รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  จันทร์ดี
 
1. นางปราณี  พาโส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชิตวัน  ชำนาญมะเริง
 
1. นางมลิดา  ดลเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนพิมพ์
 
1. นางปราณี  พาโส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงสุณฐา  พาสัญจร
 
1. นางสาวสายสุดา  เสียวเสียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฤๅษี 1. เด็กหญิงกันยา  ถนอมมาก
 
1. นายสุชาติ  พรมบุบผา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงพรรณนารา  หวันเสนา
 
1. นางธัญลักษณ์  ชัยรัติเศรษฐกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงสีอ่อน
 
1. นางสาวจันจิรา  ภูพวก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนบัว
 
1. นางสาวสาวิตรี  อเวรา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วสมศรี
 
1. นางประเทือง  กองธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ระบาเลิศ
 
1. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพัลลภา  เข่งโต้ว
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ธาตุวิสัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  บุญริ้ว
2. เด็กหญิงมัตติกา  ผ่านพิเคราะห์
3. เด็กหญิงโสรญา  วงคำจันทร์
 
1. นางมยุรี  นางาม
2. นางสำลี  ชาตินิล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชรัญญา   ชาวสวย
2. เด็กหญิงภัทรพร  พิสัยสุข
3. เด็กหญิงอรกวี  เที่ยงจิต
 
1. นางศุภณิชา  วุฒิชาติ
2. นางมลิดา  ดลเอี่ยม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลดสีดา
2. เด็กหญิงปวีณา  ธรรมวิเศษ
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองคำ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อุราชา
2. นายเสรี  ทองคำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พงษ์สระพัง
2. เด็กหญิงอฐิตา  บุตรสาคำ
 
1. นางแจ่มจันทร์  ศรีระวงศ์
2. นางสาวสงวน  เรียงพรม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงธัญญพร  ทองไทย
2. เด็กหญิงมินตญาวดี  ภูจำปี
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
2. นางบุญเรือง  ภาโส
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชินผล
2. เด็กหญิงศุวมาศ  แสงตะวัน
 
1. นางพิสมัย  กองธรรม
2. นางมุณภา  หล่าเพีย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์ดี
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ธาตุวิสัย
2. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กหญิงจริยา   ตุรินทร
 
1. นางสาวอาริยา   มีศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 1. เด็กชายภาคิน  ดาสา
 
1. นางสาวธิราพร  เสาสูงยาง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายคงกระพันธ์  มหาสมบัติ
 
1. นางสาวอารียา  ชิดตะคุ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนภูมิ  วงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงนภัสภรณ์  แสนโคตร
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินกง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด
2. นางดารุณี  สะตะ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายชัยธนัจ  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงผกามาศ  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  บุญลอด
 
1. นางปิยฉัตร  จิตรดี
2. นางสาวชลลดา  เรืองศักดิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  จิรฐานิด
2. เด็กหญิงพรรณวดี  ทุ่งจันทร์
3. เด็กหญิงพิริญญา  พรมมิ
 
1. นางสมจิต  สีหามาตย์
2. นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงดุจดาว  ชาวประสา
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สิงห์ขรอาด
3. เด็กหญิงอนันชนก  อำไพร
 
1. นางปิยฉัตร  จิตรดี
2. นางสาวภาวิณี  บุตรวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงมาลิษา  ทัศนัส
2. เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นวิเศษ
 
1. นางสมจิต  สีหามาตย์
2. นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชลนิชา  แสนณรงค์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ใจบุรี
 
1. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
2. นายเกษม  หอมทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญเรือง
 
1. นายวิทวัตร  หลักคำพันธ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงมธุรดา  หล่าเพีย
 
1. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำอินทร์วงค์
 
1. นายประชารักษ์  อุประโคตร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คาดพันโน
2. เด็กหญิงปริชญา  วรรณเจริญ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
2. นายวิทวัตร  หลักคำพันธ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูตีอัติ
2. เด็กชายอติชาต  พินิจกุล
 
1. นางสาวเยาวพา  สาครเจริญ
2. นายชนะ  สุทธิประภา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธัญพร  พฤคณา
 
1. นายต่อศักดิ์  แสงวงค์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  สิงทิศ
 
1. นางสุดาทิพย์  สนั่นเอื้อ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกริ่งฟ้า  สีอุ่น
2. เด็กชายธนพล  บดมนทิน
3. เด็กชายสุบรร  จันทร์พงษ์
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  ประสงสุข
2. นายจุรินทร์  จุดโต
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทะจร
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เนื้อนิ่ม
3. เด็กชายเจษฎา  หมื่นสาย
 
1. นายจุรินทร์  จุดโต
2. นางสาวแจ่มจันทร์  ประสงสุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  ทองหล่ำ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ชูตรี
3. เด็กชายศรันยภัทร  ป้อมเชียงพิณ
 
1. นางสาวนาตยา  แก้วดี
2. นายศิวดล  ศรีกลัด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงสุนิษา  นิลเกตุ
2. เด็กหญิงเกวลิน  กุบแก้ว
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  จันทรเสนา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ศรีเวียงธวัช
2. นางอุไรวรรณ  ชินวงษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธิดานันท์  ผิวเงิน
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  กิติอาษา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  หอกระโทก
 
1. นางรินทร์ลภัส  ตั้งสมบัติสันติ
2. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงฎารุณี  สีสร้อยพร้าว
2. เด็กหญิงนริศรา  สุวรรณเพชร
3. เด็กหญิงยุพิน  ชุมแสง
 
1. นายศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน
2. นางอัมรา  มั่งมี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  เขตชมภู
2. เด็กหญิงปุณสุวีร์  ภัทรวัฒน์กุล
3. เด็กหญิงพิชยา  ชาลี
 
1. นายอรรถพล  มาตย์สุริย์
2. นางรุ่งพิศ  เกตุคำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงปภัสสร  นาคเสน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิกมล
 
1. นางสาวมาลาตี  ขันตี
2. นางสาวอโนชา  นามกอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ภูเงิน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พลอยสมบูรณ์
 
