ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 8
9 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 9
10 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 10
11 บ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 11
12 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 12
13 บ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 13
14 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 14
15 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 4
5 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 5
6 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 6
7 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 6
8 บ้านขี้เหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 8
10 จตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 10
12 บ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12
13 บ้านโคกล่ามวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 13
14 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 14
15 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
16 บ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4
5 บ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 659
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
5 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
5 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองห้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
5 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านหนองแกวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านหนองกลางโคก สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านห้วยหลาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 8
9 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
11 บ้านโพนทราย สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
12 บ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12
13 บ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
5 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
6 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
7 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
8 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
9 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
10 บ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
11 บ้านสระบัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
12 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
13 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
14 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
15 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
16 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
17 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
18 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
19 บ้านโนนแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
20 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
21 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
22 เทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
23 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4
5 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 5
6 เทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 7
9 บ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 10
11 บ้านตำแยโนนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 11
12 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 58 เข้าร่วม 12
13 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 13
14 บ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 55 เข้าร่วม 14
15 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 15
16 บ้านเหล่ากว้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 16
17 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 51 เข้าร่วม 17
18 จตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 5
6 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 6
7 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 6
8 บ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8
9 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8
10 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8
11 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
12 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
13 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
14 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
15 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
16 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
17 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
18 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
19 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
20 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
21 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
22 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
23 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
24 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 11
25 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 25
26 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
27 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
28 บ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
29 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
30 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
31 วัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.75 ทอง 5
6 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 7
8 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.50 ทอง 8
9 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.25 ทอง 9
10 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.25 ทอง 9
11 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 11
12 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 11
13 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13
14 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.75 เงิน 14
15 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.50 เงิน 15
16 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.25 เงิน 16
17 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 17
18 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.50 เงิน 18
19 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.50 เงิน 19
20 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 5
6 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 6
7 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7
8 บ้านสระบัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8
9 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 9
10 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 10
11 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 10
12 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 10
13 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 13
14 อนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 13
15 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 15
16 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 15
17 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 17
18 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 17
19 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 19
20 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 20
21 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 21
22 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 22
23 อนุบาล อบต.หนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4
5 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5
7 บ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5
8 พยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5
9 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านหนองห้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
11 บ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
12 บ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
13 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 144
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6
8 บ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6
9 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6
10 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 7
8 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 9
10 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 10
11 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 790
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4
5 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 5
6 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 9
10 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโคกแปะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7
8 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
9 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 650
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านโคกแปะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 5
6 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7
8 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8
9 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
5 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
6 บ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
7 บ้านโคกแปะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 655
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 656
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4
6 บ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
7 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
8 บ้านโคกแปะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
9 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม - 1 กันยายน 2560

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน