สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 13 5 4 22 32 5 2 1 39
2 บ้านแบง 12 10 10 32 34 6 4 3 44
3 เฝ้าไร่วิทยา 12 8 2 22 20 3 3 1 26
4 เวทีราษฎร์บำรุง 11 6 3 20 25 4 1 2 30
5 อนุบาลรัตนบัณฑิต 11 2 4 17 20 2 0 0 22
6 สุทธสิริโสภา 9 7 5 21 28 2 1 4 31
7 บ้านนาฮำ 9 3 0 12 13 0 0 0 13
8 บ้านผือ 7 6 8 21 27 6 8 2 41
9 บ้านโพธิ์ 7 3 6 16 25 4 2 2 31
10 บ้านพระบาทนาหงส์ 6 6 2 14 19 2 1 2 22
11 บ้านโนนสะอาด 6 4 0 10 15 3 1 1 19
12 บ้านโนนสวรรค์ 4 7 0 11 12 5 0 0 17
13 บ้านนาเพียงใหญ่ 4 6 3 13 15 3 0 1 18
14 รสลินคัคณางค์ 4 3 3 10 11 0 0 0 11
15 อนุบาลหนองควาย 4 1 4 9 17 3 1 1 21
16 บ้านนายาง 4 0 2 6 9 1 0 1 10
17 บ้านจับไม้ 4 0 0 4 4 1 0 0 5
18 บ้านดงกำพี้ 3 3 0 6 9 7 0 3 16
19 บ้านเชียงอาด 2 6 2 10 19 8 1 1 28
20 บ้านบัณฑิตน้อย 2 3 1 6 12 2 1 2 15
21 อนุบาลเธียรวนนท์ 2 2 0 4 6 1 2 1 9
22 โนนฤๅษี 2 1 2 5 7 5 2 2 14
23 บ้านน้ำเป 2 1 1 4 5 1 0 0 6
24 กุดแคนโนนมันปลา 2 1 1 4 3 2 2 1 7
25 บ้านท่าหนองพันทา 2 1 0 3 6 2 0 0 8
26 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 2 0 3 5 6 1 1 1 8
27 บ้านกลุ่มพัฒนา 2 0 0 2 6 1 0 0 7
28 บ้านนาทับไฮ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
29 บ้านคำปะกั้ง 1 5 4 10 9 2 2 3 13
30 บ้านบัว 1 4 5 10 15 6 0 1 21
31 บ้านวัดหลวง 1 2 4 7 13 1 0 1 14
32 รุจีจินตกานนท์ 1 2 2 5 1 6 5 3 12
33 บ้านเซิม 1 2 1 4 9 7 3 3 19
34 บ้านท่าคำบง 1 2 1 4 6 0 0 0 6
35 บ้านหนองอั้ว 1 1 5 7 12 3 3 1 18
36 บ้านปักหมู 1 1 2 4 6 0 0 0 6
37 บ้านหนองวัวชุม 1 1 2 4 4 0 0 0 4
38 อนุบาลอรวรรณ 1 1 1 3 3 3 2 1 8
39 บ้านหนองหอย 1 1 0 2 10 1 1 0 12
40 ป่าไม้อุทิศ 8 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านนาดี 1 1 0 2 2 1 1 0 4
42 บ้านสามัคคีชัย 1 1 0 2 1 1 1 1 3
43 บ้านหนองแอก 1 0 1 2 6 2 0 0 8
44 บ้านคำจำปา 1 0 1 2 6 1 0 1 7
45 สันติรักษ์ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
46 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
47 อนุบาลภัทรมน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
48 เตชะไพบูลย์ 1 1 0 0 1 2 0 1 0 3
49 บ้านคำโคนสว่าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านตาลชุม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านหาดสั่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านโปร่งสำราญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านแป้น 0 4 1 5 9 3 2 4 14
55 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 0 3 2 5 7 1 0 4 8
56 ชุมชนบ้านชุมช้าง 0 2 3 5 7 2 1 1 10
57 บ้านดงสระพัง 0 2 2 4 7 1 1 0 9
58 บ้านดอนเหมือด 0 2 1 3 5 1 1 0 7
59 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 1 3 4 0 0 0 4
60 บ้านดงดาล 0 1 2 3 9 0 0 1 9
61 บ้านหนองแก้ว 0 1 2 3 3 0 0 0 3
62 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
63 บ้านนาตาล 0 1 1 2 3 0 0 0 3
64 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 0 1 1 2 1 3 2 1 6
65 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
66 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
67 ชุมชนบ้านปากสวย 0 1 0 1 3 3 0 0 6
68 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 1 0 1 3 0 0 1 3
69 บ้านหนองกุ้ง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
70 หมู่บ้านตัวอย่าง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
71 บ้านนาชุมช้าง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
73 อนุบาลนิคมเปงจาน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านก่องขันธ์ 0 1 0 1 1 2 3 1 6
75 บ้านนาเมย 0 1 0 1 1 2 2 0 5
76 อนุบาลเฝ้าไร่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านนาคำมูลชมภูพร 0 0 3 3 6 1 0 1 7
79 บ้านหนองเค็ม 0 0 2 2 5 2 1 0 8
80 บ้านนาหนัง 0 0 1 1 6 1 3 2 10
81 บ้านเหล่าต่างคำ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
82 บ้านโคกถ่อนวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 1 4
83 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 1 1 2 0 1 1 3
84 บ้านสร้างนางขาว 0 0 0 0 4 2 0 0 6
85 บ้านใหม่ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
86 โนนยางดอนเม็ก 0 0 0 0 3 2 2 0 7
87 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
88 บ้านกุดบง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
89 บ้านกุดแกลบ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
90 บ้านนิคมดงบัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 บ้านโคกหัวภู 0 0 0 0 1 1 3 0 5
92 บ้านปัก 0 0 0 0 1 1 0 3 2
93 บ้านต้อน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 บ้านนาสิงห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 นิคมเจริญชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 ปัญญาเพิ่มพูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 สนธิราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองแหวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองคอน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
103 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 175 153 122 450 667 173 82 76 922