1. นายนิกร  ผาบจุงกุง
2. นายวิชิต  เทพไทยา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายวายุวัชร  รัตนทิพย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนยาง
 
1. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
2. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ชาลี
2. เด็กชายวรัญญู  ปัญญาคำ
 
1. นายนิยม  จำปาศรี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายภัทธพงษ์  ศิริวัฒนกุล
2. เด็กชายศุภกร  จำปี
 
1. นางอุไรวรรณ  ชินวงษ์
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีเวียงธวัช
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฤๅษี 1. เด็กชายปกรณ์  แก้วนารี
2. เด็กชายปริญญา  สมบูรณ์
 
1. นายพิเชษฐ์  ศรีสุระ
2. นางจริยา  ม่วงจันทึก
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายสุทธินันท์  โพธิ์เกตุ
2. เด็กชายโกวิท  ตรีพบ
 
1. นายศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน
2. นางอัมรา  มั่งมี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายจิระยุทธ  สุดษาน
2. เด็กชายเอกราช   พาฤทธิ์
 
1. นายศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน
2. นางอัมรา  มั่งมี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 1. เด็กชายชนะวัฒน์  เพียรทาหนอง
2. เด็กหญิงพรรณนารา  มูลราช
3. เด็กหญิงพรรวลัย  มียิ้ม
4. เด็กหญิงวนิดา  ภูกิ่งเดือน
5. เด็กหญิงอัญณิตา  สุขรี่
 
1. นางสาวธิดา  วังคำ
2. นางประภาศรี  จูมพิลา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  นามวงษา
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  มะธิตา
3. เด็กหญิงปริศนา  ศรีชมภู
4. เด็กหญิงลักษ์คณา  พรมแสง
5. เด็กชายเกษมพล  จันทร์บุรี
 
1. นางสาวพัชรานุช  บ้งชมโพธิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  พวงทวี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจีระนันท์   ศรีวารมย์
2. เด็กหญิงปณิดา  ผาละนัด
3. เด็กหญิงพรพรรณ   พัตรสิงห์
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เคียนศรี
5. เด็กหญิงรติมา  สิมพิบูลย์
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวมิรัญตรี  ทำนิล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายชานน  โกสาแสง
2. เด็กหญิงนราทิพย์  มากมูล
3. เด็กหญิงพีชญ์ญาดา  นามศักดิ์
4. เด็กหญิงเก็จมณี  ภูบุญคง
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เจ็กพู่
 
1. นางสาวลัดดา  โตนา
2. นางสาววิราวัลณ์  นันตะนู
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แดงน้อย
2. เด็กหญิงณภัทร  หอมระหัส
3. เด็กชายปรเมต  ปัญจาคะ
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บัวใหญ่
5. เด็กหญิงอนุตรีย์  กอแก้ว
 
1. นางอรุณ  ศรีภักดี
2. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันไทย
2. เด็กหญิงชนิตา  ผางน้ำคำ
3. เด็กหญิงบุสดี   แก่นวงศ์
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พารุกา
5. เด็กหญิงศศินา  ภูเพียงใจ
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
2. นางอรุณ  ศรีภักดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำจำปา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตรติราช
2. เด็กชายณัฐวุฒ  ศรีบุตร
3. เด็กหญิงปาริตา  เสนนอก
4. เด็กหญิงพรพิมล  ตรีกุล
5. เด็กชายรัฐภูมิ  คนกลาง
 
1. นายนิกรณ์  ดาหอม
2. นางสาวกานดา  รสโสดา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปรีชา  ทิวาพัฒน์
2. เด็กชายพีรพล  นามวงค์ษา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  นนท์สุรัตน์
4. เด็กชายศิริเชษฐ์   นาศฤงคาร
5. เด็กชายอัศกวิน   แก้วมงคล
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกณิส  สร้อยมี
2. เด็กชายจักริน  มูลปัง
3. เด็กหญิงชลธิชา  คงประพัฒน์
4. เด็กชายชินวัตร  สีทาพุฒ
5. เด็กชายณัฐพล  สุกรรณ์
6. เด็กชายธนนันท์   กองมี
7. เด็กชายธวัชชัย   ผาละนัด
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฑีฑาวงศ์
9. เด็กชายธีรพงษ์  รัตนประเสริฐ
10. เด็กชายปรีติยาธรณ์  ตางจงราช
11. เด็กหญิงปิยาออน  ศรีธงชัย
12. เด็กชายวีรภัทร  รักษาบุญ
13. เด็กหญิงศศิธร  มีชาติ
14. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองคำ
15. เด็กหญิงสริดา  ธรรมวิเศษ
16. เด็กชายสาธร  ทองภูมิเดือน
17. เด็กหญิงสุกัญญา   สีทาพุฒ
18. เด็กชายสุริยา  คณะวงษ์
19. เด็กหญิงสุวรรณา  เพิ่มพร
20. เด็กหญิงอุมาพร  สมาธิ
 
1. นายจันสวาท  สายืน
2. นายเสรี  ทองคำ
3. นางสิรินาถ  ทองคำ
4. นางสาววิไลลักษณ์  อุราชา
5. นางสาวมิรัญตรี  ทำนิล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1. เด็กหญิงวริศรา  บำรุงภักดี
 
1. นายนรินทร์  วงษ์สา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคำบง 1. เด็กหญิงอภิญญา  หอมอ่อน
 
1. นางขวัญใจ  จันทวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงทศพร  เดืื่อทุ่ง
 
1. นางสาวโสภา  บูรณะพล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงนงค์นภัทร  ลือเรื่อง
2. เด็กชายไววิทย์  แก่นวงศ์
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางสาวภักจิต  ดวงอาสงค์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ชินวงศ
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิมะลี
2. เด็กชายจิรายุทธ  สีพระลาน
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางสุธิดา  มาตรา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เศษภักดิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นารีหวานดี
3. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเสริฐ
4. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์ศรีไมล์
5. เด็กหญิงวรรณวรา  ปุตุธรรม
6. เด็กหญิงสิริวิมล  ซุ่นเส้ง
7. เด็กหญิงสุธาศินี  ธรรมรักษ์
8. เด็กหญิงอรปรียา  ชัยชนะอุดมกุล
9. เด็กหญิงเขมจิรา  โอตาคาร
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองนันท์ตรี
 
