สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 19 11 5 35 44 3 0 0 47
2 พระกุมารศึกษา 9 7 6 22 31 2 3 2 36
3 บ้านมะโบ่ 8 2 1 11 32 8 1 5 41
4 บ้านเขวาทุ่ง 7 4 1 12 27 6 5 2 38
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 5 5 2 12 22 7 2 2 31
6 บ้านนาเลา 5 5 1 11 20 7 3 2 30
7 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 5 3 0 8 13 1 1 1 15
8 บ้านหนองไฮ 5 1 3 9 19 4 2 1 25
9 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 5 1 2 8 10 1 1 2 12
10 บ้านโพธิ์ชัย 4 4 1 9 14 7 3 2 24
11 บ้านหนองบัวสันตุ 4 4 0 8 16 0 1 1 17
12 บ้านเหล่า 4 3 5 12 20 12 3 4 35
13 บ้านปลาขาว 4 3 2 9 24 9 1 2 34
14 บ้านเม็กดำ 4 3 1 8 16 6 2 5 24
15 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 4 2 4 10 22 7 6 4 35
16 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 4 2 4 10 15 8 2 1 25
17 บ้านหัวช้าง 4 2 1 7 6 1 0 1 7
18 บ้านหนองรูแข้ 4 2 0 6 9 3 1 0 13
19 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 4 0 0 4 8 2 1 0 11
20 ชุมชนนาสีนวล 3 6 5 14 18 7 1 3 26
21 บ้านสนาม 3 4 10 17 26 5 2 2 33
22 บ้านหนองหว้า 3 3 2 8 8 3 2 1 13
23 กู่สันตรัตน์ 3 2 1 6 18 5 2 2 25
24 หนองกุงวิทยา 3 2 1 6 10 5 2 1 17
25 บ้านหัวดง 3 1 3 7 13 7 3 2 23
26 บ้านโนนรัง 3 1 1 5 15 7 6 1 28
27 บ้านหัวหมู 3 1 0 4 7 6 2 1 15
28 บ้านหนองนาใน 3 1 0 4 5 0 0 0 5
29 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 2 5 3 10 15 5 2 0 22
30 อนุบาลเอี่ยมสุข 2 4 5 11 16 2 0 0 18
31 บ้านเมืองเสือ 2 4 2 8 14 5 2 2 21
32 บ้านนาฝาย 2 3 1 6 11 4 3 2 18
33 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 2 3 1 6 10 3 1 1 14
34 ชุมชนบ้านงัวบา 2 2 1 5 11 2 0 0 13
35 บ้านกุดน้ำใส 2 2 0 4 14 6 3 2 23
36 บ้านโนน 2 2 0 4 10 5 0 2 15
37 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 2 2 0 4 7 2 1 0 10
38 อนุบาลนครจัมปาศรี 2 1 3 6 8 3 0 0 11
39 ชุมชนบ้านสำโรง 2 1 2 5 12 0 1 2 13
40 บ้านไก่นา 2 1 1 4 10 0 0 0 10
41 บ้านหนองบัวแดง 2 1 0 3 15 8 2 0 25
42 บ้านแดงโพงคำแก้ว 2 1 0 3 4 0 0 0 4
43 บ้านเตาบ่า 2 1 0 3 3 3 0 0 6
44 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 2 0 4 6 13 4 1 1 18
45 เทศบาลนาเชือก 2 0 3 5 10 10 1 5 21
46 บ้านบุ่งง้าว 2 0 2 4 10 7 0 4 17
47 อนุบาล อบต.หนองแสง 2 0 1 3 7 4 0 1 11
48 บ้านขี้เหล็ก 2 0 1 3 4 2 0 0 6
49 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 0 1 3 4 1 0 0 5
50 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 2 0 0 2 5 1 0 0 6
51 บ้านหนองบึง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
52 โนนจานวิทยา 1 4 6 11 18 3 0 1 21
53 บ้านชาดฝางหัวเรือ 1 4 3 8 16 7 0 1 23
54 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1 4 2 7 10 3 2 3 15
55 อนุบาลวาปีปทุม 1 2 5 8 11 1 1 1 13
56 บ้านสระแคน 1 2 2 5 8 2 2 1 12
57 บ้านโคกสีทองหลาง 1 2 0 3 5 1 2 0 8
58 บ้านโกทา 1 1 3 5 10 2 1 0 13
59 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1 1 1 3 9 3 0 0 12
60 อนุบาลดงเมืองน้อย 1 1 1 3 8 4 1 1 13
61 วัดป่านาเชือก 1 1 1 3 8 3 0 0 11
62 บ้านหนองแคน 1 1 1 3 6 0 0 0 6
63 บ้านหนองห้าง 1 1 1 3 5 1 1 1 7
64 ชุมชนบ้านดงบัง 1 1 0 2 9 3 0 1 12
65 บ้านหนองแสน 1 1 0 2 6 2 1 0 9
66 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 1 0 2 4 0 0 0 4
67 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 1 1 0 2 4 0 0 0 4
68 บ้านจอมพะลาน 1 1 0 2 3 1 2 0 6
69 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1 1 0 2 3 1 0 0 4
70 บ้านจอกขวาง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
71 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 3 4 6 3 2 1 11
72 บ้านคึมบง 1 0 2 3 4 0 0 1 4
73 บ้านโคกไร่ 1 0 1 2 6 2 0 1 8
74 บ้านดอนดู่วังบอน 1 0 1 2 6 0 0 0 6
75 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 1 0 1 2 5 1 1 0 7
76 บ้านตำแย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
77 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 1 0 0 1 7 2 2 2 11
78 บ้านประแหย่ง 1 0 0 1 7 2 0 0 9
79 บ้านแวงดงหนองยาง 1 0 0 1 7 1 0 0 8
80 บ้านดงใหญ่ 1 0 0 1 5 6 2 1 13
81 บ้านนาภู 1 0 0 1 4 2 0 0 6
82 บ้านดง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
83 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
84 บ้านเหล่าค้อ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
85 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 0 0 1 3 2 0 1 5
86 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1 0 0 1 3 1 2 1 6
87 จตุคามประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
88 บ้านหนองบัวคู 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านโนนเขวาหนองแสง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านดงหัวช้าง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
91 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 1 0 0 1 1 0 0 1 1
92 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านสระแก้วหนองคู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านโคกยาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 0 4 2 6 10 2 0 0 12
97 บ้านขามเรียน 0 2 3 5 17 6 4 1 27
98 บ้านทัพป่าจิก 0 2 1 3 7 3 0 0 10
99 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 2 0 2 5 1 1 0 7
100 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 2 0 2 4 1 2 0 7
101 บ้านแคน 0 2 0 2 3 2 0 0 5
102 บ้านหนองโนทับม้า 0 2 0 2 3 1 0 0 4
103 บ้านดอนหัน 0 2 0 2 2 1 1 0 4
104 พยัคฆภูมิพิสัย 0 1 3 4 6 0 0 0 6
105 บ้านหนองหน่อง 0 1 2 3 8 3 1 0 12
