สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแบง 34 6 4 3 44
2 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 32 5 2 1 39
3 สุทธสิริโสภา 28 2 1 4 31
4 บ้านผือ 27 6 8 2 41
5 บ้านโพธิ์ 25 4 2 2 31
6 เวทีราษฎร์บำรุง 25 4 1 2 30
7 เฝ้าไร่วิทยา 20 3 3 1 26
8 อนุบาลรัตนบัณฑิต 20 2 0 0 22
9 บ้านเชียงอาด 19 8 1 1 28
10 บ้านพระบาทนาหงส์ 19 2 1 2 22
11 อนุบาลหนองควาย 17 3 1 1 21
12 บ้านบัว 15 6 0 1 21
13 บ้านโนนสะอาด 15 3 1 1 19
14 บ้านนาเพียงใหญ่ 15 3 0 1 18
15 บ้านวัดหลวง 13 1 0 1 14
16 บ้านนาฮำ 13 0 0 0 13
17 บ้านโนนสวรรค์ 12 5 0 0 17
18 บ้านหนองอั้ว 12 3 3 1 18
19 บ้านบัณฑิตน้อย 12 2 1 2 15
20 รสลินคัคณางค์ 11 0 0 0 11
21 บ้านหนองหอย 10 1 1 0 12
22 บ้านเซิม 9 7 3 3 19
23 บ้านดงกำพี้ 9 7 0 3 16
24 บ้านแป้น 9 3 2 4 14
25 บ้านคำปะกั้ง 9 2 2 3 13
26 บ้านนายาง 9 1 0 1 10
27 บ้านดงดาล 9 0 0 1 9
28 โนนฤๅษี 7 5 2 2 14
29 ชุมชนบ้านชุมช้าง 7 2 1 1 10
30 บ้านดงสระพัง 7 1 1 0 9
31 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 7 1 0 4 8
32 บ้านท่าหนองพันทา 6 2 0 0 8
33 บ้านหนองแอก 6 2 0 0 8
34 บ้านนาหนัง 6 1 3 2 10
35 อนุบาลเธียรวนนท์ 6 1 2 1 9
36 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 6 1 1 1 8
37 บ้านคำจำปา 6 1 0 1 7
38 บ้านนาคำมูลชมภูพร 6 1 0 1 7
39 บ้านกลุ่มพัฒนา 6 1 0 0 7
40 บ้านท่าคำบง 6 0 0 0 6
41 บ้านปักหมู 6 0 0 0 6
42 บ้านหนองเค็ม 5 2 1 0 8
43 บ้านดอนเหมือด 5 1 1 0 7
44 บ้านน้ำเป 5 1 0 0 6
45 บ้านโคกกลาง 4 2 0 0 6
46 บ้านสร้างนางขาว 4 2 0 0 6
47 บ้านจับไม้ 4 1 0 0 5
48 บ้านนาทับไฮ 4 1 0 0 5
49 บ้านใหม่ 4 0 2 0 6
50 บ้านหนองวัวชุม 4 0 0 0 4
51 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 4 0 0 0 4
52 อนุบาลอรวรรณ 3 3 2 1 8
53 บ้านเหล่าต่างคำ 3 3 1 2 7
54 ชุมชนบ้านปากสวย 3 3 0 0 6
55 กุดแคนโนนมันปลา 3 2 2 1 7
56 โนนยางดอนเม็ก 3 2 2 0 7
57 สันติรักษ์ 3 2 1 0 6
58 บ้านโคกถ่อนวิทยา 3 1 0 1 4
59 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 3 1 0 1 4
60 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 3 1 0 0 4
61 บ้านห้วยน้ำเย็น 3 0 0 1 3
62 ป่าไม้อุทิศ 8 3 0 0 0 3
63 บ้านหนองแก้ว 3 0 0 0 3
64 บ้านนาตาล 3 0 0 0 3
65 บ้านหนองกุ้ง 2 2 1 0 5
66 บ้านกุดบง 2 2 1 0 5
67 หมู่บ้านตัวอย่าง 2 2 0 1 4
68 บ้านกุดแกลบ 2 2 0 0 4
69 บ้านนาดี 2 1 1 0 4
70 บ้านคำเจริญ 2 1 0 0 3
71 อนุบาลภัทรมน 2 1 0 0 3
72 บ้านนาชุมช้าง 2 1 0 0 3
73 บ้านหนองยาง 2 1 0 0 3
74 อนุบาลนิคมเปงจาน 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองบัวเงิน 2 0 1 1 3
76 เตชะไพบูลย์ 1 2 0 1 0 3
77 บ้านคำโคนสว่าง 2 0 0 0 2
78 บ้านตาลชุม 2 0 0 0 2
79 บ้านนิคมดงบัง 2 0 0 0 2
80 รุจีจินตกานนท์ 1 6 5 3 12
81 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1 3 2 1 6
82 บ้านก่องขันธ์ 1 2 3 1 6
83 บ้านนาเมย 1 2 2 0 5
84 บ้านโคกหัวภู 1 1 3 0 5
85 บ้านสามัคคีชัย 1 1 1 1 3
86 บ้านปัก 1 1 0 3 2
87 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
88 บ้านต้อน 1 1 0 0 2
89 บ้านนาสิงห์ 1 1 0 0 2
90 อนุบาลเฝ้าไร่ 1 0 1 0 2
91 บ้านห้วยเปลวเงือก 1 0 0 1 1
92 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 0 0 1 1
93 บ้านหาดสั่ง 1 0 0 0 1
94 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 0 1
95 บ้านโปร่งสำราญ 1 0 0 0 1
96 นิคมเจริญชัย 1 0 0 0 1
97 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
98 ปัญญาเพิ่มพูล 1 0 0 0 1
99 สนธิราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
100 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองแหวน 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองคอน 0 0 1 1 1
103 บ้านหนองหลวง 0 0 0 1 0
รวม 667 173 82 76 998