รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   มะโนสา
 
1. นางสาวนฤมล   ประจันทร์ตัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงศิระประภา  อันสีเมือง
 
1. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงชลดา  รจนากิจ
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจิตตราภา   ขันติโล
 
1. นางสุมาตย์   คำมุก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงกัญสราญ์  วงศ์ภาคำ
 
1. นายจตุพร  สืบศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงวิไล  ฝ่ายเทศ
 
1. นางสนอง  พรมโนนศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงปริยากร  ธนาพิบูลย์ผล
 
1. นางสาวปรียานุช  อนุนิวัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงรัชฎาภร  ศรีกระทุ่ม
 
1. นางสุมนา  แสนเสนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กชายจตุรภัทร  แก่นพรม
 
1. นางทองพูน  ศิริมนตรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงภาฝัน  พลขันธ์
 
1. นางสาวกฤษณา   สิริเธียรธัญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นางสาวอลิศรา  โสดาโคตร์
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กหญิงชุติมา  สุภาพันธ์
2. เด็กชายปัญญากร  สดมพฤติ
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  ปะมาระเต
 
1. นางยุวดี  ประดับวัน
2. นางพรทิพย์  วรรภา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูสะเทือน
3. เด็กหญิงปาริชาติ   สิงห์คำ
 
1. นางสาวทิพย์นภา  พันธ์เข็มทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีประย่า
2. นางสาวศศิธร  ทอนเสาร์
3. นางสาวเฟื่องลดา  สารพันธ์
 
1. นางพรรณี  ปาปะไพ
2. นางนิตยา  มงคลนำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงภูริชญา    โบราณบุปผา
2. เด็กหญิงเกศกนก    คำละไมล์
 
1. นางสาวประเทือง   ทาอามาตย์
2. นางวีนา   ขันติโล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. นางสาวชมพูนุท  จุลศรี
2. นางสาวศศิกานต์  โยตำแย
 
1. นายโสภณ  สิงห์ลี
2. นางสุมนา  แสนเสนา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกชพรรณ    บัณฑิตเสน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   พลร่ม
 
1. นางฐิตารีย์   กิตติธราสัณห์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีหอม
2. เด็กชายศักดิ์มงคล  หอมหวล
 
1. นางสาวจันจิรา  ถิ่นสุวรรณ
2. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ประเสริฐคงแก้ว
 
1. นางนัยนา  เอกศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายภูริณัฐ  วันดี
 
1. นายสัญญา  วันดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิตรานุช    อิ่มทา
 
1. นายอิสระ  สิงห์วิสุทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงวันนิษา  ปักสังคะเนย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนบุดดา
3. เด็กหญิงสุมัชญา  สงพงษ์
 
1. นางณัฎฐพัชร์  ดีพรม
2. นางพรรณดร  กองบุตร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงนัฐวิกา  บริวาร
2. เด็กหญิงวรรณษา  พรมโชติ
3. เด็กหญิงอุษณีย์  ปักโคทะกัง
 
1. นางณัฎฐพัชร์  ดีพรม
2. นางฐิฎิบุญ  อาชะนะชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์มาดา
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  กองน้อย
3. เด็กหญิงศรัญญา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางจิรวดี  ปิตุรงคพิทักษ์
2. นายปรัชญา  ดงงาม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงนัทริดา  ปิโคทัง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อินธิราช
3. เด็กชายภมรินทร์  มะนีสุข
 
1. นางปารณีย์  ภิบาลจอมมี
2. นางสถาพร  ประนิล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายธีรพล  สีวะโสม
2. เด็กหญิงอมนลดา  แย้มศรี
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายวุฒิชัย  อ่อนดี
2. นางสาวอริสา   โมนาติ
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
2. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงสุชัญญาพร    มะโนชาติ
 
1. นางชยารัศม์   ประโคทัง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กชายมงคลไชย  จันทะคาม
 
1. นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. นางสาวนารีรัตน์  สุนทะวงศ์
 
1. นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1. เด็กหญิงจิรประภาพร  เทพเจริญ
2. เด็กหญิงปาลิตา  บัวเสนา
 
1. นางสาวณัฐพัชร  นามทัศน์
2. นางสาววันเพ็ญ  จันน้ำสร้าง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายธีรดล  ดวงกางใต้
2. นายพัฒนา  วัดวงษา
 
1. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
2. นางวัฒนียา  บุญไชย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรวิภา   ใหญ่นอก
 
1. นางยุวลักษณ์   ใหญ่นอก
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายภูริณัฐ  แดงเผือก
 
1. นายสกล  ผือโย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายชนาธิป    แคนลา
2. เด็กชายฐปนัท   พลกุล
3. เด็กชายปิยวัฒน์    ขายม
 
1. นางสุนิกุล   พลกุล
2. นางเยาวรัตน์   ชินภักดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. นายจรัญทร  พิมพ์ทอง
2. นายดนุวสิน  โพธิ์แสงดา
3. นายอัศวิน  ประทุมมาศ
 
1. นางสกุล  คำพิพจน์
2. นายชาย  หมอดู
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กชายกฤษฎา  จากศาล
2. เด็กชายจงประเสริฐ  หาวิรส
3. เด็กหญิงจารวี  หริคำภา
 
1. นางนิภาภรณ์  วิสุงเร
2. นางสาวผกาทิพย์  สังฆะมณี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  มูลตรีประถม
2. เด็กชายพิชชากร  ดุลรักชาติ
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  อุตส่าห์
 
1. นางกาญญา  นินทะร
2. นางสาวอุบล  ชาววาปี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์   พันธุ์ไผ่
2. เด็กชายอนุชา  ปุเรโต
3. เด็กหญิงอรอุมา  ไร่สงวน
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์   ภวภูตานนท์
2. นางอรวรรณ   นันทะเสน
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายกฤติชัย  สัตบุตร
2. เด็กหญิงคณิตา  คำธร
3. เด็กหญิงวาลินี  แก้วดี
 
1. นางสาวกชกร  วันดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เชาระกำ
2. เด็กหญิงนิตยา  โยธาจันทร์
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ธีสุระ
 
1. นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส
2. นางแสงเดือน  อันทะลัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทะสะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยโม
3. เด็กชายอานุภาพ  กัตโร
 
1. นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส
2. นางสาวภัทราวรรณ  สอนวงษ์แก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 1. เด็กชายธัชชัย  ทองตาม
2. เด็กชายอัครชัย  กันหาสียา
 
1. นายธนากร  ทาทิพย์
2. นายเทียบศักดิ์   โสมี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กชายภัทรพล    อัปมะโต
2. เด็กชายวิชัย  ไมล์หรือ
 
1. นางวรรณภา   แปนเมือง
2. นางปราณี   ปะมาคะมา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายกิตติพัศ    แซงดาว
2. เด็กชายทินภัทร   หลาบมาลา
 
1. นายโกศล  ปาปะเถ
2. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายจักรพรรดิ    อันทะหวา
2. เด็กชายภานุพงศ์    แก้วงาม
 
1. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
2. นายโกศล  ปาปะเถ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายชนะชัย  ขันโอ
2. เด็กชายวรภัทร  พลทองมาก
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
2. นางทุติยา  ธูปขุนทด
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงวริษา  ปรุงเปรี่ยม
2. เด็กหญิงอรนิชา  มีศรี
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายณัฐวัตร  จินโจ
2. เด็กชายอัตถากรณ์  รัตนโชติ
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ภาระโข
2. เด็กชายชิษณุเชษฐ์  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  นะราช
4. เด็กหญิงนาตาลี  ชาไชย
5. เด็กหญิงภัทรวดี  สมภักดี
 
1. นางสมบูรณ์  การสอน
2. นางสุพรรณิการ์  แซ่น้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงชนกสุดา   ถาวะดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คําฟูบุตร
3. เด็กหญิงพิชชาภา  พาพิลา
4. เด็กหญิงมิลตรา  ปินะสา
5. เด็กหญิงสุวิชา  ปาธิสัตย์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ประเสริฐโส
2. นางสาวนิตยา  สังขะพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วศรี
2. เด็กหญิงช่อเอี้ยง  เหล่ารัตน์
3. เด็กหญิงประติภา  อ่อนสา
4. เด็กหญิงศุภิภา  จอมพล
5. เด็กหญิงสุทิตา  มาอินทะ
 
1. นางพิชญาภา  แสงยศ
2. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สิงหาราโท
2. เด็กหญิงปุณยาพร  รักสุข
3. เด็กหญิงสุภานัน  สุทธิเภท
4. เด็กหญิงอรทัย  ไหมหรือ
5. เด็กหญิงเข็มมะนิจ  ปะกิสังข์
 
1. นายโกศล  ปาปะเถ
2. นางนพรัตน์  ปาปะขา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงปนัดดา   คันธภูมิ
2. เด็กหญิงพรนภา    ชื่นใจฉ่ำ
3. เด็กหญิงสิริวิมล   ปริเวสูง
4. เด็กหญิงสุพิชา   ศรีวงษา
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย    วันดี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
2. นางรัชนก  นาจรูญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายชนากานต์  ชาปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐลิกา  หลวงประเสริฐ
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีวิเศษ
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ลีหล้าน้อย
5. เด็กชายเจษฎา  แสนลืม
 
1. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
2. นางอธิกา  โพธิสัย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 1. นางสาวชนิดา  สีแสง
2. เด็กหญิงพัชรา  คงแสนคำ
3. เด็กหญิงศิวพร  สร้อยศิริ
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  เทพบุญ
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีทอง
 
1. นายวรเศรษฐ์  กิตติธราสัณห์
2. นางสาววาสนา  แสนบุญศิริ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายณัฐดนัย  อุมาพิริยกุล
2. เด็กชายธรภัทร์  แสงอรุณ
3. เด็กชายปริวัตร  รอดสุโข
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วันนามน
5. เด็กหญิงสุภาพร  เกษไธสง
 
1. นายอัษฏากร  เกตุมาลา
2. นางสาวชไมพร  อรัญพลู
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์พัฒน์
2. เด็กชายชนาวีร์  แคนลาด
3. เด็กชายณัชพล  วงค์กะโซ่
4. เด็กชายดนุพร  อำพินธ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดาผาวัลย์
6. เด็กหญิงนิสรา  ม่วงทา
7. เด็กชายปราณชล  ปาสานะตา
8. เด็กชายปรีชา  บุญรอด
9. เด็กหญิงพิราวัลย์  พลพิทักษ์
10. เด็กชายรัฐภูมิ  พลพิทักษ์
11. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัดสามาลา
12. เด็กชายวิชาวุฒิ  รัตนสังข์
13. เด็กหญิงวิภาดา  วัฒนา
14. เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีวรรณะ
15. เด็กชายสุทธินันท์  ขำเปลี่ยน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์  ปัดตาเคนัง
2. นายยงยุทธ  ไวบรรเทา
3. นางศิริธร  ปาปะขำ
4. นางสาวผกาทิพย์  สังฆะมณี
5. นางสาวไพบูลย์  ศรีวรรณะ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กชายจิรโชติ  ปาปะเขา
2. เด็กชายชินวัตร  จินดารักษ์
3. เด็กชายณัฐดนัย  แก่นจักร์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์คำจันทร์
5. เด็กชายนีรวิทย์  ม่วงวันดี
6. เด็กชายปรีชา  ปาสาจัง
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประเสริฐสุข
8. เด็กชายภัทรชัย  ม่วงวันดี
9. เด็กชายภานุวัฒน์  จุปะมัดตัง
10. เด็กหญิงวราพร  พูลจิตร
11. เด็กชายวีระพงศ์  ปาสาจัง
12. เด็กชายศักรินทร์   โคตรสวัสดิ์
13. เด็กชายสุเมธ  ม่วงวันดี
14. เด็กชายอนุชิต  พรมตา
15. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ป้องขวาเลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์  ปัดตาเคนัง
2. นางปภาวรินท์  หัตถสินธุ์
3. นางสาวนุจรินทร์  เอกรักษา
4. นางสาวสถาพร  ประนิล
5. นางสาวสุนิสา  ม่วงวันดี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ปัดตาปัดโต
 
1. นางพวงทิพย์  เจริญศรี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วสำโรง
 
1. นางดารณี   เสวตร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายพงศธร  สาโสภา
 
1. นายถาวร  ตาพล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤติกร   ศรีเฮือง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   ปาปะขำ
 
1. นางสำลี   พิลาวุฒิ
2. นางสุมาตย์   คำมุก
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงภัทราภา  คำสีแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  เวียงโพนละออม
 
1. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
2. นายสราวุธ  การสอน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นางสาวฑิมพิกา  ทวีสินธ์
2. นายมังกร  ไชยราษฎร์
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
2. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์สยาม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์ภักดิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ดงเทียมศรี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนันคำจร
4. เด็กหญิงลลิตา  โฮมคำจันนทร์
5. เด็กหญิงศศิธร  บำรุง
6. เด็กหญิงศิริญากร  ระยาจันทร์
7. เด็กหญิงสวภาว์  อาระหัง
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริสำราญ
9. เด็กหญิงอริสา  ธนูสัตย์
10. เด็กหญิงโสภา  ปาลาด
 
1. นางสวาท  ไลออน
2. นางชนันชิดา  โคตรุฉิน
3. นางสุภาวดี  ขอร่วมกลาง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จันทะโร
2. เด็กชายกฤษฎา  กองไธสง
3. เด็กชายคฑาวุฒิ  ติวไธสง
4. เด็กชายณัฐพล  บุญไชย
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองไธสง
6. นางสาวน้ำทิพย์  ปุริสัง
7. เด็กหญิงปลายตะวัน  พรมจันทร์
8. เด็กหญิงอัญธิภา  เศรษฐกิจ
9. เด็กชายเสกสรร  ศรีสมบัติ
10. เด็กหญิงเอมอร  ศรีหวัง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทาอามาตย์
2. นางสาวฐานิตา  ศิริพรทุม
3. นายฐิรวุฒิ  กองพา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 1. เด็กชายกิตติภณ  เพชรภูวงษ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  กะการดี
3. เด็กหญิงจิตรานุช  ภูสิงหา
4. เด็กหญิงณิชนันท์  บัวศรี
5. เด็กหญิงทิพย์ฤทัย  พรหล่อ
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  พิรุณ
7. เด็กหญิงปิ่นทอง  พงอุดทา
8. เด็กหญิงวรัชยา  ชัยอินทร์
9. เด็กหญิงวรัญญา  เลิศล้ำ
10. เด็กหญิงสุธาวัลย์  วรศรี
 
