สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง 15 10 5 30 31 6 0 1 37
2 สะแกราชวิทยาคม 14 10 4 28 31 8 11 4 50
3 บ้านเมืองปักสามัคคี 10 5 7 22 28 9 4 12 41
4 บุญณดาวิทยา 9 6 3 18 18 5 2 6 25
5 อนุบาลสกุลจิตร 9 3 6 18 22 8 2 1 32
6 ครบุรีวิทยา 7 3 6 16 27 5 1 1 33
7 บ้านแชะ 6 5 2 13 21 1 1 3 23
8 บ้านทุ่งแขวน 6 1 2 9 10 5 1 1 16
9 บ้านลำนางแก้ว 5 4 4 13 12 6 4 9 22
10 บ้านบุเจ้าคุณ 5 2 3 10 15 5 5 7 25
11 บ้านบุหว้าสามัคคี 5 0 1 6 8 3 0 1 11
12 บ้านหนองแดง 4 3 0 7 9 4 1 0 14
13 บ้านซับก้านเหลือง 4 2 4 10 13 4 2 3 19
14 บ้านศาลเจ้าพ่อ 4 1 2 7 13 4 4 5 21
15 บ้านหนองหินโคน 3 7 2 12 15 9 1 3 25
16 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 3 6 4 13 15 5 4 6 24
17 บ้านทรัพย์เจริญ 3 4 0 7 9 6 0 3 15
18 บ้านสันติสุข 3 2 4 9 12 8 1 1 21
19 บ้านสุขไพบูลย์ 3 2 3 8 9 3 3 2 15
20 บ้านราษฎร์พัฒนา 3 2 0 5 5 0 2 1 7
21 บ้านหนองสนวน 3 1 4 8 12 2 1 3 15
22 บ้านมาบกราด 3 1 1 5 8 3 2 4 13
23 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 3 1 1 5 5 2 3 3 10
24 บ้านคลองสาริกา 3 0 0 3 4 1 0 0 5
25 บ้านสระว่านพระยา 3 0 0 3 3 1 0 0 4
26 บ้านหนองใหญ่ 2 4 2 8 8 5 0 0 13
27 หนองนกเขียนสามัคคี 2 4 1 7 16 4 1 2 21
28 บ้านหนองแคทราย 2 2 4 8 12 2 2 2 16
29 บ้านบุไผ่ 2 2 3 7 9 2 4 2 15
30 ชุมชนบ้านตะขบ 2 2 2 6 7 0 0 3 7
31 บ้านระเริง 2 1 0 3 5 1 0 0 6
32 ป่าไม้อุทิศ 2 2 0 3 5 4 2 3 1 9
33 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 1 3 5 2 0 0 7
34 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 2 0 1 3 4 4 5 2 13
35 ตะแบกวิทยา 2 0 1 3 4 1 0 0 5
36 บ้านปางไม้ 2 0 1 3 3 0 2 1 5
37 บ้านหนองเมา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
38 วัดไม้เสี่ยว 2 0 0 2 4 2 0 0 6
39 บ้านบ่อปลา 2 0 0 2 2 1 0 0 3
40 บ้านไทยสามัคคี 1 5 4 10 16 5 3 3 24
41 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 1 3 2 6 7 2 2 1 11
42 ท้าวสุรนารี(2521) 1 3 1 5 8 2 2 2 12
43 ธงชัยเหนือวิทยา 1 3 1 5 8 1 0 2 9
44 มารีย์ธงชัย 1 3 0 4 6 0 1 0 7
45 ชุมชนจระเข้หินฯ 1 2 3 6 8 5 3 1 16
46 บ้านปลายดาบ 1 2 2 5 10 5 3 4 18
47 บ้านกลาง 1 2 2 5 5 0 0 1 5
48 สามัคคีประชาสรรค์ 1 2 1 4 5 0 2 0 7
49 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1 2 0 3 4 0 0 0 4
50 บ้านสมบัติเจริญ 1 2 0 3 2 1 0 0 3
51 วัดหลุมข้าว 1 1 3 5 5 1 2 2 8
52 บ้านบุตะโก 1 1 1 3 7 1 1 1 9
53 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 1 1 1 3 5 1 2 1 8
54 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1 1 0 2 6 2 2 4 10
55 บ้านลำเพียก 1 1 0 2 4 1 0 0 5
56 บ้านวังหมี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
57 จตุคามวิทยาคม 1 1 0 2 2 2 0 0 4
58 จอมทองวิทยา 1 0 2 3 5 4 3 4 12
59 บ้านคลองสะท้อน 1 0 1 2 2 6 1 2 9
60 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 1 2 2 2 1 0 5
61 เจียรวนนท์อุทิศ 2 1 0 0 1 6 2 2 1 10
62 บ้านบะใหญ่ 1 0 0 1 6 1 3 1 10
63 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 1 0 0 1 3 2 1 1 6
64 บ้านกุดโบสถ์ 1 0 0 1 2 2 0 3 4
65 บ้านหนองล้างช้าง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
66 วัดทุ่งจาน 1 0 0 1 2 0 1 0 3
67 บ้านโคกสันติสุข 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 แหลมรวกบำรุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1 0 0 1 1 2 1 0 4
70 บ้านน้อย 1 0 0 1 1 1 0 2 2
71 บ้านมาบตะโกเอน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
72 แสนยวิทยาภูมิ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านไทรงาม 1 0 0 1 1 0 2 2 3
74 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 1 1 0 0 1 1
75 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านสระประทีป 0 4 4 8 7 3 1 0 11
77 บ้านโนนเหลื่อม 0 4 1 5 6 2 1 0 9
78 บ้านดอนแสนสุข 0 4 0 4 10 6 1 2 17
79 บ้านหนองหลักศิลา 0 3 0 3 3 2 0 0 5
80 บ้านหนองหิน 0 3 0 3 2 5 0 1 7
81 อาจวิทยาคาร 0 2 2 4 5 1 2 4 8
82 บ้านคลองทุเรียน 0 2 1 3 3 3 1 1 7
83 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 0 2 0 2 3 5 0 2 8
84 บ้านเก่าปอแดง 0 1 3 4 7 2 2 1 11
85 สายมิตรปักธงชัย7 0 1 2 3 4 0 0 1 4
86 บ้านหนองโสน 0 1 2 3 3 3 2 1 8
87 บ้านหนองตะแบก 0 1 2 3 1 1 2 0 4
88 บ้านไผ่ 0 1 1 2 8 3 1 0 12
89 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 0 1 1 2 7 0 0 0 7
90 บ้านโคกสำราญ 0 1 1 2 6 3 1 1 10
91 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
92 ม่วงแก้ววิทยาคาร 0 1 1 2 2 3 1 3 6
93 บ้านซับไทรทอง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
