สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนครบุรีวิทยา 45 147 82
2 002 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 4 10 7
3 003 โรงเรียนจอมทองวิทยา 16 24 15
4 005 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 20 46 30
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 14 35 25
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 15 26 15
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 44 132 73
8 009 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 3 3 3
9 010 โรงเรียนตะแบกวิทยา 9 19 10
10 012 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 19 92 39
11 013 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 16 31 24
12 014 โรงเรียนบ้านกลาง 6 6 5
13 015 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 14 48 25
14 019 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 0 0 0
15 021 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 15 45 23
16 022 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 9 30 17
17 023 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 7 19 12
18 025 โรงเรียนบ้านคลองทราย 5 12 8
19 026 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 10 14 13
20 027 โรงเรียนบ้านคลองบง 0 0 0
21 029 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 15 26 20
22 030 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 17 51 31
23 031 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 8 26 12
24 032 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 7 28 12
25 024 โรงเรียนบ้านคลองเตย 2 4 2
26 028 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 2 8 5
27 044 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 28 118 55
28 047 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 2 4 3
29 045 โรงเรียนบ้านซับเต่า 4 18 10
30 046 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 3 13 6
31 048 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 20 6
32 049 โรงเรียนบ้านดอนกรูด 3 5 4
33 050 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 1 1 1
34 051 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 24 43 23
35 052 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 14 29 22
36 053 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 2 11 4
37 055 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 23 47 27
38 058 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 17 23 20
39 057 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 9 30 16
40 056 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 6 16 9
41 063 โรงเรียนบ้านนางเหริญ 6 12 6
42 062 โรงเรียนบ้านน้อย 7 10 10
43 064 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 9 12 11
44 071 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 12 22 15
45 073 โรงเรียนบ้านบุตะโก 11 26 19
46 074 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 6 14 8
47 076 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 6 22 12
48 077 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 2 2 2
49 078 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 14 35 19
50 079 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 1 2 2
51 072 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 32 52 42
52 075 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 26 64 40
53 069 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 4 12 7
54 070 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 2 4 3
55 080 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 4 8 6
56 081 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 26 51 29
57 082 โรงเรียนบ้านปางไม้ 8 15 13
58 086 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 11 21 18
59 087 โรงเรียนบ้านพัดทะเล 2 2 2
60 088 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 2 6 2
61 089 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 5 9 6
62 091 โรงเรียนบ้านมาบกราด 17 37 19
63 092 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 5 12 9
64 094 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 8 18 13
65 095 โรงเรียนบ้านระเริง 11 22 15
66 096 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 9 29 12
67 097 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 6 18 12
68 100 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 32 55 41
69 101 โรงเรียนบ้านลำเพียก 5 10 5
70 099 โรงเรียนบ้านลำไซกง 7 18 9
71 102 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 7 4
72 103 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 2 6 4
73 104 โรงเรียนบ้านวังหมี 7 22 11
74 105 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 3 2
75 106 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 27 51 35
76 107 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 3 16 7
77 108 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 8 10 5
78 109 โรงเรียนบ้านสระประทีป 15 30 24
79 110 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 4 11 8
80 111 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 5 9 8
81 112 โรงเรียนบ้านสันติสุข 27 39 29
82 114 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 14 34 25
83 113 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 20 46 26
84 115 โรงเรียนบ้านหนองกก 4 6 5
85 117 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 0 0 0
86 122 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 21 28 24
87 123 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 6 21 11
88 124 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 3 2
89 121 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 2 9 2
90 126 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 2 2 2
91 128 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
92 129 โรงเรียนบ้านหนองผักไร 1 3 2
93 134 โรงเรียนบ้านหนองรัง 4 10 5
94 135 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 3 7 5
95 137 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 20 61 30
96 138 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 5 12 9
97 142 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0
98 143 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 5 10 8
99 144 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 1 1 1
100 145 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 0 0 0
101 147 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 20 12
102 146 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 28 41 29
103 132 โรงเรียนบ้านหนองเมา 3 11 7
104 139 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 3 3 3
105 118 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 18 36 28
106 119 โรงเรียนบ้านหนองแดง 17 55 29
107 131 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 4 6 4
108 136 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 2 2
109 120 โรงเรียนบ้านหนองโดน 0 0 0
110 127 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 10 20 15
111 140 โรงเรียนบ้านหนองโสน 10 34 19
112 141 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 8 21 16
113 149 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 13 25 19
114 148 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 7 21 13
115 125 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 8 4
116 130 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 4 7 7
117 133 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 7 11 7
118 150 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0
119 151 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 6 7 5
120 153 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 18 12
121 152 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 0 0 0
122 155 โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย 0 0 0
123 156 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 2 0 0
124 016 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 12 20 12
125 020 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 2 5 2
126 041 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 6 10 8
127 054 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 15 23 21
128 059 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 4 6 4
129 093 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 63 118 83
130 042 โรงเรียนบ้านแชะ 30 95 50
131 017 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 3 4 2
132 018 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 0 0 0
133 033 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 6 6 5
134 038 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 9 6
135 039 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 2 23 7
136 040 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 13 23 21
137 034 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 5 11 9
138 035 โรงเรียนบ้านโคกโจด 3 11 5
139 036 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 3 9 6
140 037 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 6 13 9
141 066 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 25 15
142 067 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 11 42 17
143 068 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 9 23 16
144 065 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
145 084 โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 0 0 0
146 083 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 2 2 2
147 090 โรงเรียนบ้านโพนทราย 1 3 1
148 154 โรงเรียนบ้านใหญ่ 6 20 8
149 043 โรงเรียนบ้านไชยวาล 5 11 7
150 060 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 30 74 44
151 061 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 7 6
152 085 โรงเรียนบ้านไผ่ 17 35 26
153 098 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 0 0 0
154 158 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 38 141 67
155 159 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 12 21 15
156 163 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 9 12 8
157 166 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 2 3 2
158 167 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 1 1 1
159 169 โรงเรียนวัดทุ่งจาน 3 7 5
160 170 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 0 0 0
161 171 โรงเรียนวัดบ้านส่อง 0 0 0
162 172 โรงเรียนวัดพรหมราช 32 55 37
163 175 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 2 2 1
164 176 โรงเรียนวัดม่วง 0 0 0
165 178 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 3 3 3
166 179 โรงเรียนวัดหงษ์ 4 10 5
167 180 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 10 18 11
168 168 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 2 4 2
169 173 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 7 21 10
170 174 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1 1 0
171 200 โรงเรียนวัดโพนทราย 0 0 0
172 181 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 13 29 22
173 177 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 6 13 10
174 182 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 2 2 2
175 183 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 1 2 2
176 184 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 66 227 115
177 185 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 11 24 17
178 189 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 3 7 3
179 190 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 30 108 56
180 191 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 57 15
181 192 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 3 4 4
182 199 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 12 19 11
183 004 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 16 42 25
184 194 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 2 11 2
185 161 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0
186 160 โรงเรียนไผ่สีสุก 3 7 4
187 011 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 0 0 0
188 157 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 33 54 44
189 162 โรงเรียนภูริตา 0 0 0
190 164 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 7 9 7
191 165 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 9 22 9
192 186 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 5 13 5
193 187 โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5 1 3 1
194 195 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 0 0 0
195 197 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 33 88 55
196 196 โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง 1 3 2
197 198 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 1 1 1
198 193 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 9 18 11
199 188 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 2 10 4
รวม 1795 4383 2632
7015

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]