1. นางสาวสายธาร  สังสีราช
2. นางสาวนิภาพร  เพชรสิงห์
3. นางสาวธิติมา  พันบุดดา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอกบัว
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  ปุเรชะตัง
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  นรชาญ
4. เด็กหญิงปริญญา  มีแก้ว
5. เด็กหญิงพนิดา  อุปนันท์
6. เด็กหญิงยศวดี  วัคไธสง
7. เด็กชายรัตนะ  ปุเรชะตัง
8. เด็กหญิงรามาตรี  ทองผุย
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ถาพิลา
10. เด็กหญิงอนุตตรีย์  เจญวิถี
 
1. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
2. นางสกุล  คำพิพจน์
3. นางมะลิวรรณ  โคตรสุมาตย์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย 1. เด็กหญิงจิระภิญญา  ชาวสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวนขัน
3. เด็กหญิงพิยาดา  สีชะนะ
4. เด็กชายภูริณัฐ  โยธราช
5. เด็กชายรัตน์พงษ์   โพธิจักร
6. เด็กหญิงวรรัตน์  แก้วสังข์
7. เด็กชายวันชัย  พันธ์มุง
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หมื่นพหล
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กะกุลนิตย์
 
1. นางสาวจิราพร  ม่วงสาย
2. นางสาวกมลมาลย์  มาลาพร
3. นางอนุธิดา  ลิลากุด
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นางสาวจันจิรา  ศรีวงสุข
2. เด็กชายชาติสยาม  นามมงคล
3. นางสาวณัฐฐริกา  ประทุมแสง
4. นางสาวดวงดาว  ทุุุุดปอ
5. นางสาวธนากานต์  ชาวสน
6. นายธีระพงษ์  คังดงเค็ง
7. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญชาญ
8. นางสาวภารดี  กงไกรราช
9. นางสาวสุพรรษา  จันทร
10. เด็กชายอัสนีย์  ดวงจันทร์โชติ
 
1. นายคงเกียรติ  ไวมงคุณ
2. นายเจดีย์  สังฆพัฒน์
3. นายศุทธิกร  สิงห์สุพรรณ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 1. เด็กหญิงกชกร  ปัญจะแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปฏิโยเก
3. เด็กหญิงทิพามณี  ปราณีตพลกรัง
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  โตทองหลาง
5. เด็กหญิงบุญญาพร  สุวรรณธาดา
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีวะรมย์
7. เด็กหญิงยศสินี  ค้าเจริญ
8. เด็กหญิงศิริวิมล  สำราญ
9. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณธาดา
10. เด็กหญิงอันยมนี  ค้าเจริญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  หลงสอน
2. นางสาวทิพวรรณ  ฮาดภักดี
3. นางสาริกา  ปะติเพนัง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงชาลิสา  คูณคำ
2. เด็กหญิงรัตนวลี  พวงนิล
 
1. นางสาวชวนพิชญ์  แสนสุข
2. นางไอลดา  นาหนองขาม
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงภัทรมน  แป่มจำนัก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วันชูพริ้ง
 
1. นางสาวกชกร  จันทร์เนย
2. นางอัจฉรา  ฤทธิราช
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 1. เด็กหญิงพิยะดา   วรรณจงคำ
 
1. นางสาวสุวดี  ปะกินัง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงพิมชนก  ผิวทอง
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวรสติยา  บุพเต
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงรันดา  ศรัทธาคลัง
 
1. นางศศิธร  อะมะมูล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงกชกร   จุลลนันท์
 
1. นายสถาพร  บุญเพิ่ม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงวริศรา  บรรณานุวงศ์
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. นางสาวอริสรา  ปัตติลาพัง
 
1. นายพงศกร  บุราณรมย์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. นายนิรพล  สะอาดจันดี
 
1. นายพงศกร  บุราณรมย์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปะริโต
2. เด็กหญิงธัญญาพร  สงสีทอง
 
1. นางสังวาล  เทียงธรรม
2. นางจรัสศรี  วรรณธนาเลิศ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงอธิสรา  ชาววาปี
2. เด็กหญิงเขมจิรา  สุภาพรรณ
 
1. นายธนูศักดิ์  จ้อยนุแสง
2. นางศิริพร   ศรีสุนนพันธ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวปรารถนา  ยศคำลือ
2. นายสิทธิเกียรติ  ศิริสำราญ
 
1. นายโชติวัติ  โคตรุฉิน
2. นางสาวพวงเพ็ญ  น้อยอาษา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ผายแก้ว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บัวรัตน์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แก้วภา
2. เด็กหญิงปัณชยา   ประทุมแสง
3. เด็กหญิงศรัญญา   เนื่องวงษา
 
1. นางสาวสมรักษ์   ทับละ
2. นางสาวสุกัญญา    พลายเถื่อน
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงปาณิศา  สาสีดา
2. เด็กหญิงสรินยา  บาริศรี
3. เด็กหญิงเขมินทรา  ตะโพธิ์
 
1. นายประยูร  ขูรีรัง
2. นายณัฐพงษ์  รามสีดา
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นายณัฐวุฒิ  ปะกิระเนย์
2. เด็กชายธนากร  หลู่ดอนบม
3. เด็กชายอัครพงษ์  คังดงเค็ง
 
1. นางประไพพร  โยวะผุย
2. นางนิภาพร  สิงห์จำเริญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงรัตนกร  นนทนำ
 
1. นายปริญญา  ระถี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายธนภัทร  ปาประโน
 
1. นายปริญญา  ระถี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงรัตนาพร  จันดำ
 
1. นางอภิญญา  เจนการ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชนายุส  โพทุมทา
 
1. นายสุนอง  ศรีสารคาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กชายทวีสิน  คันภูเขียว
 
1. นายธวณัฎฐ์  เพียรอดวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายเอกมล  สดใส
 
1. นายสุนอง  ศรีสารคาม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วสุพรรณ์
 
1. นางสาวณัจฉรีย์  วิโรพรหม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวเผือก
 
1. นายสุนอง  ศรีสารคาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   นาพิมพ์แสง
 
1. นางพิกุล   ไตรโพธิ์ท่อน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงพรนิตา  วงษ์ทองนาค
 
1. นางวันเพ็ญ  บางวิเศษ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงปัณณิกา  พูลวงษ์
 
