองแสง 1 1 0 0 2
169 บ้านกุดนาดีโนนลาน 1 1 0 0 2
170 บ้านดงเย็น 1 1 0 0 2
171 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 1 1 0 0 2
172 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 1 1 0 0 2
173 บ้านหนองโนทับม้า 1 1 0 0 2
174 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1 1 0 0 2
175 บ้านโนนจาน 1 1 0 0 2
176 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 1 0 1 1 2
177 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 1 0 1 1 2
178 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 0 1 1 2
179 บ้านดงหัวช้าง 1 0 1 0 2
180 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 1 0 0 1 1
181 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 0 1
182 บ้านสระแก้วหนองคู 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองบัวคู 1 0 0 0 1
184 บ้านโคกยาว 1 0 0 0 1
185 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
186 บ้านดงบากหนองตาเต็น 1 0 0 0 1
187 บ้านตลาดม่วง 1 0 0 0 1
188 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 0 0 0 1
191 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1 0 0 0 1
192 บ้านหัวงัว 1 0 0 0 1
193 บ้านเก่าน้อย 1 0 0 0 1
194 บ้านโนนเห็ดไค 1 0 0 0 1
195 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 3 1 0 4
196 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 0 3 1 0 4
197 รุ่งอรุณวิทย์ 0 2 0 0 2
198 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 2 0 0 2
199 บ้านดงน้อย 0 1 1 0 2
200 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 1 0 1 1
201 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 0 1
202 บ้านหนองบัวน้อย 0 1 0 0 1
203 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 0 1
204 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 1 0 0 1
205 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 1 0 0 1
206 บ้านโนนท่อน 0 1 0 0 1
207 บ้านขามป้อม 0 0 0 2 0
208 บ้านตาลอก 0 0 0 1 0
209 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 1 0
210 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 1 0
211 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 1,152 414 152 140 1,858