สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ครบุรีวิทยา 36 5 2 1 43
2 บ้านเมืองปักสามัคคี 35 10 4 12 49
3 ชุมชนบ้านเสิงสาง 34 7 0 1 41
4 สะแกราชวิทยาคม 33 9 12 4 54
5 อนุบาลสกุลจิตร 22 8 2 1 32
6 หนองนกเขียนสามัคคี 21 5 1 2 27
7 บ้านแชะ 21 1 1 3 23
8 บ้านไทยสามัคคี 18 5 3 3 26
9 บุญณดาวิทยา 18 5 2 6 25
10 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 17 5 5 6 27
11 บ้านหนองหินโคน 15 9 1 3 25
12 บ้านบุเจ้าคุณ 15 5 5 7 25
13 บ้านดอนแสนสุข 14 7 1 2 22
14 บ้านศาลเจ้าพ่อ 14 4 4 5 22
15 บ้านบุไผ่ 14 3 6 2 23
16 บ้านสันติสุข 13 8 1 1 22
17 บ้านลำนางแก้ว 13 6 4 9 23
18 บ้านซับก้านเหลือง 13 4 2 3 19
19 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 13 3 2 1 18
20 บ้านไผ่ 13 3 1 0 17
21 บ้านหนองสนวน 13 2 1 3 16
22 บ้านทรัพย์เจริญ 12 7 0 3 19
23 ท้าวสุรนารี(2521) 12 2 2 3 16
24 บ้านหนองแคทราย 12 2 2 2 16
25 บ้านสุขไพบูลย์ 11 4 3 2 18
26 บ้านปลายดาบ 10 6 3 6 19
27 บ้านทุ่งแขวน 10 5 1 1 16
28 บ้านบุหว้าสามัคคี 10 3 0 1 13
29 วัดพรหมราช 9 9 8 6 26
30 บ้านหนองแดง 9 6 1 1 16
31 ชุมชนจระเข้หินฯ 9 5 4 1 18
32 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 9 5 0 0 14
33 บ้านสระประทีป 9 4 1 0 14
34 เจียรวนนท์อุทิศ 2 9 3 2 1 14
35 ชุมชนบ้านตะขบ 9 0 0 3 9
36 บ้านหนองใหญ่ 8 5 0 0 13
37 บ้านมาบกราด 8 3 2 4 13
38 ธงชัยเหนือวิทยา 8 1 1 3 10
39 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 8 1 1 2 10
40 บ้านบุตะโก 8 1 1 1 10
41 บ้านคลองสะท้อน 7 7 1 2 15
42 บ้านโคกสำราญ 7 3 1 2 11
43 บ้านเก่าปอแดง 7 2 2 1 11
44 บ้านกุดโบสถ์ 7 2 0 3 9
45 ตะแบกวิทยา 7 1 0 0 8
46 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 7 0 0 0 7
47 บ้านระเริง 6 3 0 0 9
48 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 6 2 2 4 10
49 บ้านหนองโบสถ์ 6 2 1 0 9
50 บ้านโนนสาวเอ้ 6 2 1 0 9
51 บ้านโนนเหลื่อม 6 2 1 0 9
52 บ้านคลองสาริกา 6 2 0 0 8
53 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 2 0 0 8
54 บ้านบะใหญ่ 6 1 3 1 10
55 บ้านน้ำซับ 6 0 1 1 7
56 มารีย์ธงชัย 6 0 1 0 7
57 วัดใหม่สำโรง 5 5 2 1 12
58 จอมทองวิทยา 5 4 3 4 12
59 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 5 2 3 3 10
60 อาจวิทยาคาร 5 1 2 4 8
61 วัดหลุมข้าว 5 1 2 2 8
62 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 5 1 2 1 8
63 วัดโพธินิมิตร 5 1 1 0 7
64 บ้านท่าเยี่ยม 5 1 0 0 6
65 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 1 0 0 6
66 บ้านราษฎร์พัฒนา 5 0 2 1 7
67 บ้านปางไม้ 5 0 2 1 7
68 สามัคคีประชาสรรค์ 5 0 2 0 7
69 บ้านกลาง 5 0 0 1 5
70 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 4 4 5 2 13
71 ป่าไม้อุทิศ 2 4 3 3 1 10
72 วัดไม้เสี่ยว 4 2 0 0 6
73 บ้านหลุมเงิน 4 2 0 0 6
74 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 4 1 2 0 7
75 บ้านสระว่านพระยา 4 1 0 0 5
76 บ้านลำเพียก 4 1 0 0 5
77 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 4 1 0 0 5
78 สายมิตรปักธงชัย7 4 0 0 1 4
79 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 0 0 0 4
80 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 3 5 0 2 8
81 บ้านยางกระทุง 3 4 1 0 8
82 บ้านหนองโสน 3 3 2 1 8
83 บ้านคลองทุเรียน 3 3 1 1 7
84 บ้านหนองโสมง 3 3 0 2 6
85 บ้านพนาหนองหิน 3 2 3 3 8
86 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 3 2 1 1 6
87 บ้านคลองกุ่ม 3 2 1 0 6
88 บ้านราษฎร์สามัคคี 3 2 1 0 6