1. นางสาวมัสยา  สมพันธ์
2. พระครูอาจร์  บุญกิจจาภิรม
3. นางวาสนา  พิลาสุทธิ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สมงาม
3. เด็กหญิงณัฐนรี  เวณุโกเศศ
4. เด็กหญิงดวงนภา  สัพโส
5. เด็กหญิงนภัสสรา  ช้างดำ
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้ววงค์
7. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญอภัย
8. เด็กหญิงอรวรรณ  มุกช้าง
9. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไตรยสุทธิ์
10. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  เวียงสิมมา
 
1. นางภัทราวดี  แก้วจันทร์
2. นางสาวอภิญญา  นิรานนท์
3. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 1. เด็กหญิงจิราภา  กุลต้น
2. เด็กหญิงดารากาญจน์  หาญชัย
3. เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเหม
4. เด็กหญิงนภัทรสร  น้ำใส
5. เด็กหญิงพรนภัส  ประดิษศิล
6. เด็กหญิงพรนภัส  ทึกชนชนะ
7. เด็กหญิงพัณณนันท์  เวียงคำ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  ร่มเย็น
9. เด็กหญิงสไบทิพย์  ศรีหนองโคตร
10. เด็กหญิงเมทิตา  ทองสนิท
 
1. นายสุพรรณ  ทาเภา
2. นางสุพรรษา  ทาเภา
3. นางสาวอมร  วาระสิทธิ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ดวงตา
2. เด็กหญิงภัสสร  สิงห์คำมา
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ภูนา
4. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะโชติ
5. เด็กหญิงสุขธิดา  ไชยรบ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สารบรรณ
7. เด็กหญิงสุนิสา  เค้าเหลือง
8. เด็กหญิงสุวิมล  บุดดา
9. เด็กหญิงอนันตา  อินตาป็อก
10. เด็กหญิงอรทัย  ยุทธยศ
 
1. นางสาวพิศมัย  สารบรรณ
2. นางสาวภาวิณี  บุตรวงศ์
3. นางสาวสุภัคกุล  นามโส
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายคุณากร  อินสร้อย
2. เด็กชายจักรภพ  ตันกันยา
3. เด็กชายนวพรรษ  สีหา
4. เด็กชายพงษพัฒน์  ยามดี
5. เด็กชายศุภกิจ  เตนาวงศ์
6. เด็กชายสหัสนัยน์  ภูหัดสวน
7. เด็กชายเจษฎา  สาริกา
8. เด็กชายเมฆสวรรค์  นามวงศ์
 
1. นายนัฐพงษ์  วิชัยวงษ์
2. นายสิทธิพงษ์  จันทะวงค์
3. นายศตวรรษ  จันทะคุณ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไทยทอง
2. เด็กชายชาญชัย  ขุลีเทา
3. เด็กชายธาวิน  มาละกิจ
4. เด็กชายพิชญะ  มาละมิ่ง
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยเจริญ
6. เด็กหญิงมุฑิตา  มาระมิ่ง
7. เด็กชายรพีภัทร  หงส์ทอง
8. เด็กชายศราวุธ  นามพิมล
9. เด็กชายสิทธิเดช  แก้วศรี
10. เด็กหญิงสุภาพร  ตั้นส้ม
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
3. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สุรวงษ์
2. เด็กชายพัทธนันท์  พรมแพงดี
 
1. นายสมคิด  หมื่นเรือคำ
2. นายปรีชา  ไชยดี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กิระพันธ์
2. เด็กชายวิศรุต  ศรีพระราม
 
1. นายปรีชา  ไชยดี
2. นายสมคิด  หมื่นเรือคำ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พุ่มนวล
 
1. นายพิเชษฐ์  พุ่มนวล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 1. เด็กหญิงอะติกานต์  ปิ่นนิล
 
1. นางละมุล  นะคำศรี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงเปลวตะวัน  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายพิเชษฐ์  พุ่มนวล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 1. เด็กชายพิเชษฐพงษ์  ก้านขวา
 
1. นายคมกฤษณ์  ทองขอน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงศิวปรีญา  ใคร่ครวญ
 
1. นางพรรณวดี  เทพไทยา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายปริวัตร  ยามรัมย์
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายอนุชา  ศรีทอง
 
1. นางศิริพร  ดงงาม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงอภัสรา  โคกสถาน
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเป 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  มีศรี
2. เด็กหญิงจิดาภา  ผลบูรณ์
 
1. นางสาววัชรีพรรณ  ยกเทพ
2. นางรวิพร  มาลา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเป 1. เด็กหญิงกนกอร  เทพรัตน์
2. เด็กหญิงจรรยพร  มะตาด
 
1. นางจุฑามาศ  อินธิราช
2. นางวันเพ็ญ  ตะมะนัน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โคตรสงคราม
2. เด็กหญิงอนุตรา  มหาไชย
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
2. นางสาวแจ่มจันทร์  ประสงสุข
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ชัยชนะ
 
1. นางศิริพร  ดงงาม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงจินตนา  โยทะคง
2. เด็กชายณัฐกานต์  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายอัศวิน  ภูเงินดิ้น
 
1. นางสาวสุมาลี  นามพรม
2. นางสุรีพรรณ   เหรียญทอง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฏิวัติ  แก้วเกิดมี
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ฉันทะมิตร
3. เด็กชายสิริวัฒน์   อินทะ
 
1. นายพิชิตชัย  เบ้าสาทร
2. นายเสรี  ทองคำ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาติตระการ   โคตรงาม
2. เด็กชายวุฒิชัย   วงค์เวียน
3. เด็กชายไพศาล   แก้วเกิดมี
 
