แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา 45 36 81.82% 5 11.36% 2 4.55% 1 2.27% 44
2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 63 35 57.38% 10 16.39% 4 6.56% 12 19.67% 61
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 44 34 80.95% 7 16.67% 0 0% 1 2.38% 42
4 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 66 33 56.9% 9 15.52% 12 20.69% 4 6.9% 58
5 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 33 22 66.67% 8 24.24% 2 6.06% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 30 21 72.41% 5 17.24% 1 3.45% 2 6.9% 29
7 โรงเรียนบ้านแชะ 30 21 80.77% 1 3.85% 1 3.85% 3 11.54% 26
8 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 30 18 62.07% 5 17.24% 3 10.34% 3 10.34% 29
9 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 33 18 58.06% 5 16.13% 2 6.45% 6 19.35% 31
10 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 38 17 51.52% 5 15.15% 5 15.15% 6 18.18% 33
11 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 28 15 53.57% 9 32.14% 1 3.57% 3 10.71% 28
12 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 32 15 46.88% 5 15.63% 5 15.63% 7 21.88% 32
13 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 24 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 27 14 51.85% 4 14.81% 4 14.81% 5 18.52% 27
15 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 26 14 56% 3 12% 6 24% 2 8% 25
16 โรงเรียนบ้านสันติสุข 27 13 56.52% 8 34.78% 1 4.35% 1 4.35% 23
17 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 32 13 40.63% 6 18.75% 4 12.5% 9 28.13% 32
18 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 28 13 59.09% 4 18.18% 2 9.09% 3 13.64% 22
19 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 21 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนบ้านไผ่ 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
21 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 20 13 68.42% 2 10.53% 1 5.26% 3 15.79% 19
22 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 23 12 54.55% 7 31.82% 0 0% 3 13.64% 22
23 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 19 12 63.16% 2 10.53% 2 10.53% 3 15.79% 19
24 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 18 12 66.67% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.11% 18
25 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 20 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 26 10 40% 6 24% 3 12% 6 24% 25
27 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 17 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
28 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนวัดพรหมราช 32 9 28.13% 9 28.13% 8 25% 6 18.75% 32
30 โรงเรียนบ้านหนองแดง 17 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 20 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
32 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
33 โรงเรียนบ้านสระประทีป 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
34 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 16 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 14 9 75% 0 0% 0 0% 3 25% 12
36 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านมาบกราด 17 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 4 23.53% 17
38 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 16 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
39 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 15 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนบ้านบุตะโก 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 17 7 41.18% 7 41.18% 1 5.88% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 14 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
45 โรงเรียนตะแบกวิทยา 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านระเริง 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 15 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 4 28.57% 14
49 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 12 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 9 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนจอมทองวิทยา 16 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 4 25% 16
59 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 14 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
60 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 12 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
61 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
62 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านปางไม้ 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 11 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านกลาง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 15 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
71 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 12 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 9 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านลำเพียก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 15 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
81 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านหนองโสน 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 10 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
85 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 11 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
86 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านไชยวาล 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านน้อย 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
94 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านหนองรัง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านวังหมี 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านหนองเมา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านโคกโจด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
102 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
103 โรงเรียนบ้านลำไซกง 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านใหญ่ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านหนองกก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 7 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
118 โรงเรียนวัดทุ่งจาน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านคลองทราย 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
120 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 9 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
127 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
128 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านซับเต่า 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านพัดทะเล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
143 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
145 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
146 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนวัดหงษ์ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
156 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
157 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านนางเหริญ 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
162 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านดอนกรูด 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
164 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองผักไร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโพนทราย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านคลองเตย 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
171 โรงเรียนไผ่สีสุก 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
172 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]