1. นางมยุรี  นะราวัง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงกฤติมา  อะทุมชาย
2. เด็กหญิงกัลยกร  สุพะกำ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปริตวา
4. เด็กหญิงจริยาพร  ภูมิกอง
5. เด็กชายณัฐชัย  แคนตะ
6. เด็กหญิงดุษฎี  คงแสนคำ
7. เด็กชายธีรภัทร  ปะเทสังข์
8. เด็กชายนพณัฐ  ปิดติทาโน
9. เด็กหญิงปรีณาภา  สุวรรณเหลา
10. เด็กชายพงศภัค  สุปะเก
11. เด็กชายพงศ์ณภัทร  เบิกขุนทด
12. เด็กชายรัชวิศน์  คูสกุล
13. เด็กชายรัตน์ธศาสตร์  แสนนภาวัลย์
14. เด็กชายวชิรวิทย์  ลุนละวงศ์
15. เด็กชายวรชิต  แกว้ชารี
16. เด็กหญิงวรัญญา  ดีแป้น
17. เด็กชายวรโชติ  ราชมาจักร์
18. เด็กหญิงวิศัลยา  วังมี
19. เด็กหญิงสิริยากร  หล้าลุน
20. เด็กชายอิทธิพล  บุญอบ
 
1. นายวีระ  สุบัติคำ
2. นายธีระ  ทบทอบ
3. นายทองมา  ปัดตาปัดโต
4. นางสุนทรี  ไชยดี
5. นางสาวศุภกัญญา  พิลานนท์
6. นางสาวศรัญญา  แสงเนตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
2. เด็กชายนพนันท์   โพธิ์เทพา
3. เด็กหญิงนริศรา   นาคนวล
4. นายพันพิชาติ   โพธิขำ
5. เด็กชายรัชชานนท์   มะลิเลิศ
6. เด็กชายวิทวัส  โพธิ์เทพา
 
1. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
2. นางสาวสุจิตตรา   อาสาภา
3. นางสาวชนิกานต์   ทานะขันธ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายกฤติน    ลีลาวัลภล
2. เด็กชายกฤษณพงศ์   ทิพย์วงศา
3. เด็กชายจักรภพ   จันทร์พล
4. เด็กชายชญานนท์   แก่นวิถี
5. เด็กชายชลธิชา   เทพโสดา
6. เด็กชายตฤณณภพ   อนนท์
7. เด็กชายธนวัช   แสนยันต์
8. เด็กชายนันทิพัฒน์   กุณวงษ์
9. เด็กหญิงนันท์นภัส    นนท์ไชย
10. เด็กหญิงนิภาพร   ทองจำปา
11. เด็กชายพสุมนต์   กางโสภา
12. เด็กชายพิทักษ์   หัสรุ่งโรจน์
13. เด็กชายพีรณัฐ   ปะวันโน
14. เด็กชายภัทรดนัย   ทาวะรัตน์
15. เด็กชายภีมวิชญ์   ทองดวง
16. เด็กชายภูธเนศ   พูนพุทธ
17. เด็กชายมงคล   บุตรศรีวงศ์
18. เด็กหญิงมณีกาญจน์   ปะโมนะตา
19. เด็กชายวรรณสรณ์   โลภาส
20. เด็กชายวาคิม   ดอกญี่สุ่น
21. เด็กหญิงศยามล   เทียนทอง
22. เด็กชายศราวุฒิ   แซ่เฮง
23. เด็กหญิงศิริรัตน์   ย่อมไธสง
24. เด็กชายศุทธวัตร   กางโสภา
25. เด็กชายอภิรักษ์   น่วมหนอม
26. เด็กชายเขมวัฒน์   รัชโพธิ์
27. เด็กชายเนติภูมิ   ชมพูคำ
 
1. นายวานิช  ชินโคตร
2. นายสมศักดิ์  พิมขวัญ
3. นายทัศนัยน์  ปะกินำหัง
4. นางนุชนภา  มงคล
5. นางณกรณ์ภัคกมล  บัวชา
6. นางสาวเมลดา  นนทสิงห์
7. นางสุรำพันธ์  ทูลมาลา
8. นางจันจิราภรณ์  ปะวะเสริม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายศุกลวิชญ์   ประโคทัง
 
1. นายสุวิทย์   จ่าพา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายเสกสันต์  พรมมิ
 
1. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอกขวาง 1. เด็กหญิงพนิดา  แสงศรี
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  สิงหจันทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  พาแก้ว
 
1. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กชายวชิระ  วังตุ้น
 
1. นางพรทิพย์  วรรภา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นายสิทธิชัย  จุปะมะนัย
 
1. นางชนิดา   น้อยตาแสง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพลอยขวัญ   อุ่นพิกุล
 
1. นางอุไรวรรณ   ปัตตานี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นางสาวอลิศรา  โสดาโคตร์
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายสุปวีร์   มะธุเสน
 
1. นางมณีรรณ   แก้วรังษี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นายบัณฑิต   มุระมาต
 
1. นางชนิดา   น้อยตาแสง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวนัทปรียา   จันทวิมล
 
1. นางมณีวรรณ   แก้วรังษี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงผกามาศ  เติมเพ็ชร
 
1. นางหทัยรัตน์  ทามแก้ว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายสิทธิกร  พรหมโชติ
 
1. นางอุษาวดี   บุตรวิเศษ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายเสกสันต์  พรมมิ
 
1. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงบุญยาพร  สรรพศรี
 
1. นายวรพงษ์  มาตรา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนวดี   แก้วกาสี
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กชายกิติศักดิ์  อุดชา
2. เด็กชายจิระวัฒน์  จำนงค์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนวลอร
4. เด็กชายนัทธพงศ์  นิวรรัมย์
5. เด็กชายภัทรภูมิ  จั้นพลแสน
6. เด็กชายวรกานต์  ทัพผา
7. เด็กชายวัฒนชัย  สิทธิไชยา
8. เด็กชายศิวกร  ปะสาวะเท
9. เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์  โรมเมือง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำกองแก้ว
 
1. นายวัฒนา  ผินนอก
2. นางนงรักษ์  อุ่นมีศรี
3. นายอานนท์  สมอนา
4. นางสาวกีรติภาดา  ศรีภาแลว
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกรรภิรมย์  พลวิเศษ
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทรเทพ
3. เด็กหญิงกัลญรัตน์  ผ่องลุนหิต
4. เด็กหญิงกัลยานุช  ปะโมทะโก
5. เด็กหญิงกุลสตรี  ยอดผล
6. เด็กหญิงจรรยาพร  ภาพร
7. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสิทธิ์
8. เด็กหญิงณัฐพร   ชิณภา
9. เด็กชายธนกร  คำภาไพร
10. เด็กหญิงธัญสร  เจียงพงษ์
11. เด็กชายธีรพัฒน์  แพงแฮด
12. เด็กหญิงปฐมาวดี  ศรีโคตรฤทธิ์
13. เด็กหญิงประภาพร  ผ่องลุนหิต
14. เด็กหญิงปริชาติ  อัยยะ
15. เด็กหญิงปัณฑิตา  มูลตรีประถม
16. เด็กหญิงปาริชาติ  สุบุญมี
17. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุขไชย
18. เด็กชายปุณณวิช  เอ็มประโคน
19. เด็กหญิงพชิรา  โสภากาล
20. นายพรรณิภา  คุณพาที
21. เด็กหญิงพรวิภา  คำภาไพร
22. เด็กหญิงพิยดา  เครือสิงห์
23. เด็กชายระพีพงษ์  ไชยเทศ
24. เด็กชายวนิต  น้อยนันท้าย
25. เด็กหญิงวรัญญา  บุดดีคง
26. เด็กชายวัธนพล  พันธุมจินดา
27. เด็กหญิงวิภามาศ  พลวิเศษ
28. เด็กหญิงศศิประภา  คำจันทร์
29. เด็กชายศุภณัฐ  ฉิมมา
30. เด็กชายสัญญา  นนทะสี
31. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงอรุณ
32. เด็กหญิงอรชุดา  พลชุมแสง
33. เด็กหญิงอริษา  ฟุ้งสันเที๊ยะ
34. เด็กชายใจเพชร  เชาระกำ
 
1. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
3. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
4. นางสาวศศิธร   ทัพขวา
5. นางอารยา  เสนาสุธรรม
6. นางวรรณรัตน์   ศรีรัง
7. นางทองนาค   คำแหงพล
8. นายวิโรจน์  จันทร์พุดซา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นาย ชาคริต   เชื้อนิตย์
2. เด็กชาย ตะวัน   พลวิเศษ
3. เด็กชาย ธนา   หอมแหน่ง
4. เด็กชาย นพคุณ  แก้วขวัญข้า
5. เด็กชาย รัชชานนท์   มะลิเลิศ
6. เด็กชาย วสันต์   เบ้าหัวดง
7. เด็กชายจิรายุทธ   ภูชำราบ
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
9. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ทุยหล่อน
10. เด็กหญิงณัฐชา  โสดแก้ว
11. นางสาวณัฐพร   กระออมกลาง
12. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ์
13. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
14. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
15. เด็กชายนารีนาฐ  นาพิมพ์แสง
16. เด็กชายปรัชญา  บุตรเจริญ
17. เด็กชายพุทธชาติ  เชื้อนิตย์
18. เด็กหญิงภัทรริดา  กระออมกลาง
19. เด็กหญิงภัทรลดา  ดวงตา
20. เด็กชายภัสกร   ชินภา
21. เด็กชายภาสกร   ผ่องลุนหิต
22. เด็กชายมงคล  วงษาวัตร
23. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
24. เด็กชายวรายุทธ  บุดดีคง
25. เด็กชายวิทวัส   โพธิ์เทพา
26. เด็กชายวีระวัฒน์  เทศานอก
27. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
28. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
29. เด็กชายอภิสิทธิ์   พินิจกิจ
30. เด็กชายอภิสิทธิ์    มาตวังแสง
31. เด็กหญิงอรพรรณ   กุสุมาร
32. เด็กชายอาทิตย์   สุทธิโพธิ์
33. เด็กชายอิทธิพล  ศรีสิทธิ์
34. เด็กหญิงแอนนา   เชาระกำ
 
1. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
2. นายจำนงค์   คำแหงพล
3. นางประมุข  สุริยภาพ
4. นางจันทร์เพ็ญ   สุวรรณศักดิ์
5. นางสาว สุจิตตรา  อาสาภา
6. นางกัญญาณัฐ   มาโสภา
7. นางสาวพรรณี   ตันประศาสน์
8. นางสาวชนิกานต์   ทานะขันธ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กชายจักรภัทร   ปั้นทองสุข
2. เด็กหญิงณัฐชกมล   ช่วยสุข
3. เด็กชายธนวัฒน์   สุขยิ่ง
4. เด็กชายธนะฉัตร   ใจภักดี
5. เด็กหญิงพัชราภา   ศรีพัชรานุกูล
6. เด็กชายมงคลชัย   คำมูล
7. เด็กหญิงศิรประภา    ศรีสมบูรณ์
8. เด็กหญิงสุกัญญา   อินทร์นอก
9. เด็กหญิงสุรัสวดี   ปองไป
10. เด็กชายเฉลิมวงศ์   ศรีบุญเรือง
 
1. นางนิภา  จันทิชัย
2. นางดาราวรรณ   โสมนัส
3. นางสาวคนึงนิจ   คำมูล
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. นายนนทกานต์  ต้ายไธสง
2. นายปรมินทร์  กิ้นบุราณ
3. นายพงษ์ตะวัน  ธิตาแสง
4. นางสาวยุพาพร  เกษกุมษี
5. นางสาวยุพารัตน์  เกษกุมษี
6. นายรัฐศาสตร์  น้อยบาตร
7. เด็กชายสดุดี  ปิดตานัง
8. เด็กหญิงสุนิสา  ยะพลหา
9. เด็กหญิงอังคณา  จำปาวะดี
10. นางสาวเนตรนภา  ไชยโก
 
1. นางภัทรพร  ปินะภา
2. นายทองพูน  คุณวงศ์
3. นางธัญพร  แสนวงษ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญยัสสะ
2. เด็กหญิงปิยะพร  เงินเต็ม
3. เด็กหญิงรัญชิดา  แวงดงบัง
4. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ม่วย
5. เด็กหญิงสุวภัทร  แซ่เฮีย
6. เด็กหญิงอารยา  ยอดมาลี
 
1. นางสริตา  จีบค้างพลู
2. นางปภิญญา  แสงสุริยา
3. นางทองพูล  สอนบุญชู
4. นางชุติวรรณ  ทุมโนน้อย
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชยิสรา  สุวรรณเพ็ง
2. เด็กหญิงซาบิดา  มอสะตอฟา
3. เด็กหญิงณัฐณิฌา  บุราณรัมย์
4. เด็กหญิงดรุณี  นะราวงษ์
5. เด็กหญิงนินทิชา  ปะวะโข
6. เด็กหญิงปรานิตดา  นะราวงษ์
7. เด็กหญิงมลธิดา  ปาสาวัน
8. เด็กหญิงเปรมกมล  เอี่ยมหน่อ
 
1. นางสาวพมลพร  ยอดสะเทิน
2. นายวิฑูรย์   ภาคไม้
3. นางสาวธัญญลักษณ์  เกตน์ศรีวิมล
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงพงษ์มา
2. เด็กหญิงติยาภรณ์  บุญสวาย
3. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นผาง
4. เด็กหญิงอัญชลิกา  จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงเมธาวี  แว่นจันทร์ลา
6. เด็กหญิงเมธินี  จิตถนอมทรัพย์
 
1. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
2. นางสาวกฤตยา  เพ็งแก้ว
3. นางสาวเมธิญา   อันสีเมือง
4. นางจุฑารัตน์  ทิพศรีราช
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์หาญ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจภักดี
3. เด็กหญิงกาญจนา  สีหาบุราณ
4. เด็กหญิงจิระพร  พรชัย
5. เด็กหญิงชณธิชา  มาลา
6. เด็กหญิงณัฐชา  ธิหลง
7. เด็กหญิงนิรมล  วงหาญ
8. เด็กหญิงพัทริน  ปะนาตา
9. เด็กหญิงพิมาลา  แสงวิชัย
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมเอ้กา
11. เด็กหญิงภิรมยา  บัวรัตน์
12. เด็กหญิงวิชญาพร  ดายังหยุด
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราชเจริญ
14. เด็กหญิงสุภาพร  มาศบิ้ง
15. เด็กหญิงอรัญญา  สัตตรัตนำพร
16. เด็กหญิงอาจรีย์  ลายเมฆ
 
