สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 40 5 2 1 47
2 บ้านผือ 34 6 8 2 48
3 บ้านแบง 34 6 4 3 44
4 สุทธสิริโสภา 32 3 1 4 36
5 บ้านโพธิ์ 26 4 2 2 32
6 เวทีราษฎร์บำรุง 26 4 1 2 31
7 อนุบาลรัตนบัณฑิต 24 3 0 0 27
8 บ้านเชียงอาด 23 8 1 1 32
9 อนุบาลหนองควาย 23 4 1 1 28
10 เฝ้าไร่วิทยา 20 3 3 1 26
11 บ้านพระบาทนาหงส์ 19 2 1 2 22
12 บ้านนาเพียงใหญ่ 17 3 0 1 20
13 บ้านวัดหลวง 16 1 0 1 17
14 บ้านบัว 15 6 0 1 21
15 บ้านโนนสะอาด 15 3 1 1 19
16 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 14 2 1 1 17
17 บ้านโนนสวรรค์ 13 5 0 0 18
18 บ้านหนองหอย 13 1 1 0 15
19 บ้านนาฮำ 13 0 0 0 13
20 บ้านเซิม 12 8 3 3 23
21 บ้านหนองอั้ว 12 3 3 1 18
22 บ้านบัณฑิตน้อย 12 3 1 2 16
23 บ้านแป้น 11 3 2 4 16
24 รสลินคัคณางค์ 11 0 0 0 11
25 ชุมชนบ้านชุมช้าง 10 2 1 1 13
26 บ้านดงกำพี้ 9 7 0 3 16
27 ชุมชนบ้านปากสวย 9 3 0 0 12
28 บ้านคำปะกั้ง 9 2 2 3 13
29 บ้านนายาง 9 1 0 1 10
30 บ้านดงดาล 9 0 0 1 9
31 บ้านนาหนัง 8 2 3 2 13
32 บ้านท่าคำบง 8 0 0 0 8
33 โนนฤๅษี 7 5 2 2 14
34 บ้านหนองแอก 7 2 0 0 9
35 อนุบาลเธียรวนนท์ 7 1 2 1 10
36 บ้านดงสระพัง 7 1 1 0 9
37 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 7 1 0 4 8
38 บ้านกลุ่มพัฒนา 7 1 0 0 8
39 บ้านท่าหนองพันทา 6 2 0 0 8
40 บ้านคำจำปา 6 1 0 1 7
41 บ้านนาคำมูลชมภูพร 6 1 0 1 7
42 บ้านปักหมู 6 0 0 0 6
43 บ้านหนองเค็ม 5 2 1 0 8
44 บ้านดอนเหมือด 5 1 1 0 7
45 บ้านน้ำเป 5 1 0 0 6
46 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 5 1 0 0 6
47 กุดแคนโนนมันปลา 4 2 2 1 8
48 บ้านโคกกลาง 4 2 0 0 6
49 บ้านสร้างนางขาว 4 2 0 0 6
50 บ้านจับไม้ 4 1 0 0 5
51 บ้านนาทับไฮ 4 1 0 0 5
52 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
53 อนุบาลนิคมเปงจาน 4 1 0 0 5
54 บ้านใหม่ 4 0 2 0 6
55 บ้านหนองวัวชุม 4 0 0 0 4
56 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 4 0 0 0 4
57 รุจีจินตกานนท์ 3 6 5 3 14
58 อนุบาลอรวรรณ 3 3 2 1 8
59 บ้านเหล่าต่างคำ 3 3 1 2 7
60 โนนยางดอนเม็ก 3 2 2 0 7
61 สันติรักษ์ 3 2 1 0 6
62 หมู่บ้านตัวอย่าง 3 2 0 1 5
63 บ้านต้อน 3 1 1 0 5
64 บ้านโคกถ่อนวิทยา 3 1 0 1 4
65 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 3 1 0 1 4
66 บ้านห้วยน้ำเย็น 3 0 0 1 3
67 ป่าไม้อุทิศ 8 3 0 0 0 3
68 บ้านหนองแก้ว 3 0 0 0 3
69 บ้านนาตาล 3 0 0 0 3
70 บ้านหนองบัวเงิน 2 2 1 1 5
71 บ้านหนองกุ้ง 2 2 1 0 5
72 บ้านกุดบง 2 2 1 0 5
73 บ้านกุดแกลบ 2 2 0 0 4
74 บ้านนาดี 2 1 1 0 4
75 เตชะไพบูลย์ 1 2 1 1 0 4
76 บ้านคำเจริญ 2 1 0 0 3
77 อนุบาลภัทรมน 2 1 0 0 3
78 บ้านนาชุมช้าง 2 1 0 0 3
79 บ้านหนองยาง 2 1 0 0 3
80 บ้านโปร่งสำราญ 2 0 0 0 2
81 บ้านคำโคนสว่าง 2 0 0 0 2
82 บ้านตาลชุม 2 0 0 0 2
83 บ้านนิคมดงบัง 2 0 0 0 2
84 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1 3 2 1 6
85 บ้านก่องขันธ์ 1 2 3 1 6
86 บ้านนาเมย 1 2 2 0 5
87 บ้านโคกหัวภู 1 1 3 0 5
88 บ้านสามัคคีชัย 1 1 1 1 3
89 บ้านปัก 1 1 0 3 2
90 บ้านนาสิงห์ 1 1 0 0 2
91 อนุบาลเฝ้าไร่ 1 0 1 0 2
92 บ้านห้วยเปลวเงือก 1 0 0 1 1
93 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 0 0 1 1
94 บ้านหาดสั่ง 1 0 0 0 1
95 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 0 1
96 บ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0 0 1
97 นิคมเจริญชัย 1 0 0 0 1
98 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
99 ปัญญาเพิ่มพูล 1 0 0 0 1
100 สนธิราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
101 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองแหวน 0 1 0 0 1
103 บ้านหนองคอน 0 0 1 1 1
104 บ้านหนองหลวง 0 0 0 1 0
รวม 755 183 83 76 1,021