สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง 17 10 6 33 34 7 0 1 41
2 สะแกราชวิทยาคม 14 10 4 28 33 9 12 4 54
3 บ้านเมืองปักสามัคคี 14 7 9 30 35 10 4 12 49
4 ครบุรีวิทยา 14 3 6 23 36 5 2 1 43
5 บุญณดาวิทยา 9 6 3 18 18 5 2 6 25
6 อนุบาลสกุลจิตร 9 3 6 18 22 8 2 1 32
7 บ้านแชะ 6 5 2 13 21 1 1 3 23
8 บ้านลำนางแก้ว 6 4 4 14 13 6 4 9 23
9 บ้านทรัพย์เจริญ 6 4 0 10 12 7 0 3 19
10 บ้านทุ่งแขวน 6 1 2 9 10 5 1 1 16
11 บ้านบุหว้าสามัคคี 6 0 2 8 10 3 0 1 13
12 หนองนกเขียนสามัคคี 5 6 1 12 21 5 1 2 27
13 บ้านบุเจ้าคุณ 5 2 3 10 15 5 5 7 25
14 บ้านศาลเจ้าพ่อ 5 1 2 8 14 4 4 5 22
15 บ้านกุดโบสถ์ 5 0 0 5 7 2 0 3 9
16 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 4 4 4 12 13 3 2 1 18
17 บ้านหนองแดง 4 4 0 8 9 6 1 1 16
18 บ้านสันติสุข 4 2 4 10 13 8 1 1 22
19 บ้านซับก้านเหลือง 4 2 4 10 13 4 2 3 19
20 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 3 7 4 14 17 5 5 6 27
21 บ้านหนองหินโคน 3 7 2 12 15 9 1 3 25
22 ท้าวสุรนารี(2521) 3 4 1 8 12 2 2 3 16
23 บ้านสุขไพบูลย์ 3 3 3 9 11 4 3 2 18
24 ชุมชนบ้านตะขบ 3 3 2 8 9 0 0 3 9
25 บ้านราษฎร์พัฒนา 3 2 0 5 5 0 2 1 7
26 บ้านหนองสนวน 3 1 5 9 13 2 1 3 16
27 บ้านน้ำซับ 3 1 3 7 6 0 1 1 7
28 บ้านมาบกราด 3 1 1 5 8 3 2 4 13
29 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 3 1 1 5 5 2 3 3 10
30 บ้านสระว่านพระยา 3 1 0 4 4 1 0 0 5
31 บ้านคลองสาริกา 3 0 1 4 6 2 0 0 8
32 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 0 1 4 6 2 0 0 8
33 บ้านมาบตะโกเอน 3 0 0 3 3 1 0 1 4
34 บ้านบุไผ่ 2 5 5 12 14 3 6 2 23
35 บ้านไทยสามัคคี 2 5 4 11 18 5 3 3 26
36 บ้านหนองใหญ่ 2 4 2 8 8 5 0 0 13
37 บ้านหนองแคทราย 2 2 4 8 12 2 2 2 16
38 บ้านคลองสะท้อน 2 2 1 5 7 7 1 2 15
39 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 2 2 0 4 8 1 1 2 10
40 บ้านระเริง 2 1 0 3 6 3 0 0 9
41 ป่าไม้อุทิศ 2 2 0 3 5 4 3 3 1 10
42 ตะแบกวิทยา 2 0 1 3 7 1 0 0 8
43 บ้านหนองโบสถ์ 2 0 1 3 6 2 1 0 9
44 บ้านปางไม้ 2 0 1 3 5 0 2 1 7
45 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 2 0 1 3 4 4 5 2 13
46 บ้านหนองเมา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
47 วัดไม้เสี่ยว 2 0 0 2 4 2 0 0 6
48 บ้านบ่อปลา 2 0 0 2 2 1 0 0 3
49 บ้านสระประทีป 1 4 5 10 9 4 1 0 14
50 ชุมชนจระเข้หินฯ 1 3 3 7 9 5 4 1 18
51 ธงชัยเหนือวิทยา 1 3 1 5 8 1 1 3 10
52 มารีย์ธงชัย 1 3 0 4 6 0 1 0 7
53 บ้านไผ่ 1 2 2 5 13 3 1 0 17
54 บ้านปลายดาบ 1 2 2 5 10 6 3 6 19
55 บ้านโนนสาวเอ้ 1 2 2 5 6 2 1 0 9
56 บ้านกลาง 1 2 2 5 5 0 0 1 5
57 สามัคคีประชาสรรค์ 1 2 1 4 5 0 2 0 7
58 วัดโพธินิมิตร 1 2 0 3 5 1 1 0 7
59 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1 2 0 3 4 0 0 0 4
60 บ้านน้อย 1 2 0 3 3 1 0 2 4
61 บ้านสมบัติเจริญ 1 2 0 3 2 1 0 0 3
62 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1 1 4 6 9 5 0 0 14
63 วัดหลุมข้าว 1 1 3 5 5 1 2 2 8
64 เจียรวนนท์อุทิศ 2 1 1 1 3 9 3 2 1 14
65 บ้านบุตะโก 1 1 1 3 8 1 1 1 10
66 บ้านโคกสำราญ 1 1 1 3 7 3 1 2 11
67 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 1 1 1 3 5 1 2 1 8
68 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1 1 0 2 6 2 2 4 10
69 วัดใหม่สำโรง 1 1 0 2 5 5 2 1 12
70 บ้านหลุมเงิน 1 1 0 2 4 2 0 0 6
71 บ้านลำเพียก 1 1 0 2 4 1 0 0 5
72 บ้านวังหมี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
73 บ้านโคกโจด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
74 จตุคามวิทยาคม 1 1 0 2 2 2 0 0 4
75 สกัดนาควิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
76 จอมทองวิทยา 1 0 2 3 5 4 3 4 12
77 บ้านท่าเยี่ยม 1 0 2 3 5 1 0 0 6
78 บ้านหนองโสมง 1 0 1 2 3 3 0 2 6
79 บ้านบะใหญ่ 1 0 0 1 6 1 3 1 10
80 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 1 0 0 1 3 2 1 1 6
81 บ้านโคกไม้งาม 1 0 0 1 3 2 0 1 5
82 บ้านสระตะเคียน 1 0 0 1 2 4 0 2 6
83 บ้านหนองล้างช้าง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
84 วัดทุ่งจาน 1 0 0 1 2 0 1 0 3
85 บ้านโคกสันติสุข 1 0 0 1 2 0 0 0 2
86 แหลมรวกบำรุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1 0 0 1 1 2 1 0 4
88 แสนยวิทยาภูมิ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านไทรงาม 1 0 0 1 1 0 2 2 3
90 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 1 1 0 0 1 1
91 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านดอนแสนสุข 0 4 3 7 14 7 1 2 22
93 บ้านโนนเหลื่อม 0 4 1 5 6 2 1 0 9
94 บ้านหนองหลักศิลา 0 3 0 3 3 2 0 0 5