1. นางประภัสสรา  หาญคำภา
2. นางปรียาภา  สอนจันดา
3. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
4. นายสุวรรณ  บุตรวิเศษ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายธณัฐพล  วังราช
2. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
3. เด็กชายพุทธชาติ  เชื้อนิตย์
4. เด็กชายรัชชานนท์   มะลิเลิศ
5. เด็กชายสัญญา  นนทะสี
 
1. นายสังคม   พิมพ์ขวัญ
2. นางประมุข  สุริยภาพ
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กชายธนภัทร   ศรีเตชะ
2. เด็กชายพลพจน์    คาระโก
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
2. นายพิชัย  ชาติแพงตา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงอชิรา  ภูมิพักดิ์
 
1. นางรัตนากร  เสตเตมิย์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายอานนท์  อันทะรินทร์
 
1. นางสาวรัชวรรณ  เทียมพยุหา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงมณนภา  แก้วกันยา
 
1. นางหทัยรัตน์  ทามแก้ว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงรัชตากร  สีละออง
 
1. นางสาวรัชวรรณ  เทียมพยุหา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงปภัสรา  คุณารักษ์
 
1. นางแสงเดือน  อันทะลัย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงบุษรา  นามคุณ
2. เด็กหญิงบุษรา  นามคุณ
 
1. นางสมควร  สีเชียงหา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงชนกานต์  บุดดีคง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ประโพชะนัง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงดวงสุดา  จันทร์นันต์
2. เด็กชายธนัช  โสมรุด
3. เด็กชายภูรินทร์  ยาสูขศรี
4. เด็กหญิงวริยา  มูลตรีประถม
5. เด็กหญิงสุพินยา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  อัคษร
2. นางสาวนิตยา  แก้วก่อง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชาระกำ
2. เด็กหญิงอัจจิมา  โยชน์ด้วง
 
1. นางสาวมลฤดี  บุราณรมย์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายนวมินทร์   โนราช
2. เด็กหญิงปัณชญา   อินทรประเสริฐ
 
1. นางปาริฉัตร   อินทร์ไชย
2. นางสาวภัททิรา   ทะไกรราช
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. นายกฤษฎา  หงษา
2. เด็กหญิงปานรพี  ปาเส
 
1. นางจิรนันท์  อรรถโยโค
2. นางสาวสิริยากร   สีมาพล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายทิวากร  ประสมทรัพย์
2. เด็กชายธีรพงศ์  จาริต้น
3. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญอนันต์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา   ทุมนาหาด
5. เด็กหญิงวิญาดา  ปะวะขัง
6. เด็กชายอรรถภรณ์  ทุมนาหาด
 
1. นางหอมรับ   ซุ้ยไกร
2. นายวิชาญ  แก้ววิเศษ
3. นางวันเพ็ญ  ปินะกาโพธิ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายชานุวัฒน์  กองทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ลาดล้าย
3. เด็กชายภาคภูมิ  พนาลัย
4. เด็กชายภูริทัต  ไชยสงค์
5. เด็กชายอภิวรรธน์  พันหล่อมโส
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทานาม
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองทอง
2. ส.ต.อ.อุทร  ซุ้ยไกร
3. นายทองสุข  ปัดทุมแฝง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปาปะโก
2. เด็กชายนภาพงศ์  ปาปะไกร
3. นายปราโมทย์  ชนไพโรจน์
4. นายวัชรกร  แจ้งขำ
5. นายวัชรชัย  สมบัติหอม
6. นายวิชัย  มาประสม
7. เด็กชายศุภกร  ปาปะกัง
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  ประนนท์
 
1. นายอำนาจ  อินโท่โล่
2. นายเถวียน  ประวิเศษ
3. นายปานชัย  ปาปะไพ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  เสนจันตะ
2. เด็กชายตะวัน  พลคำมาก
3. เด็กชายนภัทร  ศิริโสม
4. เด็กหญิงปวีณ์ภาธิดา  วาลมูลตรี
5. เด็กชายพงศกร  นาเมือง
6. เด็กหญิงพิกุล  ไชยประปา
7. เด็กหญิงภัชราภา  แสงนิล
8. เด็กหญิงสุนิสา  สีลาเลศ
9. เด็กหญิงอัจริยา  พิณทอง
 
1. นายสุพล  โคตรสังข์
2. นางทับทิม  สิงห์สีโว
3. นางจันทร์ฉาย  ปักเขตานัง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมเป็นชาย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูมาศ
3. นายธนวัฒน์  มะลาศรี
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โตกำเหนิด
5. นายนันทวุฒิ  ศรีประย่า
6. นางสาวปริศนา  จันทิชัย
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  สืบสุนทร
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บัวรัตน์
9. เด็กหญิงอารียา  พะนะลาภ
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  ชินบุตร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บัวรัตน์
2. นางยุพยงค์  เสตเตมิย์
3. นายประจันทร์  พูลเพิ่ม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ประทุมคำ
2. เด็กหญิงชนากานต์   คุ้มเนตร
3. เด็กหญิงแพรวา   นามมงคล
 
1. นางไขนภา   ศรีโยวงค์
2. นางสาวประเทือง   ทาอามาตย์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจริยา  บุญครอบ
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์   เลพล
3. เด็กหญิงอรัญญา  จินโจ
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วทองมา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิถาทานัง
3. เด็กหญิงเมธินี  เพชรพูน
 
1. นางกิตติยา  อินทรศิลา
2. นางวรรดารัตน์  พลจันทึก
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายชยณัฐ  กงซุย
2. เด็กหญิงปณิดา  หินราชา
3. เด็กหญิงมนทกานต์  โกกะพันธ์
 
1. นางกุหลาบ  กองเกิด
2. นางสาวลิขิตไทย  ภูมิกา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายธรรมนูญ  อรุณโน
2. เด็กชายวรากร  พาจันลา
 
1. นางสาวกาญจนา  ทำนา
2. นางสาววรรณวิษา   พวงสีเคน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงสิริพักตร์  เลกระโทก
2. เด็กหญิงอังควิภา  สืบเทพ
 
1. นางฐิตารีย์  ปาปะใน
2. นางศรัญญา  สตานิคม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายธนกร  แก้วดี
2. เด็กชายบัณฑิต  คำแสนเทียะ
 
1. นายนัฐพล  พูลวงษ์
2. นางสาวจริยา  โคนาโล
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษณ์   คำผา
2. เด็กชายรัฐภูมิ   สังฆบุรินทร์
 
1. นายสุพจน์   ชาวหนอง
2. นายวรากร   ปะตังทะโล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายมนต์ชัย  ศรีวรรณะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์ศรีขาม
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงคริษฐา  ยี่สารพัฒน์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพ็ชรสุรักษ์
 
1. นางสาวสุปรียา  ภูมิประเสริฐ
2. นายนิพนธ์  ภูมิประเสริฐ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นายธานินทร์  วาเสนัง
2. เด็กชายเด็กชายชิณราช  มวลมนตรี
 
