เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภัญญูู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
2 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
3 นายชารี แพนแสง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ กรรมการ
4 นายสมพงษ์ ปราบศัตรู ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ กรรมการ
5 นายสุรชัย ทินกระโทก ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ กรรมการ
6 นายธวัช ถาโท ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง กรรมการ
7 นายธวัชชัย รัตนติสร้อย ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว กรรมการ
8 นายเตียงทอง ชัยจันทา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง กรรมการ
9 นายพัชระ งามชัด ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล กรรมการ
10 นางสาวศิรินันท์ สิงห์ทิศ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี กรรมการ
11 นายอุดมสิน คำมุงคุณ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจารนคร กรรมการ
12 นายอุนาจ กองธรรม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ กรรมการ
13 นายธงชัย ภูชมศรี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง กรรมการ
14 นายชัยณรงค์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
15 นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
16 นางราตรี ฉันทพจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
17 นางฉวี ราชบุรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
18 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
19 นายตุ๊ จงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการ/เลขานุการ
20 นางรำเพย ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
21 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
22 นายชารี แพนแสง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
23 นายสมพงษ์ ปราบศัตรู ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
24 นายสุรชัย ทินกระโทก ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
25 นายธวัช ถาโท ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
26 นายธวัชชัย รัตนติสร้อย ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
27 นายเตียงทอง ชัยจันทา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
28 นายพัชระ งามชัด ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
29 นางสาวศิรินันท์ สิงห์ทิศ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
30 นายอุดมสิน คำมุงคุณ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจารนคร คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
31 นายอุนาจ กองธรรม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
32 นายธงชัย ภูชมศรี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง คณะกรรมการประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
33 นายตุ๊ จงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการ/เลขานุการ ประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
34 นางรำเพย ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ประสานงานระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
35 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
36 นายวิทยา ทวีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
37 นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
38 นายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
39 นายปรีชา หลักคำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
40 นายสมพงษ์ มหาโยธี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
41 นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
42 นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
43 นายตุ๊ จงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
44 นางรำเพย ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ กรรมการ/เลขานุการ การดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
45 นายตุ๊ จงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
46 นายวิทยา ทวีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
47 นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
48 นายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
49 นายปรีชา หลักคำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
50 นายสมพงษ์ มหาโยธี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
51 นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
52 นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
53 นางรำเพย ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
54 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประธานคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
55 นายอภิศร ทิพเสนา ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
56 นายธวัชชัย ธรรมขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแบง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
57 นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาด ครูโรงเรียนบ้านหาดสั่ง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
58 นายกิตติพงษ์ บูชากุล ครูโรงเรียนบ้านตัวอย่าง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
59 นางสาววชิราภรณ์ วงษ์พุทธา ครูโรงเรียนบ้านกุดบง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
60 นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล ครูโรงเรียนบ้านแป้น คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
61 นางสาวอัจฉรา หล้าคอม ครูธุรการโรงเรียนบ้านสร้างนางขาว คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
62 นางปิยฉัตร จิตรดี ครูโรงเรียนนาฮำ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
63 นายศรายุทธ โพนธาตุ ครูโรงเรียนบ้านนาทับไฮ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
64 นางสาวศิริรัตน์ ไชยมานันต์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงอาด คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
65 นายสุรชัย วงษ์ชมภู ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
66 นายชยพล โฆษิต ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
67 นายปรีชา ไชยดี ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ
68 นายวัชรพงษ์ พิมพ์มา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ/เลขานุการ ผู้ดูแลระบบ
69 นางสาวทวีพร สกุลอำมาตย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ดูแลระบบ
70 นายพิทยา บริจาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและผลงาน
71 นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและผลงาน
72 นายสมเกียรติ ประจันติ ครูโรงเรียนบ้านนาตาล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและผลงาน
73 นายวัชรพงษ์ พิมพ์มา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและผลงาน
74 นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและผลงาน
75 นางสาวมัทธิดา พงษืสุวรรณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและผลงาน/
76 นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
77 นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
78 นางสาวชัชฎา ตาลป่าหวาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
79 นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรรมการ/เลขานุการฝ่ายการเงิน
80 นายบุญเพ็ง วงษ์สิม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ประธานคณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
81 คณะครูโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
82 บุคคลากรโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
83 นายวิทยา ทวีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
84 นายอนุชิต บัวพุฒิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
85 นายปรีชา หลักคำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
86 นายสมพงษ์ มหาโยธี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
87 นายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
88 นายสามารถ ไตรฆ้อง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
89 นายสุทัศน์ ทับทอง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
90 นายอุทัย พรมเทศ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
91 นายไพฑูรย์ บริจาค ครูโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ/เลขานุการ สถานที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
92 นายพิทยา บริจาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง ประธานคณะกรรมการสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
93 นายพิทยา บริจาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง ประธานคณะกรรมการสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
94 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวัดหลวง โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
95 นางเรืองสิน โสภาเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
96 นางสมปอง สลาพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
97 นางศิริพล ศิริมงคล ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
98 นางนงเยาว์ สุนาคราช ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
99 นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
100 นายสมรชัย ศรีสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
101 นายศุภกิจ ราชบุรี ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
102 นางสาวนวลสวาท สุวรรณรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
103 นางเพ็ญศรี มีฮาตร์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
104 นายไชยา บุตรศรี ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
105 นางสาวศิรินงค์ ชุมเเวงวาปี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
106 นางสาวสุณีย์ เมยดง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมสถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
107 นายสมรชัย ศรีสุพรรณ โรงเรียนบ้านวัดหลวง กรรมการ/เลขานุการ สถานที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง
108 นายวัชรพงษ์ พิมพ์มา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดูแลระบบ
109 นางรำเพย ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]