1. นายเสรี  ทองคำ
2. นางประนอม  หากันได้
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชไกร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวชาบาล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงมณีกานต์  ทุมสิงห์
 
1. นายกฤษดากร  นิลเกษ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงวิรวรรณ  พันแสน
 
1. นายกฤษดากร  นิลเกษ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกัญญาดา   รอดอุดม
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   คำแหล่
3. เด็กหญิงจินดาหรา  กิจตะสา
4. เด็กชายชนสรณ์   วุฒิสาร
5. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทองแห้ว
6. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยสุระ
7. เด็กหญิงชลธิชา  เรือสุวรรณ
8. เด็กหญิงญาณิศา    ลอยนอก
9. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองจันทร์
10. เด็กชายถิรวัฒน์   สุวรรณชัยรบ
11. เด็กหญิงทนัชชา  พลเสน
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีสด
13. เด็กหญิงธีมาพร  พิมวาปี
14. เด็กหญิงนิสาชล    ทองจันทร์
15. เด็กหญิงบังอร   มาลุน
16. เด็กหญิงบัณฑิตา   จันทร์ศิริ
17. เด็กชายปริยากร   พิมโต
18. เด็กหญิงพัชชา  สวนลา
19. เด็กชายพีระภัทร  พิรักษา
20. เด็กหญิงฟ้าใส    หนองผือ
21. เด็กชายภัทรพล   พรมประพันธ์
22. เด็กหญิงมนัสชนก  พระชัย
23. เด็กหญิงมนัสนันท์   พิทักษ์วงษ์
24. เด็กหญิงยุพารัตน์   จันทร์ศิริ
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เนตรดี
26. เด็กหญิงวรรณภาพร    ทับสีแก้ว
27. เด็กหญิงสุชาดาพร    บุญมา
28. เด็กหญิงสุนิสา  สงวนสิน
29. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  สีอ่อน
30. เด็กหญิงอภิชนกน์  สมบูรณ์
31. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรนอก
32. เด็กชายอริญชัย  สีกวนชา
33. เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีจักร
34. เด็กหญิงอ้อมสา  ชะเมียงชัย
35. เด็กหญิงเยาวภา    เสนทา
36. เด็กหญิงเอมี่ วิเวียน    นีดแฮม
37. เด็กหญิงแก้วเก้า   เพ็งเก่ง
38. เด็กหญิงไปรยา   ชัยเสนา
39. เด็กหญิงไอลิน   โจเก็นเซ่น
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
2. นายกฤษดากร  นิลเกษ
3. นางสาวบุษรา  บุตรพรม
4. นางนิยากร  จันทาฟ้าเลี่ยม
5. นางสาวพนิดา  มิทะลา
6. นางสาวจุฑามาศ  ดวงแก้ว
7. นางสาวปุณิกา  ข่าทิพย์พาที
8. นางนริศรา  นิลแสงศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายชยังกูล  วิชัย
 
1. นายธวัชชัย  โพธิ์ทา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายประวิทย์  พรมไตร
 
1. นายวิทยา  วงษ์ไชยา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  คำกองเกิ่ง
 
1. นายนิกร  ผาบจุงกุง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงภาสุการณ์  นามขันธ์
 
1. นางนงลักษณ์  คงปัญญา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายชัยชนะ  ตังทนาม
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายรชานนท์  บุญเลิศล้น
 
1. นางอรอนงค์  สิงห์ภูกัน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 1. เด็กหญิงสุภัทรา   วาโยบุตร
 
1. นางสาวพรรณพิลาส  แพะขุนทด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  พลหงษ์
 
1. นางอรอนงค์  สิงห์ภูกัน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายอาคเนย์  บรรพหาร
 
1. นายพีระพงษ์  อินปัน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายราชมงคล  อึ้งสกาว
 
1. นางสาวอุษา  บุพศิริ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  เป้งชัยโม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ตุลามาตร
 
1. นางจุฬาภรณ์  จันชารี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายชัยชนะ  ตังทนาม
 
1. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายพัชรพงค์  แสงพระอาทิตย์
 
1. นายวิทยา  วงษ์ไชยา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1. เด็กหญิงศิรประภา  แสงพันตาพานิช
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปัดถาทุม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงสุธิตา  คงกระเรียน
 
1. นางสาวพิศมัย  สุวรรณ์สาร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกุลิสรา   เคหฐาน
2. เด็กชายจารุวัฒน์   สีดา
3. เด็กชายฉัตรติรัตน์   รอดกสิกรรม
4. เด็กหญิงชนาภา   ทองแห้ว
5. เด็กหญิงณัชนิชา   วิเชฏพงษ์
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   หอมหวล
7. เด็กหญิงตรีสรา   จันทะแจ่ม
8. เด็กชายธนภัทร   ทองจันทร์
9. เด็กชายธนริศ   สว่างศรี
10. เด็กหญิงธัญญานุช   ผ่านผล
11. เด็กหญิงธีมาพร    ตรีรัตน์
12. เด็กหญิงนันทฉัตร   ทองหล่ำ
13. เด็กชายนันทพงษ์   บุญหวาน
14. เด็กชายนันธิภาค   แย้มสุวรรณ
15. เด็กหญิงปวิชญาดา   ผาสุราษฎร์
16. เด็กหญิงปาลิตา   แก้วมะ
17. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ปัดถามัย
18. เด็กหญิงปิ่นมนัส   เคหฐาน
19. เด็กหญิงพุทธาพร   พูลเพิ่ม
20. เด็กหญิงภัทรกรณ์   คำจันทร์
21. เด็กชายภูริณัฐ   มาบุญธรรม
22. เด็กหญิงภูษณิศา   เอี่ยมสกุล
23. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ชัยพัฒน์
24. เด็กชายศสิวัฒน์    ภูวนา
25. เด็กชายศักดิ์ชัย   พรมตื้อ
26. เด็กชายสหัสนัยน์   ภูหัดสวน
27. เด็กหญิงสิริกร   จันทร์เทศ
28. เด็กชายอดิเทพ   ธนาไสย
29. เด็กชายอนุพงษ์   แพงสาย
30. เด็กชายอรรถกร    ฝ่ายพล
31. เด็กหญิงเทวธิดา   ราชชิต
32. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ลือชา
 