1. นายไพฑูรย์  มะเสนะ
2. นางสุภัทรา  มะเสนะ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชนก  มายเจริญกุล
2. เด็กหญิงปทักษิณา  ปะสาวนัง
 
1. นางสาวสุปรียา  ภูมิประเสริฐ
2. นายนิพนธ์  ภูมิประเสริฐ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงธารกานต์  นามวงษา
2. นายธีรศักดิ์  ครองสี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ปานโพธิ์
2. นางประดิษฐ์  บุ้งทอง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายปฏิภาณ   ทิมทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ   เกิดพระจีน
 
1. นายวรากร   ปะตังทะโล
2. นายสุพจน์   ชาวหนอง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปิดสาเย
2. นางสาวสุรีรัตน์  แห้วเพ็ชร
 
1. นายอนันต์  โสภาใฮ
2. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงกัณยานีย์   สุจิตร
2. เด็กหญิงดารินทร์  บรรณศรี
3. เด็กหญิงละอองดาว  ปิดสาเย
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายคุณพัฒน์  ปธิรูโป
2. เด็กชายชลเมศน์  อาปัดชิง
3. เด็กชายชัยวุฒิ  น้อมระวี
 
1. นายปรีชา  พุทธลา
2. นายวทัญญู  มาคำ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายนพพล  อิ่มเต็ม
2. เด็กชายนันทวุฒิ  พิมพ์เหมือน
3. เด็กชายอภิรักษ์  กุหลาบ
 
1. นายบุญเลิศ  รินทะ
2. นายวทัญญู  มาคำ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 1. เด็กหญิง.ฉันทิศา  ทดคุย
2. เด็กชายทศพล  ชาดี
3. เด็กหญิงศศิประภา   เข็มเอี่ยม
 
1. นางสาววิสุดา   มีดวง
2. นางสาวยุวพา  ปะการะโพธิ์
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์พลแสน
2. เด็กชายธัชชัย  ทองตาม
3. เด็กชายนครินทร์  วงศ์สูงเนิน
 
1. นายธนากร  ทาทิพย์
2. นางสุภา  ยศคำลือ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1. เด็กชายคณิศร  สอนศิริ
2. เด็กชายนิติพล  โพธิ์บุดดี
3. เด็กชายพายุ  ล้ำเลิศ
 
1. นายสมยศ  ช่อรักษ์
2. นางสุปราณี  ช่อรักษ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายกิติคุณ  สุริยะ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ผ่านสะอาด
3. เด็กชายภานุวัช  สีทาสี
 
1. นางฐิติพร  เขมะปัญญา
2. นางสาวภูริชญา  ยิ่งเสมอ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงชนิดา  ปุตาโส
2. เด็กหญิงรัตน์ชฎาพร  สว่างแสงใส
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วงาม
 
1. นายประยนต์  ทัดวงษ์
2. นายสมศักดิ์  สีวัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองภู
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปิยวนะ
3. เด็กหญิงอรนุช  ประโพเทติ
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นางสาธุตา  เลื่อมใส
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงชลธิชา   อินทร์วังดู่
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  จัันวงษา
4. เด็กหญิงอารญา   พุดตาเต
5. เด็กหญิงิทิตยา   สนไธสง
6. เด็กหญิงเขมิกา   ปินะโต
 
1. นางนันทิยา  สีสุแล
2. นายประเวช   สีสุแล
3. นางสาวมลธิยา  มะโนราช
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชญานี  ชาคำฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิลาภัณฑ์
3. เด็กหญิงณัฐมน  แก้วอมร
4. เด็กหญิงธัญญกานต์  แข็งฉลาด
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรมพิมล
6. เด็กหญิงวนิดา  ถานัง
 
1. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ระหงส์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์รินทร์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สมประสงค์
 
1. นางทองเลื่อน  เหลืองทอง
2. นางสาวโพยมธารณ์  ปาสาบุตร
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายกิตติยา   แพงคำใหล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขชา
3. เด็กชายสุธาศินี   วิลาศ
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางลาวัลย์  ทุมดี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กิ้นบูราน
2. เด็กหญิงชลณิชา  ภพไกล
3. นายณรงค์ศักดิ์  ทุมมี
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
2. นางสาวอรวรรณ  ประพาศพงษ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจันทิมา  แซ่ตั้ง
2. นางสาวฐิติพร  ไชยรถ
3. เด็กชายต้นตระการ  ปะนิทานะโต
 
1. นางสาวกฤษณา  คุณแก้ว
2. นางสาวลำเทียน  ภูสีฤทธิ์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 1. เด็กหญิงกชกร  ทอนอโสม
2. เด็กหญิงนิลทิวา  สุลายรัมย์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองมีค่า
 
1. นางอัญชลีพร  เปรมชู
2. นางสาวศุภาพิชญ์  คล่องดี
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงณัชชา   ฝ่ายเทศ
2. เด็กหญิงนริสรา   กองแก้ม
3. เด็กหญิงสุธิดา   บุญประกอบ
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงภาสินี  เหลาสา
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  กุลกานต์ประทีป
3. เด็กหญิงสุทัตตา  นะราช
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คุณเวียน
2. นางสาวรจริน  หอมสมบัติ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงดวงจิตร  สีดา
2. เด็กหญิงนภัสกร  สรรพสอน
3. เด็กหญิงสุพรรณิการณ์  หงษ์หาร
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางณิชาภัทร  มิทราวงศ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ตั๋นใจ
2. เด็กหญิงนรินลักษณ์  เพียรศิริ
3. เด็กหญิงอุมากร  ยางนามอินทร์
 
1. นางสุกัญญา  เชาระกำ
2. นางกัลยาณี  บุตรทา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1. นางสาวบังอร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวปารมี  สำราญดี
3. นางสาวสุมาลี  สำราญดี
 
1. นางช่อรัตนา  ปัททุมมา
2. นางสาวณัฐกฤตา  เมืองแสน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ตรีวิเศษ
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พะวิขุณี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เที่ยงผดุง
 
1. นางสาวนงนุช   มหา
2. นางมยุรี  บุญบรรจง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. นางสาวกรพินธุ์  ประทีป
2. นางสาวปรางค์ทอง  ชาวพงษ์
3. นางสาวยศวดี  ปุระเสทะ
 
1. นางธัญภร  วัฒนบุตร
2. นางสุุจินดา  จันทะกระยอม
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ประภาศรี
2. เด็กชายนนธวัช   ประสงค์สุข
3. เด็กหญิงวนัชพร    เตียงชัย
 
1. นางอรชร   ปะวันโน
2. นางศศิปรียาภัทร    มาลาเสนีย์กุล
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศศิธร    อุ่นพิกุล
2. เด็กหญิงศศิภัสสร   เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงศิริกาญจณ์   บุบผา
 
1. นางอัฐฏภิญญา   จูมแพงจารุพงศ์
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาปะกัง
 
1. นางศิริธร  ปาปะขำ
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายอาทิตย์  ลี้บุญส่ง
 
1. นางมณีวรรณ  สามูล
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  หาญพยอม
 
