สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สะแกราชวิทยาคม 31 8 11 4 50
2 ชุมชนบ้านเสิงสาง 31 6 0 1 37
3 บ้านเมืองปักสามัคคี 28 9 4 12 41
4 ครบุรีวิทยา 27 5 1 1 33
5 อนุบาลสกุลจิตร 22 8 2 1 32
6 บ้านแชะ 21 1 1 3 23
7 บุญณดาวิทยา 18 5 2 6 25
8 บ้านไทยสามัคคี 16 5 3 3 24
9 หนองนกเขียนสามัคคี 16 4 1 2 21
10 บ้านหนองหินโคน 15 9 1 3 25
11 บ้านบุเจ้าคุณ 15 5 5 7 25
12 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 15 5 4 6 24
13 บ้านศาลเจ้าพ่อ 13 4 4 5 21
14 บ้านซับก้านเหลือง 13 4 2 3 19
15 บ้านสันติสุข 12 8 1 1 21
16 บ้านลำนางแก้ว 12 6 4 9 22
17 บ้านหนองแคทราย 12 2 2 2 16
18 บ้านหนองสนวน 12 2 1 3 15
19 บ้านดอนแสนสุข 10 6 1 2 17
20 บ้านปลายดาบ 10 5 3 4 18
21 บ้านทุ่งแขวน 10 5 1 1 16
22 บ้านทรัพย์เจริญ 9 6 0 3 15
23 บ้านหนองแดง 9 4 1 0 14
24 บ้านสุขไพบูลย์ 9 3 3 2 15
25 บ้านบุไผ่ 9 2 4 2 15
26 วัดพรหมราช 8 8 8 2 24
27 ชุมชนจระเข้หินฯ 8 5 3 1 16
28 บ้านหนองใหญ่ 8 5 0 0 13
29 บ้านมาบกราด 8 3 2 4 13
30 บ้านไผ่ 8 3 1 0 12
31 บ้านบุหว้าสามัคคี 8 3 0 1 11
32 ท้าวสุรนารี(2521) 8 2 2 2 12
33 ธงชัยเหนือวิทยา 8 1 0 2 9
34 บ้านสระประทีป 7 3 1 0 11
35 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 7 2 2 1 11
36 บ้านเก่าปอแดง 7 2 2 1 11
37 บ้านบุตะโก 7 1 1 1 9
38 ชุมชนบ้านตะขบ 7 0 0 3 7
39 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 7 0 0 0 7
40 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 6 4 0 0 10
41 บ้านโคกสำราญ 6 3 1 1 10
42 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 6 2 2 4 10
43 เจียรวนนท์อุทิศ 2 6 2 2 1 10
44 บ้านโนนเหลื่อม 6 2 1 0 9
45 บ้านบะใหญ่ 6 1 3 1 10
46 มารีย์ธงชัย 6 0 1 0 7
47 จอมทองวิทยา 5 4 3 4 12
48 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 5 2 3 3 10
49 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 2 0 0 7
50 อาจวิทยาคาร 5 1 2 4 8
51 วัดหลุมข้าว 5 1 2 2 8
52 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 5 1 2 1 8
53 บ้านระเริง 5 1 0 0 6
54 บ้านราษฎร์พัฒนา 5 0 2 1 7
55 สามัคคีประชาสรรค์ 5 0 2 0 7
56 บ้านกลาง 5 0 0 1 5
57 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 4 4 5 2 13
58 วัดใหม่สำโรง 4 4 2 1 10
59 ป่าไม้อุทิศ 2 4 2 3 1 9
60 วัดไม้เสี่ยว 4 2 0 0 6
61 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 4 1 2 0 7
62 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 4 1 1 2 6
63 บ้านคลองสาริกา 4 1 0 0 5
64 ตะแบกวิทยา 4 1 0 0 5
65 บ้านลำเพียก 4 1 0 0 5
66 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 4 1 0 0 5
67 สายมิตรปักธงชัย7 4 0 0 1 4
68 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 0 0 0 4
69 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 3 5 0 2 8
70 บ้านหนองโสน 3 3 2 1 8
71 บ้านคลองทุเรียน 3 3 1 1 7
72 บ้านพนาหนองหิน 3 2 3 3 8
73 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 3 2 1 1 6
74 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 3 2 1 0 6
75 บ้านหนองหลักศิลา 3 2 0 0 5
76 บ้านหลุมเงิน 3 2 0 0 5
77 บ้านไชยวาล 3 1 1 0 5
78 วัดโพธินิมิตร 3 1 1 0 5
79 บ้านคลองกุ่ม 3 1 1 0 5
80 บ้านสระว่านพระยา 3 1 0 0 4
81 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 3 1 0 0 4
82 บ้านท่าเยี่ยม 3 1 0 0 4
83 บ้านปางไม้ 3 0 2 1 5
84 บ้านหนองรัง 3 0 0 1 3
85 บ้านหนองเมา 3 0 0 0 3
86 บ้านวังหมี 3 0 0 0 3
87 บ้านคลองสะท้อน 2 6 1 2 9
