เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ ...................................................
วันที่ ....... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเกียรติ ชิดไธสง รอง ผอ.สพป.นม.3 ประธานดำเนินงาน
2 นายธนู ฤทธิกูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รองประธาน
3 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ศึกษานิเทศก์(การงาน อาชีพ เทคโนโลยี) เลขานุการ
4 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทย ศึกษานิเทศก์(วิทยาศาสตร์) กรรมการ
5 นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ ศึกษานิเทศก์(ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์,ปฐมวัย,สุขศึกษา) กรรมการ
6 นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก์(คณิตศาสตร์) กรรมการ
7 นางฐิตารีย์ จุฑางกูร ศึกษานิเทศก์(ภาษาไทย) กรรมการ
8 นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์(ภาษาต่างประเทศ , การงานอาชีพ) กรรมการ
9 นางสาวกาญจนา มีสุข นักวิชาการ(เด็กพิเศษ) กรรมการ
10 นาสาวคนึงนิต อินทรกระโทก นักวิชาการ(พัฒนาผู้เรียน) กรรมการ
11 นางพิสมัย คำสาริรักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
12 นางสาววาสนา แขนดอนดู่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านครบุรีวิทยา กรรมการ
13 นางสาวกานต์สิณี พรมจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านสระประทีป กรรมการ
14 นางวิภารัศมิ์ ขำกิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข กรรมการ
15 นางสาววราลักษณ์ ใหญ่กระโทก ครูธุรการโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) กรรมการ
16 นางสาวกิตติญา สินทม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านไชยวาล กรรมการ
17 นางสาววรรทิวา เรกระโทก ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม กรรมการ
18 นางลัดดาพร ขันอาสา ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง กรรมการ
19 นายปฐมพงษ์ น้อยหนูจตุรัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองรัง กรรมการ
20 นางสาวนภธนัณ สัตยารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านแชะ กรรมการ
21 นางสาวพรพรรณ พิมสาร ครูธุรการโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ กรรมการ
22 นางนิศาชล กล้ารบ ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ
23 นางชนิกานต์ โสภาพิศ ศึกษานิเทศก์(สังคมศึกษา) ผู้ช่วยเลขานุการ
24 นายวีระยุทธ ปะกัง ครู ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ผู้ช่วยเลขานุการ
25 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ แสงดา ครู ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
26 นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
27 นางสาวรักดี อุ่นหัวเรือ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านปางไม้ ผู้ช่วยเลขานุการ
28 นางสาวเบญจมาภรณ์ บัตรสูงเนิน ครู ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน ผู้ช่วยเลขานุการ
29 นางสาวเเสงเทียน ชื่นยะปรอก ครู ธุรการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน ผู้ช่วยเลขานุการ
30 นางสาวสมฤทัย บุตร์สูงเนิน ครู ธุรการโรงเรียนบ้านโคกโจด ผู้ช่วยเลขานุการ
31 นางสาวษมาภรณ์ สมบัติ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
32 นางสาววรัญญภัทร์ ธนกฤตย์ธีรกุล ครู ธุรการโรงเรียนบ้านสันติสุข ผู้ช่วยเลขานุการ
33 นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา กรรมการกลาง
34 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา กรรมการกลาง
35 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา กรรมการกลาง
36 นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา กรรมการกลาง
37 นายนิรันดร์ โพธิราช ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา กรรมการกลาง
38 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา กรรมการกลาง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]