1. นางสาวโพยมธารณ์  ปาสาบุตร
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายวชิรพล  มหาปะโพธิ์
 
1. นางเบญจารี  สีลาวัน
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายธนเทพ  โพธิจักร
 
1. นางจูม  ศรีสุนทร
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1. เด็กชายกรวีร์  คำลา
 
1. นางกาญจนา  วิชานนท์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ไชยสงคราม
 
1. นางจันทราพร  ไปใกล้
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายชนาธิป  เหลาจันทร์
2. เด็กหญิงนลิน  พรรคะชะ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  คุณพระเนตร
2. นายวัฏจักร  มีทิพย์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์หาญ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ชวัลสิทธางกูร
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  เลาะไธสง
 
1. นางสาวมาริษา  ปุริมายะตา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสายฟ้า  สามสี
 
1. นายธนารักษ์  มิตรนอก
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัจจัยโย
 
1. นางดวงตา  เจิดดีสกุล
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  รอดบำรุง
 
1. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จันอาสา
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพล  คำรัตน์
 
1. นางเบญจารี  สีลาวัน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  แขวงไธสง
 
1. นายอภิสิทธิ์   จีระออน
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงศศินา  ดาวุธ
 
1. นางปภิญญา  แสงสุริยา
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นางสาวสุธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงวรรณภา  โทนะหงษา
 
1. นางสาวพิมพ์นิภา  ปะวะสาร
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงชนาภา   พรมรักษ์
 
1. นางสาวอภิวดี  เมิดไธสง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1. เด็กชายกิติภัทร  รักความซื่อ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองหล่ำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายแก้ว
4. เด็กชายพรชัย  คำอ่อน
5. เด็กชายวรุตม์  ประทุมสีลา
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพย์วงศา
7. เด็กชายอรรถพล  ประทุมสีลา
 
1. นางสาวณัชชลิดา  ตานิโก
2. นางสาวศศิธร  ปะนัดโส
3. นางสุรีพร  ปิดตังนาโพธิ์
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1. เด็กชายธนภัทร  ศิริวงศ์
2. เด็กหญิงนัทฐาพร  สัตย์ธรรม
3. เด็กหญิงนิตยา  ดงอามาตย์
 
1. นางสาวสไบทอง  ทุนมี
2. นางสาวสุภาดา  ปะกิระเนย์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุแก้ว
2. เด็กชายปัญญา  พยังเฆ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พรมมากุล
 
1. นางสุดสาคร  จันทะบูรณ์
2. นางสมใจ  สืบนาคะ
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ปัดถาดี
2. เด็กชายนครทรัพย์  สิงห์แก้ว
3. เด็กชายนพอนันต์  ชินชาด
 
1. นายทองคำ  ภานุรักษ์
2. นางชลิดา  จันทะแสง
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายธีระวัฒน์   ปุริตัง
2. เด็กชายธีระเดช   ธีระเดช สมบัวคู
3. เด็กชายสหรัฐ  อุตส่าห์
 
1. นางณัฏฐนันท์   พิมพ์พันธุ์
2. นางพิสมัย   ปัตตายะโส
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ปะมาถา
2. เด็กชายนันทพงศ์  อุปโก
3. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  มะลาศรี
 
1. นางทิพย์รัตน์  ทุมา
2. นางสาวพรศิริ  ปักกุนนัน
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายปุณณวิช  วังขุย
2. เด็กชายสุขสันต์  อรรสุวรรณ์
 
1. นางสาวศุภราภรณ์  ศรีโนรินทร์
2. นายบุญส่ง  เชื่อนิตย์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายสุทธิลักษณ์  คานแก้ว
2. เด็กชายเกริกก้อง  กางโสภา
 
1. นางสาวธณิชา  แก้วลาด
2. นางสาวณาวีร์นัฐ  แคนถา
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  บุญลัด
2. เด็กหญิงประภัสสร  พรลำเดช
3. เด็กหญิงอรทัย  นิสังรัมย์
 
1. นางปิยวรรณ  สิงห์ชุม
2. นางสาววรรณเพ็ญ  แดงสีบัว
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 1. เด็กชายธนดล  ปะวะเส
2. เด็กหญิงนภัสกร  ประทุมตรี
3. เด็กชายนิรัตน์ศรัย  ปราเทือง
 
1. นางสาวนิติยา  บุญตาแสง
2. นางมณีรัตน์  พนาดร
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กหญิงโสภิตสุดา  สร้อยสูงเนิน
 
1. นายสุระชัย  ภูกาเมฆ
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายพีระพงษ์  มากหมู่
 
1. นางสาวทองพันธ์  ศิลารัตน์
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 1. เด็กชายทศพล  เห็มไธสง
 
1. นายชาญชัย  ศรีเวียง
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายวรรณศักดิ์  ไชยศรีรักษ์
 
1. นายบอล  ดาษดื่น
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายพงศภัค  ชาลุน
 
1. นายจักรพันธ์  แสนสุข
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายธนากรณ์  เหล็กสี
 
1. นางฉวี  จันทร์พล
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายเดชสิทธิ์  วรรณโสภา
 
1. นายยุทธศักดิ์  วิชานนท์
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงคันธมาทน์  พึ่งวาน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทะสะ
3. เด็กชายชินกร  วงจักร
4. เด็กหญิงญาณินท์  แก้วบุตรสา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์จันทา
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่างเกวียน
7. เด็กหญิงดวงใจ  หินไชยศรี
8. เด็กหญิงทักษิณา  เชาระกำ
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทะนุย
10. เด็กชายธีระพัฒน์  กัตโร
11. เด็กหญิงปภัสรา  คุณารักษ์
12. เด็กหญิงพรชิตา  พันธุ์อุทัย
13. เด็กหญิงพัชราภา  ศิริแก้วเลิศ
14. เด็กชายภานุพงษ์  ผ่องลุนหิต
15. เด็กหญิงวรรณวิภา  ฉิมงาม
16. เด็กหญิงวรัญญา  กัตโร
17. เด็กชายวาสุพัฒน์  รัดจันทอง
18. เด็กหญิงวิภาวดี  ชุดไธสง
19. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จุลหงษ์
20. เด็กชายสมหวัง  สันตะวัน
21. เด็กหญิงสุนันทา  ทองพันธ์
22. เด็กหญิงสุภาพร  สารรักษ์
23. เด็กหญิงสุภาวดี  เขมะรัง
24. เด็กหญิงสุวิมล  เสริฐวาสนา
25. เด็กชายอดิศร  สุทธิสม
26. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยโม
27. เด็กหญิงอรวรรณ  สายสุข
28. เด็กหญิงอัญชรี  สีทน
29. เด็กชายอานุภาพ  กัตโร
30. เด็กชายเจษฎา  นันทะสี
 
1. นางธัญทิพย์  อัครเอกนิธิภัทร์
2. นางกิตติวรรณ  เชาระกำ
3. นางดวงสมร  รัดจันทอง
4. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
5. นางแสงเดือน  อันทะลัย
6. นางสาวสุพัตรา  สมิน
7. นางสาวปัทมา  เพ็งมูล