1. นายศตวรรษ  จันทะวงค์
2. นายอานนท์  ชนมาสุข
3. นายกฤษดากร  นิลเกษ
4. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
5. นางสาวอัญชลี  สิมมารัตน์
6. นางสาวสุดาพร  คำมี
7. นางสาวพลอยทับทิม  พนา
8. นางสาวกนกวรรณ   ดวงขันเพชร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงคณิตตา  หารสงคราม
2. เด็กชายณัฐพล  แซงผุย
3. เด็กหญิงดาวเหนือ  อุทะยุธ
4. เด็กชายธนกฤต  แสงวิลัย
5. เด็กชายธนโชติ  สีเงิน
6. เด็กหญิงพรพิมล  สำเภา
7. เด็กชายภูริทัต  พันธ์แสน
8. เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์แสน
9. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิจร
10. เด็กหญิงอุไรพรรณ  สุวรรณรินทร์
 
1. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
2. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
3. นายสุรพล  มาตวงค์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายกฤษณะ  น้อยเล็ก
2. เด็กหญิงชลธิชา  กุลมะโฮง
3. เด็กชายชินวัตร  เมาะราษี
4. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเทพอุบล
5. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สำเภา
6. เด็กหญิงพรธิดา  พิมชัยศรี
7. เด็กหญิงพรพิมล  จำรัสรักษ์
8. เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ศรีจันทร์
9. เด็กชายสรศักดิ์  แสงฤทธิ์
10. เด็กชายิพิทักษ์  เมาะราษี
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
3. นายสุรพล  มาตวงค์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นวลสิงห์
2. เด็กหญิงจิรนารถ   แสนอุบล
3. เด็กหญิงญาณภัทรา  ตู้เชียงเพ็ง
4. เด็กหญิงณทนน  แก้วกระจ่าง
5. เด็กหญิงทัดดาว  สาริยา
6. เด็กหญิงทับทิม  ศรีชาทุม
7. เด็กหญิงธัญพร  พฤคณา
8. เด็กหญิงนิศารัตน์  อินทรืม่วงไทย
9. เด็กหญิงปฏิมาพร  ดาบโสมศรี
10. เด็กหญิงพิมยดา  วงษ์ประจัน
 
1. นางสุดารัตน์   วัฒนพฤติไพศาล
2. นางสาวสุกัลยา  เทพวงศ์
3. นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงขิมญารัตน์  พรมสีหา
2. เด็กหญิงช่อผกา  ลุนรินทร์
3. เด็กหญิงมนันญา  นุราช
4. เด็กหญิงมาริษา  เทียบแก้ว
5. เด็กหญิงยุภาภรณ์  แก้วก่า
6. เด็กหญิงวรนุช  เดืื่อทุ่ง
7. เด็กหญิงสุนิสา  โคตรสขึง
8. เด็กหญิงเพ็ญประภา  โคตรปัญญา
 
1. นางสาวศรินทิพย์  พิมพเสน
2. นายกำธร  เวชสิทธิ์
3. นางสาวนับเดือน  ขิระทาน
4. นางสาวเสาวลักษณ์  ต่างสี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  หงษ์ตัน
2. เด็กหญิงจิรดา  นามบุญเรือง
3. เด็กหญิงดาหรา  ดอนดี
4. เด็กหญิงธนิดา  เสียงล้ำ
5. เด็กหญิงปณิดา  ซิวประโคน
6. เด็กหญิงพณิตพิช  ไกลกัลยา
7. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์สูงเนิน
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงพรม
9. เด็กหญิงวิรัลชนา  ทีหอคำ
10. เด็กหญิงสายธาร  สีโสดา
11. เด็กหญิงอธิฌา  กมณีย์
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีทำบุญ
13. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โสภาบุตร
14. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยเลิศ
15. เด็กหญิงเตือนใจ  คำเมืองคุณ
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  โพธิ์ขาว
2. เด็กชายคิณกรณ์  หาฝ่ายเหนือ
3. เด็กหญิงจิตรอนงค์  ชลเทพ
4. เด็กหญิงจิรชญา  พลเยี้ยม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดีสุวรรณ
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  ไผ่ป้อง
7. เด็กชายนิธิบดี  คุยลำเจียม
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีวงค์
9. เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณสี
10. เด็กหญิงพิจิตรา  ชุมชัย
11. เด็กหญิงพิจิตรา  ยวดดี
12. เด็กชายพีระวัฒน์  ปานสีดำ
13. เด็กหญิงวรลัดดา  โยธะวงค์
14. เด็กชายศุภกร  เจริญไว
15. เด็กหญิงอรวรรณ  สาเกตู
16. เด็กหญิงอารยา  ดีวัน
 
1. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
2. นางอรอนงค์  สิงห์ภูกัน
3. นางสาวณัฏฐ์ณริณ  สารทรัพย์
4. นางสาวสิริกาญจน์  ผ่านสำแดง
5. นางสาวพรภิรมย์  ดอนราษลี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบุษกร  พระวงษ์
2. เด็กชายยุทธนา   แก้วชื่น
3. เด็กหญิงวราพร   จำนงเพียร
4. เด็กชายอัศรวัฒน์  จำรัสจิต
5. เด็กชายเสกสรร  ศิริวรรณ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อุราชา
2. นางสิรินาถ  ทองคำ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายจักรี  กำแหงพล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลวงพิทักษ์
 
1. นางสาววรดาพร  ราชาเดช
2. นางนิรันดร  สุนทร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวเสาวภา  สารคม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงน้องนภัส  รงค์โสภณ
 
1. นางสาวเสาวภา  สารคม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงสุธิตา  คงกระเรียน
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงบุษบารัตน์  ดำดา
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายวายุวัชร  รัตนทิพย์
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีจักร
 