95 บ้านหนองหิน 0 3 0 3 2 5 0 1 7
96 อาจวิทยาคาร 0 2 2 4 5 1 2 4 8
97 บ้านคลองทุเรียน 0 2 1 3 3 3 1 1 7
98 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 0 2 0 2 3 5 0 2 8
99 บ้านเทพนิมิต 0 2 0 2 2 1 0 1 3
100 ด่านอุดมวิทยา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
101 วัดพรหมราช 0 1 5 6 9 9 8 6 26
102 บ้านเก่าปอแดง 0 1 3 4 7 2 2 1 11
103 สายมิตรปักธงชัย7 0 1 2 3 4 0 0 1 4
104 บ้านหนองโสน 0 1 2 3 3 3 2 1 8
105 บ้านหนองตะแบก 0 1 2 3 1 1 2 0 4
106 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 0 1 1 2 7 0 0 0 7
107 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 0 1 1 2 4 1 0 0 5
108 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
109 ม่วงแก้ววิทยาคาร 0 1 1 2 2 3 1 3 6
110 บ้านพุปลาไหล 0 1 1 2 2 2 0 1 4
111 บ้านซับไทรทอง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
112 รักเมืองไทย 1 0 1 1 2 2 0 0 0 2
113 เหรียญทองวิทยา 0 1 1 2 1 5 2 1 8
114 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 1 0 1 5 1 0 0 6
115 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 0 1 0 1 4 1 2 0 7
116 บ้านพนาหนองหิน 0 1 0 1 3 2 3 3 8
117 บ้านไชยวาล 0 1 0 1 3 1 1 0 5
118 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
119 บ้านประชาสันต์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
120 บ้านหนองกก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
121 บ้านคลองทราย 0 1 0 1 2 0 0 3 2
122 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
123 บ้านซับสะเดา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
124 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
125 วัดหงษ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 สายมิตรวังน้ำเขียว5 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านโป่งสามัคคี 0 0 2 2 2 0 0 0 2
128 บ้านคลองกุ่ม 0 0 1 1 3 2 1 0 6
129 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 3 2 1 0 6
130 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 0 0 1 1 3 2 1 0 6
131 บ้านลำไซกง 0 0 1 1 2 2 2 1 6
132 บ้านซับเต่า 0 0 1 1 1 2 0 1 3
133 บ้านโคกใบบัว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
134 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 0 1 1 1 0 0 2 1
135 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 0 4 0 1 4
136 วัดศีรษะกระบือ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
137 วัดโคกสระน้อย 0 0 1 1 0 1 1 0 2
138 บ้านยางกระทุง 0 0 0 0 3 4 1 0 8
139 บ้านหนองรัง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
140 บ้านใหญ่ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
141 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
142 บ้านหนองไม้สัก 0 0 0 0 2 0 1 3 3
143 บ้านบุยายแลบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านคลองหินร่อง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
145 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
146 บ้านพัดทะเล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านพันธ์สงวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองนมนาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 บ้านหนองเสือบอง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
153 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
154 วัดมกุฎไทยาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
155 บ้านวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 อนุศาสน์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
159 หนองไผ่วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
160 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 บ้านโกรกสำโรง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
162 บ้านนางเหริญ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
163 บ้านดอนกรูด 0 0 0 0 0 1 0 2 1
164 บ้านหนองต้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านเขาพญาปราบ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านหนองผักไร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 อนุบาลเป็นหนึ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านคลองเตย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
170 บ้านสระผักโพด 0 0 0 0 0 0 1 3 1
171 ไผ่สีสุก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
172 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านบุหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 258 221 185 664 933 366 180 213 1,479