88 บ้านหนองหิน 2 5 0 1 7
89 ม่วงแก้ววิทยาคาร 2 3 1 3 6
90 บ้านลำไซกง 2 2 2 1 6
91 บ้านหนองโบสถ์ 2 2 1 0 5
92 บ้านราษฎร์สามัคคี 2 2 1 0 5
93 บ้านกุดโบสถ์ 2 2 0 3 4
94 จตุคามวิทยาคม 2 2 0 0 4
95 บ้านใหญ่ 2 1 2 1 5
96 บ้านหนองไทร 2 1 1 0 4
97 บ้านโคกไม้งาม 2 1 0 1 3
98 บ้านบ่อปลา 2 1 0 0 3
99 บ้านสมบัติเจริญ 2 1 0 0 3
100 บ้านหนองล้างช้าง 2 1 0 0 3
101 บ้านซับไทรทอง 2 1 0 0 3
102 บ้านหนองไม้สัก 2 0 1 3 3
103 วัดทุ่งจาน 2 0 1 0 3
104 บ้านคลองทราย 2 0 0 3 2
105 บ้านเทพนิมิต 2 0 0 1 2
106 บ้านโคกสันติสุข 2 0 0 0 2
107 แหลมรวกบำรุง 2 0 0 0 2
108 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 2 0 0 0 2
109 บ้านโคกโจด 2 0 0 0 2
110 บ้านโป่งสามัคคี 2 0 0 0 2
111 บ้านบุยายแลบ 2 0 0 0 2
112 เหรียญทองวิทยา 1 5 2 1 8
113 บ้านสระตะเคียน 1 4 0 2 5
114 บ้านคลองหินร่อง 1 3 2 1 6
115 บ้านยางกระทุง 1 3 1 0 5
116 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1 2 1 0 4
117 บ้านโนนสาวเอ้ 1 2 1 0 4
118 บ้านซับเต่า 1 2 0 1 3
119 บ้านพุปลาไหล 1 2 0 1 3
120 บ้านประชาสันต์ 1 2 0 0 3
121 บ้านโคกใบบัว 1 2 0 0 3
122 บ้านโคกสะอาด 1 2 0 0 3
123 บ้านหนองตะแบก 1 1 2 0 4
124 บ้านน้อย 1 1 0 2 2
125 บ้านมาบตะโกเอน 1 1 0 1 2
126 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 1 2
127 แสนยวิทยาภูมิ 1 1 0 0 2
128 ด่านอุดมวิทยา 1 1 0 0 2
129 บ้านพัดทะเล 1 1 0 0 2
130 บ้านพันธ์สงวน 1 1 0 0 2
131 บ้านวังตะเคียน 1 1 0 0 2
132 บ้านหนองกก 1 1 0 0 2
133 บ้านไทรงาม 1 0 2 2 3
134 บ้านหนองตาด 1 0 1 0 2
135 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 1 0 0 2 1
136 บ้านหนองเสือบอง 1 0 0 2 1
137 บ้านหนองโสมง 1 0 0 2 1
138 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 1 1
139 บ้านตะกุดโนนระเวียง 1 0 0 1 1
140 วัดมกุฎไทยาราม 1 0 0 1 1
141 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 0 1
142 วัดหงษ์ 1 0 0 0 1
143 สายมิตรวังน้ำเขียว5 1 0 0 0 1
144 บ้านน้ำซับ 1 0 0 0 1
145 รักเมืองไทย 1 1 0 0 0 1
146 บ้านวังหิน 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองนมนาง 1 0 0 0 1
148 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา 1 0 0 0 1
149 อนุศาสน์วิทยา 1 0 0 0 1
150 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 4 0 1 4
151 บ้านหนองแฟบ 0 3 0 1 3
152 วัดศีรษะกระบือ 0 2 1 0 3
153 หนองไผ่วิทยา 0 2 0 1 2
154 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 2 0 0 2
155 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 2 0 0 2
156 บ้านโกรกสำโรง 0 1 2 0 3
157 บ้านนางเหริญ 0 1 1 1 2
158 วัดโคกสระน้อย 0 1 1 0 2
159 บ้านหนองต้อ 0 1 0 1 1
160 บ้านเขาพญาปราบ 0 1 0 1 1
161 บ้านซับสะเดา 0 1 0 0 1
162 บ้านดอนกรูด 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองผักไร 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองแวง 0 1 0 0 1
165 บ้านโพนทราย 0 1 0 0 1
166 อนุบาลเป็นหนึ่ง 0 1 0 0 1
167 บ้านคลองเตย 0 0 2 0 2
168 บ้านสระผักโพด 0 0 1 2 1
169 ไผ่สีสุก 0 0 1 2 1
170 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 1 0 1
171 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 0 1 0 1
172 บ้านบุหัวช้าง 0 0 1 0 1
173 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 1 0 1
174 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 0 0 1 0
175 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 0 0 0 0 0
รวม 783 332 172 195 1,482