1. นางสาวกรรณิกา  วิชาสวัสดิ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงภาคินี  เคณาภูมิ
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยมานันต์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   ดวงพร
2. เด็กชายธราดล  ทิพย์วรรณ
3. เด็กหญิงศิริวิมล  วงษ์ษาโคตร
4. เด็กชายอภิวัฒน์  ชาลีวงศ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตางจงราช
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวอุษา  บุพศิริ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขียวน้อย
2. เด็กหญิงอภิชนกน์  สมบูรณ์
 
1. นายมงคล  แสวงนาม
2. นางสาวสุดาพร  คำมี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติรักษ์ 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  คำมันตรี
2. เด็กหญิงอัญญานี  ไชยคำ
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณโรจน์
2. นางสาวศศิธร  โคตะลุนาม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ฝอยเงิน
2. เด็กหญิงวันวิสา  กระทุ่มนอก
 
1. นางสาวชนาการ  เหมืองทอง
2. นางวิไลวรรณ  จิตรวิขาม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงนภาพร   มะลิลา
2. เด็กชายนิธิกร  รับรอง
3. เด็กหญิงวรินธร  ศรีสมบูรณ์
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ต่างโอษฐ
5. เด็กชายศุภกร  ศรีวิลัย
6. เด็กหญิงสุธาศินี  กองสันเทียะ
 
1. นายวัฒนา  ชัยโสม
2. นางสาววิมล  พุทธิรักษ์
3. นางสาวชิดชนก  สุระวิชัย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พันดง
2. เด็กชายธีรภาพ  ชาติทุ่ง
3. เด็กชายธีรยุทธ  ผันผ่อน
4. เด็กหญิงนรินทร  พรรณนาขา
5. เด็กหญิงปณิตา  มีระหารนอก
6. เด็กชายสิทธิโชค  ชาติทุ่ง
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญฉลาด
2. นายปรินทร์  ผาณิบุศย์
3. นางสุดสวาท  หน่อแก้ว
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  น้อยยะ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รักษานนท์
3. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  บุญหนา
4. เด็กหญิงขวัญจิต  หล้าคอม
5. เด็กหญิงพาฝัน  ชาวยศ
6. เด็กหญิงวันนิภา  บุญเข็ม
7. เด็กหญิงศศิตา  ชาวยศ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาวยศ
 
1. นายจักรพงษ์  เบ้ารักษา
2. นางสาวปภาดา  อินทร
3. นางวิไล  พรมภิมาตย์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินธิกันตวัฒน์
2. เด็กหญิงกมลชนก  แพงแสนทรัพย์
3. เด็กหญิงกัญจนพร  ภูจอมคำ
4. เด็กหญิงจิรนัน  พุดชา
5. เด็กชายธนดล  กางกั้น
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาครำพา
7. เด็กหญิงธาราพร  สุโพธิ์เมือง
8. เด็กหญิงปภาวดี  บรรเทิงใจ
9. เด็กหญิงสุวนันท์  มีแสง
10. เด็กหญิงโชติกา  ตำลึงทอง
 
1. นายสุวิทย์  กระดานลาด
2. นางสาวอภันตรี  กองมณี
3. นายอภิศร  ทิพเสนา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกนกอร  ภูกะเณร
2. เด็กชายจักรพันธ์  เพ็งศรี
3. เด็กชายชานน  ภักดีศรี
4. เด็กหญิงฐิติมา  คำภูแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  มูลกระโทก
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขศาลา
7. เด็กหญิงปรียารัตน์  อาจอินทร์
8. เด็กหญิงวาสนา  แสงอืด
9. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่อึ้ง
10. เด็กชายอภิวัฒน์  บำรุงทรัพย์
 
1. นายสมหมาย  พรมอุดม
2. นางพรเพชร  เพียสุระ
3. นางกุลธิดา  มานะดี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  เรืองสา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลางวัน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ
4. เด็กหญิงอรสา  อาจอินทร์
5. เด็กหญิงโสรญา  แก่นท้าว
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. นายสมหมาย  พรมอุดม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสร้อย
2. เด็กชายประเมษฐ์  จะเชินรัมย์
3. เด็กหญิงสิริโสภิตา  ชาวยอง
 
1. นางสาวเนรมิตร  วงษ์หาจักร์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กหญิงณราภรณ์  สาระบรรณ์
2. เด็กชายพลกฤษณ์  คำสงาม
3. เด็กหญิงมุธิตา  สืบอานนท์
 
1. นางสาวทองมณี  ศรีสม
2. นายสถาพร  วรรณสวัสดิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกาสี
2. เด็กหญิงนริศรา  น้อยเสนา
3. เด็กหญิงพรพรรณี  มงคล
 
1. นายอภิศร  ทิพเสนา
2. นางกาญจนา  ทิพเสนา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เกษนัด
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภู่กลัดเจริญ
 
1. นายสถิต  ชินวงษ์
2. นางสาวระภีพรรณ  หอมสมบัติ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายปรัชญา  หนองดง
2. เด็กชายสหรัฐ  ประทุมวัตร์
 
1. นายกษิดิ์เดช  ปราบสาร
2. นางวารุณี  ปราบสาร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายเด่นดนัย  พิสัยพันธ์
2. เด็กชายเมธัส  แสนสร้อย
 
1. นายอภิรมย์  มาตา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายเจริญชัย  รัตนพันธ์
2. เด็กชายเตชะพล  จันทรวิจิตร
 
1. นายศุภกิจ  ราชบุรี
2. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  คำชารี
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายอดิพงษ์  อินทร์พรหม
2. นายอำนาจ  นาคเสน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แกระหัน
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โสภาเนตร
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวดนิตารัช  จันทร์ชา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงจีเนท  ปีโซต์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนยาง
 
1. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
2. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายปองพล  พลกลาง
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ป้อมเชียงพิณ
 
1. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
2. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ศรศิริ
2. เด็กชายภัทรพล  แสนคำ
 
1. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายตะวันไท  ธานัง
2. เด็กชายอโณทัย  สุริวงศ์
 