106 บ้านดู่ 0 1 2 3 5 1 1 1 7
107 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 0 1 1 2 6 5 1 1 12
108 บ้านดงแคน 0 1 1 2 6 1 1 3 8
109 บ้านเครือซูด 0 1 1 2 6 1 0 0 7
110 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 1 1 2 5 1 0 0 6
111 ศุภประภา 0 1 1 2 4 0 1 0 5
112 บ้านหนองผือ 0 1 1 2 3 0 2 1 5
113 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 1 0 1 7 4 0 1 11
114 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 1 0 1 6 7 0 1 13
115 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 1 0 1 6 2 0 0 8
116 บ้านนาข่า 0 1 0 1 6 1 3 2 10
117 บ้านหนองระเวียง 0 1 0 1 6 0 0 0 6
118 บ้านหนองข่า 0 1 0 1 5 1 0 1 6
119 บ้านโพนทราย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
120 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
121 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 1 0 1 4 0 0 0 4
122 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 4 0 0 0 4
123 บ้านหนองแปน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
124 บ้านโนนแร่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
126 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองบัวแก้ว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
128 บ้านอีโต้ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
129 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
130 บ้านเก่าน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
131 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
132 บ้านหวาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 บ้านหัวสระ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองป้าน 0 0 6 6 12 6 3 2 21
135 บ้านโดน 0 0 4 4 11 5 2 3 18
136 บ้านหนองฮี 0 0 2 2 9 2 0 1 11
137 บ้านหนองเหล่า 0 0 2 2 3 2 1 0 6
138 บ้านยางอิไลดอนก่อ 0 0 2 2 2 2 1 2 5
139 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 0 1 1 6 1 0 0 7
140 บ้านเสือโก้ก 0 0 1 1 5 2 0 1 7
141 บ้านห้วยหิน 0 0 1 1 5 1 1 0 7
142 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
143 บ้านดงยาง 0 0 1 1 4 0 2 2 6
144 บ้านดอนหมี 0 0 1 1 4 0 2 1 6
145 บ้านโคกมนโนนทอง 0 0 1 1 3 4 0 0 7
146 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 3 1 1 7
147 บ้านเมืองเตา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
148 บ้านก่อ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
149 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
150 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
151 บ้านนกเหาะ 0 0 1 1 2 3 2 1 7
152 บ้านเหล่าจั่น 0 0 1 1 2 1 0 0 3
153 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 1 1 2 0 1 1 3
154 บ้านป่าตองหนองงู 0 0 1 1 1 1 0 1 2
155 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
156 บ้านสระบาก 0 0 0 0 6 4 3 2 13
157 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 6 2 0 0 8
158 บ้านตำแยโนนยาง 0 0 0 0 6 1 2 0 9
159 บ้านปอพานหนองโน 0 0 0 0 6 1 0 1 7
160 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 5 1 0 0 6
161 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
162 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
163 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
164 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
165 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
166 บ้านห้วยหลาว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
167 บ้านสระบัว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
168 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
169 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 3 0 0 0 3
170 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 0 0 2 3 1 1 6
171 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 0 0 0 2 3 0 2 5
172 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
173 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
174 บ้านป่าแดง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
175 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
176 บ้านโคกแปะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านมะชมโนนสง่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 บ้านหนองกลางโคก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
181 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
182 บ้านหนองแดงหนองแสง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
183 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านหัวงัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 1 2 0 0 3
186 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
187 บ้านนาค่าย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
188 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
193 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
194 บ้านดงบากหนองตาเต็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านตลาดม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนบ่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนเห็ดไค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
202 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
203 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
205 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
206 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
207 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
213 บ้านตาลอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 197 180 602 1,309 419 153 140 1,881