94 เหรียญทองวิทยา 0 1 1 2 1 5 2 1 8
95 วัดใหม่สำโรง 0 1 0 1 4 4 2 1 10
96 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 0 1 0 1 4 1 2 0 7
97 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 0 1 0 1 4 1 1 2 6
98 บ้านพนาหนองหิน 0 1 0 1 3 2 3 3 8
99 บ้านหลุมเงิน 0 1 0 1 3 2 0 0 5
100 บ้านไชยวาล 0 1 0 1 3 1 1 0 5
101 วัดโพธินิมิตร 0 1 0 1 3 1 1 0 5
102 บ้านคลองทราย 0 1 0 1 2 0 0 3 2
103 บ้านเทพนิมิต 0 1 0 1 2 0 0 1 2
104 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านโคกโจด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านประชาสันต์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
107 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
108 ด่านอุดมวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
109 วัดหงษ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 สายมิตรวังน้ำเขียว5 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านซับสะเดา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
112 วัดพรหมราช 0 0 5 5 8 8 8 2 24
113 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 3 3 6 4 0 0 10
114 บ้านโป่งสามัคคี 0 0 2 2 2 0 0 0 2
115 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 0 0 1 1 3 2 1 0 6
116 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
117 บ้านลำไซกง 0 0 1 1 2 2 2 1 6
118 บ้านซับเต่า 0 0 1 1 1 2 0 1 3
119 บ้านพุปลาไหล 0 0 1 1 1 2 0 1 3
120 บ้านโคกใบบัว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
121 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 0 1 1 1 0 0 2 1
122 บ้านน้ำซับ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 รักเมืองไทย 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 0 4 0 1 4
125 วัดศีรษะกระบือ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
126 วัดโคกสระน้อย 0 0 1 1 0 1 1 0 2
127 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
128 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
129 บ้านหนองรัง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
130 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
131 บ้านใหญ่ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
132 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
133 บ้านโคกไม้งาม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
134 บ้านหนองไม้สัก 0 0 0 0 2 0 1 3 3
135 บ้านบุยายแลบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านสระตะเคียน 0 0 0 0 1 4 0 2 5
137 บ้านคลองหินร่อง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
138 บ้านยางกระทุง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
139 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
140 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านพัดทะเล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านพันธ์สงวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองกก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 บ้านหนองเสือบอง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
147 บ้านหนองโสมง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
148 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 วัดมกุฎไทยาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
150 บ้านวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองนมนาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 อนุศาสน์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
155 หนองไผ่วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
156 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 บ้านโกรกสำโรง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
159 บ้านนางเหริญ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
160 บ้านหนองต้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
161 บ้านเขาพญาปราบ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านดอนกรูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองผักไร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 อนุบาลเป็นหนึ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านคลองเตย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
168 บ้านสระผักโพด 0 0 0 0 0 0 1 2 1
169 ไผ่สีสุก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
170 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านบุหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 184 159 543 783 332 172 195 1,287