1. นางสาวลำดวน   เหล่าโก่ง
2. นางนุศรา  ธานัง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงภาวดี  รู้ยืนยง
2. เด็กหญิงวัลวิษา  นาแก้ว
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวกัลยกร  เยี่ยมรัมย์
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เสี่ยงเคราะห์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พินธุวิมาตร
 
1. นายธนพล  สะพังเงิน
2. นางสุจิตรา  วงษ์โก
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายปองพล  พลกลาง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทิพย์โกมล
3. เด็กหญิงสายธาร  แก้วไวยุทธ
 
1. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
2. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงปวีณา  ภาสะฐิติ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  วงค์กัณหา
3. เด็กชายอิทธิพล  ภูยอดเดือน
 
1. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
2. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนวัตน์  วงวัลลภ
2. เด็กชายปภังกร  มาตา
3. เด็กชายภานุพงศ์  นามวิเศษ
 
1. นายอาคม  มาตา
2. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายชาคริต  มุลลือ
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ระติเดช
3. เด็กชายวรวรรดิ์  ผ่านจังหาร
 
1. นายธนพล  สะพังเงิน
2. นายพงศธร  ชัยเนตร
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กชายณัฐนนท์  รงรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีบุญแสง
3. เด็กหญิงพิชญาวีย์  ธรรมณีกานต์
 
1. นายพุทธชัย  พูนเจริญผล
2. นางสาวปวีณา  วนะภูติ
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนริศรา  วุฒิชาติ
2. เด็กหญิงนันขนก  พลรักษา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พ่อชมภู
 
1. นางปริญฏา  อุ่นวิเศษ
2. นายอาคม  มาตา
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกกร  โยธะวงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีภา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภาษาพร
 
1. นายธนพล  สะพังเงิน
2. นางสาวสุธารินีย์  ชัยเมืองพล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 1. เด็กชายก้วย  ไชยะวง
2. เด็กชายธนดล  เกษนัด
3. เด็กหญิงธันยพร  ทุนรวม
 
1. นางอภิรมย์  สีหามาตย์
2. นายปกครอง  ภักดีสุจริต
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายราเมศวร์  ถาวร
2. เด็กชายศักรินทร์  ไชยโคตร
3. เด็กชายอนุชา  โนนสว่าง
 
1. นายจันสวาท  สายืน
2. นายเสรี  ทองคำ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สุคนธทรัพย์
2. เด็กชายภาราดร  นวนออน
3. เด็กชายอภินันท์  ไทยสา
 
1. นายศิริโรจน์  ชารีราษฎร์
2. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพราวรวี  จรอนนท์
2. เด็กหญิงรชรินทร์  ครองครอง
3. เด็กหญิงสายธาร  บุญสินชัย
 
1. นางพรพิมล  แก้วมงคล
2. นางเหมือนจันทร์  พิลางาม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลชุม 1. เด็กชายจิรายุ  อุดนันตา
2. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงวนิษา  ชมประเสริฐ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ผ่านพิเคราะห์
5. เด็กชายสุทธิวัฒน์  เทพผล
6. เด็กชายอนุสรณ์   เหลาทอง
 
1. นางธนวรรณ  หมื่นเรือคำ
2. นางรัตติกาล  เครือเพียกุล
3. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นเรือคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงญานิกา  มาลัย
2. เด็กหญิงฐานวีย์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงนิศาชล  สุวรรณเพ็ง
4. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญกว้าง
5. เด็กหญิงสุภาพร  สอนสุข
 
1. นางจารีพร  หาฝ่ายเหนือ
2. นางเพชรา  หากันได้
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปักหมู 1. เด็กชายกฤษฎา  จ่าเหลา
2. เด็กชายธีรพิชญ์  พรหมจอม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พลนวน
 
1. นายวุธสุเรนทร์  วรรณมหินทร์
2. นางวนิดา  ทองประเทือง
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พิมพ์พันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุทธิแสน
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญทน
 
1. นางพรพิมล  แก้วมงคล
2. นางเหมือนจันทร์  พิลางาม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กหญิงศิริกันยา  โสขำ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สิริหลวง
3. เด็กชายเจษฎา  ชูศรีทอง
 
1. นายสุนทร  สอนสมนึก
2. นางสาวทัศวรรณ  โสภากุล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กชายดลนภา   กิติอาสา
2. เด็กชายธนฤกต  ฉันทมิตร
3. เด็กชายเกรียงไกร  เจียงผู่
 
1. นายกำธร  เวชสิทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ต่างสี
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  กมล
2. เด็กหญิงชุติมา  พิมล
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญทัน
 
1. นางศุภลักษณ์  ดวงสำราญ
2. นางสุรีพรรณ  ผาบสิมมา
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงพรวิภา  สิงห์ทองทราย
2. เด็กหญิงรัชชนก  สืบศิริ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  โอชา
 
1. นางปิยฉัตร  จิตรดี
2. นางนิภารัตน์  สมจิตพิจารณ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   พรมมาอินทร์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยจักร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนสุวรรณ
 
1. นางสาวนันทิยาภรณ์  กอกษัตริย์
2. นางสาววรรษมล  บรรจง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิมมากุล
2. เด็กหญิงวรรลิษา  ภูหลาบ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สมเสนาะ
 
1. นางนันทิดา  กองกุล
2. นายเทวัน  กองกุล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์บัญดิษ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรอาจ
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางเพิ่มพูล  บูชากุล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  จำรัสรักษ์
2. นางสาวพรพรรณ  ตามพันธ์
3. เด็กหญิงอรนิษา  วาสรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางสนธยา  บุตรสาระ
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  รัตนเนตร
2. เด็กชายธนกฤต  สังข์สิมมา
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิพัศวรานันท์
 
1. นางสาวขวัญตา  ดาเหล็ก
2. นางสาวอินทิรา  ศักดาพิทักษ์
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 1. เด็กหญิงชญาภา  คูเมือง
2. เด็กหญิงพุทธธิดา  สุพร
3. เด็กหญิงวรัญยา  สีลา
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  ไฝทาคำ
2. นางสาวอมร  วาระสิทธิ์
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  กุญศิริกาญจน์
 