89 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 3 2 1 0 6
90 บ้านโคกไม้งาม 3 2 0 1 5
91 บ้านหนองหลักศิลา 3 2 0 0 5
92 บ้านไชยวาล 3 1 1 0 5
93 บ้านน้อย 3 1 0 2 4
94 บ้านมาบตะโกเอน 3 1 0 1 4
95 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 3 1 0 0 4
96 บ้านหนองรัง 3 0 0 1 3
97 บ้านหนองเมา 3 0 0 0 3
98 บ้านวังหมี 3 0 0 0 3
99 บ้านโคกโจด 3 0 0 0 3
100 บ้านหนองหิน 2 5 0 1 7
101 บ้านสระตะเคียน 2 4 0 2 6
102 ม่วงแก้ววิทยาคาร 2 3 1 3 6
103 บ้านลำไซกง 2 2 2 1 6
104 บ้านพุปลาไหล 2 2 0 1 4
105 บ้านหนองสองห้อง 2 2 0 1 4
106 จตุคามวิทยาคม 2 2 0 0 4
107 บ้านประชาสันต์ 2 2 0 0 4
108 บ้านใหญ่ 2 1 2 1 5
109 บ้านหนองไทร 2 1 1 0 4
110 บ้านเทพนิมิต 2 1 0 1 3
111 บ้านหนองกก 2 1 0 1 3
112 บ้านบ่อปลา 2 1 0 0 3
113 บ้านสมบัติเจริญ 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองล้างช้าง 2 1 0 0 3
115 ด่านอุดมวิทยา 2 1 0 0 3
116 บ้านซับไทรทอง 2 1 0 0 3
117 บ้านหนองไม้สัก 2 0 1 3 3
118 วัดทุ่งจาน 2 0 1 0 3
119 บ้านคลองทราย 2 0 0 3 2
120 สกัดนาควิทยา 2 0 0 0 2
121 บ้านโคกสันติสุข 2 0 0 0 2
122 แหลมรวกบำรุง 2 0 0 0 2
123 รักเมืองไทย 1 2 0 0 0 2
124 บ้านโป่งสามัคคี 2 0 0 0 2
125 บ้านบุยายแลบ 2 0 0 0 2
126 เหรียญทองวิทยา 1 5 2 1 8
127 บ้านคลองหินร่อง 1 3 2 1 6
128 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 1 3 0 0 4
129 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1 2 1 0 4
130 บ้านซับเต่า 1 2 0 1 3
131 บ้านโคกใบบัว 1 2 0 0 3
132 บ้านโคกสะอาด 1 2 0 0 3
133 บ้านหนองตะแบก 1 1 2 0 4
134 แสนยวิทยาภูมิ 1 1 0 0 2
135 บ้านซับสะเดา 1 1 0 0 2
136 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
137 บ้านพัดทะเล 1 1 0 0 2
138 บ้านพันธ์สงวน 1 1 0 0 2
139 บ้านวังตะเคียน 1 1 0 0 2
140 บ้านหนองนมนาง 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองแวง 1 1 0 0 2
142 บ้านไทรงาม 1 0 2 2 3
143 บ้านหนองตาด 1 0 1 0 2
144 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 1 0 0 2 1
145 บ้านหนองเสือบอง 1 0 0 2 1
146 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 1 1
147 บ้านตะกุดโนนระเวียง 1 0 0 1 1
148 วัดมกุฎไทยาราม 1 0 0 1 1
149 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 0 1
150 วัดหงษ์ 1 0 0 0 1
151 สายมิตรวังน้ำเขียว5 1 0 0 0 1
152 บ้านวังหิน 1 0 0 0 1
153 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา 1 0 0 0 1
154 อนุศาสน์วิทยา 1 0 0 0 1
155 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 4 0 1 4
156 บ้านหนองแฟบ 0 3 0 1 3
157 วัดศีรษะกระบือ 0 2 1 0 3
158 หนองไผ่วิทยา 0 2 0 1 2
159 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 2 0 0 2
160 บ้านโกรกสำโรง 0 1 2 0 3
161 บ้านนางเหริญ 0 1 1 4 2
162 วัดโคกสระน้อย 0 1 1 0 2
163 บ้านดอนกรูด 0 1 0 2 1
164 บ้านหนองต้อ 0 1 0 1 1
165 บ้านเขาพญาปราบ 0 1 0 1 1
166 บ้านหนองผักไร 0 1 0 0 1
167 บ้านโพนทราย 0 1 0 0 1
168 อนุบาลเป็นหนึ่ง 0 1 0 0 1
169 บ้านคลองเตย 0 0 2 0 2
170 บ้านสระผักโพด 0 0 1 3 1
171 ไผ่สีสุก 0 0 1 2 1
172 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 1 0 1
173 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 0 1 0 1
174 บ้านบุหัวช้าง 0 0 1 0 1
175 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 1 0 1
176 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 0 0 1 0
177 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 0 0 0 0 0
รวม 933 366 180 213 1,692