สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 9 25 17
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 14 28 22
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 12 20 18
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 12 21 16
5 006 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 7 11 10
6 007 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 1 1 1
7 010 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 8 13 11
8 013 โรงเรียนบ้านกุดบง 6 18 10
9 012 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 4 6 5
10 011 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 7 15 12
11 015 โรงเรียนบ้านคำจำปา 8 20 13
12 017 โรงเรียนบ้านคำตอยูง 0 0 0
13 018 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 16 41 27
14 016 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 4 13 7
15 014 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 2 3 3
16 022 โรงเรียนบ้านจับไม้ 5 8 8
17 025 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 22 59 39
18 026 โรงเรียนบ้านดงดาล 10 23 17
19 027 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 9 17 13
20 028 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 7 24 12
21 031 โรงเรียนบ้านตาลชุม 2 7 4
22 029 โรงเรียนบ้านต้อน 5 6 6
23 030 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 0 0 0
24 034 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 6 9 8
25 032 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 8 16 13
26 033 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 8 17 12
27 036 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 8 28 10
28 035 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 3 5 3
30 038 โรงเรียนบ้านนาดี 4 9 6
31 040 โรงเรียนบ้านนาตาล 3 8 5
32 039 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 2 3 3
33 042 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 5 18 10
34 041 โรงเรียนบ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง 0 0 0
35 046 โรงเรียนบ้านนายาง 12 44 24
36 047 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 2 4 3
37 048 โรงเรียนบ้านนาหนัง 18 35 28
38 049 โรงเรียนบ้านนาฮำ 14 37 25
39 043 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 1 1 1
40 044 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 25 50 32
41 045 โรงเรียนบ้านนาเมย 6 17 8
42 052 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 2 4 4
43 051 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขานามะเฮียว 0 0 0
44 050 โรงเรียนบ้านน้ำเป 6 9 8
45 057 โรงเรียนบ้านบัว 22 56 34
46 060 โรงเรียนบ้านปัก 5 7 5
47 059 โรงเรียนบ้านปักหมู 6 13 11
48 063 โรงเรียนบ้านผือ 52 103 75
49 064 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 25 91 47
50 069 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 5 9 7
51 070 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 18 22 22
52 072 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 7 23 14
53 073 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 4 10 6
54 074 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 5 14 9
55 076 โรงเรียนบ้านหนองคอน 2 4 4
56 079 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 5 49 15
57 080 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 6 10 10
58 081 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 11 6
59 082 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 5 11 8
60 083 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 3 2
61 084 โรงเรียนบ้านหนองหอย 15 39 27
62 086 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 22 64 39
63 077 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 8 19 11
64 075 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 3 6 3
65 078 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 1 3 2
66 085 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 1 1 1
67 087 โรงเรียนบ้านหนองแอก 9 17 11
68 090 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 1 6 3
69 088 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 5 15 10
70 089 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 2 8 5
71 023 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 34 50 44
72 024 โรงเรียนบ้านเซิม 26 59 40
73 071 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 6 3
74 091 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 9 11 10
75 092 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 0 0
76 058 โรงเรียนบ้านแบง 48 117 76
77 061 โรงเรียนบ้านแป้น 20 38 31
78 019 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 18 13
79 020 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 7 23 12
80 021 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 5 13 10
81 053 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 19 32 27
82 054 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 20 46 32
83 055 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 1 1
84 062 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 2 6 4
85 065 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 39 86 58
86 066 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
87 067 โรงเรียนบ้านโพนทัน 0 0 0
88 068 โรงเรียนบ้านโพนแพง 0 0 0
89 093 โรงเรียนบ้านใหม่ 6 11 9
90 095 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 3 7 5
91 097 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 0 0 0
92 098 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 11 18 16
93 099 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 18 66 35
94 100 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 18 65 32
95 102 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 2 3 3
96 104 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 42 72 59
97 105 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 6 8 6
98 106 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 48 131 80
99 108 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 5 9 8
100 112 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 30 49 44
101 005 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 4 11 6
102 096 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 27 44 39
103 094 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 4 16 8
104 101 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 33 109 61
105 008 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 7 16 8
106 009 โรงเรียนโนนฤๅษี 22 45 33
107 056 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 18 35 27
108 114 โรงเรียนปัญญาเพิ่มพูล 1 3 1
109 103 โรงเรียนสันติรักษ์ 6 13 8
110 110 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 3 3 3
111 111 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 27 151 59
112 113 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 9 24 15
113 107 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 11 18 14
114 109 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 3 23 8
รวม 1143 2763 1809
4572

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]