1. นางสาวจิริยา  ศรีประสงค์
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ดวงมะลุ
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กชายมงคล  พันพิมพ์
 
1. นางธิตติยา  ชินนอก
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงสุภัชชา  คบขุนทด
 
1. นางสวาท  น้อยบรรเทา
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่สง
3. เด็กหญิงวารุณี  แซ่เถา
 
1. นายธมนวรรณ  แสนมิตร
2. นางสาวจารุนิภา  ชัยเลิศ
 
180 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณโส
2. เด็กชายพัชรพล  นครธรรม
 
1. นางสาวนุสรา  พรหมพินิจ
2. นางสาวศิรินทร์  หนูช้างเผือก
 
181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทุ่งสาร
2. เด็กชายธเนศ  ทองวิเศษ
 
1. นางปาจรีย์  นิคมภักดิ์
2. นางสาวแก้วตา  ทองหล่อ
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงไอริน  ธานี
 
1. นางสาวนุสรา  พรหมพินิจ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคำบง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เทียบกลึง
 
1. นางสาวนวลฉวี  ไชยทองดี
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายต้นตระกูล  เทพวงษ์
 
1. นายยุทธรงค์  แสนวัง
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 1. เด็กชายนพรัตน์  บัวระภา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สุทธิสาร
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายบารมี  นามทะจันทร์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายเพชรพนา  สิงห์ภูกัน
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายอภิวัตร์  แพงศรีชา
 
1. นางสาวแสงเทียน  ม่วงคะลา
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กหญิงคูณคำ  มูลทอง
2. เด็กหญิงจริญา  ศรีไชยมูล
3. เด็กหญิงปริศนา  เหมแดง
4. เด็กหญิงพีชญา  ทันยศ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดีลุนชัย
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
2. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสียวสุข
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คำสา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ธุระศรี
 
1. นางวริศรา  จุลปาน
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงชุติมา  เดื่อนา
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  อินลี
3. เด็กหญิงเนาวพร  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภูมิพิพัฒน์
2. นางถิรดา  ทองแสน
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แก้วก่อง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ภูเขียว
3. เด็กชายเอกพันธ์  คันโททอง
 
1. นายจันสวาท  สายืน
2. นายเสรี  ทองคำ
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายคาวิน  บุญคำ
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีจันทร์มา
3. เด็กชายพันธ์พิสัย  สุวรรณมาตย์
 
1. นางผกาเพชร  ขวัญสถิตวงศ์
2. นางสาวแสงเทียน  ม่วงคะลา
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายประสิทธิ์  ถาวร
2. เด็กชายวราวุฒิ  นาเตย
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  กุนะ
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณัฐพัทธ์  สายจันทร์
2. เด็กชายธนพล  โสดารักษ์
 
1. นางสาวอรญา  จำเริญศรี
2. นางสาวแก้วตา  ทองหล่อ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายวุฒิชัย  นาเตย
2. นายอชิตพล  สิมมาจันทร์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. นางอัจฉรา  รู้ยืนยง
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายจิระพัฒน์  รัตนทิพย์
2. เด็กหญิงพัชนันท์  ทองขันธิ์
3. เด็กชายวีระภัทร  คำดี
 
1. นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์
2. นางกษา  นามมุงคุณ
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคำบง 1. เด็กหญิงจริยา  แสงหาชัย
2. เด็กหญิงวรรณิศา  บุราณเดช
3. เด็กชายเดชณรงค์  ชะตารุ่ง
 
1. นางสาวนวลฉวี  ไชยทองดี
2. นางขวัญใจ  จันทวงศ์
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่องจำปา
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กชายกัมปนาท  โต้เพชร
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายปัณณธร  ปาละสาร
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กชายอิสรา  ศรีจันทร์
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชนาภัทร  ศรีทากุล
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธิตินันท์  บุญเสริฐ
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กชายยุทธนา  ผาทอง
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจันทร์ทวี  วรรณกูล
2. เด็กหญิงจิรนันท์  นวลสิงห์
3. เด็กหญิงจิรนารถ  แสนอุบล
4. เด็กชายชนาภัทร  ศรีทากุล
5. เด็กหญิงญาณภัทร  ตู้เชียงเพ็ง
6. เด็กชายฐิติพงษ์  หาญแจต
7. เด็กหญิงณทนน  แก้วกระจ่าง
8. เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยภิบาล
9. เด็กหญิงทัดดาว  สาริยา
10. เด็กหญิงทับทิม  ศรีชาทุม
11. เด็กหญิงทีรยา  สุขมา
12. เด็กชายธารนที  ศรีบ้าน
13. เด็กชายธิตินันท์  บุญเสริฐ
14. เด็กชายธีรเดช  ฤทธิศร
15. เด็กหญิงนิศารัตน์  อินทร์ม่วงไทย
16. เด็กชายปฏิภาณ  เหมือนทอง
17. เด็กหญิงปฏิมาพร  ดาบโสมศรี
18. เด็กหญิงปทุมทิพย์  แก้ววิเศษ
19. เด็กชายปัณณธร  ปาละสาร
20. เด็กชายพริยากร  สิงหศิริ
21. เด็กหญิงพิมยดา  วงษ์ประจัน
22. เด็กหญิงภัทรวดี  โนนทิง
23. เด็กชายภูตะวัน  พันธ์ขาว
24. เด็กหญิงวรารัตน์  นิลเกษ
25. เด็กชายสิทธิชัย  แสนสีแก้ว
26. เด็กหญิงอรพรรณ  วงเวียน
27. เด็กชายอัษฏาวุธ  เจริญ
28. เด็กหญิงอาริศา  ภูจารึก
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรสุวรรณ
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่องจำปา
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
2. นางสุดารัตน์   วัฒนพฤติไพศาล
3. นางสาวสุกัลยา  เทพวงศ์
4. นายสรายุทธ  ชูยก
5. นายอุปกิต  วุฒิชาติ
6. นางสาววราพร  อินตา
7. นางสาวลินดา  อินทร์อุดม